Bokor közösség
Mozaikok

Mozaikok

 

ADVENT 2023

MESEKONCERT

Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt, kicsit és nagyot, a Non Confundar kamarakórus karácsonyi mesekoncertjére, amelyben Wass Albert Karácsonyi ének című meséjét adjuk elő, az alkalomhoz válogatott kórusművekkel dúsítva. A koncert után közös batyus agapét tervezünk. A belépés díjtalan!

Időpont: 2023. december 17. (vasárnap) 16 óra
Helyszín: Józsefvárosi Zeneiskola díszterme (1082 Budapest, Nap u. 33.)
Várunk mindenkit sok szeretettel!

[Bajnok Dániel]

Kovács László: Jön az Emberfia. Virrasszatok!   (2023.december 3.)

A Bokor Közösség 5. régiójának tagjai által összeállított 2023. évi adventi elmélkedések

2023. DECEMBER
vasárnap
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
26.
27.
28.
29.
30.
31.
     

Az 5. régiós elmélkedéseket tartalmazó füzet egyben is letölthető. >>

December vasárnapjaira és Karácsony napjára a soproni közösségek tagjai is készítettek elmélkedéseket. >>

Mlecsenkov Angel decemberi lelkiismeret-vizsgáló, gondolatébresztő kérdései >>


 

FELHÍVÁS imádságra a békéért
2023. november 22.

 

A keresztények Istene irgalmas, Allah állandó jelzője, hogy könyörületes, a világvallások hívei egymásnak békét kívánva köszönnek, mégis, vezetőik csak ritkán emelik fel közösen szavukat a béke érdekében. Sajnos ma már a béke óhajtása is politikai megítélés alá esik, és van, ahol a békéért nem, csak a győzelemért engedik a nyilvános imát.
Mi, jézusi tájékozódású, békességre törekvő, a Bokor bázisközösséghez tartozó magyar keresztények szomorúan és mélyen megdöbbenve látjuk, hogy kulturális, nyelvi, vallási és képzettségi különbségek vagy történelmi sérelmek és területi igények még ma, Krisztus után 2023-ban is okot adnak arra, hogy népek és csoportok egymás vérét ontsák.
Jézusunk tanításának lényege, hogy nem lehetséges az Isten szeretete emberszeretet nélkül. A békéért ugyan imádkozunk, de azt nem az Isten adja, hanem az Isten szándékát felismerő ember békül meg embertársával.

Mi, a Bokor közösségeihez tartozó, békességre vágyó keresztények, 2023. november 22-én, szerdán 18 órától a Duna-parti Piarista Kápolnában (1052 Budapest, Piarista köz 1.) egy órás nyilvános, imádságos áhítatot tartunk a világunkat feldúló erőszak ellen a békéért és az erőszak miatt elhunyt áldozatokért. Arra kérjük Mennyei Atyánkat, hogy adjon belátást, érzékeny lelkiismeretet a közösségek, az országok vezetőinek, hogy ne csak tudják, hanem lelkük legmélyéig értsék is meg, hogy Isten a béke Istene, a béke elutasítása pedig a teremtő Szeretet-Isten visszautasítása is egyben.

Közösen gyújtunk gyertyát az áldozatokért, és könyörgünk, hogy az erőszaknak a tárgyalás, a belátás és ne a gyengébb pusztulása vessen véget. Nekünk, magyaroknak az elmúlt évszázadban hatalmas veszteségeink voltak, ezért legyünk mi, akik az elsők között tesszük össze a kezünket és tárjuk ki a szívünket, hogy az Isten irgalmas szeretete működhessen általunk!
Imádkozzunk együtt a békéért és az áldozatok lelki üdvéért!
Legyen a hívő emberek egymást köszöntése valósággá:
Szálem alejkum! Shalom aleichem! Mir! Békesség nektek!

A Bokor bázisközösség képviselete


ÉVKÖZI 33. vasárnap

"Sokféle értelmezése lehet ennek a példabeszédnek. Természetesen a legfontosabb képességünket szeretném most kiemelni: az ingyen kapott életünk mellett, a szeretetképességünket."

Kovács László: Az utolsó talentum


ÉVKÖZI 31. vasárnap

"Az héten megálltunk (legalább lélekben) a halottaink sírjánál, feltekintettünk a minden Szentek magas Egébe, most pedig visszatérünk újból a küzdőtérre, a Földre, ahol egy felirat fogad: Jaj nektek farizeusok!"

Kovács László: Jaj nektek, farizeusok!


LÉLEKÖSVÉNY

Új projektünk keretében a "Merre menjek?" lélekösvényt tervezzük életre hívni Óbudaváron.

Célunk olyan értékteremtő, prevenciós jellegű program megvalósítása fiatalok közreműködésével, amely a korosztály önismeretét, személyes fejlődését, lelki egészségének megőrzését segíti mentálhigiénés szakember vezetésével, támogatásával.

Szeretettel várjuk az érdeklődést, bekapcsolódást az alkotó műhelymunkába!

Részetes információk a projekt-oldalon olvashatók >>


VASÁRNAPI elmélkedések

2023. november >>

 


JÉZUS és a halál

"Ha azt vizsgáljuk a szinoptikus evangéliumokban, hogy "elvi síkon" és közvetlenül hogyan szólt hozzá Jézus a halál kérdéséhez, akkor megdöbbenve tapasztalhatjuk, hogy ez mindössze kétszer történt meg (ld. az alábbi elemzés első két esetét). Ez persze végül is érthető, ha belegondolunk abba, hogy Jézus "elragadtatott lélekkel", mindenestül az élet és az Élet szolgálatában állt, mégis meghökkentő, hogy egy ilyen központi jelentőségű kérdésben alig-alig nyilatkozott. [...]"

Gromon András: Jézus és a halál


ÉVKÖZI 28. vasárnap

"A mai Üzenet a királyi menyegzőről szól, imigyen: "Gyertek a menyegzőre!" Örömmel látlak Benneteket ennek a menyegzőnek földi utánzatán, Jézus szeretet-lakomáján. Valami tiszta ruháról is szól a történet, hát nézzünk gyorsan a tükörbe és szedjük rendbe magunkat! [...]"
Kovács László: Gyertek a menyegzőre!


ÉVKÖZI 26. vasárnap

"A most hallott történet nagyon unalmas így az előzmények nélkül. Az előzmények ismeretében viszont nem szerettem volna ott lenni Jézus mellett. És bizony most is félve gondolok a két fiúra, ha esetleg valamelyikben magamra ismerek, így vagy úgy. [...]"
Kovács László: Engedetlen testvérek


BOKOR Nagytábor 2023

"Az első BNT-t megálmodó KV tagjaként és sok egykori BNT szervezőjeként nagy izgalommal vártam a három év kényszerszünet utáni első nagy találkozást.
2023. augusztus 10-13. között immár sokadszorra Vépen gyűlt össze a Bokor apraja-nagyja. Nagy örömmel tapasztaltam, hogy kezdeti félelmeinkre rácáfolva a tábor résztvevőinek létszáma bőven meghaladta a 300 főt. [...]" (Bajnokné Benyhe Judit)

Összefoglaló, előadások, elmélkedések >>


ÉVKÖZI 24. vasárnap

A mai "örömhír" a megbocsátásról szól. Sajnos a hosszú történet egy elfuserált tanmese, melynek azt a címet adtam: "Megbocsátás hétszer, vagy kétszer se?!" Miközben a felszólítás így hangzik: "Nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer!"

Kovács László: Megbocsátás hétszer, vagy kétszer se?!

 


ÉVKÖZI 22. vasárnap

A történet, amiről ma hallani fogunk, Péter és Jézus tragikus ütközéséről szól, de Jézus és közössége drámája is. Ez részben ijesztő, de egyben "megnyugtató" is, ha mi magunkra és közösségeinkre gondolunk. [...]
Kovács László: Péter és Jézus


LELKIGYAKORLAT 2023


A Bokor 6. régiója lelkigyakorlatot tartott
2023. június 23-25. között.

A léleképítő, önvizsgálatra késztető elmélkedéseket és az izgalmas, gondolatébresztő előadásokat közkinccsé tesszük, figyelemre érdemesek!

Elmélkedések:
Kissné Kosztolányi Klára: Találkozások (nyitóelmélkedés)
Bajnokné Benyhe Judit: Napi útravaló
Kiss Gábor: Elmélkedés az istenképről
Kovács László:
Ne féljetek!

Előadások:
Polinger Ágnes:
Kollapszológia (Összeomlás)
Botlik Benedek: Gondolatébresztő könyvismertetés (Eger: Az ajándék)
Gromon András: Ki nekem Jézus?

Az elmélkedések és előadások anyaga olvasható lesz a későbbiekben is a Lelkigyakorlat rovatunkban.


KÖNYVAJÁNLÓ

Megjelent Gromon András új könyve:
A Názáreti Jézus nyomában
Részletek fényében a lényeg

Az Elpídia Kiadó gondozásában megjelent kötet hátsó borítóján olvasható:
A könyv címében a "Názáreti Jézus" arra utal, amit a szentírástudomány "a történeti Jézus" kifejezéssel fogalmaz meg (szembeállítva őt "a hit Krisztusával"), a "nyomában" pedig kettős tartalmat hordoz: részben "a történeti Jézus" tényleges tanítására és életpéldájára irányuló keresést, részben a megismert tanítás és életpélda követésére irányuló törekvést akarja kifejezni.
Az első fejezetben átfogóan igyekeztem bemutatni elvi jelentőségű témákat, például "Jézus gyermeki teológiáját" vagy "Jézus hazafiságát", a rövid második fejezetben egyes kiemelt evangéliumi szövegeket vizsgáltam meg alaposabban; a harmadikban Jézus, illetve a tanítványok bizonyos személyes megnyilvánulásait elemeztem, a negyedik fejezet pedig az előző kötethez hasonlóan nyelvészeti jellegű elemzéseket tartalmaz, de ezek természetesen most is arra irányulnak, hogy minél hitelesebben ismerhessük meg Jézust és az ő üzenetét. A kötet lezárása "objektív/szubjektív" vallomásom arról, hogy "ki nekem Jézus".
(Gromon András)

A könyv ára: 2.500 Ft
Megrendelhető Gromon András e-mail-címén és portálunkon is.


LELKI nap

A Bokor 1. régiója lelki napot tartott 2023. június 17-én a Bokorportán.

Az igeliturgiát Király Ignácz vezette, melynek keretében hangzott el komoly kérdéseket feldolgozó, Égre tekintés Istent megérteni akarásért... című elmélkedése, hiszen "Annyi baj és fájdalom van ebben a földi életben, hogy nem lehet elégszer újragondolni Isten szerepét ebben a kérdésben. [...]
Vinczéné Géczy Gabriella a nagyszülőségről tartott nagyon érdekes, személyes példákkal illusztrált előadást: Nagyszülőnek lenni
Györgyné Kollár Gabriella előadásában Lázár Ervin értékrendjét, erkölcsi tanítását mutatta be az író meséinek szemüvegén keresztül: Mese, mese, mátka ... Lázár Ervin álma
Az előadásokat a jelenlévők hozzászólása, a felmerülő kérdések megvitatása, megbeszélés követte.

Király Ignácz
Vinczéné G. Gabriella
Györgyné K. Gabriella


Mészárosné Lázi Zsuzsanna
a találkozó végén felolvasta saját versét: Van Valaki

"Van Valaki,
Aki jobban tudja sorsodat,
Mint te önmagad.
..."

A tartalmas lelki nap a Mária jó anyánk (Sillye Jenő dalának) eléneklésével zárult.


BNT 2023

Meghívó a Bokor Nagytáborba

"Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat."
(József Attila)

Az idei Bokor Nagytábort 2023. augusztus 10-13. között tartjuk Vépen.

Négy év kihagyás után szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket!
Négy év nagyon hosszú idő mindannyiunk, de különösen a gyerekek életében. Aki 2019 augusztusában még meg sem született, az ma már óvodás; aki pici gyerekként vett részt utoljára BNT-n, idénre már elvégezhette az első osztályt is, sokan kisiskolásokból nagyiskolások, nagyiskolásokból felnőttek lettek. És sajnos sokan vannak azok is, akik "a múltkor még itt voltak", de idén már csak lélekben lehetnek velünk.
Pedig a visszajelzésekből is kitűnik, hogy nagyon sokat épülhetünk az igazi, mély találkozásokból.

A BNT szeretne helyet, időt és apropót adni:
- találkozásokra remek emberekkel, akik egy részét már időtlen idők óta ismerjük, másokat viszont még sohasem láttunk;
- találkozásra a szenvedőkkel és segítségre szorulókkal;
- találkozásra saját magunkkal, gyászunkkal és nehéz érzéseinkkel;
- találkozásra a bennünk élő teremtő Istennel;
- találkozásra, játékra és mély beszélgetésekre egymással, kicsikkel és nagyokkal.
Mélyen hiszünk abban, hogy ezekből a találkozásokból erőt meríthetünk, és ezáltal egy szebb jövőt építhetünk. Valójában ezért szervezzük a Bokor Nagytábort, ám rajtatok múlik, hogy a találkozás létre tud-e jönni.
A tábor légkörébe való bekapcsolódás, illetve aszervezés megkönnyítése érdekében jó lenne, ha mindenki az elejétől a végéig részt tudna venni.
Terveink szerint a felnőtt, teljes árú részvétel 27.900 Ft/fő körül alakul majd.

Jelentkezési lap >>
Kérjük, a kitöltött jelentkezési lapot csatolmányként küldjétek el a bnt@bokorportal.hu e-mail-címre, a lapon számolt előleget pedig utaljátok át 2023. július 1-jéig.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány
Bankszámlaszám: 10200902-32712999

A megjegyzésbe, kérjük, írd be a jelentkezéskor megadott kapcsolattartó nevét, valamint azt, hogy "BNT jelentkezés"

Négy év hosszú idő, és ez most az árak emelkedésén is látszik. Soha ennyire nem volt fontos a közteherviselésünk ahhoz, hogy anyagi okok miatt senki se kényszerüljön otthon maradni. A korábbi években már sikeresen muködött a BNT Támogató Alap, amely segítségével bárki 25%-os kedvezményt igényelhet. Kérjük, ha szükséges, vegyétek bátran igénybe (ez a jelentkezési lapon csak egy kattintás), illetve, ha van rá lehetőségetek, akkor támogassátok az Alapot felajánlásaitokkal. Idén először a felajánlásokat is a jelentkezési lapon tehetitek meg.

A jelentkezéseket minden esetben visszaigazoljuk pár napon belül a megadott kapcsolattartó e-mail-címen. A táborral kapcsolatban a részletes információkat szintén a kapcsolattartónak küldjük majd el valamikor a nyár folyamán.

Bármilyen kérdésed merül fel a jelentkezéssel kapcsolatban, keress bennünket a bnt@bokorportal.hu címen.

Már nagyon várjuk a személyes találkozást!

a 2023-as Bokor Nagytábor szervezői


SZENTHÁROMSÁG vasárnapja

Előírt szövegünkben egy szó sem esik a Szentháromságról, de a teljes szöveg Jézusnak egy éjszakai beszélgetésébõl sejtethet valamit a Szeretetisten titkaiból. Mindenképpen jó összefoglaló a Jézus-eseményről.

Kovács László: Nikodémus

"Az Isten él, s úgy él a Szentháromságban, hogy léte túlcsordul önmagán. Az Isten világa közösség. A Szentháromság örök közössége. Maga a Szeretetközösség. Ebből a túláradó szeretetből teremtette az embert férfinak és nőnek, vagyis szeretetközösségnek. Ezért van szükségünk a másik emberre, akivel szeretetközösségben élhetünk és szeretetközösséget alkothatunk. Ebből a szeretetegységből születik a további élet itt a földön is." (Tóth Miklós)
Vasárnapi elmélkedések >>


LELKI NAP

Az I. régió lelki napot szervez 2023. június 17-ére, melyre szeretettel hívja és várja az érdeklődőket!

Helyszín: Bokorporta (1088 Budapest, Szentkirályi u. 49. fszt. 21.)
Idopont: 2023. június 17., szombat (10-16 óra között)

Gyülekezés: 9:30-tól
A lelki nap pontosan 10 órakor kezdődik!

PROGRAMTERV:

Igeliturgia (elmélkedés: Égre tekintve) - vezeti Király Ignácz
Nagyszülővé válás - Vinczéné Géczy Gabriella előadása és megbeszélés
Ebédszünet (saját tarisznyából), kávéról, teáról az I. régió gondoskodik.
Mese, mese, mátka ... Lázár Ervin álma - Györgyné Kollár Gabriella előadása és megbeszélés

(Az egyes programok időtartama függ a résztvevői létszámtól!)

Köszönjük az előzetes jelentkezést!

- e-mailben: kapcsolat menüpont
vagy
- telefonon vagy SMS-ben: +36/30/402-1381 (Trásy Éva)


MENNYBEMENETEL ünnepe

(1775)
"A mai evangélium (Máté evangéliuma) magáról a mennybemenetelről nem szól, csak a hegyről szól, ahonnan Jézus búcsút vesz tanítványaitól, és a 'missziós parancsról': a küldetésről és a keresztelésről."

Kovács László: Küldetés és keresztség

 


A GYERMEK
... tegnap, ma, holnap ...

"Miért akarok írni egy olyan témáról, amely állandóan jelen van az életünkben? A vízcsapból is ez folyik. Ezért. Az életigenlő szemlélettől és gyakorlattól a túlnépesedésre hivatkozó születésszabályozásokig minden itt hömpölyög körülöttük a közbeszédben."

Király Ignácz: A gyermek


TALÁLKOZÁS Jézussal

Trásy Éva"A 'Vegyes' közösségben az a házi feladat, hogy az evangélium egy-egy történetét gondoljuk át, és azt megbeszéljük a közösségi találkozón. Egy alkalommal a szamariai asszony és Jézus találkozójáról volt szó, ahol Jákob kútjánál Jézus vizet kér az asszonytól. Megbeszéltük a történetet, és azt mondja Gizi, hogy a következő alkalomra mindenki gondolja azt, hogy ő találkozik Jézussal, és Jézus tőle kér vizet... én kezdtem ezen gondolkodni, de el nem tudtam képzelni, hol találkozom én Jézussal." [...]- így kezdi "hangos" történetét Trásy Éva.

Az mp3 formátumú hangfájl (29 MB) meghallgatható, letölthető: Találkozás Jézussal


Megjelent az Érted vagyok vagyok folyóirat 2022. decemberi (196.) száma.
A tartalomból:
   Mire születtünk?
   Jézusra épülően élni
   Gondolatok a nyolc boldogságról
   A szeretet fojtogatásai
   Bátorság a gyengeséghez
   A hálaadás áldásai
   Interjú a rugalmasságról
   Moha-mese
   Túrabeszámoló

   Vasárnapi szentírási elmélkedések
   Környezetvédelem

Az ÉV megjelent számai a kezdetekig (1990) visszamenően elérhetők:
http://ertedvagyok.hu/arcanum

***

BÚCSÚ az Olvasóktól - szerkesztőségi közlemény

Ezúton tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy 33. évfolyamában járó folyóiratunk nyomtatott megjelenése ebben az évben sajnos véget ér.
Az új elektronikus számok terjedelme és megjelenési ideje egyelőre teljesen bizonytalan. Javasoljuk, hogy időnként keressék föl honlapunkat (www.ertedvagyok.hu), és böngésszék korábbi számainkat, amelyek mind megtalálhatók ezen a címen: http://ertedvagyok.hu/arcanum.
Hálásan köszönjük Olvasóink kitartó hűségét, és Isten áldását kérjük Mindannyiukra!
A szerkesztőség nevében:
Gromon András
főszerkesztő


MERZA József - életműdíj


Merza József
90 éves testvérünk részére a BOKOR közösségben végzett több évtizedes példamutató munkásságáért és barátságáért 2022. szeptember 16-án életműdíjat adományozott a Bokor.

"Azzal kezdjük, hogy világhírre tettél szert nem csak magadnak, hanem a mi Bokrunknak is, a katonaság megtagadása, vagyis az erőszakmentesség példaadó megvallása által. Az ilyen "világhír" nem hivalkodás, hanem jézusi csúcsteljesítmény. Példádat sokan követték. [...]" >>

 

dr, Merza Józsefdr. Merza József matematikus 1979. szeptember 18-án (47 évesen) nem tett eleget a 19 napos tartalékos katonai szolgálatra szóló behívónak. Nem akart semmilyen formában együttműködni a hadsereggel. Nyolc hónap fogház-büntetésre ítélték... Azóta az általános hadkötelezettség megszűnt. (1989-tól hazánkban is lehetett alternatív - fegyvertelen katonai vagy polgári - szolgálatot teljesíteni, amit 2004. november 3-án felváltott a szerződéses katonai szolgálat.)

Fotó: Napútonline

"Ellenségem nincs, barátaim vannak. Velük beszélgetek, levelezek. Figyelem a régi, megbecsült öregeket, hogy ők hogyan csinálják."

Búcsú a fegyverektől - Interjú dr. Merza Józseffel (www.budapestedu.hu, Végh Györgyi, 2009.10.02.)

***

"Nem tudom, mi van, mi lehet messzebb egymástól: két égitest vagy két lélek. Mégis, úgy érzem, hogy a szelídség ege alatt elkezdett párbeszédeknek, a spontán, mert nem kierőltetett megnyilvánulásoknak a során üzenetek indulhatnak egymás felé, többet érthetünk egymásból, jobban becsülhetjük egymás őszinte törekvéseit. [...]
Minden életkornak megvan a maga szépsége, amely természetesen tartozik hozzá az élethez.
Azért jó megöregedni, mert olyan új szépségeket fedezünk fel, amelyekről beszélni szoktak."


(Merza József: Regula falsi, Érted vagyok, 2004. február)

***

Merza József: Folyamatos múlt (Napkút Kiadó, 2022)

"Senkit se vezessen félre a romantikus cím. Az itt összegyűjtött néhány elmélkedésnek kevés köze van a regényességhez.
Nem szórakoztató írásnak szántam őket, bár az sem mondható, hogy nagy szakmai felkészültséggel írt elemzések lennének.
Minek gondolom őket? Egy baráti kör életéhez hozzátartozó, napról-napra folytatott helyzetmegítélésnek, vagy inkább a megítélés kísérletének. ... Naplónak és olvasónaplónak, s néhány jó szándékú törekvés rögzítésének."

(Részlet MJ legújabb kötetének előszavából)


BOKOR-ÉPÍTŐ

Bulányi Gyurka bácsi - hatalmas szellemi kincsei mellett - örökül hagyta nagyon szeretett óbudavári nyaralóját is, igy a Bokorház és a kapcsolódó nagy telek a Bokor közös tulajdona.
Ez a Balaton-felvidéki kis zug is kincs, test és lélek felüdítésére alkalmas színtér. Pontosabban: azzá tudnánk varázsolni...
Erre a varázslatra hívjuk az érdeklődőket, támogatókat!
Legyen egy BOKOR-ÉPITŐ projekt!


RÁSZORULÓK támogatása

Kísérjük figyelemmel a körülöttünk élő rászorulók várhatóan jelentősen megnövekvő számát, akik elvesztették állásukat vagy hosszú hónapokra a fizetésüket, és komoly megélhetési nehézségei támadtak.
Aki teheti, küldjön adományt a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány bankszámlájára (10200902–32712999), mivel feltehetően nagy szükség lesz a rászorulók támogatására. A közlemény rovatba a "járvány" szó kerüljön.
Gondolkodjunk közösen az eddig is peremre szorultan élő, zömében kis falvakban lakó, s most még nehezebb helyzetbe kerülő embertársaink megsegítésének lehetőségein.

Nagy szüksége van most a támogatásra a "Csak egyet" Alapítványnak is, akik a legkiszolgáltatottabb budapesti embereket támogatják. Az ételosztás anyagi támogatását folyamatosan várjuk a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány bankszámlájára, száma: 10200902-32712999. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: "ételosztásra".


ADÓ 1% felajánlása

A Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány adószáma: 18160525-1-42
A "Teljes Élet" Szociális Alapítvány adószáma: 18483170-1-07


ÉTELOSZTÁS hajléktalanoknak
Az ételosztás anyagi támogatását folyamatosan várja a Bokor, Hazai Rászorulók Alapítványa a 10200902-32712999 bankszámlára.
Az alapítvány adószáma: 18160525-1-42
A közlemény rovatban szerepeljen: "ételosztásra"
A támogatást genetikus úton, személyesen is eljuttatható az Alapítványhoz.


KÖNYVAJÁNLÓK

Bulányi György születésének 100. évfordulója alkalmából jelent meg a piarista szerzetes 2005-ben írt Önéletírása, melyben hosszú életének 87. évében visszatekintett nem mindennapi életútjára. A szerző személyes sorsán keresztül vezeti végig az olvasót a XX. századon, így a kötet egyszerre szubjektív visszaemlékezés és társadalomtörténeti, egyháztörténeti dokumentum is.
Kiadó: Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület

"Úgy érzem, hogy amit most, 87. évemben mondok, az már '49-ben készen volt. ...

Ma is, negyven éve is, hatvan éve is ugyanaz a forrásom: Máté, Márk, Lukács, János. ...

Csak írtam és írtam, amibe belefogtam, hogy tisztában legyek vele, hogy mit is gondolok, azazhogy Jézus mit gondolt. Mert Ő volt számomra az etalon. ...

Csak azt akartam megmutatni, hogy Jézus mit tanított."

Az igényes megjelenésű, 500 oldalas, keménytáblás Önéletírás (bolti ár 3.000 Ft) rendelhető: bokke@bokorportal.hu

***

BULÁNYI György füveskönyve

Bulányi György Füves könyve2015. december közepén megjelent a füveskönyv 2. kiadása.
A kötet Bulányi György halálának 5. évfordulója alkalmából készült,
Az 1949-2010. között született írások szemelvényeinek gyűjteménye
1500 Ft-os áron rendelhető a régióvezetőknél.
Érdeklődés: bokke@bokorportal.hu


Isten országa rajtatok áll vagy bukik! - megjelent Gromon András új könyve.

Isten országa rajtatok áll vagy bukik!A könyv hátsó borítóján olvasható:
"Több mint negyven éve foglalkoztat Jézus alakja: személye, tanítása és életpéldája egyaránt. Az évek múlásával egyre inkább az érdekelt, hogy a sok évszázados félreértéseket és félreértelmezéseket eltávolítva, hogyan lehetne minél jobban megközelíteni a feltételezhetően "valódi" Jézust (tudományosan szólva "a történeti Jézust"). Mivel ennek a törekvésnek az eredménye - természetszerűleg - mindig csak töredékes lehet, szükségszerű, hogy csak vázlatokkal tudok szolgálni Jézus hiteles arcképének megfestéséhez.
Néhány kisebb terjedelmű írást átvettem 1999-ben megjelent, Ki dobja az első követ? c. kötetemből, ezektől eltekintve azonban az utóbbi öt évben született tanulmányokat gyűjtöttem itt egybe.
Ezek az írások a 2003-ban, 2007-ben, illetve 2013-ban, ugyancsak az Elpídia Kiadónál megjelent Márk-, Lukács- és Máté-kommentáromra épülnek, azoknak az eredményeit összegzik vagy tanulságait vonják le egy-egy témára vonatkozóan. Ha tehát az olvasó esetleg megalapozatlannak találja egyik-másik állításomat, kérem, olvassa el azok részletes indoklását kommentárjaim nyomtatott vagy elektronikus változatában.
A dolog természetéből fakad, hogy ugyanarra a jézusi történetre, példázatra vagy mondásra, illetve ezek magyarázatára az eltérő témájú tanulmányokban, sőt olykor egyazon íráson belül is többször hivatkozom, az idézett rész más-más oldalát vagy rétegét világítva meg."

A könyv ára: 2.500 Ft
Megrendelhető Gromon András e-mail címén és portálunkon is.
(A Szerző szívesen fogad észrevételt vagy kritikát!)

***

ÚT a forráshoz... Gromon András kommentár-kötetei az Elpídia Kiadó gondozásában

Jézus evangéliuma
    Márk
(2003) Lukács (2007) Máté (2013) tolmácsolásában

ézus evangéliuma Márk tolmácsolásában Jézus evangéliuma Lukács tolmácsolásában Jézus evangéliuma Máté tolmácsolásában

"... az volt a szándékom, hogy lehetőség szerint kiemeljem Jézus alakját és tanítását az idegen elemek hordaléka alól, a babona, a mágia és a dogmatizálás világából, abból az értelmezési rendszerből, amely érthetetlenné és követhetetlenné tette őt. ... E cél érdekében az egyik legfontosabb feladatnak látszott, hogy abban, amit az evangélisták Jézusról elmondanak, illetve Jézus ajkára adnak, elválasszam egymástól azt, ami hitelesnek mondható, és azt, ami az áthagyományozók vagy az evangélisták vélekedése. Az újkori szentírás-tudomány évszázadok óta fáradozik ezen a legkülönfélébb eredményekkel, és teljesen eltérő vélemények alakultak ki arról, lehetséges-e egyáltalán ez a szétválasztás. A feladat kétségtelenül megoldhatatlannak látszik...." [Részlet a Bevezetőből (GA)]

A kötetek megrendelhetők Gromon András e-mail-címén és portálunkon.

Bővebben >>

***

E-KÖNYVEK
Gromon András néhány írása e-könyv formátumban is elérhető portálunkról.

   Vissza Jézushoz

   okostelefonra, tabletre

   Amazon Kindle olvasóra

 


JÉZUS evangéliuma
Gromon András három évtizednyi kutatómunka után az elmúlt évtizedben lefordította ógörögből a szinoptikus evangéliumokat, és magyarázó jegyzeteket írt hozzájuk. Jézus evangéliuma Márk/Lukács/Máté tolmácsolásában címmel az Elpídia Kiadó adta ki a három kötetet - 2003-ban, 2007-ben, illetve 2013-ban.
A három kötet összesen kb. 9000, részben az egyes evangéliumokon belüli, részben az evangéliumok közötti, bizonyos szövegrészekre vagy lábjegyzetekre való hivatkozást/utalást tartalmaz, amelyek a további elmélyedést vagy kutatást segíthetik. Ezeknek a hivatkozásoknak a föllapozása azonban a nyomtatott könyvek esetében meglehetősen körülményes és fárasztó, ezért a különböző szövegrészletek könnyebb összevethetősége érdekében a szerző a három kötetet (az evangéliumok fordítását és a kommentárokat) együtt is közzétette az interneten:

Jézus evangéliuma Márk/Lukács/Máté tolmácsolásában


JEGYESEKNEK
- gondolatok, tanúságtevések

Szeretettel adjuk közre közösségünk házaspárjainak gondolatait - tanúságtevését azokban a témakörökben, amelyeket érdemesnek gondoltunk házasság elõtt átbeszélgetni. Természetesen a tematikát a teljesség igénye nélkül állítottuk össze, de abból indultunk ki, hogy a semminél mindenképpen többre jutunk. Tervezzük további témakörök kidolgozását is, amelyeket folyamatosan megjelentetünk majd. Az egyes témák végén általában megtalálhatók a szerző-házaspár elérhetősége. (Ha nincs konkrét e-mail cím megadva, akkor írjatok szerkesztőségünkbe, készségesen továbbítjuk a megkeresést.) Bátorítunk minden olvasót, hogy a számukra fontos kérdésekben bizalommal forduljanak a megjelölt testvérekhez közös beszélgetés, továbbgondolkodás céljából.

Jegyesoktatás >>


INFORMÁCIÓK - érdeklődőknek
Gyerektáborokról, lelkigyakorlatokról, közösség életről, programokról, karitatív munkáról stb.: bokorportal@bokorportal.hu