Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2021. január 3. - Karácsony utáni 2. vasárnap
Jn 1,1-18 - Aki ember maradt

Hajrá, filozófus hajlamúak! 18 vers legyen elég Jézus teológiai tézissé tételéhez, amire aztán gond nélkül lehet hivatkozni minden komolyabb következmény és kellemetlenség nélkül. Ha valami nagyon távol állt Jézustól, az éppen a filozofálás. Ha tudta volna, hogy teológiai hőskölteményt írnak majd róla, bizonyosan elsőként tiltakozott volna. A 4. evangélium szerzője vagy inkább a bevezetés összeállítója nem vette észre, hogy miközben csillogóan fényes görög szövegével összefoltozta a zsidó bölcsességi irodalmat Philón logoszával, észrevétlenül ködbe veszett az egyetlen lényeges, Jézus maga. Hogy mennyiben volt tisztában ezzel, napjainkban nehéz lenne megválaszolni, az azonban egyértelmű, hogy a jézusi jelenvalóság szavakkal leírhatatlan, mert az maga az élet.
Ez az a pont, ahol elérkeztünk önmagunkhoz, az igazi problémához: Hogyan tud bennünk megjelenni Jézus? A teológia, boldog megelégedésünkre, nélkülünk oldotta meg ezt, hiszen Jézus Isten, tehát mi emberek nem mehetünk sokra Istennel, és Isten sem tud velünk mit kezdeni, hiszen Õ tökéletes, csupa nagybetűvel, mi meg gyenge, esendő, tökéletlen emberek vagyunk, csupa kisbetűvel. A történelem persze majdhogynem az ellenkezőjét mutatja, hiszen Jézus háta mögött egyházat hozott létre, amely különleges és sajátos módon megkísérelte az égbe emelni az embert úgy, hogy közben kivetkőzteti emberlétéből, holott Jézus egész élete éppen arról szólt, hogy egészében velünk egy emberré akart lenni, ugyanazt a sorsot vállalva, mint a mienk, hogy mondanivalója és éltető ereje legyen életünknek.
És most lépjünk egy nagyot: Mi hogyan állunk ezzel a jézusi jelenléttel? Miképpen van jelen bennünk és általunk Jézus? Harmadik személyben, mint a teológusok és filozófusok "logosza", és áthidalhatatlan távolságból nézünk az elérhetetlen isteni lényre? Vagy második személyben, még mindig meglehetősen távol életünk közepétől, mint az alaposan kiválogatott, titokban irigyelt, eltéríthetetlen szentekben, és közben biztonságos távolságot tartva a hétköznapi, megvehető emberektől? Vagy első személyben, elfogadva a bennünk lévő valóságos embert, a botladozót, de egyben megcélozva a létünk mélyén rejtőző igazi embert, a valódi Jézust? Ahhoz, hogy Jézus ne a régmúlt történelem érdekes alakja legyen, hanem mindig jelenlévő prófétai kiáltás, ki kell mondanunk, bármilyen ijesztő is: én vagyok Jézus, aki úton van az Isten felé!

[Sulyok Gábor, Budapest]

"Kezdetben már volt a Szó, és a Szó Istenhez szóló volt, és ami Isten volt, az volt a Szó." (Jn 1,1)
   - Honnan számítom a kezdeteket? Milyen alapon?
   - Szavaim mennyire Istenhez irányulók?
   - Mikor szólítom meg az Istent?

[Angel]

Az oldal tetejére


2021. január 10. - Jézus megkeresztelkedése
Mk 1,7-11 - Szerepünk a találkozásokban

Akkor szülei, József és Mária felmentek a Szent Péter bazilikába, és ott Péter, az első pápa megkeresztelte a kis Jézust az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében… - Bocsánat, megfeledkeztem az evangélium szövegéről, bár az sem kevésbé anakronisztikus. Valójában keresztségről nem esik ott sem szó, legfeljebb az Ayn-Karim-i János próféta bemerítő rituáléjáról, amellyel a megtérést szorgalmazta (Lk 1,39-40, bár a szöveg nem nevezi meg a települést, de a hagyomány a Jeruzsálemtől kb. 8 km-re fekvő Ayn-Karimmal azonosítja). Úgy tűnik, Jézus számára többről volt szó ennél a rítusnál, no, nem abban az értelemben, hogy égi jelenségeket fessenek az esemény köré, de az evangéliumok Jézus prófétai fellépését kapcsolják a két ember találkozásához. Talán ismerték is szegről-végről egymást, mégis mindketten sorsdöntőnek érezték a pillanatot. Jézus más emberként jött fel a Jordán partjáról, elfogadta a megtérésre vonatkozó felhívást, és elment a pusztába, hogy lelkileg felkészüljön küldetésére (Mt 1,1-11; Mk 1,12-13; Lk 4,1-13). A találkozás felhívás volt egy másik találkozásra: találkozni a bennünk szunnyadó isteni élettel, és felfedezni azt.
Életünk legfontosabb tényezői a találkozásaink, ugyanúgy, ahogy az élővilágban általában is, ahogyan erről bőséges bizonyítékkal szolgál az etológia. Elég gondolnunk az imprintingként emlegetett összefüggésre, amelyben az első találkozás szinte az élőlény önazonosságát is képes befolyásolni. Mi emberek közösségi lényként naponta találkozunk másokkal, barátainkkal vagy ellenségnek tűnőkkel egyaránt, és hiába tagadnánk, hatással vannak ránk ezek a találkozások. Mi a szándékunk ezekkel a találkozásokkal, például családi összejöveteleken? Kidumálni magunkat, elmondani véleményünket másokról, jót enni-inni - vagy…?
Melyik a mi szerepünk? Jánosé vagy Jézusé, és a találkozások milyen változásokat hoznak hétköznapjainkba? Készek vagyunk kimenni a pusztába, hogy alkalmasak legyünk küldetésünkre, és kihozzuk magunkból a maximumot, vagyis a mai názáreti Jézust, aki nem fanatizmusával vagy fölényével, hanem megértő szeretetével próbál hatással lenni másokra, és visszasegíteni őket az útra. Ahogy a Didaché mondja: "Naponta keresd a szentek színelátását, hogy felüdülj beszédjükön. Gyakran gyűljetek össze, azt keresve, mi válik lelketek javára!" Ahhoz, hogy érdemes legyen velünk találkozni, előbb nekünk kell Jézussal találkoznunk! Erről a találkozásról kell szólnia az életünknek.

[Sulyok Gábor, Budapest]

"Azokban a napokban történt, hogy megérkezett Jézus a galileai Názáretből és bemerítkezett Jánostól a Jordánba." (Mk 1,9)
   - Miben szoktam elmerülni? Miért?
   - Hová tartok?
   - Honnan érkezem?

[Angel]

Az oldal tetejére


2021. január 17. - Évközi 2. vasárnap
Jn 1,35-42 - Gyere, nézd meg az otthonomat!

Az én házam/otthonom az én váram - tartja szólás. Milyen az otthonom? Minek tartom? Búvóhelynek? Miben különbözöm otthon élve, illetve kint a hétköznapokban járva? A költő nem véletlenül sóhajt fel: "Bántja lelkem a nagy város durva zaja, / De jó volna ünnepelni odahaza. / De jó volna tiszta szívből - úgy, mint régen - fohászkodni, / De jó volna megnyugodni" (Ady Endre: Karácsonyi rege)
Az otthon mindenki számára valami meghitt melegséget jelent, ahol biztonságot, védettséget remélhetünk, ahol végre azok lehetünk, akik vagyunk. Hol vagyok otthon? Kit engedek közel, az otthonomba, magamhoz? Látszólag meglehetősen tapintatlan kérdés, amit az első bizonytalan tanítványok kérdeztek Jézustól: "Hol laksz?"
Nagy kérdés, hogy miképpen lehet otthont nyújtani azoknak, akiknek sohasem volt otthonuk, csak laktak valahol; szeretetet, biztonságot kölcsönözni azoknak, akiknek nem volt részük benne. A kezdeti keresztények is küszködtek ezzel a problémával: "Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként; mindenben részt vesznek polgárokként, de mindent elviselnek mint idegenek. Bárhol, idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra" - ahogy a Diognétoszhoz írt levél felveti a kérdést. Lehet, hogy mi már másként látjuk a dolgot. A mai emberek nagy részének éppen az hiányzik, ami a tanítványokat is érdekelte: Mutasd meg az életed belsejét! Hol, miben érzed otthon magad? El akarod idegeníteni magadat, otthonodat mások, a világ elől, vagy vállalod a kockázatot, és megmutatod, ki vagy valóban?
A kereső emberek csak az egyenes, önazonos mintát keresik. Jézus otthon érezné magát nálunk, az otthonunkban? Biztosan nem a rítusokat keresné ma sem!

[Sulyok Gábor, Budapest]

"Elvezette öt a Szabadítóhoz. Rápillantva a Szabadító, így szólt: Jóna fia, Simon vagy - Kéfás lesz a neved, lefordítva Sziklaszerű." (Jn 1,42)
   - Mennyire ismerem a rám bízottakat?
   - Szoktam-e neveket osztogatni? Kinek? Miért?
   - Mennyire lehet rám alapozni valami fontosat?

[Angel]

Az oldal tetejére


2021. január 24. - Évközi 3. vasárnap
Mk 1,14-20 - Elközelgett Isten országa...

A facebookos bölcsesség szerint a tanítvány megkérdezte a mesterét: Meddig kell várni, hogy eljöjjön a várva várt boldog jövő? Mire a mester válasza így szólt: Ha csak várakozunk, akkor nagyon sokáig.
Több mint kétezer év kevés volt ahhoz, hogy valóban érezhetően elközelegjen az Istenország. Még ma sem érkezett meg, legfeljebb nyomokban. Tulajdonképpen túlságosan kevesen foglalkoztak azzal, hogy mit jelent a hétköznapok valóságában az, amit Jézus nyomatékosan emlegetett. Azt is szokták mondani, hogy aki a kifogásokat keresi a megoldások helyett, az nem akar semmit. Az kérdés azonban, hogy miképpen fogjunk hozzá. Magunknak csináljunk egy magán Istenországot, és akkor talán lenne realitása, vagy azokat is be kell vonnunk, akik nem ismerik vagy nem akarják, mert csalódtak azokban, akik megvalósításáról beszéltek, és csak beszéltek? A történelem folyamán számos hitmagyarázó és vallásalapító - Arieltől Lutheren és Kálvinon keresztül egészen napjaink vallási mozgalmaiig és közösségeiig - a maga módján sajátos Istenországot ígért, de egyikből sem lett világjárvány, sőt egymás kritikátlan kritikájánál meg a sajátjuk egekbe magasztalásánál nem jutottak sokkal többre.
Na, de akkor mi a megoldás, hogyan tovább? Vagy még el sem indultunk?
A legfontosabb, hogy Jézus nem politikai mozgalmat indított, ebből következőleg nem kell megszerveznünk az államot, hanem meg kell találnunk Isten országát saját magunkban. Ott kezdődik, hogy nincsen fontosabb számunkra, mint alkalmassá tenni magunkat az Isten jelenlétére. A mi kezünkön, beszédünkön, jelenlétünkön áll vagy bukik, lesz-e valami az Istenországból, vagy sem (Lk 17,21). A következő lépés, amit nagyon nehezen vállalunk, az, hogy sorsközösséget vállaljunk mindenkivel, különösen azokkal, akiket okkal, ok nélkül lenéznek, megvetnek (Lk 15,2; Mk 2,1 stb.). Átprogramozásunk megkerülhetetlen pontja, hogy az igazságosság helyébe mindenkor és mindenhol a mások iránti teljes, osztatlan szeretetet tegyük zsinórmértékké.
A keresztényeknek olyanná kell lenniük a társadalomban, mint a léleknek a testben, ahogy a Diognétosz-levél már azt első századokban rögzítette. Nem keresztény államot kell alapítani, hanem azt a lelkületet kell vonzóvá tenni magunkban és másokban, amely az első helyre teszi az Istenországot.

[Sulyok Gábor, Budapest]

"Majd így szólt hozzájuk a Szabadító: "Gyertek mögém, és elfogom intézni, hogy emberek halászaivá váljatok." (Mk 1,17)
   - Hány embert tudok magam mögé sorakoztatani? Mire?
   - Milyen fokban szeretetek irányítani?
   - Kivel, kikkel tudok együtt dolgozni?

[Angel]

Az oldal tetejére


2021. január 31. - Évközi 4. vasárnap
Mk 1,21-28 - Akkor prédikálni kezdett ott

Mennyire más a páli hozzáállás az evangélium hirdetéséhez. Timóteusnak lelkére köti, és így nekünk is: "Állj elő, hirdesd az igét, akár alkalmas, akár alkalmatlan!" Jézus tapintatos és megértő, nem rendez nyilvános vitát, hogy bebizonyítsa, neki van igaza. Mondhatta volna, hogy téves a jánosi koncepció, nem az ítélettel kell riogatni, és jobb lenne, ha János őhozzá járna iskolába. Nem a megszégyenítés vezette, mert tudta, a mag fejlődésnek indul anélkül, hogy erőszakot vennénk rajta.
Jézus képes megvárni a pillanatot, amikor eljön az ő órája, akkor aztán nem késlekedik, és nem keresi a kifogásokat. Tudta, hogy a tűzzel játszik, és ő sem kerülheti el a próféta sorsát, de vállalta egészen. Az sem véletlen, hogy először is haza, Galileába ment hirdetni a rábízott üzenetet, pedig tudta, hogy egyetlen prófétának sincs becsülete az otthonában. János bebörtönzése nem jelentett számára elbizonytalanodást vagy riadalmat. Nem állhatott többé félre, nem várhatta meg az idők és körülmények szerencsésebb alakulását, hiszen látta az embereket, akik olyanok voltak, mint a pásztor nélküli nyáj. Nem félt helyébe lépni annak, akinek élete a Heródes-félék kezében volt, mert Istent tudta maga mögött, és ez sürgette, mint ahogy Jeremiás próféta írja saját sorsáról: "Az Úr igéje gyalázatomra lett, és csúfságomra egész nap. Azt mondtam, nem törődőm vele, és nem beszélek az ő nevében. De olyan lett a szívemben, mint az égő tűz, bezárva csontjaimba, hiába erőlködtem, hogy magamba tartsam, nem győztem" (Jer 20,8-9).
Azt is mondhatnánk, hogy a sors játéka ez prófétacsere, de a Jézus által hirdetett megbocsájtó, szerető Isten nem várhatott tovább. Azt akarta, hogy az új szőlőmunkások ugyanannyit kapjanak, mint a korábbiak. Azt akarta, hogy kiállhasson az utakra, és behívhassa onnan a királyi lakomára, akit csak talál.
Itt az idő, hogy becsempésszük az emberek tudatába és lelkébe, hogy jobban megéri beépíteni a hétköznapokba a jézusi értékeket: a szeretetet, a tapintatot, a megértést, a nagylelkűséget, mint keserűen szidni magunkat és másokat kudarcaink miatt. A mi feladatunk az, hogy megértsük a másképpen gondolkodókat, és közel engedjük őket életünkhöz és annak belső rugóihoz. Olyanokká kell lennünk, hogy jézusi életünk ne kritika tárgya lehessen, hanem olyan vonzó prédikáció, amelyet az is szívesen hallgat, akinek már nagyon elege van a prédikációkból.
Jézusnak sem volt könnyebb, hiszen az egyetlent, ami még valahogy elérte az emberek szívét, a fenyegető ítélet Istenét kellett lecserélnie a megbocsátó szeretet Istenére úgy, hogy az első boldog, szabad felsóhajtás ne a szabadosságban, hanem az Isten melletti elköteleződésben folytatódjon, abban a boldog tudatban, hogy végre jó helyen, otthon vagyunk.

[Sulyok Gábor, Budapest]

"És ámuldoztak tanítása fölött olyan volt ugyanis, mint aki hatalmat birtokol, és nem olyan mint a törvénytudók." (Mk 1,22)
   - Milyen súlyúak mondanivalóim?
   - Milyen szellemből ered hangom ereje?
   - Mennyire sietek mások tekintélye mögé bújni?

[Angel]

Az oldal tetejére


Az a szeretet, amely véget ér,
sohasem volt igazi.

(Ágoston)


 

Archív elmélkedések Achívum