Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2023. február 5. - Évközi 5. vasárnap
Mt 5,13-16 - Só és világosság

Az igerész első verseiben Jézus a sóhoz, valamint a hegyre épült városhoz és a lámpatartóra tett lámpáshoz hasonlítja tanítványait. A haszontalanná vált tanítványt pedig az ízét vesztett sóhoz, ill. a véka alá tett lámpáshoz hasonlítja. Az értelmezés kulcsa az utolsó vers lehet: "Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei Atyátokat." Az "ízét vesztett só" valószínűleg olyan ember, aki magát kereszténynek vallja, de nem cselekszi a jót. Ennek hatására sajnos sokan elfordulnak Istentől. A "véka alá tett lámpás" talán az olyan tanítvány, aki cselekszi ugyan a jót, de hagyja, hogy ezért őt dicsérjék, és nem árulja el, hogy Istentől tanult meg szeretni, és cselekedeteivel az Ő szeretetét próbálja közvetíteni.
Mennyei Atyám! Te tudod; hányszor mulasztottam el, hogy legalább egy jó szóval, egy simogatással a Te szereted jelévé váljak valaki számára. Talán sokszor nem volt tudatos, de az is nagy hiba, ha nem is vettem észre, hogy valakinek szüksége lenne rám, vagyis inkább - rajtam keresztül - Rád. Kérlek, bocsáss meg, és segíts, hogy legközelebb meglássam ezeket az alkalmakat! Ámen.

[Horváthné Bajai Éva, Paks]

"A fény ti vagyok világnak. Nem bújhat el egy hegyen fekvő város!" (Mt 5,14)
   - Milyen szerepet érzek magaménak a földön?
   - Mennyi a mondanivalóim sava-borsa?
   - Mennyire kedvelem a fényt?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. február 12. - Évközi 6. vasárnap
Mt 5,17-37 - Az igazságosság felülmúlása

Ez az igerész annyira gazdag mondanivalókban, hogy érdemes szinte versről-versre áttekinteni.
Az első két versben inkább Máté, mint Jézus hangját halljuk, hiszen Jézusra nem volt jellemző, hogy akkurátusan betartja a zsidó törvényeket. (Elég csak a szombat - néha szinte provokatív - "nyugalomszegéseire" gondolni...)
A 20. vers már teljesen összhangban van Jézus tanításával, hiszen ez arra int, hogy az igazságosságot messze felülmúlóan kell az emberekhez viszonyulnunk. A 21-37. versek tulajdonképpen ennek kifejtései a Tízparancsolat különböző passzusain keresztül.
A "Ne ölj!" parancshoz Jézusnál az is hozzátartozik, hogy kerüljük a haragot és a bántó, sértő beszédet. Ha pedig megbántjuk embertársunkat, akkor minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk a kibékülés érdekében. Nem kétlem, hogy Jézus figyelmeztetett minket: ha nem tudunk azonosulni Isten Országának a viselkedéskultúrájával, akkor kizárhatjuk magunkat onnan. Kétlem viszont, hogy Jézus gyehennával meg hasonlókkal fenyegetőzött volna, ahogy Máté tette...
A "Ne paráználkodj!" parancsot azzal egészíti ki (vagy inkább múlja felül) Jézus, hogy egymás házastársára kihívó pillantásokat se vessünk.
A házasság védelmét még akkor is szorgalmazza Jézus, ha az egyik felet paráznaságon érték. (A hivatalos fordításokban az szerepel ugyan, hogy paráznaság esetén szabad válólevelet adni, de ez egy félreértés, ami a gyakorlatban nem is ment át, hiszen a katolikus egyház ebben az esetben sem engedi meg a válást.)
Az eskü tiltása elég nyomatékosan hangzik el Jézus szájából. Ehhez képest sikerült hallatlanra vennünk olyannyira, hogy az eskü szinte kiirthatatlanul beépült a különböző egyházi (sőt: világi!) fogadalomtételek forgatókönyvébe...
Mennyei Atyám! Bocsáss meg, hogy annyiszor megbántottam a környezetemet olyan szavakkal, amelyeket nem lett volna szabad kimondanom! Köszönöm, hogy Te adtál lehetőséget a jóvátételre, és folyamatosan nevelsz a megfelelő beszédre! Ámen.

[Horváthné Bajai Éva, Paks]

"Ne gondoljátok, hogy feloldani jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem feloldani jöttem, hanem teljessé tenni." (Mt 5,17)
   - Mennyire vagyok törvény tisztelő?
   - Mennyire vigyázok, hogy a szavaim egyértelműek legyenek?
   - Mennyire követik tetteim az egyértelmű beszédemet?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. február 19. - Évközi 7. vasárnap
Mt 5,38-48 - Ellenségszeretet

A mai evangéliumi részlet különösen fontos tanításról szól. Jézus először arról beszél, hogy szakítanunk kell a rosszért rosszal fizetés hagyományával. Olyan példákat hoz, amelyek már túlmutatnak ezen, hiszen arra biztatja tanítványait, hogy biztosítsák jóindulatukról ellenségeiket. Jézus a 44. versben mondja ki etikája csúcsát: "Szeressétek ellenségeiteket!" Erre ugyanitt megadja a legtisztább és legegyszerűbb magyarázatot: "Mennyei Atyánk felhozza napját gonoszokra és jókra, esőt ad igazaknak és hamisaknak." Ezután olyan mondatok következnek, amelyek szembeállítják a tanítványokat a bűnösökkel és a vámosokkal, és ez nem vall Jézusra. A jutalom is szóba kerül, amit nem kapnak meg azok, akik csak az őket szeretőket szeretik. Mi lehet a jutalom? Leginkább talán az, hogy az ellenségszeretőkben tudatosul: fiai a Mennyei Atyának...
A történelem során sajnos elég kevés követője volt ennek a tanításnak. Kevéssel találkozunk a Jézus nevét zászlójukra tűzők között is. Nekem a ritka példák közül Martin Luther King jut eszembe, aki nemcsak az erőszakmentességet vallotta magáénak, hanem azt is, hogy a szeretet képes a gyűlölet ördögi körét megtörni. Az volt az álma, hogy négerek és fehérek testvérekként ülnek egy közös asztalnál...
Mennyei Atyám! Kérlek segíts, hogy én is a Te álmaidat álmodjam az emberről, és ne a magam kicsinyes céljairól ábrándozzak! Figyelmeztess, ha alkalmam nyílik az ellenségszeretetre, illetve annak képviselésére! Ámen.

[Horváthné Bajai Éva, Paks]

n viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket..." (Mt 5,44)
   - Kit tekintek ellenségemnek?
   - Mikor szoktam átkozódni? Miért?
   - Kit szoktam áldani? Miért?

[Angel]

Az oldal tetejére


2023. február 26. - Nagyböjt 1. vasárnapja
Mt 4,1-11 - Hármas kísértés

Mai igénk Jézus megkísértését tárja elénk.
A Sátán először arra biztatja Jézust, hogy csillapítsa éhségét a kövek kenyérré változtatásával. Tanulságos Jézus válasza: "Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istentől származik." Ezzel azt is üzeni nekem, hogy Isten-kapcsolatom ápolása nem korlátozódhat a vasárnapokra és az ünnepekre, hanem olyan gyakorinak és természetesnek kell lennie, mint amilyen a kenyérevés.
A második kísértés talán azt célozza meg, hogy Jézus a könnyebb utat válassza, amikor elkezdi nyilvános működését. Hiszen milyen egyszerű is lett volna egy látványos, Messiás voltát rögtön igazoló tett! Csakhogy ez a "rögtön" egyben azt is jelentette volna, hogy a hagyományos elvárás (kb. a "Vesszenek a rómaiak!") alig tette volna lehetővé, hogy Jézus kifejtse tanítását, hiszen a vezért látták volna benne, a tanítót pedig idejekorán elutasították volna.
A harmadik kísértésben a Sátán megmutatja Jézusnak a világ gazdagságát, és azt állítja, hogy azt ő kapta meg, és Jézusnak adja, ha leborulva imádja. Hazudott-e a Sátán? Azzal talán igen, hogy ő kapta meg a világ gazdagságát. Ugyan kitől? Istentől semmiképpen! Abban viszont sajnos igazat mondott az Ördög, hogy végül mégiscsak övé lett a világ gazdagsága, hiszen a vagyon megszerzése és megtartása bizony sátáni eszközöket igényel... Jézus válasza nem lehet más, mint az, ami hitvallása volt egész életében: egyedül Isten imádása és az Ő szolgálata. Megjegyzem, erre a kísértésre minket is figyelmeztetett, amikor azt tanította, hogy nem szolgálhatunk két úrnak; választanunk kell Isten és a Mammon között...
Mennyei Atyám! Bocsáss meg, hogy annyiszor elhanyagoltam kapcsolatunk ápolását! Köszönöm, hogy Te mégis mindig visszafogadsz engem! Hálásnak kell lennem azért is, hogy az anyagiak nem vonzanak különösebben. Bűnbánattal kell viszont megvallanom, hogy közvetett módon mégis a Mammont szolgáltam annak idején, amikor túl sok időt és energiát öltem bele a foglalkozásom gyakorlásába…

[Horváthné Bajai Éva, Paks]

"Akkor azt monda neki a Szabadító: Eredj, Ellenség...." (Mt 4,10)
   - Kinek, minek vagyok ellensége?
   - Kitől, mitől tartom távol magam?
   - Meddig érdemes engem kísérteni?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum