Bokor közösség

Részletek a BOKKE alapszabályából

BOKOR Közösségfejlesztő, Kulturális Egyesület
ALAPSZABÁLY (részletek)

Az Egyesület célja:

 1. Az emberiség szolgálata az evangelizáció, a közösségfejlesztés által.
 2. Jézusi szeretetközösségek születésének, szerveződésének elősegítése.
 3. Az autonóm közösségek közötti kapcsolatfelvétel szorgalmazása. Az információ áramlás lehetőségének megteremtése. A kohézió erősítése.
 4. Ifjúságnevelés, családpasztoráció, karitatív tevékenységek segítése.
 5. Rendezvények szervezése, szakelőadások, tanfolyamok tartása.
 6. A közösségek közéleti szerepvállalásának elvi és gyakorlati tisztázása. Hazai és nemzetközi karitatív akciókban való részvétel.
 7. Az erőszakmentesség gyakorlati megvalósulásának segítése.
 8. Az Egyesület szellemiségét tükröző folyóiratok, könyvek, hang és képanyagok szerkesztése, kiadása, fenntartása.
 9. Alternatív életmód, életmódkísérletek támogatása.
 10. Környezeti tudatosság - a Teremtés megóvására irányuló figyelem felkeltése.

Az Egyesület tagsága:

 1. Az egyesület tagja lehet az a személy, aki az Egyesület céljával egyetért és az Egyesület alapszabályát elfogadja, a rendszeres tagdíjat befizeti.
 2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- és jogi személy, aki anyagilag, erkölcsileg támogatja, segíti az Egyesület munkáját, de tagként abban nem kíván részt venni.
 3. Az Egyesület alapító tagja az a személy, aki az alakuló közgyűlésen személyesen részt vesz és lép be az Egyesületbe. Új tagok felvételéhez két tag ajánlása szükséges.
 4. A belépésre irányuló szándéknyilatkozatot írásban kell eljuttatni az Egyesület választmányához. A felvételről a Vezetőség írásban értesíti a jelentkezőt. Ha a felvételt a Vezetőség megtagadja, azt -annak indoklásával együtt- szintén írásban közli.
 5. Az Egyesület tagjainak jogai:
  a.  választhat és választható;
  b.  részt vesz az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;
  c.  az Egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatban javaslatokat tehet;
  d.  betekintést nyerhet az Egyesület működésével kapcsolatos valamennyi egyesületi okmányba.
 6. A tagok kötelezettsége közé tartozik az Egyesület céljának megfelelő feladatot vállalni, megtartani az alapszabály rendelkezéseit, méltó módon képviselni az Egyesületet, tagdíjat fizetni.
 7. A tagdíj havonta 50 Ft, amelyet a belépéskor, illetve minden hónap 15-ig kell az Egyesület pénztárába befizetni.
 8. A pártoló tag bármilyen törvényes, jog- és közrendbe nem ütköző szolgáltatással vagy juttatással segíti az Egyesület tevékenységét, amely számára önként vállalt kötelezettség. A pártoló tag javaslatot tehet az Egyesület működését illetően, de szavazati joga nincs, nem választhat és nem választható.
 9. Az Egyesület tagság, illetve pártoló tagság megszűnik:
  e.  kilépés;
  f.  kizárás;
  g.  elhalálozás vagy jogutód nélküli megszűnés esetén.
A kilépés, írásos bejelentéssel történik. Az Egyesület alapszabályát megsértő tagot a Vezetőség kizárhatja.

Az Egyesület képviselete

 1. Az Egyesületet az Elnök, akadályoztatása esetén az Elnökhelyettes képviseli, képviseleti jogosultságát az ügyek meghatározott körében a Titkárra delegálhatja.
 2. Banki aláírásra a Vezetőség két-két tagja együttesen jogosult.

Az Egyesület gazdálkodása

 1. Az Egyesület gazdálkodási tevékenységét a hatályos jogszabályokat figyelembe véve végzi, saját éves költségvetése szerint.
 2. Az Egyesület vagyona tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból, és szponzori, valamint elsősorban non-profit vállalkozási szerződésekből befolyó összegekből képződik. A felajánlások elfogadásához a Vezetőség határozata, a szerződések létrejöttéhez az Elnök -akadályoztatása esetén az Elnök-helyettes- vagy a Titkár aláírása szükséges.
 3. Az Egyesület vezetői, a tisztségviselői feladatukat díjazás nélkül látják el, indokolt kiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
 4. Gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni. Az alkalmaztatás felől a vezetőség dönt.

Az Egyesület 1994. április hó 20-án tartott alakuló közgyűlésén mondta ki megalakulását.