Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2022. november 6. - Évközi 32. vasárnap
Lk 20,27-38 - Feltámadáshit

A feltámadás kérdése Jézus korában is vita tárgya volt. A szadduceus-pártiak tagadták a feltámadást, a farizeus-pártiak hittek benne. A szadduceusok a hét feleség történetével akarták lejáratni a farizeusok feltámadáshitét. A vitába Jézust is belevonták.
1) A szadduceusok hite
Érdemes történetileg áttekinteni a zsidók hitét: A régi zsidó hit szerint Jahve az egyetlen Isten, Izrael Istene, Izrael pedig Jahve választott népe. Jahve jutalmaz és büntet. A jutalom és büntetés a földi életben jár ki minden embernek. Az ősi zsidó hit szerint ugyanis "a halott nem dicsérheti Istent a koporsóban". Aki meghal, az megsemmisül, vagy legjobb esetben a "seol"-ban (az alvilágban) él árnyszerű életet. Az élet csak az utódokban folytatódik. A zsidó nép célja az, hogy minden család továbbadja az életet. A nép így lehet örök életű.
A zsidó messiáshit lényege: Izrael hűtlensége miatt Jahve elfordult népétől, de a nép remélte, hogy ha a haragja felenged, újra népe felé fordul. Majd jön egy Király, Dávid sarjából, aki visszaállítja Jeruzsálem régi fényét. A Messiás elhozza a dicsőséget és hatalmat. Ebben állt a szadduceusok feltámadáshite.
2) A farizeusok hite
Ez az immanens zsidó felfogás egyszerre megváltozik, amikor a zsidók a perzsa dualizmusból átveszik a jó és rossz küzdelmének eszméjét. A Messiás lesz ennek a küzdelemnek vezére. Ez a Messiás az égből jön, és győz. A gonosz megsemmisül. Következik a végítélet: a holtak feltámadnak, mindenki mennyei Bírája elé áll.
A makkabeusi korban (Kr. e. 2-1. sz.) ezek a várakozások elfajultak. Ezt tükrözik az apokalipszisek (Dániel, Ezdrás, Hénoch stb.). Ettől kezdve szerepel Izrael történetében a feltámadás és a végítélet hite.
3) Jézus hite
Jézus akkor még nem halt meg, nem támadt föl. Még csak egy hitvitába próbálják bevonni. Azt már tudja, hogy Isten csak szeretni tud, azt is tudja, hogy ő nem a végítélet végrehajtója, hanem "csak" az "emberek fia", aki teljesen egyesült a szeretet Istenével, az Atyával.
Annyit tudhat az Atya világáról, hogy más világ lesz, ahol mások lesznek az emberi kapcsolatok is. Ami pedig az ún. feltámadást illeti, az az Atya, a Szeretet-Isten világára való feltámadás.
-- Testvérek! Folyik a hitek harca. Mi tudjuk, hogy a különböző hitek csatája vérfürdőhöz vezet, a szeretet élete pedig a boldogsághoz. Ebben higgyünk!

[Kovács László, Budapest]

"Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, mindenki él ugyanis érte." (Lk 20,38)
   - Mennyire élem át, hogy élő Isten a mienk?
   - Mennyire próbálok Istenért élni?
   - Mikor érzem úgy, hogy valaki élőhalott?

[Angel]

Az oldal tetejére


2022. november 13. - Évközi 33. vasárnap
Lk 21,5-19 - Végpusztulás vagy kitartás?

Nagyon sötét órájában beszélgethetett Jézus a barátaival, amikor Jeruzsálem pusztulásáról és a világ végéről beszélt. Ráadásul olyan "vigasztaló" jövőt jósolt meg nekik, hogy ember legyen a talpán, aki nem ered futásnak és nem menekül ettől a pesszimista prófétától. Alig hiszem el, hogy ez a sötét kép nem az evangéliumszerkesztők bűne, akik maguk is az apokaliptikus rémálom fertőzöttjei lehettek.
1) Jeruzsálem pusztulása
Nem kellett prófétának lennie annak, aki megjövendölte Jeruzsálem pusztulását. Az elnyomás alatt szenvedő zsidóságon belül a kollaboráló főpapság (szadduceusok), a rejtett belső ellenzék (farizeusok), a titkos hazafias szervezet (zelóták), a késes támadók (szikáriusok), a gyakori lázongások (Bar Kochba) előrevetítették Róma türelemvesztését, ami Kr. u. 70-ben a végpusztulást hozta Jeruzsálemnek és a Templomnak, amiből csak a siratófal maradt meg.
2) A világ vége
Az elkeseredettség Jézus korában a messianisztikus ígéreteket is az apokaliptika irányába fordította. Magyarul a Messiás eljövetele azt jelenti, hogy elpusztítja a tökéletlen és bűnös világot, hogy egy tökéletes új világot teremtsen meg a földön.
Jézus biztosan nem volt híve ennek a felfogásnak, mint ahogy nem is lett semmi a második eljöveteléből ("parúzia"). Már abban a sötét órában is kifejezetten figyelmezteti barátait, hogy sokan lesznek majd, akik az ő nevében jönnek és világvéget hirdetnek.
Ami pedig a világvége "jeleit" illeti, ahhoz sem kellett jóstehetség, csupán a világ történelmének, erkölcsi állapotának és biológiai, kozmológiai lehetőségeknek némi ismerete, hogy mindez bekövetkezhet és be is fog következni. Csak idő kérdése.
3) A tanítványok sorsa
A képzelt beszélgetés témaváltása az igazán fontos ebben a történetben: a tanítványok sorsa.
Jézus nem árult zsákbamacskát. Különösen pályafutása végét észlelve fel kellett készíteni barátait arra a veszélyre, amely őket fenyegeti, ha egy egész világot forradalmasító változás programjával állnak a világ elé: "Szerezzetek" helyett "Szeressetek"! A világpusztulást csak ezen az Úton lehetne megállítani. Ezért vállalniuk kell az üldözést, a börtönt, még a halált is, mert ez az egyetlen esélye az ember megmaradásának a Földön. És ez az ember örök jövőjének is záloga.
Jézus tudja magáról, hogy nincs egyedül az Isten Országáért folytatott küzdelmében, mert a Szeretet Istenének Lelke az az erő, amely élteti őt. És éltetni fogja barátait is, csak tartsanak ki, és meg fogják őrizni lelküket!
-- A kérdés számunkra az, hogy az ilyen sors vállalása előtt mit választunk: a menekülést vagy a helytállást?!

[Kovács László, Budapest]

"Állhatatosságotokkal nyeritek meg lelketeket." (Lk 21,19)
   - Mennyire vagyok állhatatos?
   - Mi erősíti meg bennem az kitatásomat?
   - Mennyire fontos számomra, hogy megnyerjem a lelkemet?

[Angel]

Az oldal tetejére


2022. november 20. - Krisztus király vasárnapja
Lk 23,35-43 - És leszálla a keresztről...

A mai ünnep Krisztus király ünnepe. Annak ellenére az, hogy Jézusra Pilátus erőltette rá ezt a címet, és gúnyból íratta az akasztófára, hogy a "Názáreti Jézus a Zsidók királya" (I.N.R.I.). Az akasztás után a Főtanács tagjai, a katonák és még a felfeszített gonosztevők is arra biztatták Jézust, hogy ha ő a Messiáskirály, szálljon le a keresztről, akkor majd hisznek neki...A zsidó Nagytanács tagjai közt is volt, aki titokban azt remélte, hogy ez az ember tényleg a várva várt Messiás...
Arra gondoltam, mi lett volna, ha Jézus leszáll a keresztről?
1) A drukkerek
A Főtanács tagjai kezdik a biztatást, mintha az akasztófa alatt kitört volna belőlük a tudatalatti, vagy nagyon is tudatos várakozás: "Figyelj, Jézus! A százados kezében a kard, hogy beléd döfje. A katonák készülnek összetörni a lábszárcsontodat. Még kis időd van, hogy bizonyíts..."
A katonák jó poénnak tartják az zsidók ötletét. Egy csodatévő megtehet annyit, mint bármelyik indiai fakír.
Az akasztófahumor a két felakasztottra is átragad. Az egyik káromkodik, a másik könyörög: "Szabadítsd ki magadat és minket is!"
A tömeg pedig szolgamódra gyorsan melléjük áll: "Szállj már le!"
2) A Messiáskirály
És Jézus leveszi jobb kezét a keresztgerendáról, aztán a balt is. Majd lábait a szálfa vasszögéről, és leszáll... Int, és a két lator is követi.
A néma döbbenetből elsőnek ocsúdik fel egy főtanácsbeli farizeus. Ujjongva tör utat magának: "Hozsanna Dávid fiának! Megadta nekünk a jelet a Magasságbeli!"
A római katonák bambán néznek egymásra, és a százados is átáll: "Ez az ember valóban igaz, az Isten fia!"
A jobb lator a századoshoz rohan, kirántja kezéből a kardot, és átnyújtja a Názáretinek. Ekkor felzúg a tömeg: "Ki-rály, Ki-rály, Ki-rály..."
Egy maroknyi csapat jön, az egyiknek kezében kard villog. Ezt kiáltja: "Hozsanna! Mester!" Jön egy tépett őrült is kötéllel a kezében. Ő csak megcsókolta a királyt: "Üdvöz légy, Király!"
3) A véres kard
A Király némán áll, kezében a sebeitől véres karddal. Majd felemeli a véres kardot, és így kiált: "A hazáért, népünkért, a Seregek Urának, Istenének nevében - előre!"
Hatalmas győzelmi kiáltás tör föl a Koponyák hegyén. A tömeg megindul a Messiás után, vissza a városba, a Helytartóság elé.
A hír futótűzként terjedt. A Húsvétra a fővárosba felzarándokolt, minden 12 évesnél idősebb zsidó férfi egy emberként csatlakozik a menethez...
Az Antónia-vár tetején állva a Római Császár helytartója, Poncius Pilátus készültségbe helyezi a római légiót... A római hadsereg csak a parancsra vár...
-- Krisztus Királyt ünneplő Testvérem! Te is ezt kiáltod-e: "Jézus, ha te vagy a Messiáskirály, szállj le a keresztről, szabadítsd meg magadat és minket is!"?

[Kovács László, Budapest]

"Majd azt mondta neki: Áment mondok neked. Velem leszel ma a paradicsomban." (Lk 23-43)
   - Mennyire vagyok ura a helyzetemnek?
   - Mennyire fontos nekem, hogy közöm legyen Jézus országához?
   - Hogyan állok a megbocsátás kérdésében?

[Angel]

Az oldal tetejére


2022. november 27. - Advent 1. vasárnapja
Mt 24,37-44 - Úrjövet?

A keresztény vallás három "Úrjövetről" beszél: Az "Isten Fia" születik az első adventen, a büntető "Emberfia" jön el a külön ítéleten, amely mindenkinek a halála után következik, és a végítéleten is ő jön el. Szól hát a riadó: "A halálotokra és a végítéletre emlékezve virrasszatok!" Úgy szól ez a nóta, mint megannyi fenyegetés... De mi van a betlehemi Jézussal?
1) Végítélet
A szinoptikusok (Máté, Márk, Lukács) egymással versengenek, és vérszomjas történetekben, apokaliptikus rémségekben mesélik el a "parúziát" (Jézus második eljövetelét), amikor is a világmindenség erői összeomolnak, az emberiség, mint egykor a vízözönben, most a tűzözönben elpusztul, és a régen és akkor meghaltak mind feltámadnak, és a rettenetes Bíró színe előtt megítéltetnek. A jók jobbra át: "Befelé a mennybe!", a gonoszak balra át: "Menjetek a pokolba!" Mindezt Dániel könyvének "Emberfia" nevezetű Királya intézi. Jézus?
2) Külön ítélet
A középkori teológusok szentírási alapon kidolgozták az ember halálakor bekövetkező isteni ítélet tanát is. Ugyanaz az esemény játszódik majd le a halálunkkor, a külön ítéleten, csupán a test feltámadására még várni kell a végítéletig.
És nekünk virrasztanunk kell éjjel-nappal! Elgondolkodni a vízözön történetén. Jahve-isten sokallotta a nép bűneit, és eldöntötte, hogy elpusztítja a rosszul sikerült emberiséget. Kivéve Noét és családját, akik jók voltak. Noé építi a bárkát, a nép pedig kineveti őt. Az emberek esznek-isznak, házasodnak. De megérkezik a vízözön és a végpusztulás.
Ha mostanában jönne el a végítélet, mondjuk egy harmadik világháború vagy atomháború alakjában, most is lennének, akiket ott hagynának a mezőn vagy malomban, mert nem férnek be a kiváltságosok bárkájába. Ezért jó, ha tudjuk, hogy a halál mint a tolvaj érkezik, és minket is elvisz, vagy a külön ítéleten, vagy a végítéleten.
3) Gyermek születik
Szerencsére az evangéliumi elbeszélés szerint a vérengző Emberfiának a születése mesének bizonyult. Biztos vagyok benne, hogy a "végítéleten" és a "külön ítéleten" is mesének fog bizonyulni. Mert az ilyen istenkép, Jézus-kép nem más, mint szadista, uralomtól torzult, bosszút lihegő emberek képzeletének szülötte.
Én egy Gyermek születésének ünnepére készülök, nem egy Úr-jövetre! Egy Gyermek születésére, aki az igazi emberfia. Én egy atyai, szerető Istennel való találkozásra készülök a "külön ítéleten" is, és a "végítéleten" is, aki nem a bűnösök gyilkosa, hanem azoknak is megmentője.
-- Tisztelt Evangéliumírók! Nem akarok félelemmel-rettegéssel virrasztani! Hanem szeretnék édesdeden aludni, amikor annak ideje van (ha van!), és felkelve éber akarok lenni arra a szeretetre, amely egy rongyos istállóban egy kicsi Gyermek mosolyából sugárzik felém.

[Kovács László, Budapest]

"Legyetek ezrét felkészülve rá ti is, hogy abban az órában, amelyikben nem gondoljátok, megérkezik az emberfia." (Mt 24,44)
   - Hogy állok a virrasztással?
   - Mit szeretek csinálni alvás helyett?
   - Mennyire érdekel Jézus megjelenése?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum