Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2020. június 7. Szentháromság vasárnapja
Jn 3,16-18 - Okoskodás helyett istenélmény

A mai gondolatokat a Nikodémussal folytatott beszélgetés végén olvassuk. Lélekben újjá kell születnünk ahhoz, hogy meglássuk Isten Országát. Ahogy a mózesi történetben a kígyójelképre hittel felnéző ember megmenekült, ilyen a tanúságtevő Emberfia szerepe is: Isten annyira szereti a világot, hogy fiát küldi, hogy aki hisz benne, nem veszítse el az örök életet. Három szereplő van: Isten, aki a világot teremtette és élteti, a világ (a földi bioszférában élő ember) és az Emberfia, akit Isten küldött, s aki Őróla tanúskodik.
Az üzenet: a világ rosszfelé megy, s aki nem fogadja meg az Emberfia üzenetét, el fog veszni, sőt már el is veszett (a világnak szánt örök élet számára). Nagyon egybevág ez a mondanivaló a szőlőművesekről szóló példabeszédével (Mt 21,33-43). Mindkettő egyértelműsíti Jézus szerepét: ő Istent magát képviseli, a "fia". Világos a nekünk szóló felhívás is: meg kell változnunk "lélekben", vagyis a világhoz, embertársainkhoz, Jézushoz való hozzáállásunkban. Akkor nem veszünk el, különben már el is vesztünk. Szerintem ez nagyon egyértelmű felhívás számunkra, langyos út nincs! Részletesebb kifejtéséhez nem ússzuk meg az evangéliumok rendszeres olvasgatását.
A ma ünnepeltje viszont a "szent"-háromság, vagyis nem ugyanez a három szereplő. Az ember évezredek óta próbálja a tapasztalatait háromsággal magyarázni (sok-sok vallásban!): van a teremtő-éltető jó isten, van egy gonosz (isten, vagy a jó isten tévútra került fia), és létezik valaki, aki jó (egy harmadik isten, vagy a jó isten jó fia), és próbálja rendbe tenni az elrontott dolgokat.
Jézus erről így nem beszél! Egyházunk "Szentháromság"-fogalma azonban az egyetlen "jó Istenre" vonatkozik. A legelső fontos állásfoglalás és dogma (vagyis "Ne gondolkozz róla, csak ezt vallhatod!") a Níceai Zsinaton született, amikor is Áriusz meggyőződését, hogy ti. Jézus emberfia (= normális, csak különös képességekkel bíró ember), elítélték, és kimondták, hogy Jézus maga a "Jóisten", emberként közénk születve (= Emberfia, Jóisten 2). Isten köztünk/bennünk működő gondolatai/érzései/bátorításai pedig ugyanazon egyetlen "Jóisten" harmadik személye (Jóisten 3).
Bennem ez így tisztult le:
Van "Jóisten", egyetlen személy, a világ teremtője/éltetője. Őt három úton-módon tapasztalhatom meg személyes élményként:
1. A világ teremtőjeként/éltetőjeként, a világegyetemre/természetre/ természeti törvényekre rácsodálkozva (megtapasztalom az Atyát, Jézus is beszélt róla).
2. A Tőle jött hiteles küldöttben, aki az Atya akaratát/tervét/szeretetét képviselve, tanítást és életpéldát hagyott ránk (számomra nincs értelme a vitának, hogy homousios vagy homoiusios: amit és ahogy képvisel, az az igazán fontos! - Jézus egyértelműen ilyen küldött).
3. Gondolataimban, érzéseimben, bátorságomban, hűségemben, amik túlmutatnak a biológiai ösztönvilágon, megtapasztalom, hogy a biológián fölül van még valaki (ezt a tapasztalást nevezem Szentléleknek, Jézus is említi, ígéri). Mindhárom tapasztalásom személyes élmény (ők mint külön személyek), de ugyanarról az egyetlen "Jóistenről".
De az igazán fontos üzenet a mai evangéliumban mégiscsak ez: aki nem fogadja meg az Emberfia üzenetét, már el is veszett, a többi csak okoskodás...

[György Zoltán, Ajkarendek]

Az oldal tetejére


2020. június 14. Úrnapja
Jn 6,51-58 - Jézus-követés és sorsközösség

Teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe, amit egy liege-i apáca javaslatára végül 1264-ben Orbán pápa tett hivatalos római katolikus ünneppé. A mai evangélium azt mondja: Élet (értsd: örök élet) csak abban van, aki eszi az ő testét, és issza az ő vérét. Vessük ezt össze a múlt vasárnapi evangéliummal, amelyből ezt tanultuk: Aki a jézusi tanítást követve lelkében újjászületik, csak annak van örök élete.
Vagyis a Jézus testét evés egyenlő a benne való hittel, életpéldája követésével; vére ivása egyenlő a sorsközösség vállalásával: az előbbiekért akár üldözhetnek, véremet is vehetik. Ennek a sorsközösség-vállalásnak a megújítása, megerősítése a keresztény közösségben az Eucharisztia ünneplése vagy az Úrvacsora.
Eggyé válhatunk az isteni élet szövetével, egy kenyérré leszünk, olyan közösséggé, amelyben a részalkotók beleolvadtak ebbe a közösségbe, és már többek, mint egyenként külön-külön. (Jó analógia a kenyér, ami már sokkal több, mint őrölt búzaszemek, élesztő, víz és só egymás mellett.)
Jézus ki is mondja, hogy ez nem a manna-monda megújítása, vagyis hogy eszel a mannából, és automatikusan megmenekülsz ("szuper kalmopyrin"). Főleg nem földi boldogulásodat, sikerességedet fogja segíteni, sőt. Az örök életet jelentő Isten országához segít eljutni. De a ceremóniától, az eseményen részvételtől önmagában nem változik semmi. Csak ha igazán közösséget vállalsz Jézussal, akkor hiheted, hogy erőt is kapsz hozzá . Úgy járulj tehát szentáldozáshoz, hogy komolyan élet- és sorsközösséget vállalsz Jézussal, mert ezt fejezed ki vele! Erőt, lelki támaszt ehhez az úton járáshoz kapsz, és megerősödik, mondhatnám lepecsételődik a jézusi közösséghez tartozásod.
Az ünneplés sajátos része a kivonulás a templomból. A körmenet mutatná meg a külvilágnak a közösség összetartozását, ez mintegy kiállás: megmutatnánk magunkat, mi vagyunk az az egymást szerető, támogató, összetartó és Isten országát akaró csapat. Elgondolkodtató, hogy ebből mi valósul meg egy mai körmenetben. Milyen érzést, gondolatokat vált ki egy mai körmenet az - egyre gyakrabban - ellenséges környezetben?
Ma vonulgatnak rákbetegek, emlőrákszűrést propagálók - jó szándékkal; melegek, párt-elvakultak -magamutogató szándékkal; mindenfélét követelők, fenyegetők - megfélemlítést gerjesztve. Vajon mit akarhat ma egy nagyon kis kisebbségben lévő keresztény templomi közösség az utcán vonulva? Nem kelt-e éppen ellenszenvet, megszólást, gyűlöletet maga és eszméi ellen? Talán sokkal inkább az egységünk, szeretetünk, szolgálataink, példás életünk jó híre kellene, hogy ismertté tegyen minket. De ennek mérlegelését és eldöntését ki-ki a maga szűkebb környezetében tudja megtenni.

[György Zoltán, Ajkarendek]

Az oldal tetejére


2020. június 21. - Évközi 12. vasárnap
Mt 10,26-33 - Szembemenni a világgal

A mai evangélium eléggé kellemetlen. Nem biztat kényelemmel és földi jó sorssal. A múlt vasárnapi "Jézus vérét isszuk" kifejtése ez tulajdonképpen: mert az "emberek" elítélnek, megostoroznak, törvényszék elé hurcolnak, halálos gyűlölség támad még családokon belül is; gyűlölnek - megölnek Jézus nevéért.
Pedig ő azt mondta: csak hozzá hűen nem veszítjük el a nekünk szánt örök életet. Ezért nem érdemes tehát túlfélteni ezt a földit! Az Atya akkor ismer el minket, ha földi jólétünkért nem tagadjuk meg Jézust. Ha megtagadjuk, már el is vesztünk (vö. Jn 3,16-18). Ne legyints, hogy persze, ez éles volt akkor valamikor! A mai keresztény, békés Európában istentelen-liberális életszemlélet terjed: Vajon ellene mondasz-e, ahol csak tudsz? Ateizmus özönlik ránk: Kitartasz-e a jézusi tanítás vállalásában akkor is, ha az veszélyes lesz? De nem is kell ennyire messzire menni. Gyerekeid is másfelé indulnak, mint jó keresztény őseik. Hagyod nyugodtan, hogy rossz felé menjenek?
Gyakori önigazolás, hogy "mindenki így csinálja". Ha ez nem fér bele a jézusi erkölcsi és gondolatvilágba, akkor te másképp fogod csinálni, mint mindenki más? Az árral szembemenni pedig kellemetlen. Megbélyegzés, de legalábbis mellőzés mindenképpen az osztályrészed lesz. Ma és itt még csak ennyi.
Jézus követése mindenképpen kisebbségi lét a "mindenki másképp csinálja" környezetben. De a jézusi út mindenképpen közösségi út is, csak összekapaszkodó és a közösséghez alkalmazkodó csapatban járható. Ez sem divat már manapság, az egyéniség, különcség a menő. A kommunában élők sokszor teljesen feladják önmagukat a közösségben való eggyéolvadásért, s ez többünknek már túlzásnak hat. Márpedig önfeladás nélkül nem jön létre a közösség mint magasabb létszint (barátság, házasság, de akár egy jó munkahelyi közösség is). Szembenállásod az árral nem lehet tehát magányos áldozati szerep. Találni kell társakat a jézusi úthoz is.
Amikor ma szentáldozáshoz járulsz, gondolj rá, hogy a világgal szembemenést is vállalod, erről szól Jézus vérének vétele, de még egyénieskedésedet is le tudod tenni a közösségért, amelyben részt veszel a szertartáson.

[György Zoltán, Ajkarendek]

Az oldal tetejére


2020. június 28. - Évközi 13. vasárnap
Mt 10,37-42 - Akár a tradíciókkal is szemben

A mai örömhír biztatás. Máté azzal vezeti be, hogy Jézus kijelenti, nem békét hozni jött. Az a gondolkodás és életút, amelyet meghirdet, nagyon más, mint a hagyományos értékrend, például a családi kötelékek elsőségét illetően. Követői jobban kell, hogy kötődjenek őhozzá és eszméihez, mint akár családtagjaikhoz és a tradíciókhoz. Nem csupán a múlt vasárnap emlegetett világi árral kell szembemenni, hanem esetleg azokkal is, akikhez ezer szállal kötődünk. Ez aztán igazán nehéz döntése az életünknek!
A szerelmes fiatalok képesek ellentmondani az eltérő szülői terveknek, pedig harag, kitagadás vár rájuk. Valami ilyesmire biztat Jézus is: Isten ügyébe szerelmesedve legyen bátorságod másképp dönteni, cselekedni, mint az szokás. Például nem csupán elhagyni egy kiüresedő vallási szertartást, hanem helyette Jézus szellemében csinálni valamit. Hozzá nem méltó életünket, szokásainkat, helyzetünket el kell veszítenünk, el kell hagynunk, különben nem követői, csak bálványozói leszünk - attól pedig nem lesz jobb a világ, nem fog valósulni Isten terve-országa. Ez is nehéz teher lehet kinek-kinek.
Jézus a tanításának továbbadására is biztat, és arra is, hogy aki hallgatja és el is fogadja ezt a tanítást, az becsülje, segítse a tanítót, a küldöttet is. Mert ez akkor a küldő Isten megbecsülését, szeretetét is jelenti. Ezzel pedig már itt is van az Ő országa! Elhagyott tradícióink, elforduló rokonaink helyett új barátok, közösség, igazabb szokások várnak ránk az Isten képére formálódó világban.

[György Zoltán, Ajkarendek]

Az oldal tetejére


 

 

Archív elmélkedések Achívum