Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2021. november 7. - Évközi 32. vasárnap
Mk 12,38-44 - Mindent adni!

A szegény asszony példája megtanít bennünket arra, hogy milyen lelkülettel kell adnunk.
Rabindranath Tagore indiai költő-zeneszerző írja egyik történetében: "Mint koldus, a falu Fő utcáján koldultam. S akkor messze megjelent a te aranyos kocsid, mint valami csillogó álom. Ki ez? A királyok királya? Remény ébredt bennem: a nehéz napok elmúlnak. A kocsi egyre közeledett, és megállt mellettem. Tekinteted a szememet kereste, és mosollyal az arcodon kiszálltál a kocsiból. Végre! - gondoltam - elérkezett életem boldogsága! Ekkor váratlanul kinyújtottad felém jobb kezedet, és azt mondtad: ’Mit akarsz nekem ajándékozni?’ Micsoda királyi tréfa ez, egy koldustól koldulni! Zavarban voltam, és tétován álltam ott, majd kivettem tarisznyámból egy rizsszemet, és neked adtam. De mennyire csodálkoztam este, amikor a tarisznyámban kotorásztam, és a sok értéktelenség között a kis rizsszemet újra megtaláltam - arannyá válva! Keserűen sírtam, hogy nem volt bátorságom a tarisznyámból mindenemet neked adni!"
Adni, ajándékozni, de nem méricskélve, nem zsugorian és szűkmarkúan. Az evangéliumban szereplő özegyasszony a két fillér közül az egyiket megtarthatta volna. De mind a kettőt odaadta. Az egészet, mindent. Akkoriban két fillér egy napi megélhetést jelentett. Isten nem elégszik meg az ember feleslegével, Ő mindent akar, az egész embert akarja.
Jó dolog a feleslegünkből adni. De a jézusi nagylelkűség ott kezdődik, amikor készek vagyunk megosztani másokkal azt is, amire szükségünk van. Aki a fölöslegéből ad, az önmagát nem adja oda. Aki mindenét adja, az nemcsak pénzét, kenyerét, ruháját adja, hanem saját magát is. A szeretet mértéke a teljesség.
Találóan írja Uwe Seidel evangélikus teológus:
"Vendég vagyok a földön,
s mindenem, amim csak van, ajándék.
Tovább kell adnom,
hogy csak a szeretet maradjon és növekedjék
."

[Gyűrű Ferenc, Lövő]

"Azután odajőve egy szegény özvegy bedobott kétleptont, vagyis egy kvadránst." (Mk 12,42)
   - Mennyire hivalkodó az adakozásom?
   - Mennyire élek mások rovására?
   - Mennyire érdekel, hogy mások mire, mennyit adakoznak?

[Angel]

Az oldal tetejére


2021. november 14. - Évközi 33. vasárnap
Mk 13,24-32 - Rövid az idő!

"Évszázadokkal ezelőtt megjövendölték. A tudomány igazolta. A Biblia is megírta. Mi mégsem hittük el. De most eljött a világvége." E rémisztően ható mondatok egy amerikai ka-tasztrófafilm ajánlójából származnak. Az emberek fantáziáját mindig izgatta a kezdet és a vég kérdése. Érdeklődik iránta a tudomány. Izgalmas témája a művészeteknek. A különböző vallásokat is válaszkeresésre ösztönzi. Egyes gondolkodók szerint a világegyetem a széthullás felé tart, amit az entrópia törvénye és a táguló világegyetem jelensége valószínűsít.
Ha a mai evangélium leírását vesszük, akkor sokakat elfog a rettegés, a borzalom. Főképpen akkor, ha ehhez még hozzávesszük a XIII. században keletkezett gyászmise szekvenciáját, a "Dies irae, dies illa..."-t. Ha hozzá még meghallgatjuk Verdi Requiem című művének idevágó részeit az ének- és zenekar részvételével, akkor talán még jobban beleborzongunk, és a hideg is futkos a hátukon.
Az evangélium leírásának a képanyaga az ókor számunkra már túlhaladott világképéhez tartozik. A képanyag azonban nem önmagáért van. Sajátos stílusával, eszközeivel egy másik mondanivalóra figyelmeztet bennünket. Földi életünket jól kell felhasználnunk. Jézus mondta el nekünk, élte elénk, hogy mit és hogyan is tegyünk ebben a rövid földi életben.
Henri-Frédéric Amiel svájci filozófus rádöbbent arra a nagy igazságra, hogy bármilyen sokáig élünk is a földön, az rövid időt jelent. Ezért jobban ki kell használnunk a jelen adta lehetőséget arra, hogy örömet szerezzünk másoknak. Ezt írja: "Az élet rövid, ezért nincs sok időnk megörvendeztetni azok szívét, akik velünk együtt utaznak ezen a ködös úton. Siessünk hát szeretni. siessünk kedvesek lenni!"

[Gyűrű Ferenc, Lövő]

"Arról a napról, vagy óráról azonban senkisem tud, az égi angyalok sem, a Fiú sem, hacsak az Atya nem!" (Mk 13,32)
   - Mennyire izgatnak a jövő várható eseményei?
   - Mi a fix pont a jövőmben?
   - Mennyire vagyok éber?

[Angel]

Az oldal tetejére


2021. november 21. - Krisztus Király ünnepe
Jn 18,33-37 - Furcsa egy király!

Ha Poncius Pilátus kilépne a Credóból, és körülnézne, vajon mit látna? Hol van a hatalmas császárság, hol van a trón, a gazdagsága, a hatalma? Mindezt porrá őrölte az idő. Romokban hever a Forum Romanum. Turisták bámészkodnak a tört oszlopok között. Akit viszont elítélt, Ő még mindig, 2000 év után is "uralja" azok szívét, cselekvésvilágát, akik követni akarják Őt.
Jézus a csodás kenyérszaporítás után visszautasította a lelkes tömeg által felkínált királyságot (Jn 6,15). Ha elfogadta volna, eltért volna az Atya tervétől. Azért sem kért belőle, mert ő nem földi király akart lenni.
Pilátus ítélőszéke előtt elismerte királyi méltóságát. Erről szól a mai evangélium. Itt már nem lehetett félreérteni, hiszen töviskorona volt a fején, és kigúnyolták. A Pilátussal folytatott rövid beszélgetés során Jézus világosan kifejtette, miként kell érteni királyságát. A helytartó biztosan csodálkozott rajta, hiszen király nincs királyság, vagyis uralom nélkül. De kinek parancsol Jézus? Azt mondja, hogy van országa. De hol, merre? Kik őrzik határait? Ki szed vámot? Ki bíráskodik? Ki adóztat, és ki adózik?
Milyen az ő királysága? Országa nem ebből a világból való.
Furcsa egy király: nem a fejünket mossa meg, hanem a lábunkat. Õ nem tartozik a véres kezű uralkodók sorába, akik erőszakra építették hatalmukat, és embervérrel keverték kötőanyagát. Lemond a hatalomról. Legfontosabb tevékenysége nem az uralkodás, hanem a szolgálat. Bármit megtehetett volna ellenségeivel, de akkor nem maradt volna a szeretet útján.
Dsida Jenő erdélyi magyar költő sok képet, festményt látott Jézusról. Nem volt tőlük elragadtatva. Ezért írta ezt a versét:
"Krisztusom, én leveszem képedet falamról.
Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase
tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy.
Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jóllakottan
derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen
enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa.
Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is
számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű
voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló.
Álmatlanul csavarogtad a számkivetettek
útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit,
s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget
nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai.
Hangod fájó hullámokat kavart, mikor
a sok beszéd után rekedten újra
szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott
ruhádon vastagon ült a nagy út pora,
sovány, széltől-naptól cserzett arcodon
bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két
parázsló szemedből sisteregve hullottak
borzas szakálladra az Isten könnyei.
"
(Krisztus)

[Gyűrű Ferenc, Lövő]

"A Szabadító azt felelte: Az én királyságom nem ebből a világból való." (Jn 18,36)
   - Mennyire idegen tőlem a hatalom és az erő világa?
   - Mennyire érdemes rám hallgatni?
   - Mennyire érdekel valamely igazság? Melyik? Miért?

[Angel]

Az oldal tetejére


2021. november 28. - Advent 1. vasárnapja
Lk 21,25-28.34-36 - Virrasztani és imádkozni!

Új egyházi év. Kezdhetünk újra. Ha nem vagyunk magunkkal elégedettek Jézus követésében, akkor itt az alkalom javítani. Ezeket tanácsolja nekünk Jézus:
"El ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban" (Lk 21,34)! Mindenki tudja, hogy az alkohol hatására mennyire el tud nehezedni a fej, átvitt értelemben a szív is. A szenvedély teljesen meg tudja változtatni a szív érzéseit, ki tudja vetkőztetni az embert emberi méltóságából.
De Jézus kijelentése szerint az evilági gondok is okozhatják a szív elnehezedését. A megélhetési nehézségek, a munkahely elvesztésének fenyegetése, a gyermeknevelésben előforduló kudarcok és tehetetlenségek, a munkahelyi környezetben előforduló rosszindulatú fecsegés és gáncsoskodás. Ez mind okozhatja a szív elnehezedését.
Az elnehezedett szívű ember lelkileg könnyen elcsügged, elfásul. Istennel való kapcsolata is lazul. Elmarad a szellemi fejlődés, elmarad a karitatív tevékenység. Az elnehezült szívű ember, egy példával élve, hasonlít ahhoz a madárhoz, amelynek szárnya csupa sár: nem tud repülni. Égi napsugárra van szükség ahhoz, hogy lerázhassa a szárnyaira tapadt sarat.
Most éljük tudatosabban Jézus-követésünket! Ne nehezítsük el mások szívét megbántásokkal, rágalmakkal, üres beszédekkel. Családtagjainkat, munkatársainkat ne bántsuk meg rosszindulatú fecsegéssel. Adjuk meg az esélyt nekik is, de magunknak is, hogy ők is, mi is figyelmesebbek, éber szívűek legyünk Jézus iránt.
"Virrasszatok és imádkozzatok szüntelenül" (Lk 21,36) - ajánlja Jézus. Az imádság az az égi napsugár, amely leszárítja a madár szárnyáról a sarat. Az Istennel folytatott párbeszéd az, ami meg tudja szabadítani az elnehezült szívű embert a lélek ólomterheitől. Az imádság az, amely fel tudja szítani az Istenbe vetett bizalmat és az iránta tanúsított szeretetet.
Virrasztani és imádkozni! Ez a mi adventi lelki programunk. Amikor a szülők virrasztanak beteg gyermekük fölött, amikor virrasztva dolgoznak a családért, ezt szeretetből teszik. De amikor imádkozom, azt is hasonló virrasztó szeretettel tegyem, s akkor majd újra szárnyalni tud a lélek.
Jézus maga adja meg haladásunk, fejlődésünk irányát, és célját: Szívetek el ne nehezedjen, virrasszatok és imádkozzatok! Erre törekedjünk, ez legyen a szemünk előtt most ebben a szép, bensőséges és családias adventben.

[Gyűrű Ferenc, Lövő]

"Virrasszatok tehát minden időben, könyörögvén, hogy erőtök legyen kimenekülni mindabból ami megtörténni készül, s megállni az Emberfia előtt." (Lk 21,36)
   - Mennyire állok résen? Miben?
   - Mihez kérek erőt? Kitől?
   - Mitől remélem, hogy megállhatok az Emberfia előtt?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum