Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2023. augusztus 6. - Urunk színeváltozása
Mt 17,1-9 - Ne féljünk tovább keresni!

Ez az evangéliumi rész azok közé tartozik, amelyeket eddig nehezen tudtam értelmezni. A misztikus vagy karizmatikus tapasztalatok olyannyira személyesek, hogy elmesélve, leírva néha nehezen járulnak hozzá a katarzishoz a hallgatóban/az olvasóban. Most azonban találtam támpontokat, hogy közelebb kerüljek a szöveg értelméhez: Jézus valószínűleg már az életveszélyes jeruzsálemi útra készül, s erre föl akarja készíteni minden hallgatóját. Tanítványait - illetve közülük a legbelső kört - Pétert, Jakabot és Jánost "lelkigyakorlatozni" viszi a hegyre. A tanítványokat nyomaszthatja a kérdés, helyes-e, érdemes-e követniük ezt a vonzó, ám vallásuk hagyományait felülbíráló rabbit, most, amikor ez már életveszélyes? Lelki szemeik előtt megjelenik Illés és Mózes; egyikük az "Isten harcosa", akinek szellemétől óvta őket Jézus, másikuk annak a "törvényvallásnak" a megtestesítője, amelyet Jézus istenellenesként leplezett le. A tanítványok lelkében ők tusakodnak most. Nagy félelem fogja el őket, egész korábbi hitük a tét, és ráadásul az életük. A bennük dúló kérdés tehát: Mózes és Illés ("a törvény és a próféták"), vagy Jézus? Legszívesebben közös nevezőre hoznák őket: "Csinálunk majd három sátrat..." Jézus átváltozása, belülről kifelé ható ragyogása meggyőzi őket, lelkiismeretükben hallják a hangot: ő a fiú, Isten szeretett fia, őt már egészen áthatotta Isten, benne valóban eljött már Isten Országa.
Miért jutunk el ide olyan nehezen? Iskoláinkban megtanuljuk az alkalmazkodást a társadalomhoz, a fáradságosan megszerzett tudás pedig biztonságot ad, még akkor is, ha hamis. Megunjuk felülbírálni? Félünk belátni, hogy neveltetésünk, tapasztalataink egy jó része tévedésekre, félreértelmezésekre, részigazságokra épül? Aztán félünk a következménytől; hogy kiderülhet, az árral szemben kellene úszni? Ha még mindig három sátrat akarunk építeni, közös nevezőre hoznánk olyan utakat/irányokat, amelyek ellentmondanak egymásnak, akkor félő, hogy a lényeget valószínűleg még nem értettük meg az evangéliumokból. Még keresnünk kell.
Ami biztathat bennünket a további keresésre, az ez a gesztus Jézustól,: "Jézus odalépett hozzájuk és megérintette őket: "Keljetek fel, ne féljetek!" Amikor tekintetüket fölemelték nem láttak senkit, csak egyedül Jézust."
Milyen érdekes, amikor Jézus odamegy a rettegő tanítványokhoz, egyszerre mondja nekik azt, hogy "Ne féljetek!", de közben azt mondja: "Gyertek, álljatok föl!" Ez talán nem véletlen, mert az is lehetséges lenne, hogy leül oda melléjük, és akkor beszélgetnek. Azt mondta: "Gyertek, álljatok föl!" - hogy a tanítványok ott és akkor, ebben a rettegésben átélhessék, hogy urai a saját testüknek, hogy föl tudnak állni, hogy a talpukra tudnak állni, hogy tudnak változtatni azon a helyzeten és testi állapoton, ami a rémület kifejezése.
Ha ránézünk Jézusra a kereszten, az Ő történetét is leírhatjuk ennek a gondolatmenetnek a nyomán. Kétezer évvel ezelőtt megjelenik a félelem a főpapokban, az írástudókban, a nép véneiben, a farizeusokban, és azt mondják: "Valami újat hoz, botrányos, fölkavarja a rendet. Nem tudjuk kézben tartani, nem tudjuk ellenőrizni. Azt csinál, amit akar. Egyre több a követője. Kicsúsznak az események a kezünk közül." Megnövekszik a félelem, de a félelemmel nem kezdenek hatékonyan valamit, hanem az átfordul haragba, indulatba, gyűlöletbe, majd pedig agresszióba.
Jézus azonban elkezdi a tanítványokat arra tanítani, hogy ők vegyék kézbe a félelmüket. Hogyha föl tudnak állni, álljanak föl.
Ha el tudunk indulni, induljunk el, hogy megtegyük azt, amit érdemes megtenni, és ne azt, amit a félelem diktál bennünk.
(Elmélkedésem forrásául szolgáltak Gromon András evangélium-kommentárjai és egy Pál Feri-beszéd részlete.)

[Kollár Emilia, Érd]

"A Szabadító azonban azt mondta nekik: Nem kell szétszéledniük, adjatok nekik ti enni." (Mt 14,16)
   - Mire szokott sarkallni a részvét?
   - Mennyi ételt-italt pazarolok el?
   - Mennyire becsülöm alá lehetőségeimet?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. augusztus 13. - Évközi 19. vasárnap
Mt 14,22-33 - Jézus a vízen jár?

Máté evangéliumának ez a szakasza hosszan elgondolkoztatott. Próbáltam rájönni, hogy vajon hamis értelmezés ketrecében járunk-e körbe-körbe, amikor prédikációkban e "vízen járás" történet szó szerinti olvasatát és annak magyarázatát halljuk. Aszerint egy csodatörténettel van dolgunk, és az Istenbe vetett bizalom a kulcsszó. De ez így, ebben a formában keveset segít, mert túlságosan eltér attól a hétköznapi valóságtól, amelyet megszoktunk, és amelyben helyt kell állnunk. Nekem legalábbis az bizonyul támogató erejűnek Jézus tanításából és mintaadásából, ami az élet megcsinálhatóságára mutat, és az ember felelősségére, ami Jézus ember voltából következik rám nézve is. Keresnem kellett tehát, hogyan lehet még értelmezni ezt a szakaszt. A továbbiakban Gromon András evangélium-kommentárjaira támaszkodom.
Kiderül, hogy nyelvészeti módszerrel igazolhatónak tűnik, hogy itt nem csodatörténetről van szó. A görög epi tész thalasszész kifejezés héber megfelelője, az al-ha-jam nem azt jelenti, hogy "a tengeren" (a víz felszínén), hanem azt, hogy "a tengerparton", vagy "a homokos tengerpart mentén" (vö. 2Móz 14,2.9; 4Móz 13,29; 2Sám 17,11; 1Kir 4,20; 1Makk 14,34 és különösen is Jn 21,1, ahol így is szokás fordítani!), vagyis ez a kifejezés csak a part-, ill. vízközelséget jelzi. A tengerben levés vagy a víz színén járás-lebegés kifejezésére mind a héberben, mind az arámban a "valaminek a színén" (al-föné hamajim) semitizmust kellene alkalmazni (vö. 1Móz 1,2; 7,18). Vagyis Jézus ténylegesen nem "a vízen járt", hanem a víz partján gyalogolt, amit Márk szövegében megerősít a vers második fele is (Mk 6,48): "el akart menni mellettük" (ámbár - mivel a partoldal magasabban van a tó tükrénél - a vihartól felindult lelkű tanítványoknak a félhomályban könnyen úgy tűnhetett, hogy Jézus a tó fölött helyezkedik el, vagyis optikai csalódás áldozatai lehettek).
Ezzel egyszerűen megoldódnak a jelenség értelmezési problémái, noha nyilvánvaló, hogy már Márk is rendkívüli csodaként értelmezi és állítja be. E mellett szól az is, hogy a görög ókor - a héber Bibliával ellentétben - számos vízen járási legendát ismer (például Orionról vagy Xerxészről). Az evangélium (vég)szerkesztői ezeket alkalmazhatták Jézusra isteni mivoltának kidomborítása céljából.
A Márk-féle "vízen járás" leírásával összevetni Máté szövegét más szempontból is hasznos. Az látszik, hogy Máté átalakítja azt: egyrészt a tanítványok értetlenségét Péter értetlenségévé, illetve a tanítványok értetlenségét azok hitvallásává (33. v.) formálja át, másrészt az eredeti elbeszélésbe betoldja Péter vízen járásának leírását (28-31. v.), amellyel feltehetően már a 16,16-20 elbeszélését készíti elő.
Mivel "a hajóban lévők" Máté szándéka szerint korának egyházát jelképezik, a tanítványok itteni hitvallását sem Jézus apostolai hitvallásának, hanem a későbbi egyház hitvallásának kell tekintenünk.
A fentiekből következhet, hogy amint Jézus "vízen járását" sem érthetjük szó szerint, úgy Péter "vízen járását" sem. A lehetséges magyarázatok közül kettő a legvalószínűbb: a) Tanító célzatú legendával állunk szemben, amelynek üzenete: az Istenbe, illetve Jézusba vetett bizalom segítségével győzedelmeskedni lehet a "hullámok" és a "mélység" lehúzó, pusztító erőivel szemben, de a bizalom hiánya, a kételkedés vereséghez vezet. b) Az ApCsel 10,10-16-hoz hasonlóan Péter "látomásával" vagy álmával van dolgunk (csak később csodatörténetté dolgozták át), amely Jézushoz fűződő kapcsolatában gyökerezik, és figyelmeztetést jelentett számára - talán azzal összefüggésben, hogy megtagadta Jézust.

[Kollár Emilia, Érd]

"A Szabadító azonban tüstént beszélni kezdett, mondván: Szedjétek össze magatokat, ne féljetek én vagyok!" (Mt 14,27)
   - Mi szokott megijeszteni?
   - Mennyire szoktam másokat bátorítani? Mire?
   - Mennyi kitartás van bennem?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. augusztus 20. - Szent István király ünnepe
Mt 7,24-29 - A sziklára épített házról

Ezzel a szövegrészlettel kapcsolatban általában az az érzésünk, hogy ezt értjük. Ez egyszerű! Hát ezt még én is értem! Újraolvasva mégis mindig megmutatkozhat egy eddig még föl nem fedezett nézőpontból. Ennek a tanításnak a segítségével kezdjük már érteni, hogy az még nem a jézusi út, ha csak nem teszünk olyat, amit magunknak sem akarunk - ami más vallásokban is megtalálható bölcselet -, hanem tennünk kell azt, ami arra mutat, amivé a világnak válnia kell. És ebből következik az, hogy ott ahol energia van, az hatni fog; vagyis egyetlen napsugár ereje sem vész kárba. Az emberi erőfeszítés sem mehet kárba. (Csak lehet, hogy már nem láthatjuk az eredményét.) Mindenki Isten gyermeke, de nem mindenki Isten fia, vagyis Istenhez közel álló. Istenhez közel álló csak az lehet, aki teszi azt, amit megértett a tanításokból.
Miben állhat a sziklára építés nehézsége? Talán abban is, hogy az ember olyan lény, amely növekedése során mintakövető szeretne lenni. Utánzással tanul. Amit azonban a világban és a természetben lát, az ellentétes a "jó", az erkölcs fogalmával. A természet ezernyi életet hoz létre a legértelmesebb módon, de ezerszeresen elpusztítja azt, a legértelmetlenebbül. A másik élettel való sorsközösség-vállalást a természet nem ismeri. Miért kell az embernek önmagában egészen más törvényt felfedeznie, mint amilyenek a világban uralkodnak? Nem tudom. De az bizonyos, hogy nem az ember a legszörnyűbb lény, az ember lehetne az egyetlen, amelyik éber maradhatna, ha merne az árral szemben úszni. Szemben az önzés mintázatával, amelyet a természet működése tanít.
Töredékes az ismeretünk, de ennél is nehezebb, hogy tudásunk megoldhatatlan ellentétekbe való bepillantást jelent. Ezek mind abból az egy ellentétből indulnak ki, hogy az eseményeket irányító törvény egészen más, mint amit erkölcsösnek ismerünk és érzünk. Ahelyett, hogy erkölcsösségünket egy lezárt világmagyarázattal és egy szabványos istenfogalommal megerősíthetnénk, folyvást óvnunk kell azt a világnézetből fakadó ellentmondásoktól, amelyek megsemmisítő hullámverésként törnek ellene: "Amit teszel úgysem használ semmit, túl kevés! Miért gyötröd magad? Ez úgysem segít! Add fel, légy érzéketlen, mint a többiek! Nem lehet így élni! Neveld rá magad a szükséges érzéketlenségre!" Ezek a kísértések teszik tönkre a jó cselevésének előfeltételeit. De ha feladom idegenség érzésemet a többi létezővel szemben, az már segíthet az együttérzésben. Másrészt az együtt-szenvedéssel az együtt-örülés képessége is megadatik. Harmadrészt: nem akarhatom, hogy ilyen vagy olyan legyek annak érdekében, hogy boldog legyek. Csak az lehetek, aminek lennem kell: embernek, aki együtt él a világgal, és a világot átéli önmagában.
(Ebben az elmélkedésben sokat merítettem Albert Schweitzer Mit cselekedjünk?; Tizenkét igehirdetés erkölcsi kérdésekről című prédikációiból.)
Felvetődik a kérdés, miért beszélt Jézus példabeszédekben. Valószínűleg tapasztalta, hogy így hatásosabb a tanítás továbbadása, amellett hogy a kor szokásos előadói fogása is volt. A példabeszéd egy talányos történet, ahová akár mi is beleképzelhetjük, belehelyezhetjük magunkat. Azáltal, hogy gondolkodni kell a történet, a hasonlat értelmén, a példabeszéd mondanivalója sokkal jobban megjegyezhetővé válik, hiszen a hallgató a "saját megfejtését" könnyebben rögzíti.
Ebben a példabeszédben nem kell gondolkodni a "megfejtésen", hiszen maga Jézus adja meg a magyarázatot.
De miről szól a magvető példabeszéd? Azt gondolom, a lényegről: az Isten Országa működéséről, ahol a tanítás, azaz Isten igéjének hirdetése által épül és valósul az emberekben és az emberek között a Szeretet Világa, Isten álma.
Egyértelmű a példabeszédben, hogy a magvető a Tanító. Ki lehet Tanító? A válasz egy kicsit félelmetes, mert bárki lehet, akiben már túlcsordul Isten igéje. Azt gondolom, Isten elsősorban nem azt várja, hogy dicsoítsük őt, és távolról imádjuk, hanem munkatársai legyünk. Beálljunk kapálni a szőlőjébe.
Ahhoz, hogy jó Tanítók lehessünk, előbb jó Tanítványokká kell válnunk, vagyis jó "talajjá" kell alakulnunk. A leadni valót pedig a tanuló közösségben tudjuk felszedni. Ez a "bokrosodás" folyamata.
Nem szabad foglalkozni azzal, hogy milyen talajba hullik a mag, hiszen nem a mi feladatunk megítélni azt, azonban érdemes olyan közegben munkálkodni, ahol nagyobb a valószínűsége a sikernek. Isten tanításának legnagyobb ellensége a közöny. A közöny megpróbálja elhitetni, hogy "nem éri meg", kár a vesződségért, értelmetlen az egész. A közöny süketté és vakká tesz.
A magvetés eredménye sokszor nem látszik azonnal. Néha évek múlnak el az első rügyek megjelenéséig. A jó Magvető türelmes és optimista, hisz a bőséges termésben.
Néhány kérdés befejezésül:
- Számodra hasznos-e a példabeszéd műfaja?
- Milyen talajnak tartod magad?
- Gondolkodtál már azon, hogyan lehetnél Isten munkatársa?
- Miben vagy közönyös?
- Mennyire vagy türelmes másokkal?

[Kollár Emilia, Érd]

"Mindaz, tehát aki hallgatja szavaimat és meg is tesz azokat, körül tekintő férfihez hasonlít majd, aki a sziklán építette fel házát." (Mt 7,24)
   - Kire, mire építek?
   - Mennyire lehet rám építeni?
   - Mennyire vagyok körültekinő? Miben?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. augusztus 27. - Évközi 21. vasárnap
Mt 16,13-20 - Kicsoda Jézus?

Ezúttal ahelyett, hogy összehasonlítanám, miben tér el Máté kérdésfelvetése és válaszadása a többi evangélistától (Mk 8,27-30, ill. Lk 9,18-21), inkább azt szeretném átelmélkedni, hogy nekem kicsoda Jézus? Nem olyan régen tudatosult bennem, hogy ez a válasz annyira sincs készen, mint eddig gondoltam. A kérdésre adott válaszom annak alapján formálódik, hogy mivel egy ideje lehetőségem nyílt Gromon András "Ki volt Jézus?" c. tanfolyamára járni, rendszeresebben és tudatosabban foglalkozom ezzel, mint a közelmúltban, a kisgyermekes években. Jó, hogy nemcsak olvassuk, halljuk, hanem hozzászólhatunk, kérdezhetünk. Elmélet és gyakorlat szempontjából egyaránt igen nagy szükségünk van egymásra.
Az biztos, hogy Jézus nagyon összetett személyiség volt, és a ránk maradt források egyszerre segítőink és akadályozóink is annak a célnak az elérésében, hogy valósághű, valószerű képet kapjunk róla. Jézus számomra az az Ember, akiben mindezidáig legteljesebben testesült meg az elmélet és a gyakorlat az Isten Országáról. Az egyik legfontosabb jézusi üzenet nekem az, amit az istenképről tanított. Példabeszédein keresztül többféle oldalról járhatjuk körül Jézus Isten-képeit. Ezek közül kiemelkedik számomra az, amelyik a férfi és női tulajdonságok egyben és egységben láttatását célozza s amelyet Rembrandt híres festménye (A tékozló fiú hazatérése) is megragadott. Ha csak ennyit megértettünk volna Istenről, egész biztos, hogy nem hoztunk volna létre azóta is torz társadalmi berendezkedéseket, melyek által rengeteg szenvedést okoznak az emberek egymásnak...
Minden olyan tanítás, amely végsősoron az egységre hívja fel a figyelmünket, számomra kedves, mert olyan alapállást biztosít, amelyben nem kell annyit akarni a "jót", az erkölcsi törvények maguktól értetődőkké válnak arra az időre, amíg helyes szemüveget viselünk. Egyik prédikációjában Albert Schweitzer azt mondja: "A keresztény erkölcs nem lett a világban az emberiséget átformáló erővé. Nem hatolt be mélyen az emberi lelkekbe, hanem csak külső formaság maradt, amit inkább elismerünk szóban, mintsem tettekkel gyakorolnánk." Nem azért van-e ez így, nem az-e az egyik ok, hogy nem szívesen vesszük a fáradságot, hogy magunk járjunk utána a kérdésnek, kicsoda Jézus? Mert a források fölfejtése egyszerre olyan reményteli kötelesség és lehetetlen vállalkozás, hogy nem merjük folytatni? Elvon a világ meg az önelégültség, hogy már kijártuk a hittant? Vagy épp ellenkezőleg, kevésnek érezzük magunkat hozzá, ráhagyjuk a kérdést a szentírás-tudományra?
Egy másik Albert Schweitzer gondolattal zárok: "Mit jelent a megismerés szükséglete? Kutass mindent, ami körülötted van, menj el az emberi tudás legvégső határáig, végül mindig beleütközöl valami kikutathatatlanba - és ezt a kifürkészhetetlent hívják úgy, hogy ÉLET! S ez valóban annyira kifürkészhetetlen, hogy a tudós és a tudatlan közötti különbség itt egészen viszonylagossá válik. [...] Mi hát a megismerés - a legtudományosabb éppúgy, mint a leggyermekibb? Hódolat az élet előtt, a megérthetetlen előtt, amely a világmindenségben elénk lép, s ami olyan, mint mi magunk."

[Kollár Emilia, Érd]

"De én is mondok neked annyit, Kőszál (= Péter) vagy, és közösségemet ezen a kőszálon fogom fölépíteni." (Mt 16,18)
   - Mennyire egyedi a hitem, hitvallásom?
   - Mennyire van bennem komoly küldetéstudat?
   - Kihez szoktam mérni másokat? Milyen alapon?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

 

Archív elmélkedések Achívum