Bokor közösség
to

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2019. augusztus 4. - Évközi 18. vasárnap
Lk 12,13-21 - Lelki gazdagság

A földön testben élő ember egyik legnagyobb kísértése, hogy csak a létfenntartásával törődjön. A fogyasztói szemlélet még a materializmusnál is nagyobb veszély, mert a többet birtoklás boldogságával áltat. A szegénység életformáját vállaló názáreti Jézus példája és tanítása még az Ószövetség talaján álló tanítványait is megbotránkoztatta, a szerint ugyanis a gazdagság az Isten áldásának jele volt. Felhívja a figyelmünket arra, hogy az anyagi javak féktelen hajszolása érzéketlenné tesz embertársaink szükségletei iránt, és ugyanakkor süketté Isten üzenetével szemben.
Jézus küldetése kezdetén, pusztai magányában vállalt böjtje idején, kísértésnek élte meg a Sátántól felkínált lehetőséget, hogy a kövekből kenyeret adjon éhező testének. Visszautasította ezt a gondolatot, mondván: "nemcsak kenyérrel él az ember" (Lk 4,4).
Az egész napon át a tanítására figyelő tömegtől nem tagadhatta meg a vacsoraadást, ám ennek következménye a kenyérosztó király reményének követelése lett, ami ugyancsak az Atya akaratával szemben álló sátáni próbatétel volt megkísértésekor. Sem a kenyér, sem a cirkusz nem olthatja ki a többre, jobbra teremtett ember boldogság utáni vágyát.
Ezért nem vállalja az örökösödési vitában az igazságosztó szerepet, mert hű akar maradni a szeretet összekötő, nem pedig szembeállító felfogásához. Példázatával még szemléletesebben óv a kapzsiság veszélyétől, mert ő az adás fontosságát tanítja. Szerinte az élet teljességét nem szolgálhatja az anyagi javak halmozása. A birtoklásnál fontosabb a létezés, ami a lét forrásától, Istentől függ. Esztelen, oktalan az az ember, aki nem lát túl a földi létezésen, aki nem számol a halál minden anyagi javat semmissé tevő hatalmával.
Korunk hitvallója, Balczó András, életműdíja átvételekor kijelentette: "Ebben a süllyedő világban, amiben élünk, legyenek ellentétei ennek a világnak… a lelkünk az, amit ápolni kellene." Vagyis nem a materializmusból, nem a fogyasztói mentalitásból, hanem az Istenbe vetett hitből remélhetjük, hogy értelmes életet nyerhetünk a szeretet adásával. Lelkünk ápolása a jótettekkel: ez tesz Istenben gazdaggá, az Örök Boldogság jutalmának elnyerőjévé.

[Várnai László, Balatonboglár]

"Így jár a magának harácsoló, s nem Istenre nézve gazdagodó." (Lk 12,21)
   - Maradandó dolgaimat rendezgetem, vagy csupán a mulandókat?
   - Mekkora kacajra fakadnak majd örököseim? Miért?
   - Mekkora gondot fordítok Istenben való gazdagodásomra?

[Angel]

Az oldal tetejére


2019. augusztus 11. - Évközi 19. vasárnap
Lk 12,32-48 - A szolgálat boldogsága

Weöres Sándor ismert versrészlete szerint: " Valaha én is úr akartam lenni, / Ó bár jó szolga lehetnék! / De jaj, szolga csak egy van: az Isten, / S uraktól nyüzsög a végtelenség" (Rongyszőnyeg, 13).
A minden teremtményét szolgáló láthatatlan Isten látható megnyilvánulása: Jézus Krisztus emberi mivoltában. Tanításában is a szolgáló magatartás boldogító voltát hangsúlyozza. Az Atya Országának alaptörvénye az adakozó lelkület. A Szentháromság világa a kölcsönös adás világa. Ezt a szolgáló magatartást élte példaként tanítványai kicsi nyája elé Pásztoruk és Mesterük, Jézus. Hangsúlyozza, hogy az ő szolgáló készségük révén fog növekedni Isten Országa a földön.
Jézus legfőbb kincse, amiért a szíve dobogott, az Atya akarata volt. Erre a kincstalálásra buzdította tanítványait, és általuk mindenkit. Õt tehát a készségességben kell követni. Hiszen mindig nyitott volt Atya akaratára és az emberek szolgálatára. Az urukra váró szolgákról szóló példabeszéde felhívás erre a készséges magatartásra. Benne a tolvaj képe figyelmeztetés a nem tudott időpontban bekövetkező számadásra történő felkészülésre.
Az sem mindegy, hogy ki milyen lelkülettel szolgál. Félelemből, mint a rabszolgák, vagy fizetésért, mint a béresek, vagy önként, mint a jó barátok. A keresztény szolgálat nem fakadhat félelemből, szorongásból, mert ez nem teszi boldoggá a szabadon szerestésre hivatott embert. "A szeretetben nincs félelem… Aki fél, az még nem tökéletes a szeretetben" - írja az első János-levél szerzője (1Jn 4,18). A boldogsághoz nem elég fizetésért, bérért tenni a jót, hiszen a viszontvárás reményében megnyilvánuló adásban nincs isteni szeretet. Ez a kölcsönösség, a számítás, a jogrend világa, amely teljességgel idegen volt Jézustól, aki az életét is odaadta juhaiért. Vele szemben "a béres… otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas" (Jn 9,12). Õ nem szolgáknak, hanem barátainak nevezte tanítványait (vö. Jn 15,15), akik hozzá hasonlóan Isten fiaiként szívesen cselekednek jót minden ember javára. Azért boldog, áldott, szerencsés az ilyen ember, mert mindig, vagyis éberen önként adja életét Isten Országa megvalósulásáért.
Péter apostol - Jézus tanításának egyetemességére vonatkozó - kérdésére, egy másik példabeszédben kap választ. Ennek lényege: mivel a tanítványok másoknál többet ismerhettek meg Isten világából, nagyobb a felelősségük, s ennek nyomán nagyobb lesz a számon kérhetőségük is. Legyünk mi is hűséges és okos intézői a ránk bízott óriási kincsnek: a szeretet isteni Országának.

[Várnai László, Balatonboglár]

"Csípőtök legen felövezve, fáklyátok meggyújtva." (Lk 12,35)
   - Mennyire gyürkőzöm neki a munkának?
   - Mennyire vagyok kiszámítható?
   - Mennyire tudok várni toporzékolás nélkül?

[Angel]

Az oldal tetejére


2019. augusztus 18. - Évközi 20. vasárnap
Lk 12,49-53 - Tüzes lelkület

A Nagyboldogasszony és Szent István ünnepe közötti vasárnap evangéliuma alkalmas az összefüggések meglátására. A nyári kikapcsolódás vége felé jó tudatosítani, hogy a Jézus-követésben nem tarthatunk szünetet, mert sürget a felhívása. Nem az ítélet tüzével akarja ösztökélni tanítványait, hanem a Szentlélek lángjával lelkesít műve folytatására.
Mária megdicsőülése annak köszönhető, hogy vállalta az Istentől neki adott szerepet, Pünkösdkor pedig segítette Jézus apostolait a Lélek tűzének befogadásában. Így járult hozzá Jézus vágyának megvalósulásához, hogy Országa tűzvészként terjedjen a földön. Ő is megtapasztalta fiának felismerését, hogy örömhíre szétválasztja akár a családtagokat is. Neki is át kellett alakítani gondolkodását és életvitelét, amikor Jézus hazavitelére akarták rábeszélni rokonai, és fia az Atya akaratának hallgatóit választotta hozzátartozóinak, anyja akaratával szemben. El kellett fogadnia a szenvedés és a halál keresztségét is, amelyet Jézus tudatosan vállalt a szeretethez való hűségének végső bizonyítása érdekében. Mivel anyja ebben is kitartott mellette, példát adva minden korok keresztényeinek, méltán jutott el a mennyi fénybe, ahová minket is meghív, ha kitartóan terjesztjük szeretetének tűzét.
Az apostoli lelkületű, népünket térítő szerzetesek István királyban meglátták azt a tüzet, amely képes volt Jézus útjára vezetni országunkat. Átvette Jézus vágyát, hogy lángra lobbantsa a hit világosságát. Ehhez neki is szakítania kellett más utakat járni akaró rokonaival. Szembenállást és valóságos kardot ragadott ellenük, az akkori elvilágiasodott, az erőszakmentességet félretevő egyháziak példájára. Hitterjesztésének eszközeiben ma nem követhetjük, de lelkesedésében igen. Istennel való bensőséges imakapcsolatának köszönheti, hogy meg tudta őrizni belső békéjét egy békétlen, harcias világban.
Alamizsnaosztó tevékenységében is követhetjük, mert az ő korában ez volt a felebaráti szeretet lehetősége. Apostoli élete, kezdve családja kereszténnyé tételétől egészen ez egyházi struktúra kiépítéséig, példaadó lehet a mai szülőknek a hitre nevelésben, a missziós tevékenységben, a jézusi értékek megmutatásában.
Itt és most rajtunk fordul, tüzes lelkületünkön múlik, hogy lesz-e Jézusnak országa, népe hazánk földjén. Ha szentéletű elődeinkhez hasonlóan vállaljuk a jézusi élet lelkes terjesztését, remélhetjük annak győzelmét.
Órigenész Jézusnak tulajdonítja ezt a mondást: "Aki közel van hozzám, a tűzhöz van közel." Loyolai Ignác e szavakkal küldte rendtársait a misszióra: "Menjetek, és gyújtsátok lángra a világot!" Mauriac így figyelmeztet: "Azon a napon, amelyen nem ég bennetek a szeretet, sokan meghalnak a hidegtől." Végül halljuk meg Pál apostol buzdítását: "Legyetek tüzes lelkűek!"

[Várnai László, Balatonboglár]

"Tüzet jöttem vetni a földre, s ha már föllobban, mit /se/ kívánok!" (Lk 12,49)
   - Milyen tűz ég bennem? Mi iránt?
   - Milyen kívánságaim vannak még a szeretet lobogásán kívül?
   - Mennyire bízom saját szívem átforrósíthatóságában?

[Angel]

Az oldal tetejére


2019. augusztus 25. - Évközi 21. vasárnap
Lk 13,22-30 - A hazatérés útja

Hamarosan véget ér a nyaralási időszak. Kezdődik az iskolaév és a megszokott munkás tevékenység. A pihenés után esetleg új feladatok várnak, új erővel, új tapasztalatokkal. De a végső cél változatlan: minden embernek haza kell jutnia Teremtője, Alkotója és Megváltója égi országába.
A mai evangélium szerint Jézus úton van Jeruzsálem felé, ahol a kereszt várja. Hiszen tudja, hogy próféta nem veszhet el a főváros környezetén kívül. Útközben háromszor is felhívja tanítványai figyelmét emberi életének tragikus végére, szörnyű kínhalálára és a harmadnapi folytatásra. Ezt azonban nem akarják tudomásul venni.
Mivel Jeruzsálem pusztulásáról is beszél, amit persze egy a tőle vezetett harc következményének gondolhattak, valaki az iránt érdeklődik, hogy hányan menekülnek meg, kevesen lesznek-e?
Jézus válasza azonban az Isten Országába való bejutásra vonatkozik, amit később az üdvözültek számával hoztak összefüggésbe. Erkölcsi választ ad az élet-halál harcot feltételező és apokaliptikus kérdésfelvetésre: Küzdjetek, és törekedjetek a bejutásra, mert szűk a bejutás kapuja. Vagyis önmagunkat szegényítve, a felesleges tárgyakat hátrahagyva, csak a lélek juthat át a "tű fokán".
Jézus semmit sem vitt magával a halálba, még a ruháit is el elvették tőle. De az Atyában való bizalmától, a jótettei kincseitől nem foszthatták meg.
Az ajtót bezáró házigazdáról szóló példabeszéddel figyelmeztet, hogy csak azokat engedheti be, azokat fogadhatja be országába, akikben magára ismer, akik folytatták emberszerető magatartását. A Szentháromság szeretetvilágába csak a jézusi önzetlenség útján juthatunk be. Ezért mondja magát "útnak" és "ajtónak" a juhok számára. Ekkor senki sem hivatkozhat előjogokra, de mindenki hazatalálhat Istenhez, aki - bárhonnan jöjjön is az illető - átállítja élete váltóját a szívében és a Szentírásban megszólító szeretés életformára. Úgy éljünk és haljunk tehát, hogy befogadást nyerhessünk a szűk kapun át a mennyei hazába!

[Várnai László, Balatonboglár]

"És lám vannak utolsók, akik elsők lesznek; és vannak elsők, akik utolsók lesznek." (Lk 13,30)
   - Mi késztet arra, hogy eltávolodjam az Úrtól?
   - Kik szememben a legnagyobbak és az elsők?
   - Miben próbálok első lenni?

[Angel]

Az oldal tetejére


Isten gyakran jön látogatóba hozzám,
de többnyire nem vagyok otthon.

(Eckhart mester)

 

Archív elmélkedések Achívum