Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

 

2024. május 26. - Szentháromság vasárnapja
Mt 28,16-20 - Jézus végső rendelkezése

A Szentháromság vasárnapjára rendelt ige a Máté szerint megfogalmazott evangélium zárlata, illetve utolsó jelenete, amelyben a feltámadt Jézus - mintegy testamentumként - ún. missziós utasítást ad tanítványainak.
Máténak ebben a rövid elbeszélésében mindössze három mondatból áll Jézus végső rendelkezése: az első egy öntanúsító kinyilatkoztatás - "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön" (18. v.) -, a második egy parancs Isten üzenetének közvetítésére valamennyi nép között - "...tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek" (19. v.) -, a harmadik egy bíztató ígéret - "...én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (20. v.).
A rendelkezés megszólítottjai olyan tanítványok, akik megjelennek ugyan a Jézus által megüzent találkozáshelyen, de kételkednek (17. v.). Abban is, hogy mit jelent az üres sír, amelyet a két Mária talált [vajon a feltámadás ígéretének megvalósulását, tehát csodát, ahogy az angyal állította, vagy csupán azt, amit a főpapok állítottak, hogy Jézus holttestét ellopták, tehát szemfényvesztést? - amit mai textusunk közvetlen előzményeiben részletesen el is beszél Máté (Mt 28,1-15)], és Jézus megszégyenítő kivégzésének tanúiként bizonnyal kételkedtek a Mesterük mellett és által korábban megtapasztalt szeretettörvény valóságában is. Úgyhogy - az ún. missziós utasítással együtt - ezeket a hitükben megingott tanítványokat is újra megszólíthatóvá kellett tennie Jézusnak Máté szerint, amit három rövid, eltérő irányultságú és modalitású mondata (úgy vélem) mesterien képes is teljesíteni.
Az öntanúsításban kinyilatkoztatott hatalom (potentia) legitimálni hivatott Jézus rendelkezését a tanítványok előtt, a felszólítás - "Tegyetek tanítvánnyá" - voltaképp a tanítványságban megtapasztalt jézusi közösség istenképének és életelveinek továbbvitelét és kiterjesztését várja (el) tőlük, a szüntelen isteni jelenlét garantálása pedig erőt ígér nekik az utasítás teljesítéséhez. És nem is csak ahhoz, és nem is csak nekik. Hiszen nemcsak ezt az evangéliumi jelenetet, hanem Máté egész evangéliumát is Jézusnak ez a biztató ígérete zárja: "És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" - "időtlen visszhangként" (Gromon András) az egész textus fölött.
Innen nézve, illetőleg erre hallgatva, másodlagos a kérdés, hogy "az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében" történő keresztelés jézusi testamentumában a Szentháromság egyháztörténeti dogmájának előképét kell-e látnunk. Nem másodlagos viszont az a kérdés, hogy a "Tegyetek tanítvánnyá minden népet" felszólítása valóban misszióra, azaz a jézusi kereszténység exportjára irányul-e, vagy pedig egy olyan, a jézusi elvek jegyében működtetett közösségi életpéldára, amely élhetőségének alapján mintegy magától von fénykörébe más elvű életvilágokat.

[Berta Erzsébet, Debrecen]

"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítve őket az Apának, a Fiúnak és a Szent szellemnek nevében." (Mt 28,16-20)
   - Mit jelent nekem, hogy meg vagyok keresztelve?
   - Hogyan sikerült Jézus tanítványává válnom?
   - Mennyire érzem, hogy Jézus velem van?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum