Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2015. október 4. - Évközi 27. vasárnap
Mk 10,2-16 - Miért házasodjunk?

Szabad-e elbocsátani egy asszonyt? - hangzik a kérdés. Az igazi kérdés azonban más: Érdemes-e komolyan venni a házasságot? Jó üzlet-e, hogy feladjam magam egy másik emberért, egy nőért? Jézus pontosan érti a kérdés súlyát, és pontosan tudja, hogy az igazi kérdés nem az, hogy szabad-e elválni, hanem hogy érdemes-e házasságot kötni, megéri-e feladni önmagunkat, és kiszakítani magunkat az első, szülői szeretetből, és annak magunk köré tekert egoizmusától? Ha erre képtelenek vagyunk, akkor hogyan akarunk egy második, önfelejtő apa-anya szeretetmiliőt teremteni. Házasságról csak ott lehet beszélni, ahol két ember mindent, még önmagát is kockára teszi azért, hogy életük legyen, és életükből élet szülessen. Az apokrif Tamás-evangélium szerint: "Ha a kettőt eggyé teszitek, a belsőt olyanná, mint a külső, a külsőt olyanná, mint a belső, ha a férfi eggyé tud lenni a nővel, és nő a férfivel, akkor mentek be mennyek országába" (22), vagyis akkor lesz házasság, valódi közös élet, az isteni szeretet élete.
Jézus szándékosan száll szembe korának vallási szemléletével, amely szembeállítja a férfit és a nőt, a férjet és az asszonyt, megadva minden jogot és kibúvót a férfinek, miközben megtagadja ugyanezt a nőtől. A mózesi törvény a férfinek jogot ad a nő rovására az elbocsátásra, a nőnek nem. A nőnek megalázóan kell bizonyítania, hogy méltó a férfihez, a férfinek semmit sem kell bizonyítania, legfeljebb, hogy joga, igaza csak neki lehet (5Móz 22,13-21; 24,1-4).
Jézus nem hajlandó játékszerré tenni a házasságot, hanem Mózest tudatosan mellőzve a teremtés szentségére hivatkozik, amely egyértelmûvé teszi, hogy csak egyenrangúak kötelezhetik el magukat a házasságban. A férfi és nő egymásnak való emberré teremtésének isteni ereje élteti és táplálja a házasságnak nevezett szeretetközösséget. A törvény elégtelenségével nem szándékozik elővételezni az úgynevezett szentségi házasságot, hiszen a házasság, a férfi és nő kapcsolata, a teremtésből fakadóan önmagában szent, így nincs szükség arra, hogy még egyszer szentté tegyék.
A házasságot nem lehet szabályoknak, igényeknek megfeleltetni, mert rá is érvényes, hogy vagy egészen, vagy sehogy! A házasság kockázat nélkül olyan, mint az élet levegő nélkül. Ha a kapcsolatot szabályok közé kényszerítik, amelyek megszabják a meddiget, akkor másról szól, mint amiről Jézus beszélt, mint amit Jézus házasoknak és magányosoknak előélt, hiszen annak lényege éppen az, hogy soha nem mondja, hogy "azt már nem"!
Érdemes összevetni a Máté-féle megfogalmazással, amely mindenféle házasság felelősségét veti fel, amikor arról beszél, hogy vannak olyanok, akik alkalmatlanok a házasságra, mert mások tették őket alkalmatlanokká (Mt 19,12)! A házasság célja és értelme, hogy olyan szeretetet teremtsen, amely alkalmas a szeretet válogatás nélküli vállalására és továbbteremtésére.

[Sulyok Gábor, Budapest]

"Bizony megmondom nektek: aki nem kisgyermekként fogadja az Isten királyságát, az egyáltalán nem jut el abba." (Mk 10,15)

   - Milyennek képzelem az Isten Országát?
   - Mennyire érzem magamat kelloen kicsinek? Miben?
   - Milyen esélyt adok magamnak, hogy bejutok az Isten Országába?

[Angel]

Az oldal tetejére


2015. október 11. - Évközi 28. vasárnap
Mk 10,17-30 - Teljes elköteleződés

Az üdvösség nem készruha, amihez megfelelő ellenérték kell csupán, és akkor egyszerûen az ölünkbe hull. Első olvasásra aranyos kis történet állhatna előttünk egy aranyos fiatalemberrel és egy aranyos tanítóval. Jézus azonban megváltoztatja a történetet. A megnyerő térdre borulást és a tanítóvá, rabbivá előléptetést sem díjazza. Most is átlátja, hogy mi rejlik a kérdés hátterében.
Úgy érzem a szöveg fordulatából, hogy amennyire jóindulatúnak tûnik a jámbor kérdés, éppen annyira farizeusi. A kérdést másképpen fogalmazva: "Mi az, vagy mik azok, amiket ha megtesz az ember, az isteni szabóságban átveheti az üdvösséget, és több dolga nem lesz ezzel az üggyel? A törvények teljesítésével letudja az Isten ügyét." Az evangélista azon megjegyzése mögött, hogy Jézus szeretettel nézett a fiatalemberre, savanyú mosolyt gyanítok, hiszen a kérdésfelvetés újabb bizonysága a tipikus farizeusi magatartásnak, amely az isteni élet iránti elköteleződést határok közé akarja szorítani. Eddig az Isten ügye, onnan aztán az enyém.
A savanyú mosolyra utal Jézus válasza is: "Mindent jól tettél, csak éppen a lényeg hiányzik." Az Isten országát nem a mózesi vagy az egyházi törvények betartásával mérhető szakrális teljesítmény teremti meg, hanem az a mértéktelen elkötelezettség, amely nem birtokolni akar, hanem odaadottnak lenni. Isten országának nincsen mérhetősége, eleget tevő teljesítménymértéke. Egyetlen módon közelíthető meg: mindent, vagy semmit! Életünket át- meg átszövi a vágy, hogy bebiztosítsuk magunkat, itt a jelenben, és ezen túl, az eljövendőben is. Aki ezt a bebiztosított életet várja bármiért cserébe Istentől, az nagy valószínûséggel ott akar üzletet kötni, ahol a szeretet nagylelkûségének kellene lennie. Mit kell tennem ahhoz, hogy Istent kielégítsem, és az Isten is kielégítsem engem? Ez az üdvösség igazi kérdése!

[Sulyok Gábor, Budapest]

"Úgy, hogy ne kapna százszor annyit most ebben az idoben, házakat és fivéreket és novéreket és anyákat és porontyokat és földeket – üldözések közepette - az eljövendo korszakban pedig korszakos életet." (Mk 10,30)

   - Mennyire kárpótolja Jézus mindazt, amit érte föláldozok?
   - Mennyire számítok túlvilági kárpótlásra?
   - Mennyire számítok evilági kárpótlásra?

[Angel]

Az oldal tetejére


2015. október 18. - Évközi 29. vasárnap
Mk 10,35-45 - Aki úr akar lenni, legyen szolga!

Mit kell tennünk, hogy a te isteni dicsőséged asztalánál elpoharazgathassunk, jobbról meg balról? Szeretnénk megrendelni aranyelyheinket, szeretnénk megkapni részünket az isteni dicsőségből! - akár így is feltehetnénk a Zebedeus-anya kérdését. A két Zebedeus-fiú nem merte vállalni önmagát, Jézus szemébe nézni a kérdés közben, így az anyjukra osztották a feladatot. Jézus pontosan tudta és értette a követőiben feszülő diadalvágyat, hiszen ha ő a messiás, akkor mire vár, hiszen már minden készen van, csak a dicsőség kelyhét kell kiüríteni és a koronát a fejére tenni.
Válaszában Jézus érdekes fordulattal él, és világossá teszi saját világképét. A dicsőség, a hatalom veszélyes fegyver, könnyû megszerezni, csak egy aranyserleg kell hozzá, esetleg korona. Az uralkodás, a hatalmaskodás azonban nem az ő világa. Vélhetően utalni akart a Habakuk próféta mondatára, hogy a hatalom olyan, mint a serleg, amelybe mérget tettek: megrészegedik tőle az ember, és nem tudja, mit tesz (Hab 2,16).
Ahhoz, hogy valaki a Jézus szerinti uralkodás és hatalom részese legyen, újjá kell születnie, meg kell szabadulni mindattól, ami a jézusi élettől idegen, és a másik ember megalázását, uralom alá hajtását célozza. Olyan távol kell állni a mindennapok úr-szolga világától, mint az életnek a haláltól. Aki nem akar kijózanodni a hatalom, az uralkodás mámorából, az hiába fürdik jézusi szólamokban, részeg marad és halott (vö. Sirák fia 34,30). Igaz, hogy teremtés könyve azzal kezdődik, hogy az ember feladatául adja az uralkodást, de csak az embereken kívüli, teremtett világon (1Móz 1,26). Az a lépés, amely a másik ember eszközzé silányítását jelenti, Jézus számára maga a halál.
Ha valóban élni és Jézus életében osztozni akarunk, akkor aki első akar lenni, legyen az utolsó, aki fenn akar lenni, legyen lenn, aki úr akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája! Uralkodni csak az akar, aki hierarchiát akar építeni, aki rendelkezni akar mások életével, üdvösségével, vagyis akinek nincsen köze Jézushoz! Az egyik legjézusibb mondattal fejeződik be a gondolatmenet: "Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő legyen mindenkinek a szolgája." Kemény beszéd ez. Ki hallgatja meg? Reménykedjünk, hogy van ilyen, és mi ilyenek akarunk lenn

[Sulyok Gábor, Budapest]

"aki meg netán első akar lenni közületek, legyen mindenkinek rabszolgája." (M.10,44)

   - Miben szeretnék nagy lenni? miben az első?
   - Milyen szolgálatokat vállalok? ki /kik/ számára?
   - Mennyire élvezem, ha mindenki lábtörlője lehetek?

[Angel]

Az oldal tetejére


2015. október 25. - Évközi 30. vasárnap
Mk 10,46-52 - Tömeg és egyén ütközése

Elsõ olvasásra úgy tűnik, hogy Jézus csodájáról van szó itt, egyről a sok közül. Volt egy vak ember, Jézus rátette a kezét, az visszanyerte látását, hazament, és boldogan élt, amíg meg nem halt. Valójában sokkal többről szól a történet.
A Jeruzsálem felé tartó ájtatos tömeg szent énekeket énekel, várva, hogy végre kibújjon a szög a zsákból, és Jézus végre megnyilatkozzon. Jézus azonban makacsul hallgat. Ebbe az ünnepélyes zarándokmenetbe nem illeszkedik egy koldus, egy vak. Nem véletlen, hogy a tömeg el akarja hallgattatni, és ezért lehurrogják. Az apokrif Nikodémus-evangélium meg is fogalmazza a tömeg véleményét: Mit keres egy nyomorék, egy bélpoklos az ünnepi menetben (6. rész)? Ne kiabálj, ne zavarj szükségeiddel, bagatell nyomoroddal, ápolatlan, hajléktalan kinézeteddel, nem látod, hogy ájtatos, szent dologgal vagyunk elfoglalva?...
A jelenet tökéletesen mutatja a tömeg és az egyén ütközését. Nagy kérdés, hogy mikor kell és lehet egyénnek lenni, megőrizni saját véleményemet, szándékomat anélkül, hogy mások romjain keljek életre, és mikor, meddig kell vagy lehet beleolvadni a tömegbe, a közvéleménybe, a hivatalos elvárásokba anélkül, hogy elveszíteném önmagamat.
A jézusi válasz itt is egyértelmű: "Vezessétek hozzám!" Csak az egyéniségen, a saját személyiségemen keresztül juthatok el hozzá. A Jézushoz tartozás sohasem jelentheti emberi valónk kiüresítését, megvetését. Jézus egész élete arról szólt, hogy fontosabb neki az egyedi ember, minden nyomorúságával és csököttségével, mint a tömegek moraja. Az egyház is akkor talál vissza a jézusi útra, ha megbecsüli az embert, a tévedhető embert, ha engedi szabadon gondolkozni, akarni és cselekedni. Az egyház gondolkozásmódja, de a mi gondolkozásmódunk sem lehet kollektív kényszerzubbony, amit ájtatosságokkal és szent jelszavakkal kenünk össze. A jézusi út mindig az egyénhez, a látszólag jelentéktelen szükséghez vezet. Te magad vagy a legfontosabb, úgy ahogy vagy, és úgy, ami vagy. Légy önmagad, vállald ami vagy, akkor leszel valóban jézusi!

[Sulyok Gábor, Budapest]

"A Szabadító pedig válaszképpen azt mondta neki: mit akarsz mit tegyek neked? A vak pedig megmondta neki: azt, Mesterem, hogy fölnézzek.” (Mk 10,51)

   - Mennyire vagyok szolgálatkész? Ki /kik/ számára?
   - Mennyire szabatosan tudom megfogalmazni, hogy mire van szükségem?
   - Kire, mire szeretek fölnézni?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum