Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2016. január 3. - Karácsony utáni 2. vasárnap
János 1, 1-18 - A megkeresztelt filozófia

A Jézus-születés időszakában érdekes születésre fordítja figyelmünket az ún. János-prológus, János evangéliumának bevezetője. Hogyan is született ez a bevezető, amely a Logoszról szól, s amit a mi fordításunk Igének fordít?
1) A görögök
A logosz görög szó, jelentése szó, beszéd, de jelenti valaminek a lényegét, az értelmi képességet és annak működését is.
A korai görög filozófusok közül Hérakleitosz nemcsak az univerzum rendjének, hanem forrásának, működtetőjének és fenntartójának tekintette a logoszt, végül az emberi megértést és annak kifejezését is értette rajta.
Platón szerint a logosz az értelmi intelligencia, amely értelmes renddel látja el és irányítja a világot.
2) A zsidók
A Logosz a zsidó Bibliában mint az Isten szava, a teremtés eszköze és a természet irányítója szerepel.
A görög kultúra és a zsidó vallás találkozásakor a hellenista irodalomban a két szemlélet egyeztetésére történt kísérlet a zsidó vallásbölcselők körében.
Fontos szereplő számunkra ebben a kísérletben Alexandriai Philón, aki Jézus korában élt (Kr. e. 20 - Kr. u. 50). Alexandriai nemes családból származott, a család kapcsolatban volt a Heródes dinasztiával és a római császári udvarral is (Gaius Caligula).
Philón szerint a filozófia rendeltetése a bibliai kinyilatkoztatásból megismert bölcsesség szolgálata. Ennek megfelelõen az ő gondolkodásában a Logosz központi helyet foglalt el. Nagyon röviden: a Logosz Isten legfőbb hatalma, amely egyesíti Isten értelmét, erejét és jóságát. A Logosz Istennek "másolata", amelyen keresztül a világ rendje és az emberi intelligencia teremtetett. A Logosz a bibliai Bölcsesség és Törvény, amely Isten gondolatainak és ideáinak legátfogóbb kifejezése, ami viszont a Törvénnyel, a Tórával azonos, minden teremtés mintájával, azzal a Törvénnyel, amely mindent fenntart és irányít.
3) A keresztények
Az eddigiekbõl könnyen felismerhetjük, hogy honnan származik János evangéliumának bevezetője.
Annak idején Alexandriai Philón átvette a hellenista Logosz-tant, és alkalmazta a zsidó Bibliára. A János-evangélium pedig megkereszteli Philón vallásfilozófiáját úgy, hogy a görög és zsidó Logoszt egyszerűen behelyettesíti a názáreti Jézussal, akit ő Isten fiának és a világ megváltójának nevez.
Vagyis az isteni Logosz jelent meg Jézusban, aki által lett a világ, és aki a világba jött Bölcsesség és Kegyelem (=Szeretet), akit a világ nem fogadott be.
Noha megjelent a Keresztelő, aki elõre hirdette a Világosság eljövetelét, az igazság és kegyelem megjelenését a világban. Tanúságot is tett róla. A világ nem fogadta be a világ Világosságát, akik azonban befogadják, maguk is a Világosság fiai lesznek.
- Az új filozófiai nézeteket később is "megkeresztelte", beolvasztotta magába a kereszténység (pl. Aquinói Tamás a skolasztikus filozófiát, Teilhard de Chardin a fejlõdéselméletet stb.), és a divatos nézetek hívei lelkesen vallották is ezeket. Csakhogy ezek nem pótolhatják a názáreti Jézus örömüzenetét, amely életünk boldogságának feltétele, és amely így hangzik: "Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket" (Jn 15,12)!

[Kovács László, Budapest]

"Övéi közé jött és az övéi nem fogadták be." (Jn1,11)

   - Kiktől várom leginkább, hogy elfogadjanak?
   - Kinek szoktam csalódást okozni?
   - Mennyire szeretek felvilágosító munkát végezni?

[Angel]

Az oldal tetejére


2016. január 10. Jézus keresztelkedése
Lk 3,15-16.21-22 - A megkeresztelt nem keresztelt

A víz tisztít. Megtisztítja a testet a szennytől, így alkalmas eszköz a lélek tisztulásának jelképezésére. Éppen ezért a vallások gyakorlatában az ősi totemizmustól kezdve a misztériumvallásokon át Keresztelő János bemerítő szertartásáig megtaláljuk a vízbe merítést vagy vízzel leöntést. A különös csak az, hogy Jézus bemerítkezik Jánosnál, de ő maga senkit nem merít be (Jn 4,2).
1) János bemerítő mozgalma
A zsidó nép Messiás-várása felfokozott volt Jézus korában. Ekkor jelenik meg egy nagy hatású próféta: János, Erzsébet és Zakariás pap fia, aki a pusztában nevelkedik. Minden bizonnyal abban az esszénus közösségben, amely kivonult a Városból és Templomból, azok vezetőinek bűnössége miatt. János kivált a közösségből, és a Jordán-folyónál a Messiás érkezését hirdette a végítélet prófétájaként. Megtérésre szólította fel a népet, és a megtérés jeleként vízbe meríttette az embereket. A nép őt magát már-már magának a Messiásnak gondolta. Ez ellen tiltakozik azzal, hogy ő csak vízzel keresztel, de a Messiás Lélekkel és Tűzzel fog keresztelni, búzáját a csűrébe gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzre veti.
2) Jézus tanítványgyűjtő mozgalma
Jézus a nagy Keresztelőnek rokona volt, aki apja műhelyében ácsként dolgozott. Õ is elment a Jordánhoz, és ő is bemerítkezett, vagyis csatlakozott János bemerítő mozgalmához. De nem lett a végítélet prófétája, János lefejezése után sem. A víz másként hatott rá. Könnyen elgondolható, hogy az aszkéta János kezei között a vízben fuldokolni kezdett. A vízből felbukkanva pedig a napnál világosabb lett számára, hogy vízbefojtós, fejszés, tűzben égető Isten nincsen. Mély lélegzetet vett, és hálával gondolt az ő Istenének új arcára: az Atyára. Ezután a negyvennapos pusztai magányban átgondolja ezt az istenélményt, aztán elindítja a maga mozgalmát, a szelíd Lélek és szerető Atya hirdetését. Tanítványgyűjtésbe kezd.
3) A János-tanítványok és Pál beavató szertartása
Tudjuk, hogy Jézus tanítványai közül többen János tanítványai közül kerültek ki (Jn 1, 35-51). Õk nyilván követték első mesterük példáját. Evangéliumában János (az evangélista) leírja, hogy "Jézus Júdea földjére ment tanítványaival. Ott tartózkodott velük, és keresztelt" (Jn 3,22), majd később folytatja, hogy "a farizeusok úgy értesültek, hogy Jézus több tanítványt szerez, és többet keresztel, mint János. Valójában Jézus maga nem keresztelt, hanem csak a tanítványai" (Jn 4,2). A keresztelés mint beavató szertartás a keresztény egyházakban legfőképpen Pál apostol teológiájának köszönhető. Õ a zsidó körülmetélési szertartás helyébe a keresztség szertartását helyezte, amely a katekizmus szavai szerint "megszabadít az eredeti bűntől és minden más bűntől, és Isten gyermekeivé és az egyház tagjává teszi az embert".
- A jézusi missziós parancs (Mt 28,19) már az ősegyház gyakorlatát fogalmazhatja meg, amelyből azért világosan kiderül, hogy előbb Jézus tanítványává kell lennünk, a víz csak azután jöhet, megtérésünk és Jézusnak való elköteleződésünk jeleként.

[Kovács László, Budapest]

"Sok és különféle buzdítással evangelizálta aztán a népet." (Jn 3,18)

   - Kiket gyűjtök magam köré?
   - Mennyire fajsúlyosak tetteim, szavaim?
   - Milyen buzdítással élek a környezetemben?

[Angel]

Az oldal tetejére


2016. január 17. - Évközi 2. vasárnap - A kánai menyegző
János 2,1-12 - Vízből bor?

Gyerekként roppantul élveztem a bűvészeket, ahogy a kalapból kirepítik a galambokat, vagy később a legdurvább varázslatot, amikor kettéfűrészelnek egy ládában egy nőt, aki pár pillanat múlva kacagva ugrik elő a ládából. Felnőtt fejjel elgondolkodom az én Jézusomról. Kérdezem magamtól, hogy ott kinn a pusztában arra készült-e fel, hogy csodajeleket tegyen, varázserejével elbűvölje tanítványait és hozzá tóduló tömegeket? Milyen Jézus volna nekem szimpatikus, mondjuk a kánai menyegzőn?
1) Első út a tanítványokkal
A Jordán vizében történt istenélménye után a pusztában elhatározza, hogy tanítványokat gyűjt, akiknek elmondja, kicsoda az Isten. Talán Jahve, a zsidó törzsi Isten, a hadak ura és Istene? A végítéleten minden bűnt megtorló, bosszúálló Isten? Vagy az Apánk, aki csak szeretni tud? Még ha gonoszok vagyunk, akkor is szeret, és addig szeret, míg viszont nem szeretjük.
Az első tanítványok Keresztelő Jánostól átpártolnak hozzá, és ő a Jordántól hazatérve Názáretbe, meglepi anyját az új barátokkal. Anyja pedig meglepi őt a kánai rokon lakodalmának hírével. Anyja kétségbe is esik, amikor megtudja, hogy fia be akar állítani hetedmagával a lagziba.
2) Hétnapos lakodalom Kánában
A zsidóknál hét napig tartott a lakodalom. Elképzelhető, hogy a szegényes Mária-rokonok mennyire megijedtek, mikor a názáreti Mária fia megjelenik szedett-vedett csapatával. De mit tehet ilyenkor az ember, jó képet vág a dologhoz. Az ifjú pár pedig megöleli, megcsókolja a kedves rokont, és leültetik a vendégeket. A szertartás egy hétre elosztva csodálatos, de a bor egy hétre biztosan nem elég. A násznagyot, aki felelős a zökkenőmentes ünneplésért, majd' megüti a guta, de Jézus anyjában is csak fokozódik a feszültség. Noszogatni is kezdi a fiát, aki bizony nem a legkedvesebb az édesanyjához.
3) A víz és a bor
A keleti elbeszélésmód nagyon bűvöletes. Ha felkel a Nap, azt nem ilyen pőrén mondják el, ahogy mi, nyugati racionalisták, hanem szépen, színesen, keletiesen. Valahogy így: "A horizonton égő tűzgolyóként fénylőn megjelent a nappal Csillaga, arany sugaraival elborítja a Földet...". (De abbahagyom, mert úgysem tudom a nyelvüket).
Szóval térjünk vissza a vízhez és borhoz! Kinn a korsók már tele vízzel, benn a poharak üresen. Itt az idő a csodára! Töltsétek tele a poharakat! És akkor Jézus elmondja istenélményét, amely ott a Jordánnál, a vízben történt. És megigézi hallgatóit a világ legcsodálatosabb hírével: Az Isten csupa Szeretet!
- És ekkor a víz is borrá változik a násznép szájában, és az istenfélelem istenszerelemmé válik a szívükben. Örülnek és örvendeznek, egymás nyakába borulva… Ha volt, akkor csak ez lehetett a Jézus szándéka szerinti kánai csoda, Jézus első csodája.

[Kovács László, Budapest]

"Övéi közé jött és az övéi nem fogadták be." (Jn 2,2)

   - Kitől várom leginkább, hogy elfogadjanak?
   - Kinek szoktam csalódást okozni?
   - Mennyire szeretek felvilágosító munkát végezni?

[Angel]

Az oldal tetejére


2016. január 24. - Évközi 3. vasárnap - Jézus Názáretben
Lk 4,14-21 - Jézus ámulatba ejt

"Megvilágosodása" után Jézus a Jordántól és a pusztából Galilea vidékére ment. Tanító körútján tanítványaival Názáretbe is eljutott. Názáretbe, ahol nevelkedett, és ahol apja mellett ácsként dolgozott. És ahonnan, felszámolva mesterségét, elhagyva anyját és otthonát, elindult a nagyvilágba.
1) A názáreti zsinagógában
Elgondolható, hogy az egész kisvárosban micsoda izgalom uralkodhatott el, hiszen az egész tartományból hozzájuk is eljuthattak a hírek. A zsinagóga bizonyára teljesen megtelt a hírneves "földi" meghallgatására. A zsinagógában minden férfi olvasásra jelentkezhetett. Jézus természetesen szólásra jelentkezett a zsinagóga elöljárónál, aki az Izaiás-tekercset adta át neki. A tekercset kibontva Izaján 61. fejezetének 1-2. verse állt előtte.
2) A felkent próféta küldetése
A zsidóknál az ókorban a prófétákat, királyokat és főpapokat olajjal kenték fel küldetésük teljesítésére.
Döbbenetesen hangozhattak a szavak Jézus szájából: "Az Úr Lelke rajtam, ő kent föl engem…" Hát még a küldetés egyáltalán nem "lelkiző", hanem az egész társadalmat érintő (szociális) programja: örömhír a szegényeknek, gyógyulás a megtört szívűeknek, szabadulás a raboknak, világosság a vak (vezetőknek), szabadulás az elnyomottaknak, kegyelmi esztendő (Jóbel-év) az egész népnek. Ez az utóbbi azt jelentette (többek között), hogy minden 50. esztendőben vissza kellett adni eredeti tulajdonosának vagy leszármazottjának azt a földet, a telket és házat, amely az előző években idegen kézre került!
3) Jézus ámulatba ejt
Megdöbbentő csend állhatott be a zsinagógában. Csak a tekercs susogását lehetett hallani, amint Jézus összetekeri azt, majd átadja a templomszolgának, és leül.
Most, most mi következik? Minden szemben felcsigázott érdeklődés. Mindenki átérzi a pillanat magasztosságát és fenségét. És bekövetkezik a kijelentés: "Ma beteljesedett az Írás…!"
Jézusnak a felolvasott részhez fűzött szavai nincsenek lejegyezve. De miről is szólhattak volna, mint az "új Isten" meghirdetéséről, az Atyáról; az új világ megteremtéséről, az Isten Országáról, ahol beteljesednek az írás szavai.
A szavak átizzítják még a falakat is, és a "megvetett város", Názáret szegény népe elájul a hallatlan, mesébe illő szavakon.
- De rövidesen bekövetkezik a felocsúdás… Ugye mi is hogy elbűvölődtünk az Ország eszményeitől, az alternatív társadalom álmától és… Még álmodunk tovább? Vagy felocsúdtunk? Hiszünk-e még a Prófétának?!

Január 31. - Évközi 4. vasárnap - Jézus Názáretben -

[Kovács László, Budapest]

"Maga pedig a zsinagógákban tanított, mindenkit állásfoglalásra késztetve." (Lk 4,14)

   - Mennyire keresem az emberek közelségét, az Isten közelsége helyett?
   - Mennyire szokott megelőzni a hírem?
   - Milyenek a hétvégi szokásaim?

[Angel]

Az oldal tetejére


2016. január 31. - Évközi 4. vasárnap - Jézus Názáretben
Lk 4,21-30 - Jézust kiűzik

A magasztos igék után, igen, felocsúdik a tömeg. Mozgolódás támad. Mit képzel ez, kicsoda ő? Nem a József, az ács fia?! És akkor fordul a tömeghangulat.
1) A csodavárók
Jézus végignéz a zsinagógát megtöltő tömegen. Látja őket, a zsinagóga főnökétől kezdve az utolsó ácsinasig. Látja saját földijeit, rokonait, melóstársait. Kirajzolódik arcukon a féltékenység és a lenézés a magas röptű szavak hallatán. Valami ilyet gondolhattak magukban: "Szép-szép, amit mondasz, földi, de mi tudjuk, hogy senki fia vagy, egy csóró ácsé. Ne fitogtasd előttünk a tudásodat! Elég a duma, kisapám! Mi, csóró melósok tetteket várunk! Csodát! Azt mondták rólad, hogy csodákat tettél országszerte! Nosza! Tégy idehaza is csodákat"
2) A próféta nem alkuszik
A próféta nem azért próféta, hogy megalkudjon, még az anyja vagy a rokonai, földijei kedvéért sem! A próféta nem alkuszik, nem beszél mellé. Szembeszáll saját fajtájával, beolvas nekik. Ugyanazon a hangon, ahogy a műhelyben beszéltek egymással. Nyersen, világosan, semmit sem finomkodva. Tudtukra adja, hogy tisztában van azzal, hogy a prófétának nincs becsülete saját házában, és hazájában sem. Illés sem, és Elizeus sem Izraelben tett csodát, hanem a pogányoknál. Illés Szidonban, Elizeus Szíriában. Elmondhatta nekik, hogy hitetlen néppel az Isten sem tud mit kezdeni! "Nektek nem kell az Isten Országa, amit nektek kellene felépíteni, nektek csak az Isten csodája kell, hogy csodáljátok, élvezzétek és tapsoljatok neki. Ismerlek benneteket, sajnállak benneteket. Elmegyek!"
3) Lincselés
A kemény beszédre az előbb még ámuló-bámuló nép esztelen haragra gerjed. Felugrálnak és követik a kifelé menő Jézust, aki ilyen helyzetekben a hegyre vagy a tóra vonult vissza, hogy rendezze gondolatait. A tömeg lincshangulatban, üvöltözve a hegy tetejéig követi, és készek arra, hogy letaszítsák onnan. Csak a Jézusból kiáradó határozottság akadályozza meg, hogy hozzáérjenek.
- A csalódott ember gyilkolni is képes. Vagy másokat, vagy magát. Mi cselekvők vagy csodavárók vagyunk? Mi mire vagyunk ma képesek? Kitartani és élni, vagy feladni és várni a vesztünket?

[Kovács László, Budapest]

"Ám elkezdett hozzájuk beszélni, hogy tudniillik 'ma beteljesedett fületekben ez az írás'..." (Lk 4,21)
   - Mennyire tudok odafigyelni másokra?
   - Mennyire figyelek oda, ha fontos dolgok hangzanak el?
   - Mit vált ki belőlem, ha a figyelem központjába kerülök?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum