Bokor közösség
to

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2017. augusztus 6. - Urunk színeváltozásának ünnepe
Mt 17, 1-9 - A megerősítő imádság

Az Istennel való imatalálkozáshoz fel kell emelkednünk a hétköznapok világából. A mindennapok taposómalmából időnként ki kell lépnünk, hogy az istenélmények ünnepével megerősödve, folytatni tudjuk szolgálatunkat. Hogy a bibliai Márta tevékeny szeretete ne tegyen elcsigázottá, másokat kritizálóvá, szükségünk van Mária Jézus lábához ülő, ráhallgató, szemlélődő tapasztalatára.
Ilyen alkalom volt a három legodaadottabb tanítványnak Jézus meghívása a Tábor-hegyre. Ott fent, a külvilág zajától nem zavart csendben, érzékekkel megtapasztalhatóvá tette isteni mivoltát. Látni engedte mintegy a napfénytől ragyogó arcát - amelyből véresen eltorzult arc lesz nagypénteken. Nézhették ruhája fényes fehérségét - amelynek vértől elsötétült anyagára majd a Golgotán sorsot vetnek gyilkosai. Szemlélhették jobbján és balján az Ószövetség nagyjait: Mózest és Illést - akiknek helyét a szintén kereszten függő jobb és bal lator foglalja majd el a Kálvárián. Megérezték a pusztai vándorlás során a népet kísérő fényes felhőben Isten jelenlétét - amelyet felvált majd Mesterük halálakor az Istent nélkülöző sötétség (vö. Mt 27,45). Hallották az Atya kijelentését szeretett Fiáról, akire figyelniük kell - majd rémülten vették tudomásul az Atya némaságát kedveltje halálakor: "Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?" (Mt 27,46). Így akarta megerősíteni övéit, hogy majd akkor is hűségesek legyenek!
Első lelkesedésében Péter állandósítani szeretné a nagyszerű látványt a három sátor elkészítésével, majd halálfélelem vesz erőt rajta, mert eszébe jut Izajás próféta felfogása: "Jaj, meg kell halnom, mert saját szememmel láttam az Urat" (vö. Iz 6,5). Ekkor átélhették Jézus bátorító érintését és féleleműző szavait. Végül tudomásul vették felhívását, hogy addig ne beszéljenek a látomásról, "amíg az Emberfia fel nem támad a halottak közül".
Az imádkozó Jézus arca mindig ragyoghatott, amikor Atyjával beszélt. Talán ezt a bensőséges tapasztalatot irigyelték meg első követői, amikor kérték, hogy tanítsa meg őket is hasonlóan imádkozni.
Ez az ünnep alkalom imaéletem felülvizsgálatára. Hol tartok az imakapcsolat útján? Csak én beszélek, vagy hallgatok is Istenre? Van-e rendszeres csendteremtő szemlélődésem? Mennyire vagyok színeváltozott ember? Meglátszik-e arcomon és tettemen, hogy Vele találkoztam? Megízleltem már Teréz anya tapasztalatát: "Mindig fontosabb az, amit Isten mond nekünk, mint amit mi neki"?

[Várnai László, Balatonboglár]

"Azután a hegyről lejövet meghagyta nekik a Szabadító e szavakkal: Senkinek se említsétek a látványt amíg az Emberfia föl nem kel a holtak közül!" (Mt 17,9)

   - Mennyire foglalkoztat a föltámadás ténye?
   - Mennyire jelent vigaszt a saját feltámadásom ténye?
   - Mennyire tudok titkot tartani?

[Angel]

Az oldal tetejére


2017. augusztus 13. - Évközi 19. vasárnap
Mt 14,22-33 - A megküzdött bizalom

A kenyérszaporítás csodája láttán a jóllakott emberek és Jézus tanítványai egyaránt beteljesülni remélték azt a vágyukat, hogy Jézus a legméltóbb a királyságra. Erőszakkal királlyá akarták tenni, ahogy ezt János evangéliuma megállapítja (6,15). Kényszerítenie kellett apostolait, hogy bárkába szállva hagyják el a helyszínt, amíg elküldi a népet. Súlyos válsághelyzetbe került, hiszen meghiúsulni látszott a küldetése. Még akiktől a legtöbbet remélte, azokban is csalódnia kellett. Ezek után kik fogadják el Isten Országa koncepcióját?
Éjszakai imádságában Atyjával erről gondolkodva arra jutott, hogy nem adhatja fel küldetését, nem mondhat le övéiről. Utánuk kell mennie, meg kell győzni őket a vele maradásról. Ebben a Genezáreti-tó vize sem lehet akadály. Ráadásul bajba kerültek, az ellenszél miatt nem tudtak haladni. Megmentésre szorultak. Hozzájuk kell sietni. Még a megijesztés kockázatának vállalásával is. Ezzel nekünk is bizonyítja, hogy minden bajban számíthatunk rá. Talán nem úgy, ahogyan előírnánk neki, de biztosan bátorító módon.
Péter vakmerő kérése azt feltételezi, hogy azt gondolja, a tanítvány mindenben utánozhatja mesterét. Annyira bízik már benne, hogy ő is járhat a vízen. Megkérdezhetném magamtól: Hol járok a bizalom útján? Merek bátran fontos dolgot kérni Istentől? Ki merek lépni a megszokott megoldások szűk köréből? Persze lehet, hogy Péter is meglepődött Jézus hívó szólításán. Most már nem léphetett vissza. Csak addig tudta legyőzni a természet törvényét, amíg mestere tekintete fenntartotta. Amikor azonban megijedt a széltől, és levette tekintetét róla, süllyedni kezdett. Szerencsére kishitűségében is Jézushoz fordult, ezért megmenekült. A szél lecsendesedését megtapasztalva a "király" címnél fontosabb felismerésre jutnak: "Isten Fia" van velünk!
Varga Laci apostolutóddá szentelésén, Kaposváron hangzott fel a fiatalok gitáros éneke, amelyet a mai evangélium ihletett: "Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol Nélküled elsüllyedek. / Ebben megtalállak Téged, a mélységben megtart hitem... / Lélek, add, hogy Benned teljesen megbízzak, / a vízen bátran Veled járjak, bárhová hívsz, menjek. / Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni! / Taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni..."

[Várnai László, Balatonboglár]

"Ha tehát odaviszed ajándékodat az oltárra és ott jut eszedbe, hogy testvérednek van valamije, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt és menj el kibékülni testvéreddel, s akkor jövén el vidd oda ajándékodat." (Mt 14,23-24)

   - Kiért tudok áldozatokat hozni?
   - Milyen áldozatokat tudok meghozni?
   - Ki az aki neheztel rám?

[Angel]

Az oldal tetejére


2017. augusztus 20. - Szent István király
Mt 7,24-29 - Aki Sziklára építkezett

Sík Sándor írja Szentkirály szólongatása című versében: "Régi urunk keltegetjük: Jöjj el, vigasztalj!"
Azért szólítgatjuk, mert szólítható, mert számunkra ma is él. Hiszen mint egyházunk szentje a mennybe jutott, és Isten közelségében tartózkodik. Rajta már nem fog az idő, részese Isten örökkévalóságának. Nemzetünknek számos vezetője, királya volt, akiknek nevét csak a történelemkönyvek őrzik, esetleg a legendájuk teszi emlékezetessé őket. De akik igazán hatni képesek számos nemzedéken át, azok Istennek az erényeikkel tündöklő szentjei. Szent Istvánt nem feledjük el, mert alkotása gyümölcseit ma is élvezhetjük. A kereszténység sziklaalapján állva olyan országot alapított, amely azóta is áll. Olyan népet nevelt fel, amely nem olvadt fel a nemzetek kohójában, hanem befogadta az idegeneket, és értékeivel megajándékozta őket. Beillesztette hazánkat a keresztény népek közösségébe. A római pápától kapott koronával függetlené tette országunkat. A keresztség felvételével és a jézusi tanítással erkölcsi alapot adott és támaszt nyújtott az állam fejlődéséhez, gyarapodásához.
Fennmaradt intelmeiben evangéliumi szellemű szabályok is találhatók: ,,Uralkodjál szelíden, alázattal, békésen, harag és gyűlölködés nélkül! A király koronájának legszebb ékszerei a jótettek; azért illő, hogy a király igazságossággal és irgalmassággal, valamint a többi keresztény erénnyel ékeskedjék."
Személyes és családja hívő élete eszményivé magasztosult. Ő volt az a bibliai ember, aki saját életét, házasságát és országát egyaránt Jézus evangéliumi tanításának sziklaalapjára helyezte. Nemcsak utat mutatott, hanem járta is az életszentség útját. Lelkiélete az imádságból és a szentmiséből forrásozott. Elfogadta és vállalta a keresztény élettel együtt járó kereszteket: a csalódások, fájdalmak és kudarcok valóságát. Ezekhez Jézus és szentjei példájából merített erőt. Legnagyobb kudarca, Imre herceg halála eredményezte nemzetünk számára a legfőbb jót, azt az egyedülálló gondolatot, hogy Jézus édesanyjára, Szűz Máriára bízza országa jövőjét. Annak kezébe tette le, aki egykor Jézus kezét fogta, annak ajánlotta koronáját, aki az égben arra a legméltóbb.

[Várnai László, Balatonboglár]

"Tanításuk közben úgy viselkedett, mint egy hatalombirtokló és nem úgy, mint a törvénytudók." (Mt 7,29)

   - Milyen tanítás tud lenyűgözni? Mivel?
   - Kitől veszek példát?
   - Kinek adok példát? Mivel?

[Angel]

Az oldal tetejére


2017. augusztus 27. - Évközi 21. vasárnap
Mt 16,13-20 - Ember vagy/és Isten?

A Mária, Jézus anyja című olasz játékfilmben Mária ezt mondja halála előtt a mennyből megjelenő fiának: "Én jobban szerettem a fiamat, mint Istent." Erre Jézus így válaszol: "De hát az ugyanaz; érted, ugyanaz!"
Jézus személyének titka erősen foglalkoztatta kortársait. Simeon jövendölése Máriának - "Jel lesz, melynek ellene mondanak" (Lk 2,34) - hamar beteljesedett Jézus nyilvános fellépése után. Kezdve a názáreti zsinagógában elmondott beszédétől az ördögtől megszállottság vádjáig, végül az egy isten-hit megsértése miatt őt káromlással vádoló főpapok halálos ítéletéig, megosztotta hallgatóit.
Sokan a prófétákhoz hasonlították. Nyilván a bűnök ostorozása, a hatalmasok kritizálása, csodatételei miatt, amelyek egyenes következménye a vértanúság lesz.
Mivel tanítványait kérdezte, főleg azt tudakolta, hogy ők mit tartanak róla. Kíváncsi volt, meddig jutottak már el ismeretében. Az apostolok Pétert tolják előtérbe, legyen ő a szóvivő.
Péter mindegyikük vágyát, emberi elképzelését fogalmazza meg a válasz első felében, amikor Krisztusnak, azaz Fölkentnek mondja. Hiszen benne remélték Dávid jeruzsálemi királyságának folytatóját, sőt beteljesítőjét.
A válasz második része viszont az élő Isten Fiáról inkább az ősegyház hitének visszavetítése az első pápa tekintélyének alátámasztására. Végül a Szentháromság tanának megfogalmazása mondta ki Jézust valóságos Istennek és valóságos embernek. Válaszul Péter lett a jövendő egyház sziklaalapja.
Jézus az első pápát sziklának szánta. Az ő szilárdsága pedig Jézus sziklaalapján áll. Péter szellemében vallja egyházunk: Urunk, Jézus, Te vagy az élő Isten Fia, Te vagy a közénk jött szeretet, aki megszabadítasz a bűn szolgaságából. Hiszünk benned, közeledni akarunk hozzád, találkozni akarunk veled, hogy szilárdan állhassuk az idők viharait.
Kérdésére Jézus ma is személyes válaszunkat várja. Kicsoda nekem Ő? Mennyire tudok, akarok azonosulni az evangéliumok és az egyház hitvallásával? Elég a tanúságtételhez csupán a legkiválóbb embernek tartanom? Dombi Feri bácsi ismert kijelentése szerint: "Embernek lenni olyan nehéz, hogy eddig csak Istennek sikerült." Valóban?
Magam jelenleg az idézett filmbeli Máriával vallom: Egyetlen szeretet van. A szeretetben pedig ott az Isten, mert Isten a Szeretet.

[Várnai László, Balatonboglár]

"Akkor meghagyta a tanítványoknak, hogy senkinek ne mondják, hogy Ő a Messiás." (Mt 16,20)

   - Mennyre lehet rám építeni? Mit? Miért?
   - Mennyire beszélek valamiről fölöslegesen?
   - Mennyire vagyok megfontolt?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

 

Archív elmélkedések Achívum