Bokor közösség
Könyvek

Könyvek

 

Jézus és az evangélisták
Félreértések, félremagyarázások

Szerző: Gromon András

(Elpídia Kiadó, 2020)

Részlet a könyv hátsó borítójáról:
"Ebben a könyvemben is Jézus áll a középpontban, az ő alakja, tanítása és tettei, de a tanulmányok többségében közvetve jutunk el hozzá, nevezetesen azt vizsgálva, hogy az evangélisták milyen eszközökkel juttatták kifejezésre a saját, az eredeti valóságot megváltoztató vagy Jézus felfogásától eltérő teológiájukat. […]"

Bajnok Dániel ismertetője
"Gromon András semmilyen értelemben sem tekinthető hagyományos teológusnak. Aki valamelyest tájékozott az elmúlt harminc év magyar katolikus közéletében, tudhatja, hogy számára a teológiai gondolkodás nem földtől elrugaszkodott akadémikus vitákat, hanem egész egzisztenciáját mélyen meghatározó szembesülést és szembesítést jelentett. Nem tanszéki pozíciókért, doktori címekért és más tudományos elismerésekért dolgozik, hanem azért, hogy minél jobban megértse és másokkal is megértesse mindazt, amit felismert Jézusnak a szinoptikus evangéliumokból kikövetkeztethető alakjából és tanításából. Sosem próbált tudományoskodón érvelni vagy írni, hanem mindig arra törekedett, hogy a lehető legtöbben megértsék véleményét, amelyet csakis érvek formáltak, de tekintélyek soha.
Legújabb könyvében a szinoptikusokhoz írott három vaskos kommentárjának tartalmát rendezte tematikus tanulmányokba azzal a szándékkal, hogy az olvasó könnyebben áttekinthető formában találkozhasson az elemzésekkel." [...folytatás...]

***

A könyv ára: 2.500 Ft
Megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatás Gromon András e-mail-címén és portálunkon kérhető.

A Szerző minden észrevételt vagy kritikát szívesen fogad.


ÖNÉLETÍRÁS

Bulányi György születésének 100. évfordulója alkalmából jelent meg a piarista szerzetes 2005-ben írt Önéletírása, melyben hosszú életének 87. évében visszatekintett nem mindennapi életútjára. A szerző személyes sorsán keresztül vezeti végig az olvasót a XX. századon, így a kötet egyszerre szubjektív visszaemlékezés és társadalomtörténeti, egyháztörténeti dokumentum is.
Kiadó: Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület (2019)

"Úgy érzem, hogy amit most, 87. évemben mondok, az már '49-ben készen volt. ...

Ma is, negyven éve is, hatvan éve is ugyanaz a forrásom: Máté, Márk, Lukács, János. ...

Csak írtam és írtam, amibe belefogtam, hogy tisztában legyek vele, hogy mit is gondolok, azazhogy Jézus mit gondolt. Mert Ő volt számomra az etalon. ...

Csak azt akartam megmutatni, hogy Jézus mit tanított."

Az igényes megjelenésű, 500 oldalas, keménytáblás Önéletírás (ára: 3.000 Ft) megrendelhető: bokke@bokorportal.hu


Isten országa rajtatok áll vagy bukik!
Vázlatok Jézus arcképéhez

Szerző: Gromon András

(Elpídia Kiadó, 2016)

A könyv hátsó borítóján olvasható:
"Több mint negyven éve foglalkoztat Jézus alakja: személye, tanítása és életpéldája egyaránt. Az évek múlásával egyre inkább az érdekelt, hogy a sok évszázados félreértéseket és félreértelmezéseket eltávolítva, hogyan lehetne minél jobban megközelíteni a feltételezhetően "valódi" Jézust (tudományosan szólva "a történeti Jézust"). Mivel ennek a törekvésnek az eredménye - természetszerűleg - mindig csak töredékes lehet, szükségszerű, hogy csak vázlatokkal tudok szolgálni Jézus hiteles arcképének megfestéséhez.
Néhány kisebb terjedelmű írást átvettem 1999-ben megjelent, Ki dobja az első követ? c. kötetemből, ezektől eltekintve azonban az utóbbi öt évben született tanulmányokat gyűjtöttem itt egybe.
Ezek az írások a 2003-ban, 2007-ben, illetve 2013-ban, ugyancsak az Elpídia Kiadónál megjelent Márk-, Lukács- és Máté-kommentáromra épülnek, azoknak az eredményeit összegzik vagy tanulságait vonják le egy-egy témára vonatkozóan. Ha tehát az olvasó esetleg megalapozatlannak találja egyik-másik állításomat, kérem, olvassa el azok részletes indoklását kommentárjaim nyomtatott vagy elektronikus változatában.
A dolog természetéből fakad, hogy ugyanarra a jézusi történetre, példázatra vagy mondásra, illetve ezek magyarázatára az eltérő témájú tanulmányokban, sőt olykor egyazon íráson belül is többször hivatkozom, az idézett rész más-más oldalát vagy rétegét világítva meg.
Annak, hogy a szó szerinti jézusi idézetek időnkint eltérő szedéssel jelennek meg - hol csak dőlt betűkkel, hol dőlt és vastag betűkkel -, nincs különösebb jelentősége; ez csupán azt jelzi, hogy a kiemelés milyen módja látszott éppen célszerűnek.

Bármiféle észrevételt vagy kritikát szívesen fogadok: gromonandras@gmail.com"

A könyv ára: 2.500 Ft
Megrendelhető Gromon András e-mail-címén és portálunkon is.


 

Merza József: Nagypapa túrázik

Szerkesztő: Kállay Kotász Zoltán (Napkút Kiadó)

 

 

 

Merza József: Naplemente

Szerkesztő: Kállay Kotász Zoltán (Napkút Kiadó)

 

 

Merza József: Mivé lesz az ember?

A kötet szerkesztője Kállay Kotász Zoltán (Napkút Kiadó)

MJ (Merza József, 1932, matematikus, könyvtáros, tanár, tankönyvíró, szakfordító) "A kezdetek kezdete óta (1950-es évek vége) tagja a Bokor katolikus bázisközösségnek, annak a lelkiségi csoportosulásnak, mely az elmúlt rendszerben a hitélet megújításának reményében szakított a világi hatalomnak aláhajló hivatalos egyházi vezetéssel, és vállalva zaklatást, meghurcoltatást, évtizedeken át kitartott a szabad Jézus-követés eszméje és gyakorlata mellett.
Merza József igazi civil, olyan társadalmilag elkötelezett ember, aki kezdeményezője volt Magyarországon a halálbüntetés, majd az általános hadkötelezettség eltörlésének.
[...]" (Kállay Kotász Zoltán)


ELMÉLET ÉS GYAKORAT

Keresztény katonai szolgálatmegtagadók Magyarországon 1979 és 1989 között, különös tekintettel a Bokor római katolikus bázisközösségre

Szerző: Csapody Tamás
Közreadva: 2016

Részlet az Szerző előszavából:
"... most közzétett könyvemet 1993-ban fejeztem be. A 23 évvel ezelőtt befejezett szakkönyv kiadására, részleteinek közlésére vagy a mű alapján készült tanulmány közlésére még nem
került sor, miközben a kéziratban lévő kötetre többen is hivatkoztak.
A könyvet teljes terjedelemben (...), szkennelt formában (75 oldal + 22 oldal melléklet) és változatlan tartalommal adom közre. Ez azt is jelenti, hogy az 1993-ban leírtakat nem egészítettem ki a ma már ismert információkkal, esetleg szükséges pontosításokat nem tettem, kiegészítő lábjegyzetekkel nem láttam el. A szkennelt változat közléshez pedig sajnos az is hozzátartozik, hogy a nyilvánvaló elütéseket és nyelvtani vagy helyesírási hibákat nem javíthattam. Mindezek ellenére azért döntöttem a könyv elektronikus formában, az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtár (OSZK MEK) felületén történő, 2016-os megjelentetése mellett, mert a munkát ma is megalapozottnak és érvényesnek tartom, valamint mind a szakmai, mind pedig a szélesebb olvasóközönség számára hozzáférhetővé kívántam tenni."


BULÁNYI GYÖRGY FÜVES KÖNYVE

Az 1949-2010. között született írások szemelvényeinek gyűjteménye

Szerkesztette: Faragó Ferenc-Schanda Beáta
Kiadó: BOKKE, 2015       (Ár: 1500 Ft)

Részlet az ajánlóból:
" Bulányi György – akik ismerték, azoknak Gyurka vagy Gyurka bácsi – teológiai, egyházújító és a jézusi értékeket hitelesen képviselő munkássága megkerülhetetlen mindazok számára, akik komolyan keresik Isten szándékát a történelemben és a saját életükben. Gazdag életművét a személyes kapcsolatok, a közösségi munka és felrázó erejű előadásai mellett a több ezer oldalt kitevő írásai jellemzik."
Vinczéné G. Gabriella

(Érdeklődés: bokke@bokorportal.hu)


András evangéliuma ANDRÁS EVANGÉLIUMASzerző: Gromon András
(Ár: 400 Ft)

Részlet az Előszóból:
"Szó sincs arról, hogy új apokrif (azaz nem kanonizált) evangéliumot fedeztem volna föl, és tennék közzé. Ez az összeállítás mindenestül az én alkotásom. A fiktív alcímmel csupán azt kívánom sugallni, hogy az itt olvasható evangéliumi tartalom - nézetem szerint - a legősibb, a legeredetibb és a leghitelesebb. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy tévedhetetlennek képzelném magamat, de meggyőződésem, hogy pillanatnyilag ez áll a legközelebb a "történeti Jézus" személyiségéhez és tanításához."
(Gromon András)


AJÁNLOTT KÖNYVEK
A "Teri csoport" rövid ismertetőkkel, adatokkal összeállította az ajánlott könyvek listáját.


Jézus evangéliuma Máté tolmácsolásában Gromon András*:

Út a forráshoz...
Jézus evangéliuma Máté tolmácsolásában

(Elpídia Kiadó, 2013)

*Görögből fordította és a jegyzeteket írta

"Akárcsak 2003-ban, illetve 2007-ben megjelent Márk- és Lukács-kommentárommal, e kötettel is az volt a szándékom, hogy lehetőség szerint kiemeljem Jézus alakját és tanítását az idegen elemek hordaléka alól, a babona, a mágia és a dogmatizálás világából, abból az értelmezési rendszerből, amely érthetetlenné és követhetetlenné tette őt. ... E cél érdekében az egyik legfontosabb feladatnak látszott, hogy abban, amit az evangélisták Jézusról elmondanak, illetve Jézus ajkára adnak, elválasszam egymástól azt, ami hitelesnek mondható, és azt, ami az áthagyományozók vagy az evangélisták vélekedése. Az újkori szentírás-tudomány évszázadok óta fáradozik ezen a legkülönfélébb eredményekkel, és teljesen eltérő vélemények alakultak ki arról, lehetséges-e egyáltalán ez a szétválasztás.A feladat kétségtelenül megoldhatatlannak látszik...."
[Részlet a Bevezetőből (GA)]

A könyv hátsó borítóján olvasható:
"Szenteltessék meg a Te neved!" - Jézus legfőbb vágya, kívánsága ez: Bárcsak mindenki előtt nyilvánvaló lenne, hogy Isten szent, bárcsak mindenki megadná neki az őt megillető tiszteletet, elismerést, bárcsak mindenki komolyan venné őt, és őt venné a legkomolyabban; bárcsak mindenki engedné, hogy Isten egészen átjárja, áthassa; bárcsak mindenki elő akarná mozdítani Isten elismerését és tiszteletét.
Ez csak Jézus istentapasztalata alapján érthető: A Jordánba történt alámerítésekor azt élte meg, hogy Isten, az Abba olyan nagyszerû, olyan csodálatos – tehát ezt mindenkinek át kellene élnie, el kellene ismernie, örülnie kellene ennek! Csak ez magyarázza legfőbb vágyát: "Szenteltessék meg a Te neved!"; ez magyarázza az egész Miatyánkot; ez magyarázza egész életét, ez magyarázza egész tanítását, ez magyarázza kemény, sokszor megdöbbentő erkölcsi követelményeit. Itt Jézus lelkének legmélyébe pillanthatunk be! Isten, Isten irántunk való szeretete, Isten szeretetének megismertetése és elismertetése, az Isten iránti viszontszeretet és ebből fakadóan az emberek egymás iránti szeretete: ez volt Jézus legfőbb és egyetlen kívánsága, vágya, célja, törekvése, ügye, erre a lapra tett föl mindent - és ugyanerre biztatta követőit is!
"

A könyv megrendelhető Gromon András e-mail címén és portálunkon is.

***

DGromon András Jézus evangéluma Máté tolmácsolásában című könyvének német fordítása letölthető honlapunkról:

Einleitung
Das Evangelium Jesu - in der Dolmetschung von Matthäus

Der Autor ist erreichbar per E-Mail: gromonandras[at]gmail.com


Ki dobja az első követ? AZ EVANGÉLIUM "HANG"-JA

Máté evangéliuma

Fordította: Vida Sándor (Dombi Ferenc Hang könyvei alapján)
Szerkesztette: Deák Zoltán

(Magánkiadás, 2013)

"Ez a munka, melyet az olvasó kezében tart, az evangélium és a Hang könyvek összefésülése. Az evangéliumok közismertek. A Hang könyvek kevésbé azok, pedig itt az országunkban is több ezren olvasták, illetve nap mint nap kezükbe veszik eligazítást keresve azokból életük útján." ( Részlet az előszóból.)

Megrendelhető: Kundra István
1094 Budapest, Törökvész lejtő 18/A
T: +36/30-024-0304


Ki dobja az első követ? Gromon András:

KI DOBJA AZ ELSŐ KÖVET?
Jézus üzenete, a vallási hiedelmek és a való élet

(Elpídia Kiadó, 1999)

A borítón annak a lépcsősornak részlete látható, amely Sion hegyén, Kaifás házának közeléből ereszkedik lefelé a Kedron völgye felé.
Lehetséges, hogy kínszenvedése éjjelén ezen vezették el a fogoly Jézust.

MEK
A könyv teljes terjedelemben megtalálható a
M
agyar Elektronikus Könyvtár gyűjteményében.
MEK - 03991 >>

 


AntikrisztusHamvas Béla –Bulányi György –Faragó Ferenc:
ANTIKRISZTUS

"Ebben a posztumusz kiadásban kívánok főhajtást tenni két olyan szellemi géniusz előtt, mint amilyen Hamvas Béla és Bulányi György volt. A szellemi megnyilvánulásokban óriási, ha úgy tetszik végtelen távolságok vannak, ám a távolságban rendkívüli közelség rejtőzik. Hamvas és Bulányi ugyanazt látja a saját horizontjáról, és mégis e horizonton mérhetetlen distanciák férnek el. Hamvas fölülről, és egyben lát; Bulányi közvetlen közelről és ízeikre szedve veszi észre ugyanazt. Más-más optika, más-más szemüveg.
Sajnos Bulányi páter már nem érhette meg az ígért további kiadásokat. De bizonyára elcsodálkozott volna, hogy milyen egy tőről fakadó az Ő Naplója és Hamvas Levelei. Egy tőről fakadó, mégis már az első hajtásnál elágazó, szertebomló, oly szellemi magasakba hajtó, mely magasság nem sokak számára elérhető." - írja Faragó Ferenc a kötet előszavában.

Szeretettel adjuk közre a könyv elektronikus változatát, letölthető portálunkról.


SzikrákSZIKRÁK egy fáklya lángolásából
Bulányi György gondolatai - Faragó Ferenc szerkesztésében

„Kialudt egy fáklya.
Egy messzire világító és meleget árasztó fáklya.”

(Tarnai Imre)

„Jó nagy temetést fogtok csapni...”- „Meglátjátok, hogy úgy megyek majd el, hogy egy kicsit még maradok!”– ... Ezeket mondogatta Gyurka bácsink az utóbbi időben, valahányszor szóba került a halál, az elmúlás, az odaát gondolata. Az első és a második állításában, lám, igaza lett: felemelés volt az és nem temetés, és úgy ment el, hogy még itt maradt. És ez a szerény kis kiadvány is afféle marasztaló kíván lenni. Ülj még itt egy kicsit köztünk, Gyurka bácsi! Beszélgessünk még! Feléd indul a kör... " (Előhang... - részlet - FF)

Örömmel nyújtjuk át a kötet elektronikus változatát kedves olvasóinknak.

Szikrák   Szikrák egy fáklya lángolásából


Jézus evangéliuma Lukács tolmácsolásában Gromon András*:

Út a forráshoz...
Jézus evangéliuma LUKÁCS tolmácsolásában

(Elpídia Kiadó, 2007)

*Görögből fordította és a jegyzeteket írta

"Szándékom az volt, hogy lehetőség szerint kiemeljem Jézus alakját és tanítását az idegen elemek hordaléka alól, a babona, a mágia és a dogmatizálás világából, abból az értelmezési rendszerből, amely érthetetlenné és követhetetlenné tette őt.
E cél érdekében az egyik legfontosabb feladatnak látszott, hogy abban, amit az evangélisták Jézusról elmondanak, illetve Jézus ajkára adnak, elválasszam egymástól azt, ami hitelesnek mondható, és azt, ami az áthagyományozók vagy az evangélisták vélekedése. Az újkori szentírás-tudomány évszázadok óta fáradozik ezen a legkülönfélébb eredményekkel, és teljesen eltérő vélemények alakultak ki arról, lehetséges-e egyáltalán ez a szétválasztás.
A feladat kétségtelenül megoldhatatlannak látszik. Képzeljük el, hogy egy kolosszális kirakójátékkal van dolgunk, vagy hogy egy sok tízezer mozaikkőből álló mozaikképet kell összeraknunk, de a rendelkezésünkre álló kövek között vannak jók, azaz valóban a képhez tartozó és sértetlen kövek is, vannk hamisak, azaz olyanok, amelyek nem tartoznak a képhez, csak belekeve-redtek a kövecskék hatalmas halmazába, és vannak sérültek, vagyis olyanok, amelyek hozzátartoznak ugyan a képhez, de vagy töredékesek, vagy átfestették őket, ráadásul rengeteg kő egyszerűen hiányzik, és nincs is valószínűsége annak, hogy előkerül –nem szólva arról, hogy nem is tudjuk pontosan, miféle képet kellene összeraknunk.
Mégsem reménytelen ez a vállalkozás, mert a meglévő „köveket”(Jézus mondásait) viszonylag megbízhatóan szét lehet válogatni, és el lehet helyezni a keresett kép valószínűsíthető helyein, ennek alapján pedig több-kevesebb bizonyossággal meg lehet mondani azt is, milyen kövek álltak a most hiányzók helyén.
"
(GA - Részlet a Bevezetőből )

Kezdőlapok >>

Bevezetés >>

Két részlet a könyvből:
Lk 9, 1-10
LK 18, 9-14

A könyv teljes terjedelmében (zip formátumban) letölthető portálunkról:

Az evangélium Lukács szerint >>

Kommentárok >>

Lukács evangéliumának fordítása letölthető mobi formátumban is (a Kindle olvasóval rendelkezők számára).

D A német nyelvű fordítás letölthető honlapunkról:

Fordította: Vincze Anikó
Lektorálta: Sárdy Péter
A szerző elérhetősége: gromonandras[at]gmail.com

András Gromon: Das Evangelium Jesu –
in der Dolmetschung von Lukas

  I. Einleitung
 II. Das Evangelium nach Lukas
III. Johannes der Täufer und Jesus

Übersetzung aus dem Ungarischen: Anikó Vincze
Lektor: Peter Sardy
Der Autor ist erreichbar per E-Mail: gromonandras[at]gmail.com


Jézus evangéliuma Márk tolmácsolásában Gromon András*:

Út a forráshoz...
Jézus evangéliuma MÁRK tolmácsolásában

(Elpídia Kiadó, 2003)

* Görögből fordította és a jegyzeteket írta

"Út a forráshoz... A legfőbb Forrás, minden létező és élő Forrása Isten. A hozzá vezető egyik út Jézus. Jézushoz az evangéliumok vezetnek el minket. Ez a könyv pedig (és szándékom-reményem szerint a következő kötet, vagy kötetek is Lukács és Máté evangéliumáról) az evangéliumokhoz mint Jézus-ismeretünk legfőbb forrásaihoz szeretné elkalauzolni az olvasót. ...
A fordításban természetesen mindenkor a görög szöveget tekintettem perdöntőnek, de - különösen a nehezebb helyek értelmezésekor - figyelembe vettem nyolc meglévő fordítást is: négy német nyelvűt, két magyart, továbbá egy-egy angolt és franciát.
Nem tartok igényt az eredetiségre. Szerepem csak annyi, mint a méheké a méz létrejöttében: összehordják a napból, földből, esőből, növények adakozásából keletkezett nektárt, és hozzátesznek egy kicsit önmagukból is. Hasonlóképpen igyekeztem összegyűjteni az utóbbi 250 év evangélium-kutatásának mára kiérlelődött legjavát, s azt úgy összerendezni, hogy valamilyen minőségi többlet jöjjön létre. ..."
(GA - Részlet a Bevezetőből )

MEK
A könyv teljes terjedelemben megtalálható a
M
agyar Elektronikus Könyvtár gyűjteményében.
MEK - 03992 >>

 

András Gromon: Hogyan keletkezhetett a húsvéti hit?

Márk evangéliumának fordítása letölthető mobi formátumban is (a Kindle olvasóval rendelkezők számára).

engAngol nyelvű fordítás:

 Andras Gromon: The origins of belief in Jesus' resurrection

 

D A német nyelvű fordítás letölthető (rtf formátumban) honlapunkról:

Fordította: Vincze Anikó
Lektorálta: Sárdy Péter
A szerző elérhetősége: gromonandras[at]gmail.com

András Gromon: Der Weg zur Quelle…
DAS EVANGELIUM NACH MARKUS

  I. Einleitung
 II. Das Evangelium nach Markus
III. Wie konnte der Osterglaube entstanden sein?
IV. Über den Auferstehungsglauben des Paulus

Übersetzung aus dem Ungarischen: Anikó Vincze
Lektor: Peter Sardy
Der Autor ist erreichbar per E-Mail: gromonandras[at]gmail.com

D András Gromon: Ein geheimnisvoller junger Mann
           Übersetzung aus dem Ungarischen: Peter Sardy


Utak és útvesztők Soós Viktor Attila, Szabó Gyula, Tímár Ágnes, Lénárd Ödön:

Utak és útvesztők

(Kairosz Kiadó, 2006)

„Nem egyszerű megkülönböztetni az utat az útvesztőtől. Értelmünk elho-mályosult, akaratunk rosszra hajló lett, és mégsem nyugszik meg bennünk a lélek, csak az Isten igazságában. Valahol alapvetően mindig erről az igazságról van szó. Az igazságról, amit szüntelenül keresünk, és ami nem engedi magát megtéveszteni látszatokkal. Nem elméleti kérdés ez. Ott van emberi életünk kezdeténél –ha tudomásul vesszük, ha nem –, létünk értelme, oka…Keresé-sünknek értelmet ad, megmutatja a miérteket, és félrelöki a hamis ér-veket…” (Tímár Ágnes)

Demeczky Jenő: Utak és útvesztők
Bulányi György: Szembenézni önmagunkkal (Az Utak és útvesztők c. könyvet olvasva)
Magyar Kurír - Utak és útvesztők - Könyvajánló


Szakolczay Lajos: Páter Bulányi
(Új Idő Lap és  Könyvkiadó, 1998)


Bulányi György könyvei:
Keressétek az Isten Országát! I-V. (KIO) (Irotron, 1990-1991)
Szent Pál teológiája I-VIII. (Bokorliget, 1995-1998)
A Bokor lelkisége (Bokorliget, 1995)
Metanoeite! (Bokorliget, 2004)
Napló I-IV. (Püski, 2003-2005)
Örököljük a Földet? (Iroton, 1991)
Merre menjek? (Irotron, 1991)
Egyházrend - Erény-e az engedelmesség? (Egyházfórum könyvei 3, Luzern, 1989)
Ópusztaszer (Irotron, 1992)
Nagypénteki levél (Irotron, 1993)
Jászolba fektették (Irotron, 1994)Nagymama meséi
Dombi Zsuzsa: Nagymama meséi sorozat

Sártengeren innen, Kopaszhegyen túl
Nem három, nem hét
A hófehér játékmackó
Találkozunk a keresztútnál
Aranyhal

Dombi Jánosné
7478 Bárdudvarnok, Bánya 35.
Telefon: 06-82-713-479
E-mail: nagymamamesei@uw.hu