Bokor közösség
Elmélkedések

Vasárnapi elmélkedések

A vasárnapi elmélkedéseket az"Érted vagyok"folyóirat aktuális számából vettük át.

 

2015. június 7. - Úrnapja
Mk 14,12-16,22-26 - Indulj az úton!

A húsvéti ünnepkört lezáró ünnepek: vasárnap az Úrnapja, hétköznap pedig Jézus Szentséges Szívének ünnepe. Legfontosabb ünnepeinkben feltöltődhettünk a jézusi élettel, hogy az elkövetkező évközi időszak hétköznapjain, majd a nyári találkozásokban tudjuk, merjük, akarjuk őt képviselni.
Az úrnapi körmenet eredeti jelentése is erre az egyetemes keresztény küldetésre hív fel: megmutatni a bennünk és köztünk élő Krisztust a világnak. Jézus azért adta tovább önmagát mint a kenyeret tanítványainak, hogy jelenlétével bennük folytathassa misszióját. A kenyérszaporításkor kifejezetten meghagyta nekik: "Ti adjatok nekik enni" (Lk 9,13). Majd "megtörte a kenyereket, és tanítványainak adta, a tanítványok pedig a népnek" (Mt 14,19). Ezzel már előre jelezte követői feladatát, hogy kenyérként osszák meg életüket a Jézus nélküli emberekkel, akik lelkük mélyén, eddig még tudatlanul éhezik és szomjazzák az Igazságot, aki maga Jézus Krisztus (Vö. Jn 14, 6). Erről ír Füle Lajos Emberek Jézus nélkül című versében:

Vak utakon bolyongva járnak,
céltalanság kíséri őket.
Búfelejtő, nagy akarással
néha-néha összeverődnek,
s szétrebbennek riadtan újra,
mennek tovább, jobbat keresvén...
Törj hát az élet kenyeréből
Egy darabot számukra, testvér! ...

Hajtja őket kegyetlen éhség:
szeretetre éhes a lelkük...

Az életed megáldott élet,
nem vagy pedig különb te náluk.
Mért, hogy nekik rongyos a szívük,
és szennyes a lelki ruhájuk?
Nincs JÉZUSUK! Halld csak a LÉLEK
zokogva sír mind, mind elestén...!
Törj hát az élet kenyeréből
egy darabot számukra, testvér!

A bor több mint szomjat oltó ital. Hiszen erre ott van a víz. A Jézusra emlékeztető asztaltársaság a tanítványi közösség összetartó és lelkesítő erejét tanúsítja. A bor az öröm itala, amelyre a túláradás jellemző. A részegítő ital nem a mértéktelenséget kell, hogy eszünkbe juttassa, hanem a jézusi élet túlcsordulását pünkösdi erővel: a Szentlélekkel. Így indulj Jézussal és testvéreiddel az utcára!
Romano Guardini Örökmécs című művében olvassuk: "Krisztus kenyér és bor lett. Étel és ital. Ehetjük és ihatjuk Õt. A kenyér hűség és állhatatos szilárdság. A bor merészség, földi mértéket maghaladó öröm, illat, szépség, tágasság és határtalan teljesedés. Az életnek, a bírásnak, az adakozásnak részegsége..."

[Várnai László, Balatonboglár]

"A tanítványok el is mentek és beértek a városba és úgy találták, ahogy mondotta nekik és elkészítették a pászkabárányt." (Mk 14,16)

   - Mire terjed ki a vendégszeretetem?
   - Mennyire vagyok szavahihető?
   - Mi az, ami az egyének döntésétõl függ?

[Angel]

Az oldal tetejére


2015. június 14. - Évközi 11. vasárnap
Mk 4,26-34 - Jézus bizalma

Jézus küldetése Isten Országának meghirdetésére irányult. Ezért tanította a tömegeket. Mivel hamar belátta, hogy a sokaság inkább a csodáiért követi, mint a mondanivalójáért, ezért kis közösséget alakított, amelyben személytől-személyig érő kapcsolatban tárta fel Országa titkait. Példabeszédei jelentését alaposan megmagyarázta nekik, hiszen apostolainak, azaz küldötteinek feladatuk lesz tartalomban és formában hitelesen folytatni Mesterük szolgálatát.
A tanítványok türelmetlen emberek voltak. Azt remélték a Messiástól, hogy általa hamarosan teljesülnek emberi vágyaik. Õket is meghatározták a csodavárók látszólagos sikerei: betegek pillanatok alatti meggyógyulása, ördögtől megszállottak látványos szabadulása, a kenyérszaporítás tapasztalata stb. Ezek láttán nem értették a "Mennydörgés fiai", hogy miért nem pusztítja el az elutasító szamariaiakat. Nem akarták tudomásul venni a Jézusra váró szenvedések bejelentését. Az emmauszi tanítványok mélységesen csalódtak Nagypéntek után, mert azt remélték, hogy Jézus fogja megszabadítani Izraelt. De még Mesterük távozása előtt is azt kérdezték tőle: "Uram, mostanában állítod helyre Izrael Országát?" (Apcs 1,6).
Jézusnak a magától növekvő vetésről szóló példabeszéde türelemre inti követőit. Nem látványos jelekkel érkezik el Isten uralma, vagyis szeretete az emberekhez, hanem kitartó munkával: a vetéssel, és az elvetett mag természetébe rejtett teremtő erővel, azaz "magától".
Az apostolok Pünkösd után, az újjáteremtő Szentlélek erejével, önállóan tanúskodva lettek Jézus magvetői. A mustármag növekedéséről szóló példázatával pedig arra a bizalomra tanít, hogy a szerény kezdeményezés gazdag eredményt hoz. Az elvetett mag új magvakat terem. Akkor is van növekedés, ha nem látszik, és majd csak később lesz nyilvánvalóvá a termés.
Isten Igéjének hatékonyságát igazolja a történelemben az Egyház ókori elterjedése, valamint időről-időre való megújulása az evangéliumhoz megtértek tanúságtétele révén. Itt és most rajtam, rajtunk fordul Isten Országának épülése. A Jézussal való személyes kapcsolat, a türelmes munka és a Szó erejébe vetett bizalom vezet el a majdani aratáshoz.
Reményik Sándor Kegyelem című költeménye a "magától" egyik legszebb megfogalmazása. Miután összetört a hiábavalóságot, sikertelenséget megtapasztaló tanítvány, és ezt kimondja: A mindennapi szörnyű szürkeség / Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés!

S akkor - magától - megnyílik az ég,
Mely nem tárult ki átokra, imára, …
S egy pici csillag sétál szembe véled,
S olyan közel jön, szépen mosolyogva,
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull.

Akkor - magától - szűnik a vihar,
Akkor - magától - minden elcsitul,
Akkor - magától - éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csak úgy - magától - friss gyümölcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.

[Várnai László, Balatonboglár]

"Talán egy mustármaggal, amely, amikor elvetették a földbe, a földön lévő összes magnál kisebb." (Mk 4,32)

   - Mennyire értékelem a kicsiny dolgokat?
   - Mennyire hiszek a fejlődésben?
   - Mennyire próbálom a fejlődést segíteni a környezetemben?

[Angel]

Az oldal tetejére


2015. június 21. - Évközi 12. vasárnap
Mk 4,35-41 - Bizalom Istenben

Jézus, miután egész nap gyógyított és tanított, ráadásul este még tanítványait külön is oktatta, elfáradt. Emberi természete megkívánta az ételt, italt, szállást és alvást. Apostolai, miként az õket kísérõ asszonyok, igyekeztek gondoskodni róla. Tudták, hogy ott pihen le, ahol ráesteledik. Ezért vihettek magukkal a bárkában vánkost is számára. Jézus ezen békésen pihent. Nem aggódott az esetleges vihar miatt. Nagy nyugalommal bízott Atyjában, és számított halász tanítványai hozzáértõ hajózására is.
Ám akkora vihar kerekedett, hogy halálfélelmükben felébresztik a Mestert. Nem õt féltik, hanem önmagukat. Számon kérik rajta, hogy nem törõdik velük. Végveszélyben vannak, és nem siet segítségükre az, aki annyi halandó emberrel csodát tett. Szemrehányásuk a végig nem gondolt életösztön megnyilvánulása. Azonnali cselekvését sürgetik.
Jézus nem késlekedik, mindjárt cselekszik. Mint egy másik alkalommal is, amikor Péter süllyedni kezdett a vízen. A jelenet megírása idején már istenségérõl vallott felfogásuknak megfelelõen parancsol a szélnek és a víznek. Márk szerint ezzel a csodával isteni mivoltát mutatta meg tanítványainak. Azt, hogy isteni ereje meg tudja menteni az embert a csak testi halált okozó viharnál nagyobb veszélytõl: a Sátán kárhozatba taszító mesterkedésétõl. A vihar, az ellenszél a gonosz ellenség mesterkedésének lett a jele. Jézus vihart lecsendesítõ szófordulata pedig utal az ördögûzéseire: "Némulj el, és menj ki belõle" (Mk 1,25)! Ezekbõl kiindulva születik meg a késõbbi hitszónoki megállapítás: A bárkában emberként alszik, majd Istenként fékezi meg a gonoszt.
Visszatérve a jelenetre: Jézus számon kéri tanítványai bizalomhiányát, amelynek ellentéteként a félelmet nevezi meg. Megijedtek az ismeretlen erõtõl, amely Jézusban megnyilatkozott. Még nem képesek úgy rábízni magukat Mesterükre, mint az ószövetségi három ifjú a tüzes kemencében Istenre, amikor így szóltak: "A mi Istenünk, akit tisztelünk, ki tud ragadni minket az égõ tüzes kemencébõl, és ki tud szabadítani minket, ó király, a kezedbõl" (vö. Dániel 3,17).
A bárka a Jézust követõk jelképe lett. Sokan egy hajóban evezünk. Ha idõnként viharzónába kerülünk is, egymást megerõsíthetjük a bennünk és köztünk élõ Jézussal. Benne bizakodva elérhetjük célunkat. Egyik testvérem mondása szerint ugyanis "dupla csomagolás" véd minket. Jézus az Atyában bízva aludt a bárkában, mi viszont az Atya mellett még Jézusban is bízhatunk. Legalábbis így írja Pál apostol: "életetek Krisztussal együtt el van rejtve Istenben" (Kol 3,3).

Egy mai imádság így szól errõl:
"...gyakran nem látjuk a kiutat.
Te akkor is ott vagy a közelünkben...
És ha összeszedjük magunkat, és...
teljes bizalommal tõled kérdezzük: Merre tovább?
Akkor csodák-csodájára szívünk vihara elcsitul,
És mint égen a szivárvány, megszületik a megoldás...
Köszönöm, Uram, hogy örömben és gondban
egyaránt fogod a kezem."

(Döbrentei Ildikó)

[Várnai László, Balatonboglár]

"Nektek meg ezt mondom: mit vagytok ennyire megijedve? Hogy-hogy nincs bennetek semmi bizalom?" (Mk 25,41)

   - Mennyire megalapozott a félelmem?
   - Mivel szoktam megbeszélni a problémáimat?
   - Milyen okból, milyen helyzetben szoktam engedelmeskedni?

[Angel]

Az oldal tetejére


2015. június 28. - Évközi 13. vasárnap
Mk 5,21-43- Gyógyító érintés

Az előző vasárnap arról hallottunk, hogy Jézus tanítványai önmagukat féltették a viharos Genezáreti-tavon. Önző módon csak magukkal törődtek. Békésen alvó mesterük miatt nem aggódtak. Végül azért keltették fel, hogy segítsen rajtuk.
Velük szemben egy apa a leánya halálos betegsége miatt aggódva fordul Jézushoz segítségért. Úgy látszik, benne nagyobb a szeretet, mint a szeretetről tanuló apostolokban. Bizony, a világosság fiai olykor megszégyenülnek a világ fiainak természetes emberszeretete láttán.
Jairus remélte, hogy a számos ember meggyógyításáról híres Názáreti tud segíteni 12 éves leányán, akinek elvesztésétől félt. Az előljáró leborult az ács fia előtt. Megalázkodása megérinti Jézus szívét, és siet segíteni.
Útját megállítja egy látszólag ide nem tartozó epizód. Bár az, hogy 12 éve beteg a gyógyulást kereső asszony – elgondolkodtató megegyezés. Közös elem az is, hogy az apa a kézrátételes gyógyító érintést kérte Jézustól, s az orvosokban csalódott asszony szintén az érintés közelségétől remélte gyógyulását. Jézus elé kerülve pedig ő is leborult előtte. Igaz, ezt már hálaadásként tette, ugyancsak mélységes alázattal.
Hamarosan kiderül, hogy nagyon is összefügg a két esemény. A leány halálhíre elbizonytalaníthatta Jairust. A reménytelen helyzetű asszonyon segítés megtapasztalása és Jézus bátorító kijelentése: "Ne félj! Csak bízzál!", továbbvezeti őket a leányhoz.
A két jelenet következő egyező vonása: Jézus törvényi előírásokat meghaladó szeretete. A vérfolyásos asszony érintése tisztátalanná tette a feleket. A halott megérintése ugyancsak tilos volt. Jézus a törvény betűjét meghaladó szabadsággal fogadta az asszony érintését, és ragadta meg a kislány kezét, hogy felsegítse. A fizikai tapasztalat segített a lelki kapcsolat, azaz a bizalom és szeretet létrejöttében. A testi és lelki gyógyítás kihagyhatatlan eleme a kézrátétel, az érintés. Az orvos "kezelése" szóhasználat akarva-akaratlan is folytatja igazi Orvosunk = Üdvözítőnk gyakorlatát. Az érintésben rejlő vonzerő, a bizalomteljes szeretet kifejezése olyan gyógyító energiaáramlás, amely belülről hat, teszi egészségessé az embert. Isten feltétlen szeretete külső, azaz testi közvetítésének bizalommal való elfogadása belső, azaz lelki csatornákon át a testi betegségeket is orvosolja.
A jelenet vége: a kárörvendő, nevetni kezdő siratók megszégyenülése, a szülők és a később tanúságtevő három tanítvány öröme a leány felépülésén, majd Jézus figyelmes szeretetének mindenre kiterjedő felhívása, hogy adjanak enni a legyengült leánynak.
Isten teremtő érintése, amelyet Michelangelo freskója oly szemléletesen ábrázol, lenyűgöz engem? Jézus újjáteremtő, szabadító, gyógyító testi érintését elfogadom, mint lelki gyógyulásom reményét? Megtapasztaltam már, hogy az Úr rajtam keresztül is gyógyít másokat? Merem bizalomteljes imával alkalmazni a kézrátételt? Tamás apostol Jézus sebeit érintő keze elég bizonyíték számomra, hogy leborulva megvalljam őt Uramnak, Istenemnek?

[Várnai László, Balatonboglár]

"...s igen kéri Õt, mondván: Kislányom végét járja, /kérem/ eljõve tedd rá a kezed, hogy megmeneküljön és életben maradjon." (Mk 5,23)

   - Ki elõtt szoktam "hasraesni"?
   - Mennyire érzem erőm fogyását?
   - Kibe kapaszkodhatom? Ki kapaszkodhat belém?

[Angel]

Az oldal tetejére


 

Archív elmélkedések Achívum