Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2022. február 6. - Évközi 5. vasárnap
Lk 5,1-11 - Csodálatos halfogás, az első apostolok

A négy evangélista közül csak Lukácsnál szerepel, hogy mielőtt Jézus meghívja Pétert és a többieket, a nép tanítását követően megtörténik az első csodálatos halfogás.
A csoda láttán a leendő apostolok reakciója: "Félelem fogta el őket" és "Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok". Mitől féltek az apostolok (mitől félünk mi)? Hogy vége a halászgatásnak, a napról napra éldegélésnek, a szűkkörű felelőségvállalásnak, az önzésnek? Vége a lelkiismeretfurdalás nélküli üresjáratoknak?
Megérintette őket a természetnek parancsoló, hatalmas, megdöbbentő isteni Erő. A mi szerető, megbocsájtó Atyánk vajon milyen kapcsolatban van ezzel a félelemkeltő Mindenhatóval? Tudjuk a hivatalos választ: "A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a félelem." Tehát az ellentéte. Vagyis újszövetségi hittel élő ember nem érezhetne félelmet. De valóban nincs a szívünkben semmi aggodalom, amikor újra és újra ki kell mondanunk az IGEN-t? Tudjuk, hogy Isten nem békés legelészéshez gyűjt báránykákat, hanem a farkasok közé küldi őket. Nem félünk a nehézségektől, amiket "Isten kitalál nekünk", amiket "ránk mér", amikkel "sújt"?
Sok olyan probléma adódik az életünkben, amit el KELL fogadnunk, ha ebben a csapatban játszunk. A Jézus-követés nem teszi egyszerűbbé az életünket, nem óv meg a betegségektől, a munkahely elvesztésétől, anyagi gondoktól, nem kapunk enyhítést, nem számíthatunk könnyített verzióra.
Esetleg még a hitünkért is üldöznek minket (bár akkor legalább bizonyosak lehetünk afelől, hogy jó úton járunk). Ugye szoktuk azt érezni, hogy menni kell.., csinálni.., vállalni.., felajánlani.., mert ha nem vagyok elég jó, akkor fejbe leszek kólintva valami kisebb vagy nagyobb csapással? Nem szoktunk félni? Nem félünk a büntetéstől, a haláltól, élettől, szenvedéstől, fájdalomtól, hatalomtól, embertől ... Istentől? És ha mi netalántán valóban hívők és bátrak vagyunk, akkor szeretteink miatt sem aggódunk?
Jézus azt mondta Péternek: "Ne félj!" De ő aztán mégis félt. Féltek az apostolok is, és a Getszemáni-kertben félt Jézus is. Talán mégis szabad félni, talán ez az emberlét ilyen, félelmetes. Nem kell emiatt bűnösnek érezni magunkat. De félni nem jó, nem lehetünk félőlények, nem erre hívtak minket. Mi halászok, szőlőmunkások, pásztorok, tanítók, akik aláírtuk a munkaszerződésünket (igent mondtunk a hívásra), nem dolgozhatunk reszketve a szerető Istennek. Gyötörhetnek aggodalmak, veszteségek, küzdelmek, de a ránk bízott feladatot teljesíteni kell, úgy, hogy közben az életünk legmeghatározóbb eleme az Isten tenyerén szeretve levés, a GONDVISELŐ-be vetett teljes körű bizalom kell, hogy legyen, nem pedig a félelem. Erőt ad a mindennapokban a tudat, hogy Vele mindig BIZTONSÁG-ban vagyunk, és amikor majd magához ölel, együtt leszünk a fényes, biztonságos örökkévalóságban.
Ez az, amiért érdemes mindent elviselni, sok mindenről lemondani, és uralkodni a félelmeinken.

[Bitterné Gyöngyi, Mór]

"Így szólt Simonhoz: Evezz mélyre és vessétek ki a hálóitokat fogásra." (Lk 5,4)
   - Mennyire szeretem az elmélyülést?
   - Mennyire tudok sikertelenség után újra kezdeni?
   - Mennyire ügyelek a praktikumra?

[Angel]

Az oldal tetejére


2022. február 13. - Évközi 6. vasárnap
Lk 6,17.20-26 - Boldogság

Több könyv született már a boldogság témájában, különböző megközelítésben, de még a szó valódi jelentésében sincs egyetértés. Számunkra talán egy kellemes, jó érzés kapcsolódik ehhez a kifejezéshez, de bármit értünk is rajta, mindenki el szeretné érni valamilyen módon.
Ha az evangéliumi utat választjuk, eszerint boldoggá tesz minket a szegénység, az éhezés, a szomorúság és az üldözés. Tulajdonképpen lehetséges... Vannak áldott időszakok, amikor "lángol a szívünk", akkor bármit örömmel viselünk, de máskor, a nehéz, csendes időkben mégis előfordul, hogy enyhülésért imádkozunk, és inkább más módon szeretnénk boldogok lenni.
Esetleg úgy terveztük, hogy lesz szerető társunk, gyermekünk, meleg családi fészkünk, jó munkánk, biztonságban élünk, sokat nevetünk, és nem szenvedünk hiányt fontos dolgokban. Emellett természetesen példamutatóan járjuk a krisztusi utat, aminek következményeként a nagy bajok el fognak kerülni. Ez is jó tervnek tűnik.
Vagy az istentelen út is választható, tele élvezetekkel (egyeseknek, akik nem mi vagyunk), ez is egy lehetőség. És bizonyára még számtalan módon lehetséges boldog-ulni.
Azért keressük folyton ezt az érzést, mert valamilyen módon, valamilyen okból mindannyian szeretnénk minél gyakrabban megélni. Nagyon erős bennünk a vágy arra, hogy boldogok legyünk. Annyira erős, hogy nem lehet véletlen, mert szívünk legmélyébe van beírva. És a Valódi boldogságot nem is adhatja meg más, mint az, aki ezt oda elrejtette. Gyűjtögetjük életünkben a boldogságmorzsákat, megpróbáljuk ébren tartani ezt az érzést, hogy a végén, ha "megboldogulunk", ismerősként fogadhassuk szerető Atyánk ölelésében.
Ha netán kétségbe esnénk amiatt, hogy Jézus "boldogságképét" nem tudjuk magunkévá tenni, álljon itt némi vigasztalás. Már az Ószövetségben is léteztek "boldogmondások" (makariszmosz), amiknek az volt a szerepük, hogy erkölcsi tanításokat fogalmazzanak meg. Jézus a síksági beszédében ezeket használta arra, hogy az általa fontosnak tartott üzenetet átadja a jelenlévő népnek. Ezekkel a tömör, "elismerő felkiáltásokkal" már az Ószövetségben is számos helyen találkozhatunk, például az első zsoltár kezdetén: "Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán...", és még számos helyen (pl. Zsolt 34,8; 65,4; 128,1). Az apokrif evangéliumokban ugyancsak tanít a Messiás a boldogmondások segítségével, bár itt gyakran fordítják "szerencsésnek, üdvösségben részesülőnek vagy jó"-nak azt, aki okosan vagy erkölcsösen cselekszik: "Szerencsések a tiszta szívűek, mert ők látják az Istent", vagy "Jó a jámboroknak, mert sosem keverednek viszályba". Tehát a "Boldogok a..." szófordulat erkölcsi tanítást jelöl, valódi boldogságunk kulcsa nem itt van elrejtve...

[Bitterné Gyöngyi, Mór]

"Ő pedig tanítványaira emelte tekintetét megszólalt: Boldogok vagytok!" (Lk 6,20)
   - Mennyire tudom magam boldognak?
   - Hogyan viselem, ha romlik a sorsom?
   - Milyen bérre számítok az égben?

[Angel]

Az oldal tetejére


2022. február 20. - Évközi 7. vasárnap
Lk 6, 27-38 - "Szeresd ellenségedet" (is)!

Lukács szerint Jézus a Tizenkettő kiválasztása után lejött a hegyről, és egy sík területen állt meg tanítványaival. Néhány verssel mai evangéliumi szakaszunk előtt azt olvashatjuk, hogy "Rengeteg tanítvány sereglett oda hozzá, s hatalmas tömeg gyűlt köré egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidóni tengermellékről, hogy hallgassák" (Lk 6,18). Jézus ehhez a hatalmas tömeghez beszél. Nem a kiválasztottak szűk köréhez. Nem a szelídekhez, a türelmesekhez, a "halvérűekhez", nem egy életszentségi elithez, hanem mindenkihez, aki őt hallgatja. Mindenkihez, aki ott és akkor hallgatta, és akik a későbbiekben a tanítására figyeltek és figyelnek. Hozzám és Hozzád is.
Ehhez képest ez a mindenkinek szánt tanítása elég elképesztő, bár nem ószövetségi előzmény nélküli (lásd pl. Kiv 23,4-5: "Ha ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára bukkansz, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy haragosod szamara a teher alatt leroskadt, ne menj el mellette, hanem segítsd fel"; 1Sám 24,3-14.17-20: Dávid megkönyörül az életére törő Saulon; Péld 25,21: "Ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki vizet inni.") Ellentmond a zsigeri reakcióinknak, az igazságérzetünknek, szociális mintáinknak, erkölcsi érzékünknek és látszólag a józan észnek is. Mi értelme ennek? Kell-e, lehetséges-e ezt széles körben megvalósítani? S ha igen, hogyan?
A felebaráti szeretetnek (= tettekben megnyilvánuló jóakaratnak) még az ellenségre is kiterjedő gyakorlásához különleges indíttatásra van szükség. Jézus szerint, aki ezt megvalósítja, "nagy jutalom"-ban részesül: "a Magasságosnak lesz a fia". Ez a lehetőség azonban csak azt villanyozza fel, aki ismeri és szereti Istent. Akit szeretünk, annak a kedvéért olyasmire is képessé válhatunk, amire nélküle nem. Mit meg nem teszünk a szerelmünkért, a barátunkért, szülők a gyerekeikért! (Az érzelmi kötődésen alapszik a nevelés.) Nem tanácsot követve, nem parancsra, de önként és dalolva. Az igazságosztást az Égi Bíróra ráhagyva, aki egyedüli ismerője a mozgatórugóinknak. Aki "felkelti napját jókra is, gonoszokra is" (Mt 5,45), így ösztönözhet minket kicsiségre, adásra és a személyválogatás nélküli szeretetre.
Istenképem és istenkapcsolatom engem mire inspirál? Isten-ismeretemből következik-e Isten-szeretet, Isten-szeretetemből (válogatás nélküli) emberszeretet?

[Ruff Ferenc, Mór]

"Nektek, hallgatóknak pedig azt mondom: ellenségeiteket szeressétek, gyűlölőitekkel szépen viselkedjetek." (Lk 6,27)
   - Hogyan állok az ellenségszeretettel?
   - Hogyan viselkedem azzal, aki gyűlöl?
   - Mit érzek, gondolok akkor, ha valamimet elvesznek?

[Angel]

Az oldal tetejére


2022. február 27. - Évközi 8. vasárnap
Lk 6,39-45 - Mester és Tanítvány kerestetik

Anthony de Mello egyik rövid történetében - "a körülmények összejátszása folytán" - egy sastojás az istálló egyik sarkában kotló tyúkanyó alá gurult. A sasfióka a tojásból kikelve, egy idő múlva repülni vágyott. Kérdőre vonta hát tyúkanyót, hogy mikor fogja megtanítani repülni. A tyúk azt válaszolta, hogy majd ha kellően megerősödik a kis oktondi, akkor. Idővel a sasfióka rájött, hogy a mamája sosem fogja megtanítani arra, amit ő sem tud. A szárnypróbálgatásban azonban mégsem mert önállósodni. Megmaradt repülésre képtelennek. "Nem nagyobb a tanítvány mesterénél." Bizony nagy felelősség mesternek lenni (meg mestert választani).
Evilág fiai között akadnak számosan, akik azon mesterkednek, hogy elhitessék a világgal, hogy mesterek. Szeretnék magukénak tudni a mestereknek kijáró presztízst és megbecsülést, a mesterekre jellemző minőség nélkül. A valódi mester azonban ritka kincs. (Ahogy talán a lelkes tanítvány sem nagyon gyakori.) Híján van minden mesterkéltségnek, minden hivalkodásnak, mesterséges fénynek és lármának. A szakmai ismereteknél többet birtokol. Messzebbre és mélyebbre lát. Mégis sajátja marad az alázat és a szenvedély.
Ahogy ezt végiggondolom, hálás szívvel gondolok a mestereimre. Félek, nem bizonyulok jó tanítványuknak, de a velük, a szavaikkal, a szellemükkel, a példájukkal való találkozás sokat formált rajtam. Nem rajtuk múlt, hogy "tyúklelkű sas" vagyok ma is.
"Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere." Nem akkor, amikor a teljesítménye, hanem amikor ő maga olyan. Szerintem nem a klónok, az epigonok dicsőítéséről van itt szó, hanem a "szőlőtőbe" oltottságról.
Ahhoz, hogy a világ rám bízott szeletét megszentelhessem, hogy jézusi módon tudjak szeretni, ahhoz jézusivá kell válnom. Ahhoz az ő szemléletét, látásmódját, Istenbe kapaszkodását kell magamévá tennem. Igyekezhetek követni, próbálhatom utánozni, törekedhetem hozzá igazodni, de enélkül csak erőlködőm, és ő kívül marad számomra. Úgy igazán nem fog menni. Ennek birtokában viszont olyan természetességgel következhetne belőlem minden az övéivel harmonizáló tettem és szavam, mint ahogy a jó fából fakad a jó gyümölcs.
Tölts el, Tanítványság Lelke!

[Ruff Ferenc, Mór]

"Nincs ugyanis haszontalan gyümölcsöt hozó jó fa, se jó gyümölcsöt hozó haszontalan fa." (Lk 6,43)
   - Mivel tisztítom látásom irányát és mértékét?
   - Mit tükröz a beszédem?
   - Mennyire tesz a hozzáértésem akadékoskodóvá?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum