Bokor közösség
Lélekváró elmélkedések 2013.

Lélekváró elmélkedések

A Lélekváró elmélkedések sok-sok testvér gondolatait fűzik csokorba az ország különböző tájairól.

A vasárnapi, a napi evangéliumhoz kapcsolódó elmélkedések az"Érted vagyok"folyóiratban is megjelenik.

 

2013. február 18. hétő
Lev 19,1-2,11-18; Mt 25,31-46

"Szentek legyetek, mert én, az Úr, a Ti Istenetek, szent vagyok." "Szeresd felebarátodat, mint magadat!"
Ez a két mondat keretezi a Tízparancsolat tételes rendelkezéseit. Ilyen, vagy hasonló kijelentésekre Jézus is hivatkozott; etikája részben kibontható az idézettekből Ugyanakkor elég könnyű értelmezési viták irányába elmenni, ha csak a fenti szavakra hagyatkozunk. (Mit jelent pontosabban Isten - követendő - szentsége, ill. hogyan szeressük - helyesen - önmagunkat?...) Jézus ennél egyértelműbben fogalmazott, ill. többet mondott. ("Legyetek mennyei Atyátoknak fiai aki felhozza napját jókra és gonoszakra, esőt ad igazaknak és hamisaknak", ill. "Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!")
Újszövetségi ige-szakaszunk az ún. ítélet-tabló. A tízparancsolat után olvasva feltűnik, mennyire más a jézusi norma hangsúlytevése. Jézus nem arról beszél; mit ne tegyünk embertársainkkal. Neki fontosabb, hogy felismerjük Őt minden szenvedőben, és szolgáljunk a szükségben lévőknek. Ez olyan feladat, amellyel gyakorlatilag nem lehet elkészülni, és teljesítésében sose lehetünk biztosak.
Te tudod, Uram, hogy néha kényelmetlenül nyomasztó az Általad felállított magas mérce. Kérlek, mégse engedd, hogy beérjem kevesebbel!

[Horváthné Bajai Éva, Paks]

Az oldal tetejére

2013. február 19. kedd
Iz 55,10-11; Mt 6,7-15

"...és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, kik ellenünk vétkeztek."
Nem vétekről van itt szó (hamartész), nem botlásról (paraptóma), nem törvényszegésről (parabazisz), hanem esetlenségről, elmaradásról, sutaságról (ofeilémata), azaz: nézd el nekem Uram, hogy messze nem vagyok tökéletes, de még csak nem is hajazok arrafelé - ha... és álljunk meg: ne áltassuk magunkat, nem feltétel nélküli az isteni megbocsátás!!
(".... ne vígy minket a kísértésbe..." nem ingyen adod!)
... ha én is képes vagyok elfogadni a másik sutaságát, másképp-gondolkodását, elmaradozásait, botlásait...
... és nem kívánom a pokolba, vagy csak egyszerűen 'melegebb tájakra'.

[Zsombok házaspár, Budapest]

Az oldal tetejére


2013. február 20. szerda
Jón 3,1-10; Lk 11,29-32

"Mert, ahogy Jónás jel volt a niniveieknek, úgy jel lesz az emberfia is e nemzedéknek."
Jónás szava elég volt a niniveiek számára, és ők hittek az Istennek.
Egy számukra idegen szava elég volt hozzá!
Jézus kevés a zsidóknak, a jelek melyeket mutatott kevés volt nekik.
Akikkel három éven át együtt élt, a tanítványoknak is kellett a feltámadás és a pünkösd!
És ezért kell nekünk is ez a feltámadás és ez a pünkösd:
Most már hiszem, hogy Isten engem is meg akar szólítani és küldetést is akar adni.

[Széplaki István, Pécel]

Az oldal tetejére


2013. február 21. csütörtök
Eszt 14,1.3-5.12-14; Mt 7,7-12

"Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük."
A fenti mondatot általában a negatív formájában szoktuk idézni: "Amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, te se tedd másnak." Ezt a mondatot olyan megállapításnak gondoljuk, amit mint közös nevezőt, a világon minden jó szándékú ember elfogadhat, függetlenül attól, hogy melyik vallásba született. Ezt igaznak és követendőnek gondolják azok is, akik Istenről nem sokat gondolkodnak, vagy egyenesen ateistának mondják magukat.
Jézus itt pozitív megfogalmazásban mondja el ugyanezt a felszólítást. Vegyük észre, hogy noha látszólag ugyanazt állítja a két mondat, mégis a jézusi megfogalmazás sokkal többet mond. Nem elég, ha nem teszek rosszat. Tenni kell a jót! Ez az igazi arany szabály. Az előbbit csak ezüst szabálynak mondhatjuk. S ahogy nem láttunk még olyan sportolót, aki az ezüstérmet célozza meg, ugyanígy mi sem érhetjük be kevesebbel. Az arany szabályt kell követnünk, ha a jézusi mércét tűztük ki magunk elé. Édeskevés, ha csak ennyit tudunk felmutatni: "Nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam." De mi jót tettél? - ezt fogják számon kérni, és ezt a kérdést kell magunknak is feltennünk nap, mint nap.
A mai evangéliumi szakasz a szülői szeretetet, mint nyilvánvaló tényt hozza elénk. Senki nem akar rosszat a gyerekének. Sőt, mindenki a legjobbat akarja neki. Ennek érdekében mi szülők a legnagyobb áldozatra is képesek vagyunk. Ugyanígy biztosak lehetünk benne, hogy Isten is ugyanilyen gondoskodó szeretettel van irántunk, minden ember iránt. A feladat nekünk is adott: minden emberhez ezzel a szeretettel kell fordulnunk. Ha kevesebbel is beérjük, ha szűkítgetjük a kört, akkor még nem igazán értettük meg a jézusi tanítást.

[Gyulai Zsolt, Budapest]

Az oldal tetejére


2013. február 22. péntek - Szent Péter apostol székfoglalása
1Pét 5,1-4; Mt 16,13-19

1. Az ünnep tartalma
Urunk, Jézus Krisztus Szent Péter apostolnak ígérte meg: "Te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat." Péter apostol, amikor az angyal segítségével csodálatos módon megszabadult Heródes király börtönéből, megerősítette a jeruzsálemi híveket, és "más helyre" távozott. A szíriai Antiochiában akkor már sok hívő volt, és az ő első püspökük lett Szent Péter. Antiochiai székfoglalását ünnepeljük a mai napon. Ott nevezték először a Krisztus-hívőket keresztényeknek.

2. Péter és Júdás
Júdás akkor kerekedik felül, ha kilátástalannak látjuk életünket, Péter akkor kerekedik felül, ha túllátunk a legmegrázóbb eseményen is. A mélypont az, ahonnan csak segítséggel bírunk felkelni. Júdás nem kért segítséget, Péter kért, és kapott is. Ha istenkapcsolatunkat nem újítjuk meg, akkor pókhálószerűen beszövi életünket egy olyan öntudat, hogy mindent meg tudunk oldani magunkban. És azt hisszük, hogy az a biztos, amit nem bízunk másra.
Júdás zárt ember, Péter nyitott. Júdás a múlt embere, Péter a jövőé. Júdás csak hátrafelé tud nézni, Péter előre is. Igaz, hogy mindkettőjüknek volt egy olyan jelen pillanatuk, amikor teljesen kitaszítottnak érezték magukat, és innen nagyon különbözően léptek tovább. A megtérés lehetősége sohasem veszik el.
Valójában mindketten kősziklák. De mennyire különbözőek. Júdás kővé merevedett lelkű ember, akinek halál utáni élete Isten titka. Péter pedig az a szikla, amelyre építkezni lehet. Tanuljunk Júdásból, hogy Péterré váljunk. (Sánta János)

3. Hitvallók egyháza
Jézus ... megkérdezte tanítványait: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?" ... "És ti kinek tartotok engem?" -
Előbb-utóbb elkerülhetetlen, hogy személyesen megvalljuk, hogyan is állunk a Mesterrel...
Majd harmadszor is megkérdezte tőle: "Simon, János fia, szeretsz?" Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: "Szeretsz engem?" S így válaszolt: "Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek." Jézus ismét azt mondta: "Legeltesd juhaimat!" (Jn 21,17) - Lassú válaszunkra válaszol Isten: feladattal lát el...
"Viseljétek gondját, ne kényszerűségből, hanem szabad akaratból Isten szerint; ne rút nyerészkedésből, hanem buzgóságból; nem uralkodva a választottak fölött, hanem szívből, mint a nyájnak példaképei." (Péter első levele) - Micsoda bizalom, mekkora feladat...!

4. Melléklet: Mi játszódhatott le Péter szívében?

Mese két elemi érzésről
Nincs szerencsétlenebb
egy kutyánál, amelyet gazdája
éjszakára kizárt a házból.
Nincs boldogabb
a kutyánál, amelyet gazdája aztán
a házba mégis visszaengedett.
    (Somlyó György: Mesék könyve)

[Szegheő József - Totya, a pesti]

Az oldal tetejére


2013. február 23. szombat
MTörv 26,16-19; Mt 5,43-48

"Ma az Úr, a te Istened azt parancsolja neked, hogy tedd meg mindezeket a parancsokat és rendeleteket: tartsd meg tehát és teljesítsd őket teljes szívedből és teljes lelkedből. Te ma az Urat választottad, hogy Istened legyen, hogy az ő útjain járj, megtartsd szertartásait, parancsait s rendeléseit, s az ő szavának engedelmeskedj, az Úr pedig ma téged választott, hogy tulajdon népe légy, amint szólt neked, s megtartsd minden parancsát, s fennköltebbé tegyen téged minden nemzetnél, amelyet teremtett, a maga dicséretére, hírnevére és dicsőségére, hogy szent népe légy az Úrnak, a te Istenednek, amint megmondta."
Isten úr, aki parancsol, rendeleteket bocsát ki, szertartásokat ír elő, megszabja az utat, amelyen járni kell, engedelmességet követel. Nemcsak a hatalmának kijáró tisztelet miatt, hanem belső meggyőződésből, teljes szívvel, teljes lélekkel kell az embernek teljesítenie Isten rendelkezéseit.
Kölcsönös választás következménye ez a kapcsolat Isten és ember között. Isten nem igázza le, nem veti hatalma alá az embert, hanem elfogadja az ember szabad választását, amellyel Istenének ismeri el őt, viszonzásként saját népének nevezi. A kölcsönös választásból szövetség lesz, amelyben mindkét félnek vannak kötelességei és jogai. Az ember kötelessége, hogy Isten útjain járjon, elvégezze az előírt szertartásokat, betartsa a parancsokat és rendelkezéseket, és engedelmeskedjen Isten szavának. Ha mindezt megteszi, joga van arra, hogy saját Istenének nevezze az Örökkévalót, hogy ne legyen árva, elveszett, kóborló pásztornép többé, hanem tartozzék valakihez, Isten választott népe legyen.
Az Örökkévalónak joga van arra, hogy vezesse és irányítsa azt a népet, amelyik őt választotta, cserébe tulajdon népének nevezi, minden más teremtett nemzetnél fennköltebb, elkülönített (szent) népévé teszi, s ezzel önmaga dícséretét, hírnevét és dicsőségét növeli a többi nép körében.
Világos feltételek mindkét oldalon; mit ad és mit kap az egyik és a másik szövetkező fél, annak érdekében, hogy mindketten előbbre lépjenek, a választott nép a többi néphez képest emelkedik ki, Isten a többi nép számára válik ismertté. Mindkét fél nyer ezzel a szövetséggel, akik nem részesei (a többi nép, a többi istenek) veszítenek: kiválóságot, dicséretet, hírnevet, dicsőséget.
Ez a szövetség az evolúciós versengés elvét a biológiai és gazdasági szintről átvitte az eszmei, vallási, ideológiai szintre, és ezzel útjára indította a társadalmi és történelmi haladás eszméjét, összes áldásával és átkával együtt.

"Hallottátok, hogy azt mondták: ’Szeresd felebarátodat (Lev 19,18) és gyűlöld ellenségedet.’ Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gazembereknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nemde a vámosok is ugyanezt teszik? És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pogányok is ugyanezt teszik? Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes."
Isten mennyei atya, aki napot és esőt ad jóknak és rosszaknak, igazaknak és gazoknak. Isten tökéletes, mert szereti a barátait, és szereti az ellenségeit, az üldözőit is, akik nem szeretik őt.
Aki ennek az Istennek szeretne fia lenni, annak erre a tökéletességre kell eljutnia. A szeretet mibenlétéről sok más helyen is tanított Jézus, itt most elég azt felidéznünk, hogy jó indulat, jó akarat és jó tettek fejezik ki, jó érzések vagy érzelmek ritkán kísérik.
Nem könnyű feladat jó indulattal, jó akarattal viseltetni rokonaink és barátaink iránt, majd jó tettekkel is kifejezni szeretetünket.
Még nehezebb ez felabarátaink - nemzetünk többi, nem rokon, nem barát tagja - iránt. Gondoljunk csak a magyar társadalom elszegényedett, kultúrától, tudástól, alkotó munkától, termeléstől messze távolodott rétegeire, akiknek száma közel jár a magyarországi lélekszám egyharmadához. Őket szeretni mindenképpen megköveteli, hogy megosszuk velük mindazt, amiben náluk jobban állunk, a kultúrát, a tudást, a munkát, de legalább a jövedelmünket.
Ha ezt megtesszük, akkor még mindig csak felebarátaink egyharmadát szeretjük, hátra van még kétharmaduk. Fele a vetélytársunk, hiszen ugyanazon munkaerőpiacon akarjuk eladni a tudásunkat, a tapasztalatainkat, az időnket, hogy megéljünk, és másokat segíthessünk. Melyikünk nem szeretne első lenni 15 vagy éppen 150 pályázó közül? Melyikünk nem gondolt még arra egy sikertelen jelentkezés után, hogy igazságtalanul döntöttek, nem a szakmai és személyi alkalmasság volt az elsődleges szempont, hanem az ismeretség, a "valaki szólt az érdekében"? Hányan utasítanánk vissza, hogy hasonló helyzetben valaki szóljon a mi érdekünkben? És még a hasonlónak ismert, tisztelt és becsült társakkal is milyen nehéz tárgyszerűen szót érteni, ha kiderül, hogy közös jövőnkről más társadalomszervezési elvek mentén gondolkodnak!
Vannak, akik nálunk sikeresebbek, őket vagy irigyeljük, ha sikerüket a tudásuknak, a képességeiknek, a szorgalmuknak köszönhetik, vagy megvetjük, ha szerencsés véletlen folytán kerültek oda, ahol vannak. Tehetős, hatékony embereket megnyerni, hogy nálunk sikeresebben támogassák a céljainkat, szinte reménytelen feladat, de nem lehetetlen. Nekik több idejük van arra, hogy elgondolkodjanak, mire is jó az, amit csinálnak. Hátha csak arra várnak, hogy ötleteket kapjanak?
Hol vagyunk még az idegentől, az ellenségtől, aki el akar üldözni minket arról a néhány négyzetméterről is, amely történelemünk viharai után még a talpunk alatt maradt? Melyikünknek van ideje, energiája még rájuk is gondolni, jó indulatot, jó akaratot mutatni irántuk?
Mégsem lesz más folytatás, csak az, amelyről Jézus beszélt: a természeti és társadalmi erőforrásokat kivétel nélkül mindenkivel meg kell osztanunk, mert a kiválasztás, a kivételezés, az előbbre és hátrébb sorolás, a verseny sok mindenre jó volt, de nem tökéletes. Többet árt, mint használ, elpusztítja a környezetünket, és gyűlölködő táborokra osztja a föld népeit, akik csak egymástól tudják elvenni, amit a sikeresebbek már elvettek a természettől. A régi nem tökéletes, nekünk viszont már csak tökéletes, mondhatnánk úgy is: valóban fenntartható megoldásokat szabad megcéloznunk.
Mózes Másodtörvénykönyvének Istene nem Máté Hegyibeszédének Istene.
Istent választanunk kell magunknak, ahogyan Mózes népe tette több, mint háromezer évvel ezelőtt.
Más nem fog választani helyettünk.

[Zöldy Mária, Budapest]

Az oldal tetejére


2013. február 24. - Nagyböjt 2. vasárnapja
Lk 9,28b-36 - Hegyet mászni nem kirándulás?!

"Fel a hegyre!"
Ha az embernek sok a teendője, de meg tud állni, és el tud gondolkodni egy pillanatra, máris képes lesz sorrendet felállítani, eltűnik belőle az aggódó, a torokszorító érzés. Naponta "fel kell kapaszkodnunk egy magas hegyre": vagyis elmélkedve eltávolodni mindentől, mindenkitől, még saját magunktól is. Mert a félrevonulás megadja a lehetőségét annak, hogy felülemelkedjünk a dolgainkon, és egyúttal rálátást is ad. Lehet-e e nélkül napjaink irtózatos kuszaságában nemhogy keresztényként, de egyáltalán emberként élni?!
Egyedül így, felülről szemlélve lehet mindent jól látni. A feladatok, a megoldhatatlannak látszó nehézségek, a bonyolult helyzetek azzal nyomnak a földre, hogy nem látjuk a helyes arányokat. Mivel „nyakig” benne vagyunk az események, teendők, érzések sodrásában, nem láthatjuk, merre van a kiút: Mi mennyit ér, és megéri-e félni tőle, kell-e egyáltalán törődni vele, s ami ma elviselhetetlennek tűnik, mi marad meg abból egy hét múlva?
Addig kell imádkozni, elmélkedni, amíg egyszercsak be nem következik ez az elváltozás. Felismerjük, hogy kicsoda számunkra Jézus, hogy itt és most mi a lényeges tennivalónk, illetve erőt merítünk annak megtételéhez.
Jézus követése nem sétagalopp
Jézus életútjához a szenvedés és kereszthalál is hozzátartozik A színeváltozás jelenetének szövegkörnyezetében éppen a szenvedésen van a hangsúly. A szakasz előtt és után egyaránt szenvedésről szóló jövendölések olvashatók, amelyeket a tanítványok nemcsak értetlenül, hanem heves tiltakozással is fogadnak Az Atya szózata - "őt hallgassátok" - mindenekelőtt a szenvedés valóságának az elfogadását jelenti, amivel persze a Jézussal való sorsközösség vállalása is együtt jár.
Ha az ember akarja célt, az Ország-építést, a Jézus-követést, akkor el kell vállalnia az eszközöket is, amelyek segítik a cél elérését. Ilyenek pl. az önmegtagadás, a böjt, a bűnbánat stb. A napokban hallottam egy reklámszöveget, amely ide illik: "Ahhoz, hogy sikeres legyél, mindennap le kell győznöd legnagyobb ellenfeledet, önmagadat!" Már a világ fiai is tudják!!
Az Úr pedagógiája
A tanítványok tapasztalása azokra a vallásos élményekre emlékeztet, amelyekben a megtéréskor, vagy az Istennel való találkozás egy-egy felfokozott pillanatában részük volt, s amelyek valamelyest közelebb hozták számukra a természetfelettit. De minden elmélyült Isten-tapasztalás után vissza kell térni a mindennapok szürke, gondokkal és keresztekkel terhes világába. Ám éppen ezek a tapasztalatok tudatosítják újra meg újra az előttünk álló célt.
Jézus beszélget Mózessel és Illéssel, számára fontos a kommunikáció, itt a megerősítés feladatának tisztázásában. Jézus többnyire nem vitt magával senkit az imáihoz. Erre az alkalomra, amikor néhány órára megnyilvánult a dicsősége, magával vitte három apostolát. Jó pedagógusként igyekezett egy kis előzetes biztatást adni neki. Valami olyan élményt, ami nagyon komoly gondolati-lelki támaszt jelent majd akkor, amikor vállalkozása kudarcot vallani látszik, amikor elfogják, és halálra kínozzák.
Szükségünk van olyan pillanatokra, amelyek a nehézségek idején biztos alapot adnak a továbblépéshez, mint ahogy az apostoloknak is erőt adhatott a megdicsőült Jézusra emlékezni a szenvedések idején. Szükségünk van élményekre, amelyek - mint az utcai lámpák ritkás fénye - elkísérnek bennünket, és erőt adnak a következő biztos pontig. Ne felejtsünk el a örömökre visszanézni, és erőt meríteni belőlük a nehézségek idején!

[Horváth József, Tata]

"...majd hang támadt a felhőből, amely szólt: "A Fiam ez, a választottam, rá hallgassatok." (Lk 9, 28-36)

    - Kire hallgatok leginkább?
    - Mennyire hallgatok Jézusra: Ki miatt? Mi miatt?
    - Miről szoktam hallgatni? Miért? Meddig?

[Angel]

Az oldal tetejére

 

 

Archív elmélkedések Archívum