Kedves Olvasó!

Három évtizednyi kutatómunka után az elmúlt évtizedben lefordítottam ógörögből a szinoptikus evangéliumokat, és magyarázó jegyzeteket írtam hozzájuk. Jézus evangéliuma Márk/Lukács/Máté tolmácsolásában címmel az Elpídia Kiadó adta ki a három kötetet – 2003-ban, 2007-ben, illetve 2013-ban. A három kötet összesen kb. 9000, részben az egyes evangéliumokon belüli, részben az evangéliumok közötti, bizonyos szövegrészekre vagy lábjegyzetekre való hivatkozást/utalást tartalmaz, amelyek a további elmélyedést vagy kutatást segíthetik. Ezeknek a hivatkozásoknak a föllapozása azonban a nyomtatott könyvek esetében meglehetősen körülményes és fárasztó, ezért a különböző szövegrészletek könnyebb összevethetősége érdekében most az interneten teszem közzé a három kötetet együtt; a hozzájuk írt bevezetést »itt« lehet elolvasni. Bármilyen érdeklődést és hozzászólást szívesen veszek elektronikus levélcímemen: gromonandras@gmail.com.

Gromon András

Technikai leírás: az oldalon megtalálható a három evangélium és a kommentárok. A felső blokk a fordításokat tartalmazza; az itt lévő hivatkozásokhoz tartozó lábjegyzetek az alsó blokkban jelennek meg, ahogyan az alsó blokk hivatkozásaihoz tartozó szövegek is. Az oldal jobb alsó sarkában található navigációs doboz segíti a tájékozódást. A szövegmezőbe írhatunk vershivatkozást, pl.: Lk 9,35, mt 8,13, mk3,14, vagy jegyzethivatkozást, ennek formátuma: mt315, lk735. A kommentárokban a sor eleji szürke lábjegyzetszámokra kattintva megjelenik az adott lábjegyzethez tartozó fordításszöveg. Az 'Ugrás vissza' hivatkozással mindig egy korábbi indulóponthoz juthatunk vissza. A rendszer az oldal betöltésétől kezdve az összes kattintást regisztrálja, így akármeddig visszalépkedhetünk. Fontos lehet még, hogy Ctrl+F-fel egyes szavakra-kifejezésekre lehet rákeresni.

GÖRGESSEN LEJJEBB!

AZ EVANGÉLIUM MÁRK* SZERINT

1 1 Jézus Krisztus1 örömüzenetének2 kezdete3. 2 Ahogyan írva van Izajás próféta4 [könyvében]: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti majd utadat. 3 Kiáltó hangja [hallatszik] a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!”5

4 Ez történt. [Fellépett] Keresztelő János a pusztában, és azt hirdette: „Merítkezzetek alá és változtassátok meg gondolkodásotokat és életeteket, akkor [Isten] megbocsátja bűneiteket! 5 Kiment hozzá Júdea egész vidékének [lakossága] s a jeruzsálemiek is mind, és miután megvallották bűneiket, alámeríttették magukat vele a Jordán folyóba. 6 János teveszőr ruhát viselt és bőrövet a dereka körül, [pörkölt] sáskát és vadmézet evett. 7 Ezt hirdette: „Utánam jön az, aki erősebb nálam; nem vagyok elég [jó] ahhoz, hogy lehajoljak és megoldjam saruja szíját. 8 Én vízbe merítettelek titeket, ő szent Lélekbe fog bemeríteni titeket.”6

9 Ez is történt.7 Azokban a napokban eljött Jézus a galileai Názáretből, és alámeríttette magát Jánossal a Jordánba.810 Mihelyt kiemelkedett a vízből, látta9, hogy meghasadnak az egek10, és a Lélek11 galambként12 beléje13 száll. 11 És hang [hallatszott14] az egekből:15 „Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm.”16

12 Rögtön ezután a Lélek kiűzte őt a pusztába17. 13 Negyven napig volt a pusztában, miközben a Sátán18 próbára tette19. Együtt volt a vadállatokkal, és Isten követei szolgálták őt.20

14 János börtönbe vetése után Jézus Galileába ment [vissza Júdeából]21, és közben hirdette Isten örömüzenetét, 15 mondván: „Itt a kedvező idő! Elérkezett Isten országa22! Tekintettel [erre] az örömüzenetre, változtassátok meg gondolkodásotokat és életeteket23, és bízzátok rá magatokat [Istenre]24!”

16 Amikor a Galileai-tenger25 mentén járt, meglátta Simont és Simon testvérét, Andrást, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis. 17 Jézus így szólt hozzájuk: „Jöjjetek utánam26, s [akkor] én megteszem, hogy emberhalászokká lesztek27!”18 Tüstént28 otthagyták hálóikat, és követték őt.

19 Kissé tovább haladva meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hajóban a hálókat rendezték. 20 Azonnal hívta őket, ők pedig otthagyták a hajóban apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és elmentek utána29.

21 Elmentek Kafarnaumba, és rögtön [az első] szombaton bement a zsinagógába, és tanított. 22 [Hallgatói] megdöbbentek tanítása miatt, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók.30

23 Rögtön akadt zsinagógájukban egy meg nem tisztított életerő hatása alatt álló ember31, s felkiáltott: 24 „[Hé!32] Mi közünk hozzád, nazarénus Jézus?! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket33? [Én átlátok rajtad, és] tudom, ki vagy [valójában34], [te] Isten [látszólagos] Szentje35!” 25 Jézus keményen rászólt: „Némulj el, és menj ki belőle!” 26 A tisztátalan szellem akkor össze-vissza rángatta őt, és hangos kiáltással kiment belőle.3627 Mindnyájan megborzadtak, olyannyira, hogy egymással vitatkozva azt kérdezték: „Mi ez? Hatalommal [bíró] új tanítás! Még a tisztátalan szellemeknek is parancsol, és engedelmeskednek neki.”3728 Híre azonnal szét is terjedt mindenüvé Galilea egész vidékén.

29 Azután, hogy kijöttek a zsinagógából, mindjárt Simon és András házába mentek Jakabbal és Jánossal együtt. 30 Simon anyósa lázasan ágyban feküdt. Rögtön beszéltek is neki róla. 31 Odament hozzá, megragadta a kezét, és talpra állította. Erre elhagyta őt a láz, és (fel)szolgált nekik.38

32 Amikor lenyugodott a nap, és beesteledett, odavitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak, valamint a rossz szellemek megszállottjait, 33 úgyhogy az egész város39 összegyülekezett az ajtó előtt. 34 Sok rosszul lévőt, akik különféle betegségekben szenvedtek, meggyógyított, és sok rossz szellemet kiűzött, és nem engedte meg, hogy a rossz szellemek szóhoz jussanak, mivel azok ismerték őt.40

35 Azután igen korán, még a sötét éjszakában fölkelt, kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. 36 Simon és a vele lévők űzőbe vették, 37 és [amikor] megtalálták, így szóltak hozzá: „Mindenki téged keres!”4138 Ő azonban ezt felelte nekik: „Menjünk máshová, a szomszédos településekre, hogy ott is meghirdessem [az örömüzenetet42], ugyanis ezért43 jöttem ki [a pusztából44].”39 El is ment45, és hirdette [az örömüzenetet] zsinagógáikban Galilea egész területén, és kiűzte a rossz szellemeket.

40 Odament hozzá egy leprás46, térdre borult előtte, és így esengett hozzá: „Ha akarnád, képes lennél megtisztítani engem!” 41 (Jézus haragra gerjedt47) és megesett rajta a szíve48, kinyújtotta a kezét, megérintette49 őt, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!”42 Azon nyomban eltávozott tőle a lepra, és megtisztult.5043 [Jézus] pedig ráripakodott, és rögtön kiutasította őt51, 44 mondván: „Ügyelj rá, hogy senkinek semmit ne szólj52, hanem menj el titokban53, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel tisztulásodért [az áldozatot], amit Mózes rendelt, [megtisztulásod] bizonyság[á]ul nekik!”54 45 Ő azonban, alighogy elment, elkezdte nagyban hirdetni és híresztelni a dolgot, úgyhogy [Jézus] többé nem volt képes nyilvánosan a városokba menni, hanem kinn, puszta helyeken tartózkodott; ennek ellenére mindenünnen mentek hozzá [az emberek].55

2 156 Néhány nappal később [Jézus] ismét Kafarnaumba ment, s elment a híre, hogy otthon van. 2 [Erre] sokan összegyűltek, úgyhogy nem maradt hely, még [kinn] az ajtó előtt sem. Hirdette nekik [Isten] üzenetét57. 3 [Ekkor emberek] érkeztek, és egy bénát vittek hozzá; négyen emelték. 4 Mivel a tömeg miatt nem tudtak odajutni hozzá, a tetőt bontották meg [pontosan] ott, ahol [Jézus] volt, és miután feltépték azt58, leeresztették a hordágyat, amelyen a béna feküdt. 5 Bizalmukat látva Jézus így szólt a bénához: „Gyermekem, [Isten]59 megbocsátja60 bűneidet.”616 Ült62 ott néhány írástudó is, akik ezt fontolgatták szívükben: 7 „Ki ez, hogy így [mer] beszélni? [Istent] gyalázza!63 [Mert] ki képes megbocsátani a bűnöket, ha nem egyedül Isten?”648 Jézus a benne lévő Lélek segítségével rögtön felismerte65, hogy ezeket fontolgatják magukban, [ezért] ezt mondta nekik: „Miért66 fontolgatjátok ezeket szívetekben? 9 Mi könnyebb?67 Azt mondani a bénának: [Isten] megbocsátja bűneidet!, vagy azt mondani [neki]: Állj fel, fogd hordágyadat, és járkálj!?10Hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának68 hatalma van a földön bűnök megbocsátására”69, így szólt a bénához: 11„Neked [pedig azt] mondom, állj fel, fogd hordágyadat, és tűnj el70, [menj] haza!” 12 Az felállt, azonnal fogta hordágyát, és mindenki szemeláttára kiment71, úgyhogy valamennyien magukon kívül voltak, és Istent dicsőítették, mondván: „Sohasem láttunk ilyesmit!”

13 [Jézus] megint kiment a tóhoz, s hozzáment az egész tömeg, ő pedig tanította őket. 14 Menet közben meglátta Lévit, Alfeus fiát, amint a vámszedőhelyen ült72, és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Mire az felkelt, és követte.73

15 Az is történt74, hogy asztalnál ült az ő75 házában, és sok vámos és bűnös76 is asztalhoz ült Jézussal és tanítványaival; sokan voltak ugyanis [olyan „bűnösök”], [akik aztán] mégis [tanítványként] követték őt.7716 A farizeusok közül való írástudók azonban, látván, hogy a bűnösökkel és vámosokkal eszik, ezt mondták tanítványainak: „Hogyhogy a vámosokkal és bűnösökkel eszik együtt?”7817 Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt hozzájuk: „Nem az erejük teljében lévőknek van szükségük orvosra, hanem akik rosszul vannak.79 Nem azért jöttem80, hogy »igazságosakat« hívjak meg, hanem [kitaszított] bűnösöket.”81

18 [Keresztelő] János tanítványai és a farizeusok böjtölő emberek voltak.82 Elmentek [hozzá], és azt mondták neki: „Miért van az, hogy János tanítványai és a farizeusok böjtölnek83, akik viszont neked [lettek közülük84] tanítványaid, nem böjtölnek? 19 Jézus erre azt felelte nekik: „Vajon böjtölhet-e85 a násznép, ha86 a vőlegény velük van a lakodalmas teremben.87 Amíg körükben tartózkodik a vőlegény, nem böjtölhetnek. 20 Jönnek azonban olyan napok, amikor erővel elragadják tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek, azon a napon.”88

2189Senki sem varr öreg ruhára nyers szövetből foltot; de ha mégis, akkor az új a réginek ép részét is eltépi, és még rosszabb szakadás támad.9022Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe91; de ha mégis, akkor a bor szétszakítja a tömlőket, s a bor is veszendőbe megy, meg a tömlők is. Nem! Új bort új tömlőkbe!”92

23 Az is történt, hogy [Jézus] szombaton ment a gabonaföldeken át, és tanítványai útközben elkezdték tépdesni a kalászokat. 24 A farizeusok [erre] így szóltak hozzá: „Nézd, miért tesznek [ők] szombaton olyat, ami nem megengedett?” 25 [Ő] ezt mondta nekik: „Sohasem olvastátok93, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és ő meg a vele lévők is éheztek? 26 Hogy Abjátár főpap idején hogyan ment be Isten házába, és ette meg a [szent hely asztalára] kitett kenyereket, melyeket csak a papoknak szabad megenniük, s hogyan adott belőlük azoknak is, akik vele voltak?”9427 Majd azt mondta nekik: „A szombat lett95 az emberért, nem pedig az ember a szombatért96, 28 tehát az Emberfia Ura a szombatnak is.”97

3 1 Majd ismét bement a zsinagógába. Volt ott egy béna kezű98 ember. 2 Figyelték őt, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy [ha igen, akkor] vádat emeljenek ellene.993 Akkor így szólt100 a sorvadt kezű emberhez: „Állj ki középre!”4 És ezt mondta nekik: „Megengedett-e szombaton jót tenni vagy rosszat tenni, életet megmenteni vagy megölni?”101 Azok azonban hallgattak. 5 [Ekkor] haraggal végignézett rajtuk, és mivel részvétet érzett irántuk102, szomorú volt103 szívük megkövesedettsége miatt. Aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!”104 Az kinyújtotta, és rendbejött a keze.1056 A farizeusok kimentek, és azonnal tanácskozást tartottak ellene a Heródes-pártiakkal106 [arról], hogyan pusztítsák el.

7107 Jézus ekkor visszavonult108 tanítványaival a [Genezáreti-] tóhoz, de nagy sokaság követte Galileából, 8109 valamint Júdeából, Jeruzsálemből, Idumeából, a Jordánon túlról, meg Tírusz és Szidón környékéről is nagy sokaság110 ment hozzá, minthogy hallották, mekkora dolgokat tesz. 9 [Erre] azt mondta tanítványainak, tartsanak készenlétben számára egy hajócskát a tömeg miatt, hogy ne szorongassák.11110 Sokakat meggyógyított ugyanis, úgyhogy akiket csak [valamilyen] ostor vert112, megrohanták, hogy érinthessék. 11 A tisztátalan szellemek113 is, amikor észrevették őt, eléje vetették magukat, és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten fia!”11412 Ő azonban keményen rájuk szólt, hogy ne tegyék őt ismertté.115

13116 Ezután felment a hegyre, és magához hívta azokat, akiket ő maga akart, s [azok] odamentek hozzá. 14 Tizenkettőt jelölt ki arra [apostoloknak is nevezve őket117], hogy vele legyenek118, és hogy elküldje őket [Isten országának] hirdetésére, 15 és hatalmuk legyen [meggyógyítani a betegségeket119 és] kiűzni a démonokat120. 16 Kijelölte tehát a tizenkettőt: Simont, akinek a Péter nevet adta, 17 továbbá Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, és a Mennydörgés fiai nevet adta nekik, 18 azután Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét121, Simont, a kananeust122, 19 valamint a karióti férfit123, Júdást, aki aztán kiszolgáltatta őt.

20 Azután hazatért [Kafarnaumba]. [Ott] ismét összegyűlt a tömeg, úgyhogy még enni sem tudtak.12422125 Azok az írástudók pedig, akik Jeruzsálemből jöttek le [Galileába], azt mondták: „Belzebúb van benne, és a démonok fejedelmének segítségével űzi ki a démonokat.”12621 Amikor övéi [ezt] meghallották, elmentek, hogy hatalmukba kerítsék127 [és hazavigyék], azt mondták ugyanis: „[Csak] magán kívül van.”

23 Akkor magához hívta őket128, és példázatokban [ezeket] mondta nekik129: „Hogyan képes Sátán kiűzni Sátánt? 24 Ha egy ország meghasonlik önmagával, az az ország nem maradhat fenn, 25 és ha egy család meghasonlik önmagával, az a család nem maradhat fenn. 26 Ha pedig a Sátán önmaga ellen támad, és meghasonlik, nem képes megmaradni, hanem vége van!27130Senki sem képes azonban arra, hogy bemenjen az Erős házába, és elrabolja eszközeit, hacsak előbb meg nem kötözi az Erőset; akkor aztán kirabolhatja házát.13128 Ámen132, azt mondom nektek, hogy minden megbocsáttatik133 majd az embereknek134, a vétkek és a gyalázások is, bármennyit gyalázkodjanak is,29ha azonban valaki a szent Lelket gyalázza, annak nincs bocsánata soha [örökké], hanem örök vétek foglya.”13530 Azt mondták ugyanis: „Tisztátalan szellem van benne.”

31 Amikor anyja és fivérei megérkeztek, megálltak kívül, beküldtek [valakit] hozzá, és hívatták. 32 Tömeg ült körülötte, és megmondták neki: „Nézd, anyád és fivéreid (és nővéreid) kinn keresnek téged!” 33 Így felelt nekik: „Ki az én anyám, és kik az én fivéreim?”13634 Majd végignézett azokon, akik körben ültek körülötte, és ezt mondta: „Íme, az anyám és a fivéreim.13735Aki (ugyanis) megteszi Isten akaratát, az az én fivérem és nővérem és anyám.”138

4 1139 Ismét elkezdett tanítani a tó mellett. A legnagyobb tömeg140 gyűlt [oda] hozzá, úgyhogy hajóba szállt és a tavon ült141, az egész tömeg pedig a tó partján, a földön142. 2 Példázatokkal143 sok [mindenre] tanította őket, és tanítása közben [ezeket] mondta nekik: 3144„Hallgassátok csak! Íme, kiment a magvető vetni, 4 és az történt vetés közben, hogy némely mag az útra esett, és eljöttek a madarak, és feleszegették.1455 Mások sziklás helyre estek, ahol nem volt sok földjük, és nyomban kihajtottak, mivel nem volt mély a föld146; 6 amikor azonban felkelt a nap, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak.7Ismét mások a tövisek közé estek; a tövisek felnőttek, és megfojtották őket, így [hát] nem hoztak termést. 8 Mások pedig a jó földbe estek, kikeltek, nagyra nőttek és termést hoztak, [és az egyik] harmincszorosan, [a másik] hatvanszorosan, [a harmadik] százszorosan termett.”1479 Azután így szólt: „Akinek van füle a hallásra, hallja meg!”148

10 Amikor [Jézus] egyedül maradt, a körülötte lévők a tizenkettővel együtt kérdezgették a példázatokról. 11 Ezt mondta nekik: „Nektek megadta149 [Isten], [hogy megértsétek] Isten országának titkát150. Azokhoz azonban, akik kívül vannak, minden [csak] példázatokban hangzik el,12hogy151 nézvén nézzenek, mégse lássanak, és hallván halljanak, mégse fogják fel, nehogy megtérjenek152, és bocsánatot nyerjenek [Istentől153].”154

13155 Majd így szólt hozzájuk: „Nem értitek ezt a példázatot? Hogyan fogjátok akkor felfogni az összes [többi] példázatot?14A magvető [Isten] üzenetét156 veti.15Az útra eső [magok] azok[at jelképezik], akikbe elvettetik [ugyan] az üzenet, de amint meghallják, azonnal jön a Sátán, és elveszi a beléjük vetett üzenetet.16Hasonlítanak hozzájuk azok, akik a sziklás helyre estek; ezek, ha meghallják az üzenetet, tüstént örömmel elfogadják,17de gyökértelenek157, a pillanat emberei, és mihelyt szorongatás vagy üldözés támad az üzenet miatt, rögtön eltántorodnak158.18Mások azok, akik a tövisek közé estek; ezek meghallgatják az üzenetet,19de beléjük hatolnak az e világi [élet]159 gondjai, a gazdagság csábítása és az egyéb dolgok iránti vágyakozás; [mindezek] megfojtják [bennük] az üzenetet, s az terméketlen lesz.20A jó földbe vetett [magok] pedig azok, akik meghallgatják az üzenetet, el is fogadják, és harmincszoros, hatvanszoros, százszoros termést hoznak.”

21160 És ezt mondta nekik: „Talán azért gyújtanak mécsest, hogy aztán véka vagy ágy alá tegyék? Nem inkább azért, hogy a mécstartóra tegyék?”161

22[Isten] ugyanis162 semmit sem rejtett el, hacsak nem azért, hogy nyilvánvalóvá tegye, mint ahogy semmi sem lett elrejtve [Isten elől], hacsak nem azért, hogy napvilágra kerüljön.16323Akinek van füle a hallásra, hallja meg!”164

24 És ezt mondta nekik: „Ügyeljetek arra, [a]mit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mér165 majd166 nektek [Isten] is, és [még] ráadást is ad.”167

25Akinek ugyanis van, annak [Isten] még adni fog168, akinek pedig nincs, attól [Isten] [még azt is] el fogja169 venni, amije van.”170

26 És azt mondta: „Isten országával úgy áll a dolog171, mint amikor az ember magot vetett a földbe,27aztán alszik és fölkel, éjjel [lesz] és nappal, a mag pedig kisarjad és nő, anélkül hogy észrevenné.28Öntevékenyen hoz termést a föld, először szárat, azután kalászt, azután érett szemet a kalászban.17229Amikor aztán a termés engedi, rögtön nekiereszti a sarlót, mert itt az aratás ideje.”173

30 És így szólt: „Mihez hasonlítsuk Isten országát? Vagy milyen példázatba foglaljuk?31Úgy vagyunk vele, mint a mustármaggal, amely a földön lévő összes magvaknál kisebb, amikor elvetik,32de ha egyszer elvetették, felnő, és nagyobb lesz minden kerti veteménynél174, nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai fészket rakhatnak árnyékában.”175

33 Sok ilyen példázattal hirdette nekik Isten üzenetét, aszerint, ahogy fel tudták fogni. 34 Példázat nélkül nem is szólt hozzájuk, de külön a maga tanítványainak mindennek a megoldását megadta.176

35177 És így szólt hozzájuk azon a napon, amikor beesteledett: „Menjünk át a túlsó partra!”36 Erre otthagyták a tömeget, és magukkal vitték őt a hajóban, ahogy volt178. Más hajók is voltak vele.17937 Akkor nagy szélvihar támadt, s a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy a hajó már kezdett megtelni.18038 Ő maga azonban a hajó leghátsó részében a fejpárnán aludt.181 Felkeltették őt, és azt mondták neki: „Rabbi182, nem törődöl azzal, hogy elveszünk?”18339 Erre [teljesen184] felébredt, keményen rászólt a szélre, és azt mondta a tengernek: „Hallgass! Fogd be a szád!”185 És elült a szél, és nagy csend lett.18640 Aztán így szólt hozzájuk: „Miért vagytok ennyire gyávák? Hogyan [van az, hogy még mindig] nem bíztok187 [Istenben]?”18841 Ekkor nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: „Ugyan ki ez, hogy a szél és a tenger egyaránt engedelmeskedik neki?”189

5 1190 Eljutottak a tó túlsó partjára, a gerázaiak191 vidékére. 2 Miután kiszállt a hajóból, (rögtön) szembejött vele a sírok közül egy meg nem tisztult szellem hatása alatt álló ember, 3 aki a sírboltokban tanyázott, és már lánccal sem volt képes megkötözni senki sem, 4 mert [bár] sokszor megkötözték már béklyókkal és láncokkal, de szétszaggatta a láncokat és széttörte a béklyókat, és senki sem volt [elég] erős ahhoz, hogy megfékezze. 5 Éjjel-nappal a sírokban volt, ordítozott és kövekkel sebesítette meg magát.1926 Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott193, térdre borult előtte194, és nagy hangon kiáltva így szólt: 7 „Mi közöm hozzád195, Jézus, a legfőbb isten fia196? Megesketlek197 az istenre, ne kínozz engem!”1988 Ő ugyanis azt mondta neki: „Tisztátalan szellem, menj ki [ebből] az emberből!”1999 Erre [Jézus] megkérdezte őt: „Mi a neved?”200 Azt mondta: „Légió a nevem201, minthogy sokan vagyunk.” 10 És nagyon kérlelte, hogy ne küldje el őket arról a vidékről. 11 Ott a hegyoldalban nagy sertéskondát legeltettek. 12 [A tisztátalan szellemek] kérték őt, mondván: „Küldj minket a disznókba, hogy beléjük menjünk!” 13 Megengedte nekik.202 És kimenvén a tisztátalan szellemek [az emberből], bementek a disznókba, mire a konda a meredek parton át lerohant a tóba203, mintegy kétezer204 [disznó], és megfulladt a tóban. 14 Legeltetőik ekkor elfutottak, és megvitték a hírt a városba és a tanyákra, [az emberek] pedig eljöttek megnézni, mi történt. 15 Odamentek Jézushoz, és szemügyre vették a rossz szellemektől megszállt [embert], akiben [korábban] a légió volt; [az] ott ült felöltözve és ép ésszel; ekkor félelem fogta el őket. 16 Akik látták, elbeszélték nekik, hogyan történt a dolog a rossz szellemektől megszállt [emberrel] meg a disznókkal kapcsolatosan. 17 És [az emberek] kérlelni kezdték őt, menjen el a vidékükről. 18 Amikor [Jézus] beszállt a hajóba, a [korábban] rossz szellemektől megszállt [ember] kérte, hogy vele lehessen205. 19 De nem engedte meg, hanem azt mondta neki206: „Menj el [azonnal]207 a házadba, a tieidhez, és add hírül, mi mindent tett veled az Úr208, és [hogy]209 megszánt téged!”21020 El is ment, és elkezdte hirdetni a Tízvárosban211, mi mindent tett vele Jézus212. Mindenki csodálkozott.213

21 Amikor Jézus ismét átkelt hajón a túlsó partra, nagy tömeg gyűlt oda hozzá. [Még] a tóparton volt, [amikor] 22 odament az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus. Ahogy meglátta őt, lábai elé vetette magát, 23 és erősen kérlelte214, mondván: „Leánykám215 a végét járja216, jöjj el, és tedd rá a kezedet, hogy megmeneküljön és éljen.”21724 Elment vele. Nagy tömeg követte, [úgyhogy mindenfelől] szorongatták.

25 Ekkor218 eljött egy asszony, akinek [már] tizenkét éve vérfolyása219 volt; 26 sok orvostól sokat szenvedett, mindenét, amije volt, rájuk költötte, mégsem lett belőle semmi haszna, hanem [csak] rosszabbul lett.22027 Amikor meghallotta, amiket Jézusról [beszéltek], odament a tömegben, és hátulról221 megérintette a ruháját, 28 azt mondta ugyanis [magában]: „Ha megérintem, akár csak a ruháját is, megmenekülök.”22229 És azonnal elapadt vérének forrása, és észrevette testén, hogy kigyógyult223 a csapásból224. 30 Jézus pedig azonnal pontosan érzékelte magán, hogy erő ment ki belőle225, megfordult a tömegben, és így szólt: „Ki érintette meg a ruhámat?”31 Erre tanítványai azt mondták neki: „Látod, hogy a tömeg szorongat téged, és [mégis] azt kérdezed, »ki érintett meg engem«?” 32 De ő körültekintett, hogy lássa, ki tette ezt.22633 Az asszony pedig, félve és remegve, tudván, hogy mi történt vele, odament, eléje vetette magát, és elmondta neki a teljes igazságot.22734 Mire ő így szólt hozzá: „Leányom, a bizalmad mentett meg téged.228 Menj el békességben229, és légy egészséges [megszabadulván] a [téged verő] csapástól!”

35 Még beszélt, amikor [emberek230] jöttek a zsinagógai elöljáró [házá]tól, és ezt mondták: „Leányod meghalt. Miért zaklatod még a Mestert?”23136 Jézus azonban, véletlenül meghallván, mit mondtak, így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: „Ne félj!232 Csak bízzál [Istenben]!”23337 És nem engedte meg senkinek, hogy kövesse őt, és vele menjen, kivéve Pétert, Jakabot és Jánost, Jakab testvérét. 38 Megérkeztek a zsinagógai elöljáró házába, és észrevette a zajos tolongást, a sírókat és hangosan kiáltozókat.23439 Bement, és azt mondta nekik: „Miért zajongtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik.”23540 Erre kinevették.236 Ő azonban mindenkit kiutasított, [csak] a gyermek apját, anyját és a vele lévőket vette magához, és bement oda, ahol a gyermek volt. 41 [Ott] megragadta a gyermek kezét237, és így szólt hozzá: „Talitha kum”238, ami lefordítva azt jelenti: „Kislány, mondom neked239, ébredj föl240!”42 A kislány rögtön fölkelt, és föl-alá járkált: ugyanis tizenkét éves volt. Nyomban nagy241 önkívületbe estek, és magukon kívül voltak. 43 Ő meg erősen elrendelte, hogy ezt242 senki se tudja meg, majd azt mondta, hogy adjanak neki enni243.

6 1 Kiment onnan, és a hazájába244 ment, tanítványai pedig követték. 2 Amikor elérkezett a szombat, tanítani kezdett a zsinagógában. A sok hallgató rémülten245 ámuldozott, és így szólt: „Honnan vette ez246 ezeket?247 Miféle bölcsesség248 az, amely megadatott ennek? És ezek az erőtettek249, amelyek a keze által történnek!? 3 Nem az ács250 ez itt, Mária fia251, Jakab, Jószé, Júdás és Simon fivére252? És húgai nincsenek-e itt nálunk?”253 És eltántorultak tőle.2544 Jézus erre ezt mondta nekik: „Csak a hazája veti meg a prófétát255, meg a rokonai és a családja.”2565 Nem is volt képes257 ott semmilyen erőtettet végbevinni, csak néhány gyengélkedőt kezelt258, rájuk téve a kezét. 6 És csodálkozott259 bizalmatlanságukon260.

7 Aztán bejárta a falvakat köröskörül, és tanított. Majd magához hívta a Tizenkettőt, és elkezdte őket elküldeni kettesével261, és hatalmat adott nekik262 a meg nem tisztult szellemeken263, 8 és felszólította őket, hogy semmit se vigyenek az útra, csak vándorbotot; se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben; 9 viszont [– mondta –] vegyetek föl szandált, de ne öltsetek két ruhát.26410 Majd így szólt hozzájuk: „Ha valahol bementek egy házba, maradjatok ott addig, amíg el nem mentek onnan.26511Ha pedig egy helység nem fogad be titeket, és nem is hallgatnak meg titeket, távozzatok el onnan, és verjétek le a port lábatokról, tanúságtételül nekik.”26612267 El is mentek, és meghirdették [az embereknek], hogy alakítsák át gondolkodásmódjukat és életüket268. 13 Sok rossz szellemet űztek ki269, és sok gyengélkedőt kentek meg olajjal270, és segítettek [a betegeken]271.

14272 Hallott [erről] Heródes király273, ismertté vált ugyanis az ő [Jézus] neve, és [az emberek] azt beszélték, hogy Keresztelő János támadt fel a halottak közül, és ezért hatnak benne [Jézusban] a [gyógyító] erők. 15 Mások pedig azt mondták, hogy Illés274 [ő], [ismét] mások viszont azt beszélték, hogy próféta, olyan, mint egy [régi] próféta. 16 Hallván [ezekről] Heródes, azt mondta: „János, akit lefejeztettem, ő támadt fel.”275

17276 Mert maga [ez a] Heródes küldött el [fogdmegeket], és fogatta el Jánost277, majd megbilincselve börtönben [tartotta] testvérének, Fülöpnek278 felesége279, Heródiás miatt, mivel őt vette feleségül. 18 János ugyanis azt mondta Heródesnek: „Nem szabad, hogy tiéd legyen testvéred felesége.”28019 Heródiás pedig dühös volt rá, és meg akarta öletni, de nem tudta, 20 Heródes ugyanis félt Jánostól, mivel [úgy] tudta, hogy igaz és szent férfi, és őriztette; és amikor hallgatta őt, nagyon zavarban volt281, mégis szívesen hallgatta. 21 Eljött azonban egy alkalmas nap, amikor születésnapján Heródes lakomát adott főembereinek, és a főtiszteknek meg Galilea előkelőinek. 22 Ekkor bement magának Heródiásnak a lánya, táncolt282, s [ő] megtetszett Heródesnek és a vele együtt asztalnál ülőknek. A király erre ezt mondta a kislánynak: „Kívánj tőlem, amit csak akarsz, és én megadom neked!” 23 Meg is esküdött neki: „Bármit kívánj is tőlem, megadom neked, akár királyságom felét is!”28324 [A lány] kiment, és ezt mondta anyjának: „Mit kívánjak?” Az pedig azt mondta: „Keresztelő János fejét.” 25 Rögtön bement a királyhoz sietve, és követelte: „Azt akarom, hogy azonnal add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.” 26 A király ekkor nagyon elkomorodott, [de] esküje és a vele együtt asztalnál ülők miatt nem akarta őt elutasítani. 27 És nyomban elküldte a király egyik testőrét azzal a paranccsal, hogy hozza el [annak] fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, 28 elhozta fejét egy tálon, és odaadta a kislánynak, a kislány pedig odaadta anyjának.28429 Amikor [Keresztelő János] tanítványai meghallották ezt, elmentek, elvitték a holttestét, és sírba tették285.

30 Azután az apostolok [ismét] összegyűltek, [odamentek] Jézushoz, és hírt adtak neki mindarról, amit tettek, és mindarról, amit tanítottak.28631 Ő azt mondta nekik: „Gyertek egyedül ti magatok egy puszta helyre, és pihenjetek meg egy kicsit!”287 Sokan voltak ugyanis, akik jöttek-mentek, és ezért még evésre sem volt alkalmas idejük.288

32 Elmentek hát magukban hajóval egy puszta helyre. 33 De látták őket elmenni, és sokan észrevették őket, ezért gyalog minden városból összefutottak ott, és előttük értek oda. 34 Amikor kiszállt, nagy tömeget látott, és megesett rajtuk a szíve289, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok290, és [ezért] hozzáfogott, hogy sok mindenre tanítsa őket.291

35292 Amikor már későre járt az idő, odamentek hozzá tanítványai, és azt mondták: „Puszta [ez] a hely293, és már későre jár az idő: 36294 Küldd el őket, hogy elmenvén a környező tanyákra és falvakba, valami ennivalót vásároljanak maguknak!” 37 Ő azonban így felelt nekik: „Ti [magatok] adjatok enni nekik!” Mire ők azt mondták: „Menjünk el, és vásároljunk kétszáz dénárért kenyeret, és [így] adjunk nekik enni?” 38 Ő azonban azt mondta nekik: „Mennyi kenyeretek van? Menjetek! Nézzétek meg!” Ahogy megtudták, így szóltak: „Öt. És két hal.” 39 Akkor elrendelte, hogy telepedjen le mindenki asztaltársaságonkint295 a zöld fűre. 40 Le is telepedtek csoportonkint296 százasával és ötvenesével. 41 Aztán [kezébe] vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, elmondta az [asztali] hálaadást297, széttörte a kenyereket298, és odaadta tanítványainak, hogy tegyék [az emberek] elé, és a két halat [is] elosztotta299 mindnyájuknak. 43300 Azok odavitték301 [az embereknek] a széttördelt darabokat, tizenkét teli hordeszközzel302, és a halakból is. 42 Mindnyájan ettek, és jóllaktak.30344 Ötször sok304 férfi evett a kenyerekből.305

45306 Ezután azonnal arra kényszerítette307 tanítványait, hogy szálljanak be a hajóba, és előtte menjenek át a túlsó partra, Betszaida felé, amíg ő maga elbocsátja a tömeget. 46 Miután elbúcsúzott tőlük308, elment a hegyre imádkozni309. 47 Amikor beesteledett, a hajó a tó közepén volt, ő maga pedig egyedül a szárazföldön. 48 Látván, mennyire kínlódnak, hogy előrejussanak, ellenszelük volt ugyanis, az éjszaka negyedik őrváltásának idején a tóparton310 járkálva feléjük tartott; és el akart menni mellettük311. 49 Ők pedig, látva, hogy a tóparton járkál, úgy vélték, hogy kísértet, és felkiáltottak. 50 Mindnyájan látták ugyanis, és megrettentek.312 Ő azonban rögtön beszélt velük, és azt mondta: „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!”31351 És beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Egészen szerfeletti módon megzavarodtak, úgyhogy magukon kívül voltak, 52 ugyanis nem értettek a kenyerekből, hanem meg volt kövesedve a szívük.314

53315 Aztán [ismét] áthajóztak a szárazföldre316, Genezáretbe mentek, s ott kikötöttek. 54 Amikor kiszálltak a hajóból, [az emberek] nyomban felismerték őt, 55 körbefutottak azon az egész vidéken, és kezdték azokat, akik rosszul voltak, [hord]ágyakon ide-oda vinni, ahol úgy hallották, hogy [éppen jelen] van. 56 És ahová csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, kitették a terekre a gyengélkedőket, és kérlelték őt, hogy akár csak a ruhája szegélyét is érinthessék, és ahányan csak megérintették, megmenekültek.

7 1 Odagyűltek hozzá a farizeusok és néhányan a Jeruzsálemből jött írástudók317 közül, 2 és amikor látták, hogy némely tanítványa tisztátalan318, azaz mosatlan kézzel eszik3193 – a farizeusok ugyanis, meg az összes júdeaiak320, nem esznek addig, amíg buzgón321 meg nem mosták a kezüket, [így] ragaszkodnak a vének322 hagyományához; 4 és nem esznek a piacról sem semmit, hacsak [előbb] meg nem hintik [vízzel], és sok egyéb dolog is van, amit átvettek, és ragaszkodnak hozzá: [ilyen például] a poharak, korsók és rézedények lemosása –, 5 akkor a farizeusok és az írástudók megkérdezték323 őt: „Miért nem járnak el tanítványaid324 az ősök hagyománya szerint, hanem tisztátalan kézzel esznek?” 6 Ő azonban325 ezt mondta nekik: „Találóan ítélt326 rólatok, színészekről327 Izajás, mert megíratott328: »Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze távol marad tőlem. 7 Hiábavalóan vesznek körül istentisztelettel, mert [ugyanakkor olyan] tanításokat tanítanak329, amelyek [csak] emberek rendelkezései.« 8 Isten akaratát330 figyelmen kívül hagyjátok, és [helyette] emberek hagyományához ragaszkodtok.”331

9332 És [még] ezt mondta nekik: „Remekül vetitek el333 Isten akaratát [annak érdekében], hogy megőrizhessétek a ti [saját] hagyományotokat. 10 Mózes ugyanis azt mondta: »Tiszteld apádat és anyádat!« Továbbá: »Aki apját vagy anyját ócsárolja, halálnak halálával lakoljon!«334 11 Ti viszont azt mondjátok: „Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának: Korbán – vagyis áldozati adomány335 az, amivel hasznodra lehetnék, 12 [akkor már] nem engeditek meg, hogy az illető bármit is tegyen apjáért vagy anyjáért:336 13 Így helyezitek hatályon kívül Isten szavát hagyományotok révén, amelyet ti magatok tettetek hagyománnyá337, és sok más ehhez hasonlót tesztek.”338

14339 Ismét magához hívta a tömeget, és így szólt hozzájuk: „Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: 15 Semmi [olyan] nem teheti tisztátalanná [Isten előtt]340 az embert, ami kívülről megy beléje; hanem az teszi tisztátalanná az embert, ami kijön az emberből.341 16 (Akinek van füle a hallásra, hallja meg!)”342

17 Miután [elvált] a tömegtől, [és] bement [a] házba343, tanítványai megkérdezték őt a talányos kijelentésről344. 18 Erre azt mondta nekik: „Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem fogjátok föl, hogy semmi, ami kívülről megy be az emberbe, nem teheti tisztátalanná, 19 mivel nem a szívébe megy, hanem [csak] a gyomrába, majd [pedig] a budiba345 kerül?”346 Ezzel tisztának nyilvánított minden ételt. 20 Viszont azt mondta, hogy „ami kijön az emberből, az teszi tisztátalanná az embert; 21 ugyanis belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz megfontolások, kurválkodás, lopás, gyilkolás, 22 házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, rosszindulat, istengyalázás, gőg, esztelenség.34723Mindezek a gonoszságok belülről jönnek, és [ezek valóban] tisztátalanná teszik az embert.”

24 Innen azonban útra kelt, és elment348 Tírusz349 határvidékére350, aztán bement351 egy [zsidó] házba, [mert] azt akarta, hogy senki se tudja meg [ottlétét], de nem maradhatott rejtve.35225 Ellenkezőleg, rögtön hallott róla egy asszony, akinek volt egy meg nem tisztult szellem353 hatása alatt álló kislánya; [ez] eljött, és [Jézus] lábai elé vetette magát. 26 Az asszony görög354 volt, szír-föníciai származású, [mégis] arra kérte őt, hogy űzze ki lányából a démont. 27 Azt mondta neki355: „Engedd, hogy előbb a gyerekek lakjanak jól! Nem helyes ugyanis elvenni a gyerekek kenyerét, és a kiskutyák elé vetni.”35628 Az [asszony] viszont megfelelt neki, és így szólt hozzá: „Igen, uram! De a kiskutyák is esznek az asztal alatt a kisgyerekek morzsáiból.”35729 Erre azt mondta neki358: „Erre az [értelmes] beszédre való tekintettel menj el, lányodból kiment359 a démon.”30 Akkor hazament, a kislányt az ágyon fekve találta, s a démon [már] kiment [belőle].360

31361 Majd ismét elment Tírusz határából, és Szidónon keresztül, [majd] a Tízváros határvidékét átszelve elment a Galileai-tengerhez.36232 [Ott] egy süket363 és nehezen beszélő364 [embert] vittek hozzá365, és kérve kérték, hogy tegye rá a kezét. 33 Erre félrevonta őt a tömegből egymagában366, ujját a fülébe dugta, majd [az ujjára] köpött, [s a nyállal]367 megérintette a nyelvét368, 34 aztán feltekintve az égre, sóhajtozott369, és így szólt hozzá370: „Effata!”371 Ez azt jelenti: „Nyílj meg!” 35 És372 megnyíltak a fülei, és rögtön373 megoldódott nyelvének bilincse374, és rendesen beszélt. 36 Megparancsolta nekik, hogy senkinek se mondják el375, de bármennyire parancsolta [is] nekik, azok annál mértéktelenebbül híresztelték, 37 és minden mértéket meghaladóan megdöbbentek376, mondván: „Mindent jól tett! A süketeket is hallókká teszi, s a szótlanokat377 is beszélőkké!”378

8 1379 Mivel azokban a napokban ismét nagy tömeg volt [vele], de nem volt [már]380 mit enniük, [Jézus] magához hívta tanítványait, és ezt mondta nekik: 2„Mélyen együttérzek381 a tömeggel, mert már három napja kitartanak nálam, és nincs mit enniük.382 3 Ha éhesen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, [amiatt, hogy]383 némelyikük messziről jött.”4 Tanítványai így feleltek neki: „Honnan lesz képes itt valaki jóllakatni ezeket kenyérrel a pusztába384 [vezető útra]?” 5 Erre megkérdezte őket: „Mennyi kenyeretek van?” Azok pedig ezt mondták: „Hét.” 6a-c Ekkor felszólította a tömeget, hogy dőljenek le a földre, majd fogta a hét kenyeret, hálát adott385, megtörte [a kenyereket] és odaadta tanítványainak, hogy tegyék [az emberek] elé; 8b386 ők át is vették387 a széttördelt darabok bőségét388, hét fonott kosárral389, 6d és a tömeg elé tették. 7 Kevés haluk is volt. Azok [fölött] is elmondta az [asztali] áldást, és megmondta, hogy azokat is tegyék [az emberek] elé. 8a Ettek, és jól is laktak, 9 pedig négyszer sokan voltak390. Aztán elbocsátotta őket, 10 és rögtön hajóba szállt tanítványaival együtt, és Dalmanuta391 vidékére ment.

11 Kimentek392 a farizeusok, és vitatkozni kezdtek vele. Az égből393 való csodajelet követeltek tőle, hogy megvizsgálják394 őt. 12 Lénye legmélyéig395 [megrendülten] felsóhajtott396, és így szólt: „Miért követel csodajelet ez a nemzedék? Ámen397, mondom nektek: [Ezt meg azt tegye velem Isten]398, ha adatik [tőle]399 csodajel ennek a nemzedéknek!”40013 Ezzel otthagyta őket401, ismét beszállt [a hajóba], és elment a túlsó partra.

14402 Csakhogy [a tanítványok] elfelejtettek kenyeret [magukkal] vinni, és csak egy kenyér volt velük a hajóban. 15403 [Jézus] viszont rájuk parancsolt404, mondván: „Vigyázzatok!405 Óvakodjatok a farizeusok kovászától406 és407 Heródes kovászától408!”16 És arról vitáztak egymással, hogy nincs kenyerük. 17 Amikor [Jézus] észrevette ezt, így szólt hozzájuk: „Miért vitatkoztok azon, hogy nincs kenyeretek? Még mindig nem fogjátok föl, és nem is értitek? Megkövesedett a szívetek?18 Van szemetek, mégsem láttok? És van fületek, mégsem hallotok?40919Nem emlékeztek, hogy amikor az öt kenyeret megtörtem az ötször sok410 [embernek], hány tele hordeszköznyi411 kenyérdarabot vettetek át412?” Azt mondták neki: „Tizenkettőt.” 20 „És amikor hét [kenyeret törtem meg] a négyszer sok413 [embernek], hány tele fonott kosárnyi kenyérdarabot vettetek át?” Azt mondták: „Hetet.” 21 Erre így szólt hozzájuk: „Még mindig nem értitek?”414

22415 Betszaidába érkeztek. Ekkor egy vakot vittek hozzá, és kérve kérték, hogy érintse meg. 23 Kézenfogva a vakot, kivezette őt a faluból416, ráköpött a szemére, rátette a kezét, és megkérdezte tőle: „Látsz-e valamit?”24 [Az] felnézett, és azt mondta: „Látom az embereket, mert mint fákat417 látom őket járkálni.”41825 Ezután ismét rátette a kezét a szemeire, mire [ő] körültekintett419, és rendbe jött, és mindent tisztán látott420. 26 Ekkor hazaküldte őt, mondván: „Még a faluba se menj be!”421

27 Jézus és tanítványai ezután kimentek a Fülöp Cézáreája422 körüli falvakba. Az úton megkérdezte tanítványait423, és így szólt hozzájuk: „Mit mondanak [az emberek], ki vagyok én?” 28 Azok pedig azt mondták neki: „[Azt, hogy] Keresztelő János424, mások [azt, hogy] Illés425, [ismét] mások pedig [azt, hogy] a próféták egyike426.” 29 Ekkor megkérdezte őket: „De ti, mit mondotok [ti], ki vagyok én?” Péter felelt, és ezt mondta neki427: „Te vagy a Messiás428.” 30 Erre keményen rájuk szólt, hogy senkinek se beszéljenek őróla.429

31 Ezután430 elkezdte [arra]431 tanítani432 őket, hogy „az emberfiának433 sokat kell434 szenvednie435, mint alkalmatlannak436 el kell vettetnie437 a vének438, a főpapok439 és az írástudók440 által441, és meg kell öletnie442, és három nap múltán443 [újból] talpra kell állnia444. 32 Egészen nyíltan beszélt [erről] a dologról. Erre Péter magához vonta őt, és kezdett keményen beszélni vele445. 33 Ő azonban megfordult, ránézett tanítványaira446, keményen rászólt Péterre, és azt mondta: „Menj innen mögém447, sátán448! Mert nem Isten [gondolatai]449 járnak a fejedben, hanem az emberekéi.”450

34 És összehívta a tömeget tanítványaival együtt, és így451 szólt hozzájuk: „Ha valaki utánam akar jönni452, tagadja meg önmagát453, és vegye föl keresztgerendáját454, és [úgy] kövessen engem455.35456Aki ugyanis meg akarja menteni életét, tönkre fogja tenni, aki viszont tönkreteszi életét (értem és)457 az örömüzenetért, meg fogja menteni azt.36458 Mit használ ugyanis az embernek, ha megnyeri az egész világot, de az élete kárt szenved?37Mit adhatna ugyanis az ember ellenértékként az életéért?38459Aki ugyanis szégyell engem és az én szavaimat e házasságtörő és bűnös nemzedék előtt, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.”

9 1460 Majd azt mondta nekik: „Ámen, mondom nektek: Vannak olyanok az itt állók között, akik semmiképp sem ízlelik meg a halált461 addig, amíg meg nem látják, hogy Isten országa462 eljött463 erőben464.”2 Hat nappal ezután465 Jézus magához vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket egy magas hegyre466, [csak] őket magukban. 3 [Ott] szemük láttára átalakult; ruhája fénylő lett, [olyan] nagyon fehér, amilyenre [semmiféle] kelmefestő a földön nem tud fehéríteni467. 4 És megjelent nekik Illés Mózessel [együtt], és beszélgettek Jézussal468. 5 Aztán Péter szólalt fel469, és azt mondta [Jézusnak]: „Rabbi, [pont] jó, hogy itt vagyunk! Csinálunk majd három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” 6 Nem tudta ugyanis, mit válaszoljon, mert nagyon megrémültek. 7 És történt, hogy felhő árnyékolta be őket, és történt470, hogy hang [hallatszott] a felhőből: „Ez az én szeretett fiam!471 Őrá hallgassatok!” 8 Amikor azonban hirtelen körülnéztek, nem láttak többé senkit maguk mellett, csak egyedül Jézust.472

9 Miközben lejöttek a hegyről473, [Jézus] megparancsolta nekik, hogy senkinek se számoljanak be arról, amiket láttak, csak akkor, amikor az Emberfia feltámad474 a halottak közül475. 10 És megragadták [ezt] a szót476, és azon vitatkoztak egymás között, mit jelent a halottak közül feltámadni. 11 Aztán megkérdezték őt, mondván: „Az írástudók azt mondják, hogy előbb el kell jönnie Illésnek.” 12 Ő pedig azt mondta nekik: „Illés persze eljön előbb, [és] mindent helyreállít.477 De hogyan van megírva az Emberfiáról, hogy sokat [kell] szenvednie és semmibe [kell hogy] vegyék?47813 [Én] viszont [azt] mondom nektek, hogy Illés [már] eljött, és azt csináltak vele [is], amit csak akartak479, amint meg van írva róla480.”

14 Amikor odaérkeztek a tanítványokhoz, nagy tömeget láttak körülöttük, és írástudókat481, akik vitatkoztak velük482. 15 Mihelyt meglátták [Jézust], az egész tömeg megborzadt, majd odafutottak hozzá, és üdvözölték. 16 Ő megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztok velük?”17 Valaki a tömegből így felelt neki: „Rabbi, elhoztam hozzád a fiamat, akiben szótlan483 szellem [van], 18 és ahol éppen elkapja, ide-oda rángatja őt, aztán habzik [a szája], fogát csikorgatja, és [végül] egészen megmerevedik484. Mondtam is tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem voltak [elég] erősek [hozzá].” 19 Ő így válaszolt nekik: „Ó, [ti Istenbe vetett]485 bizalom nélküli nemzedék [vagytok]! Hát meddig legyek még veletek? Hát meddig viseljelek el titeket?486 Hozzátok ide hozzám!”20 Erre odavitték hozzá. Amikor a szellem meglátta őt, rögtön össze-vissza rángatta [a fiút], [úgyhogy] a földre esett, és habzó [szájjal] fetrengett. 21 [Jézus] megkérdezte az apját487: „Mennyi ideje [már], hogy ez történik vele?” Az így szólt: „Kisgyermekkora óta. 22 És sokszor vetette tűzbe is, vízbe is, hogy tönkretegye őt. De ha képes vagy valamire488, szánj meg minket, és siess segítségünkre!” 23 Jézus azonban ezt mondta neki: „Ez a »Ha képes vagy«! Minden lehetséges annak, aki bízik [Istenben]”48924 A gyermek apja rögtön felkiáltott, és így szólt: „Szeretnék bízni [Istenben].490 Segíts nekem bizalmatlanságomban!” 25 Jézus pedig, látva, hogy tömeg fut össze491, keményen rászólt a tisztátalan szellemre, mondván neki: „Szótlan492 és süket493 szellem, én parancsolom494 neked, menj ki belőle, és soha többé ne menj [vissza] bele!”26 Mire [az] felkiáltott, nagyon összerángatta [a fiút], és kiment. [A fiú pedig] olyan lett, mint egy halott, úgyhogy a legtöbben azt mondták, meghalt. 27 Jézus viszont megragadta a kezét, felállította őt, és [az] felkelt.49528 Miután hazamentek, tanítványai azt kérdezték tőle maguk között: „Mi miért nem voltunk képesek kiűzni?” 29 Azt mondta nekik: „Ez a fajta semmi más [hatására] nem képes kimenni, csak imádság [révén].”496

30 Miután onnan497 elmentek, átvonultak Galileán, de nem akarta, hogy [ezt] bárki is megtudja, 31 ugyanis498 tanítványait oktatta499, és azt mondta nekik:„Az emberfiát [Isten] emberi kezeknek szolgáltatja ki , meg fogják ölni, de miután megölték, három nap múltán [újból] talpra fog állni.”50032 Ők azonban nem értették meg [ezt] a beszédet501, viszont féltek502 megkérdezni503 őt.

33 Kafarnaumba mentek. Amikor hazaértek504, megkérdezte őket: „Miért505 vitatkoztatok az úton?” Ők azonban hallgattak.506

34 Arról507 vitatkoztak ugyanis egymással az úton, hogy ki a legnagyobb [közöttük].508

35 Leült509, odahívta a Tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: „Aki első akar lenni, mindenki között az utolsó lesz 510, és mindenkinek a szolgája511.”

36 Akkor fogott egy kisgyereket, odaállította közéjük középre, majd átkarolta őt, és azt mondta nekik: 37a„Ha valaki az én kedvemért512 befogad513 egy ilyen kisgyereket, engem fogad be.”514

37b [Akkor Jézus azt mondta:] „Aki pedig befogad engem, nem annyira515 engem fogad be, mint inkább azt, aki engem küldött.”516

38 János így szólt [Jézushoz]: „Rabbi, láttunk valakit, aki rád hivatkozva517 űz ki démonokat518, [de] nem követ minket519, igyekeztünk520 tehát útját állni [tevékenységének], mert nem követ minket.” 39 Jézus azonban521 azt mondta: „Ne álljátok útját522, mert523 aki erőtettet524 visz végbe az én nevemben, nem képes arra, hogy [aztán] hamarosan ócsároljon engem525; 40mert526aki nincs ellenünk, értünk527 van528; 41 mert ha valaki rám való tekintettel megitat titeket egy pohár vízzel, merthogy a Messiáshoz tartoztok529, akkor – ámen, mondom nektek – semmiképpen sem fogja elveszíteni bérét530.”

42„Ha valaki [csak] egyet [is] eltántorít [Isten útjától]531 ezek közül a kicsik közül, akik bíznak [Istenben]532, jobb lenne neki, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe vetnék.”533

43 „Ha csapdába ejt534 a kezed, vágd le! Jobb neked csonkán bemenni az életre, mint mindkét kezed birtokában elmenni a gehennába, a kiolthatatlan tűzbe535, 44536ahol férgük537 nem hal meg, és a tűz nem alszik ki.45 Ha csapdába ejt a lábad, vágd le! Jobb neked sántítva életben maradni538, mint ha mindkét lábad birtokában a holtak gödrébe vetnek539, 46ahol férgük nem hal meg, és a tűz nem alszik ki.47És ha a szemed ejt csapdába, [vájd ki, és] dobd ki! Jobb neked fél szemmel bemenni Isten országába, mint ha mindkét szemed birtokában a gehennába vetnek,48ahol férgük nem hal meg, és a tűz nem alszik ki.50a-b540Jó a só. Ha azonban a só sótlanná válik, mivel fogjátok megfűszerezni?54149[Isten]542 ugyanis543 mindenkit tűzzel akar544 megsózni.54550cBennetek legyen só, egymással pedig éljetek békében!”546

10 1 [Jézus] felkelt, és elment onnan547 Júdea határvidékére és a Jordánon túlra548. Ismét tömeg gyűlt köréje, és ahogyan szokta549, ismét tanította őket. 2 Farizeusok is mentek hozzá, hogy megvizsgálják őt550 őt, és megkérdezték: „Vajon szabad-e a férjnek elbocsátania551 feleségét?” 3 Ő pedig így felelt nekik: „Mit parancsolt nektek Mózes?”5524 Azok azt mondták: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk, és [így] elbocsássuk.”5535 Jézus viszont azt mondta nekik: „Szívetek megkövesedettsége554 miatt írta nektek Mózes ezt a parancsot.5556 [Isten]556 azonban a teremtés kezdetétől fogva557 férfivá és nővé tette [az embereket],7ezért558 hagyja el az ember apját és anyját559, 8és a kettő egy test560 lesz: úgyhogy többé [már] nem ketten vannak, hanem [csak] egy test.5619Amit tehát Isten összekötött562, ember ne válassza szét!”56310 Otthon azonban a tanítványok ismét megkérdezték őt erről.56411 Azt mondta nekik: „Ha valaki elbocsátja feleségét, és másik [nőt] vesz feleségül, házasságtörést követ el [az első] ellen565;12ha pedig a feleség bocsátja el férjét, és másik [férfihez] megy feleségül, [szintén] házasságot tör.”566

13567 Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy érintse meg őket568, a tanítványok azonban keményen rájuk szóltak569. 14 Amikor azonban Jézus [ezt] meglátta, bosszús lett570, és (keményen rájuk szólva)571 azt mondta nekik: „Hagyjátok, hogy a gyermekek hozzám jöjjenek, ne álljátok útjukat572, mert az ilyenek573 számára van574 [itt]575 Isten országa.15Ámen576, mondom nektek, aki nem gyermekként577 fogadja578 Isten országát, semmiképp be nem megy579 oda.”58016 Aztán átkarolta őket, és rájuk téve kezét, megáldotta581 őket.

17 Amikor útnak indult, odafutott hozzá valaki, térdre esett582 előtte, és megkérdezte tőle: „Jó rabbi583, mit tegyek584, hogy örök életet585 örököljek586?” 18 Jézus azonban így szólt hozzá: „Miért mondasz engem jónak?587 Senki sem jó, csak egy valaki: Isten.588 A parancsokat ismered:58919Ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamis tanúságot ne tégy, ne rabolj590, tiszteld apádat és anyádat!”20 Az viszont azt mondta neki: „Rabbi, ezeket mind megtartottam ifjúkorom óta.” 21 Jézus pedig ránézett, megkedvelte, és így szólt hozzá: „Egy [dolog] hiányzik neked. [Rajta], menj el591, add el mindazt, amit birtokolsz, és add a szegényeknek592 – így kincset birtokolsz majd Istennél!593 Aztán [gyere] ide hozzám, [és] kövess engem!”59422 Az viszont elkomorodott erre a szóra, és szomorúan elment, ugyanis nagy vagyont birtokolt.

23 Jézus erre körülnézett, és azt mondta tanítványainak: „Milyen nehezen fognak bemenni Isten országába azok, akik vagyont birtokolnak.”24 A tanítványok pedig elborzadtak ezekre a szavakra. Jézus azonban ismét megfelelt nekik, mondván: „Gyermekeim, milyen nehéz (a vagyonban bízóknak) Isten országába bemenni (a gazdagnak)!59525Könnyebb a tevének átmennie a tű fokán596, mint a gazdagnak bemennie Isten országába!”59726 Azok pedig szerfölött megdöbbentek, és így beszéltek egymás között: „És ki képes [akkor] megmenekülni?” 27 Jézus rájuk nézett, és ezt mondta: „Embereknek [ez] lehetetlen, de nem Istennek, Istennek ugyanis minden lehetséges.”598

28 Péter erre elkezdte mondani neki: „Nézd csak! Mi mindent elhagytunk, és követtünk téged!”59929 Jézus azt mondta600: „Ámen, mondom nektek: Senki sem hagyta el házát vagy fivérét vagy nővérét vagy anyját vagy apját vagy gyermekeit vagy földjeit értem és az örömüzenetért [úgy],30hogy ne kapott volna százannyit [már] 601 (most), ebben a [kedvező] korban602: házakat és fivéreket és nővéreket és anyákat és gyermekeket és földeket, [bár] üldöztetések közepette, az eljövendő korszakban pedig örök életet.31Sok első lesz utolsó, (az) utolsók pedig elsők.”603

32 Éppen úton voltak604, fölmenőben605 Jeruzsálembe. Jézus előttük menőben volt606, és607 [ők] elborzadtak, akik pedig [még] követték [őket], féltek608. Akkor ismét magához vette a Tizenkettőt, és elkezdte mondani nekik, mik fognak történni vele: 33609„Nézzétek csak! Fölmegyünk Jeruzsálembe, és [ott] az emberfiát [Isten] ki fogja szolgáltatni a főpapoknak és az írástudóknak, [azok] pedig halálra fogják ítélni, és kiszolgáltatják majd őt a pogányoknak, 34és [amazok] ki fogják gúnyolni, és le fogják köpdösni, és meg fogják korbácsolni őt610, és meg fogják ölni611, de három nap múltán [újból] talpra fog állni.”

35 Odament hozzá Jakab és János612, Zebedeus két fia, és így szóltak: „Rabbi, azt akarjuk, hogy tedd meg nekünk, ha valamit kérünk tőled.” 36 Ő pedig ezt mondta nekik: „Mit akartok tőlem? Mit tegyek meg nektek?”37 Azok erre azt mondták neki: „Add meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk balodon üljön a te dicsőségedben!”61338 Jézus viszont azt mondta nekik: „Nem tudjátok, mit kértek.614 Képesek vagytok-e kiinni azt poharat, amelyet én iszom ki?615Avagy alámeríttetni azzal az alámerítéssel, amellyel én meríttetem alá?”61639 Azok erre azt mondták neki: „Képesek vagyunk.”617 Jézus viszont azt mondta nekik: „Azt a poharat, amelyet én kiiszom, ki fogjátok inni618, és azzal az alámerítéssel, amellyel én alámeríttetem, alá fogtok meríttetni, 40de a jobbomon vagy balomon619 ülést megadni nem az én ügyem620, hanem [azok részesülnek majd benne], akiknek [Isten] elkészítette.”62141 Meghallván ezt a [másik] tíz [tanítvány], elkezdtek bosszankodni Jakabon és Jánoson.622

42 Jézus ekkor magához hívta őket 623, és ezt mondta nekik: „Tudjátok, hogy akik a pogányok uralkodóinak számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és az ő nagyjaik ellenük használják hatalmukat.43Köztetek azonban nem így van; hanem ha valaki nagy akar lenni köztetek, a szolgátok lesz,44és ha valaki első akar lenni köztetek, mindenkinek a rabszolgája lesz, 45 mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon624, és életét odaadja váltságdíjul sokakért.”625

46626 Jerikóba értek. Amikor pedig ő, tanítványai és meglehetősen nagy tömeg kifelé ment Jerikóból627, egy628 vak koldus, Timeusz fia Bartimeusz üldögélt az út mentén. 47629 Ahogy meghallotta, hogy Jézus, a nazarénus az, elkezdte kiabálni és mondogatni:630 „Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam!” 48 Sokan keményen rászóltak, hogy hallgasson el, ő azonban annál jobban kiáltozott: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” 49 Erre Jézus megállt, és azt mondta: „Hívjátok ide!”631 Hívták is a vakot, mondván neki: „Bátorság! Állj föl! Hív téged!” 50 Az pedig ledobva felsőruháját felugrott, és odament Jézushoz. 51 Jézus ekkor így felelt neki: „Mit akarsz? Mit tegyek veled?”632 A vak pedig azt mondta neki: „Rabbuni633, hogy megint lássak!” 52 Jézus erre azt mondta neki: „Menj csak!634 A bizalmad megmentett téged!”635 Rögtön újból látott, és követte őt az úton.

11 1636 Amikor [már] közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák-hegye felé637, elküldte két tanítványát, 2638 és azt mondta nekik:639„Menjetek el a szemközti faluba; mihelyt beértek, találtok majd egy megkötött szamárcsikót640, amelyen még senki ember nem ült641: oldjátok el, és hozzátok [ide]!3Ha pedig valaki azt mondaná nektek: Miért teszitek ezt?, mondjátok: Az urának szüksége van rá642, de rögtön ismét [vissza]küldi ide.”4 El is mentek, és megtalálták a szamárcsikót kinn az utcán egy ajtóhoz kötve, és eloldották. 5 Az ott állók közül némelyek így szóltak hozzájuk: „Mit csináltok? Miért oldjátok el a szamárcsikót?” 6 Ők pedig megmondták nekik, amit Jézus mondott, mire elengedték őket. 7 Aztán elvitték a szamárcsikót Jézushoz, majd rádobták felsőruháikat, [ő] pedig felült rá. 8643 Sokan felsőruháikat szórták az útra, mások viszont [lombos] ágakat, amelyeket a földeken vágtak le.6449 Az előtte menők és az őt követők645 [így] kiáltoztak: „Hozsanna!646 Áldott [legyen], aki az Úr nevében jön!64710 Áldott [legyen] atyánknak, Dávidnak érkező országa!648 Hozsanna a magasságban!”

11 És bement Jeruzsálembe, a templomba, és miután körös-körül mindent megtekintett, a Tizenkettővel kiment Betániába, mivel az idő már későre járt.649

12650 Amikor másnap kimentek Betániából, megéhezett.65113 Messziről meglátott egy lombos fügefát, és odament, hátha talál rajta valamit, de amikor odaért, semmit sem talált, csak leveleket, ugyanis [még] nem volt fügék [érésének] ideje. 14 Ekkor így felelt652 neki: „[Hát] az örökkévalóságon át soha többé ne egyék rólad gyümölcsöt senki?653654 Tanítványai hallották [ezt]655.

15656 [Miután] megérkeztek Jeruzsálembe, és bement a templomba, elkezdte kiutasítani azokat, akik eladtak és akik vásároltak a templomban657, és feldöntötte a pénzváltók asztalait meg a galambárusok székeit658, 16 és nem engedte, hogy valaki [valamilyen] eszközt vigyen keresztül a templomon.65917 Aztán tanított, és ezt mondta nekik: „Nincs-e megírva, hogy »az én házamat a kérés / az imádkozás660 házának nevezik majd minden nép számára«? Ti viszont terroristák búvóhelyévé tettétek.”66118 Meghallották [ezt] a főpapok és az írástudók, és keresték [a módját], hogyan pusztíthatnák el őt: féltek ugyanis tőle, ugyanis az egész tömeg megdöbbent tanításán.66219 Amikor este lett, kimentek a városon kívülre.663

20 Amikor kora reggel arra mentek, meglátták, hogy a fügefa gyökerestül kiszáradt. 21 Péter visszaemlékezett, és ezt mondta neki: „Rabbi, nézd csak, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.”66422665 Mire Jézus így felelt nekik:Legyen bizalmatok Istenben!66623Ámen, mondom nektek, 667ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe!, és nem kételkedik szívében, hanem szilárd meggyőződése, hogy amit mond, megtörténik, annak [így is] lesz.66824Ezért azt mondom nektek: Bízzatok [Istenben], hogy mindazt, amiért imádkoztok és amit kértek, [már] megkaptátok, és [úgy is] lesz nektek!”669

25 „És ha [már] álltok, hogy imádkozzatok670, [előbb]671 bocsássatok meg672, ha valaki ellen valami [panaszotok] van673, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket!67426(De ha ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem fogja megbocsátani vétkeiteket.)”675

27 Ismét Jeruzsálembe mentek, és miközben [Jézus] a templomban járkált, hozzámentek a főpapok, az írástudók és a vének, 28 és így szóltak hozzá: „Milyen hatalommal teszed ezeket? Vagy ki adta meg neked ezt a hatalmat, hogy ezeket tedd?”67629 Jézus viszont azt mondta nekik: „Ellenkérdést [intézek] hozzátok677: [Nevezzetek meg] egyetlen ésszerű indokot678, és feleljetek nekem, akkor megmondom majd nektek, milyen hatalommal teszem ezeket!67930[A] János által [végzett] alámerítés680 Istentől681 [való] volt-e, vagy emberektől? Feleljetek nekem!”68231 Erre fontolgatták maguk között [a dolgot], mondván: „Ha azt mondanánk: Istentől, azt fogja mondani: Miért nem ajándékoztátok hát meg bizalmatokkal? 32 Mondjuk inkább azt: Emberektől?” Féltek [azonban] a tömegtől, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt.68333 [Ezért] így feleltek Jézusnak: „Nem tudjuk.”684 Jézus is így szólt hozzájuk: „[Akkor] én magam685 sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.”686

12 1 Elkezdett példázatokban687 beszélni nekik. „Egy ember szőlőskertet ültetett, körülvette sövénykerítéssel, szőlőprést ásott a földbe, őrtornyot épített, majd bérbe adta parasztoknak, és külföldre utazott.6882A megfelelő időben elküldött egy szolgát a parasztokhoz, hogy megkapja a parasztoktól a szőlőskert terméséből689 [neki járó részt].3[Azok] megfogták, megverték és üres [kézzel] küldték el.4Ismét küldött hozzájuk másik szolgát: ezt meg fejbeverték és meggyalázták.5Újabbat küldött: ezt megölték. Majd sok másikat [küldött], [ezek közül] egyeseket megvertek, másokat megöltek.6906691Még egyetlen [valakije] volt692, egy693 szeretett694 fia695: őt küldte el legvégül696 hozzájuk, mondván [magában]: »A fiamat tiszteletben fogják tartani!«6977De azok a parasztok így szóltak egymáshoz: »Ez az örökös! Gyerünk, öljük meg őt, és miénk lesz az örökség!«8Meg is fogták, megölték őt, és kidobták a szőlőskerten kívülre.9Mit tesz hát majd a szőlőskert ura? Elmegy, és elpusztítja a parasztokat, és másoknak adja a szőlőskertet.69810Ezt az írást sem olvastátok el: »Az a kő, amelyet a házépítők [megvizsgáltak és mint alkalmatlant] elvetettek, az lett sarokkővé.69911 Az Úr által lett ez, és csodálatos [dolog] a mi szemünkben!«700?” 12 Erre keresték [a módját], hogyan tartóztathatnák le, de féltek a tömegtől701; felismerték ugyanis, hogy rájuk utalva702 mondta a példázatot.703 Otthagyták, és elmentek.704

13 Elküldtek hozzá néhány farizeust705 és706 heródiánust707, hogy szaván fogják708. 14 El is mentek, és így szóltak hozzá: „Rabbi, tudjuk, hogy őszinte vagy, és nem befolyásol senki, ugyanis nem vagy tekintettel az emberek személyére, hanem az igazságnak megfelelően tanítod Isten útját.709 Szabad adót710 adni a császárnak, vagy nem?711 Adjunk, vagy ne adjunk?”71215713 Ő azonban, látva színészkedésüket, ezt mondta nekik: „Miért vizsgáztattok714engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hogy lássam!”16 Ők oda is vittek [egyet]. Akkor így szólt hozzájuk: „Kinek a képe és felirata ez?”715 Azok pedig azt mondták neki: „A császáré.” 17 Mire Jézus azt mondta nekik: „Ami megilleti a császárt, [azt] adjátok meg716 a császárnak,717 viszont ami megilleti Istent, [adjátok meg] Istennek718!”719 Nagyon elcsodálkoztak őrajta.720

18 Aztán szadduceusok721 jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs [újra]felébresztés722. Ezt kérdezték tőle: 19 „Rabbi, Mózes azt írta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket723, akkor vegye el a testvére az asszonyt, és támasszon utódot testvérének. 20 Volt hét testvér. Az első feleséget vett, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. 21 Ekkor a második vette el őt, de meghalt úgy, hogy nem hagyott utódot. Aztán a harmadik ugyanígy, 22 és a hét [sem] hagyott utódot. Mindegyik közül utolsónak meghalt az asszony is. 23 Az [újra]felébresztéskor, ha [ugyan] [újból] felébrednek, melyiküké lesz az asszony, mert hiszen [mind] a hétnek felesége volt?” 24724 Jézus ezt mondta nekik: „Nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek sem az Írásokat725, sem Isten erejét?25Amikor ugyanis [újra] felébrednek a halottak közül726, sem nem nősülnek, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok, mint [az] angyalok a mennyekben.72726Ami pedig728 a halottakat illeti, [tudniillik] hogy [Isten]729 [újra] felébreszti őket, nem olvastátok Mózes könyvében, a csipkebokor [történetében], hogy730 Isten ezt mondta neki: »Én [vagyok]731, az Isten Ábrahám számára732, és az Isten Izsák számára, és az Isten Jákob számára«?27[Ő] nem halottak, hanem élők számára [való] Isten.733 [Ti tehát] erősen tévelyegtek.”

28 Odament [hozzá] egy írástudó, aki hallotta őket vitázni; tapasztalván, hogy találóan felelt nekik734, megkérdezte tőle: „Melyik az első az összes parancsok közül?”73529 Jézus így felelt: „Az első: »Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egy[etlen] Úr736,30és [bizonyára] szeretni fogod737 az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel738, teljes lényeddel739, teljes gondolkodásoddal740 és teljes erőddel74174231A második ez: »[Bizonyára] szeretni fogod embertársadat743, mint önmagadat!«744 Ezeknél egyetlen más parancs sem nagyobb.”74532 Erre az írástudó ezt mondta neki: „Úgy van, rabbi! Az igazságnak megfelelően mondtad, hogy egy [az Isten], és rajta kívül nincs más [Isten]746, 33 és őt szeretni teljes szívvel, teljes ésszel747 és teljes erővel, és szeretni embertársainkat mint önmagunkat, [ez] jóval több, mint minden égőáldozat és vágóáldozat.”74834 Jézus pedig, látván, hogy értelmesen749 felelt, ezt mondta neki: „Nem vagy messze Isten országától.”750 Ezután többé senki sem merte őt megkérdezni.751

35 Amikor Jézus a templomban tanított, megfelelt752 [nekik], és így szólt: „Hogyan mond[hat]ják az írástudók, hogy a Messiás753 Dávid fia754? 36 [Hiszen] maga Dávid mondta a szent Lélek által755: »Így szólt az Úr az én uramhoz756: Ülj a jobb kezem felől757, amíg ellenségeidet lábaid alá vetem75837Maga Dávid mondja őt »úrnak«759 – [de akkor] hogyan fia neki?”760 A nagy tömeg élvezettel hallgatta őt.

38 Miközben tanított, ezeket mondta [nekik]: „Óvakodjatok azoktól761 az írástudóktól762, akik szívesen járkálnak talárban, és arra vágyakoznak, hogy a piacon köszöntsék őket,39elöl üljenek a zsinagógában763, s a díszhelyeket foglalják el vendégségeken.”764

41765 Aztán leült a persellyel766 szemben, és szemügyre vette, hogyan dob a tömeg ércpénzt a perselybe: sok gazdag sokat dobott be767, 42 majd jött egy szegény özvegyasszony, és két leptont, vagyis egy kvadránst768 dobott be. 43 Akkor magához hívta tanítványait, és ezt mondta nekik: „Ámen, mondom nektek, ez a szegény özvegyasszony többet dobott be, mint mindazok, akik [pénzt] dobtak a perselybe:44[amazok] ugyanis mind a fölöslegükből dobtak be, ő azonban nélkülözéséből mindent bedobott, amije csak volt, egész megélhetését.76940Azoknak, akik felélik az özvegyasszonyok házát, és [cserébe] színlelésből hosszasan imádkoznak, súlyosabb770 megítélésben771 lesz részük.”772

13 7731774 Amikor kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: „Rabbi, nézd, micsoda kövek és micsoda épületek!”7752 Jézus pedig azt mondta neki: „Ezeket a nagyszerű épületeket nézed?776 Semmiképp sem hagyatik [itt] kő kövön, amely le ne romboltatna!”777

3 Amikor az Olajfák hegyén ült, átellenben a templommal, maguk között megkérdezte Péter, Jakab, János és András:7784 „Mondd meg nekünk, mikor lesz ez779, és mi [lesz] a jele780, hogy mindez781 megvalósulóban van?”

5 Jézus azonban így kezdett szólni hozzájuk:782

„Ügyeljetek arra, hogy senki meg ne tévesszen titeket!6Sokan jönnek majd rám hivatkozva783, és azt mondják: »Én vagyok!«, és sokakat meg fognak téveszteni.7 Amikor pedig háborúkról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg! [Ennek] meg kell történnie, de [ez] még nem a vég,8mert nép nép ellen, és ország ország ellen támad majd. Itt is, ott is földrengés lesz, és éhínségek lesznek. Ez a [szülő]fájdalmak kezdete.”

9„Ti azonban önmagatokra ügyeljetek!784 Ki fognak szolgáltatni titeket bíróságoknak785 és zsinagógáknak786, meg fognak verni787 titeket, helytartók és királyok788 elé állítanak majd titeket miattam, tanúságtételül789 nekik.79010Előbb azonban minden nép között ki kell hirdetni az örömüzenetet.79111792 És ha elvezetnek titeket, hogy kiszolgáltassanak [a bíróságnak], ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem amit csak793 Isten megad nektek abban az órában, azt mondjátok794, mert nem ti beszéltek795 [majd], hanem a szent Lélek796. 12Testvér szolgáltatja majd ki testvérét a halálnak, és apa a gyermekét, gyerekek lépnek föl szüleik ellen, és megöletik őket.13Mindenféle [ember]797 gyűlöl798 majd titeket miattam799, aki azonban végig állhatatos marad, meg fog menekülni.”800

14801Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot802 ott állni, ahol nem kellene – aki olvassa, értse meg! –, akkor akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe,15aki a [lapos] háztetőn lesz, ne menjen le, és ne menjen be a házába, hogy elvigyen onnan valamit,16 aki a szántóföldön lesz, ne térjen vissza, hogy elvigye ruháját.17Jaj a várandós és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban!18Imádkozzatok hát, hogy [ez] ne télen legyen,19azok a napok ugyanis olyan szorongattatást [hoznak] majd, amilyen mindmáig nem volt az Isten által teremtett világ kezdete óta803, és nem is lesz,20és ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg, de a kiválasztottak kedvéért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.21Akkor ha valaki azt mondja nektek: »Nézd, itt a Messiás!«, vagy: »Nézd, ott van!«, ne higgyétek el,22mert hamis messiások és hamis próféták fognak fellépni, jeleket és csodákat művelnek majd804, hogy ha lehetséges, megtévesszék a kiválasztottakat.23Ti azonban ügyeljetek arra, hogy mindent előre megmondtam nektek!”

24„Azokban a napokban viszont, ama szorongattatás után a nap el fog sötétedni, a hold nem adja fényét,80525a csillagok lehullanak az égről, és az egekben lévő erők megrendülnek.80626És akkor meg fogják látni az Emberfiát, [aki] eljön a felhőkön807 nagy erővel és dicsőséggel.27 És akkor elküldi az angyalokat, és összegyűjti kiválasztottait a négy égtáj felől, a föld sarkától az ég sarkáig.”808

28„A fügefától pedig tanuljátok el [ezt] a példázatot: Amikor ágai már puhává válnak és levelet hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. 29 Ugyanígy [vagytok ezzel] ti is: Amikor látjátok ez[eke]t megtörténni, tudjátok meg, hogy [ő]809 közel van, a küszöbön.810 30Ámen, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik.81131Az ég és a föld elmúlik, az én szavaim azonban nem múlnak el.”812

32 „Azt a napot vagy azt órát azonban senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya.81333Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor van a kedvező idő814.34Úgy áll ezzel a dolog, mint azzal az emberrel, aki külföldre utazván hátrahagyta házát, és szolgáinak adta át a hatalmat, mindegyiknek a maga munkáját, a kapuőrnek pedig megparancsolta, hogy legyen résen.35Legyetek hát résen, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura: este, éjfélkor, kakasszóra vagy kora reggel,36 nehogy alva találjon titeket, amikor váratlanul megérkezik.81537Amit pedig nektek mondok, mindenkinek mondom: Legyetek résen!”

14 8161 Két nap múltán volt a pászka és a kovásztalan [kenyerek ünnepe]817. A főpapok és az írástudók818 keresték [a módját], hogyan tartóztathatnák le őt819 csellel, hogy megölhessék.8202 Azt mondták ugyanis: „Ne az ünnepi [tolongásban]821, nehogy zavargás legyen a nép között!”822

3823 Amikor Betániában a leprás824 Simon házában volt, és [éppen] asztalnál ült825, odament egy asszony, akinél alabástrom826 [edényben] valódi827 és sokat érő nárduszolaj828 volt; eltörte az alabástrom [edény pecsétjét]829, és [tartalmát Jézus] fejére öntötte.8304 Néhányan viszont bosszankodtak magukban: „Mire való volt a [nárdusz]olajnak ez az elpocsékolása? 5 Több mint háromszáz dénárért831 el lehetett volna adni a [nárdusz]olajat, s [az árát] a szegényeknek lehetett volna adni.”832 És ráripakodtak.8336 Jézus azonban azt mondta: „Hagyjátok [békén] őt! Miért okoztok neki fáradalmat834, [hiszen] jó tettet vitt végbe rajtam?!8357A szegények ugyanis mindenkor veletek lesznek, és amikor csak akarjátok, tehettek velük jót, én azonban nem leszek veletek mindenkor.8368Amire képes volt, megtette.837Előre megkente testemet a temetésre.8389Ámen, mondom nektek, bárhol hirdetik majd meg az örömüzenetet az egész világon, azt is elmondják, amit ő tett, az ő emlékezetére.”839

10 Júdás, a karióti férfi, amaz egy a tizenkettő közül, elment a főpapokhoz, hogy kiszolgáltassa840 nekik [Jézust].84111 Amikor pedig ezek meghallották [ezt], megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki.842 [Ő aztán] kereste [a módját], hogyan szolgáltassa ki őt alkalmas időben.

12843 A kovásztalan [kenyerek ünnepének] első napján, amikor a pászka[bárányt] föláldozzák, tanítványai így szóltak [Jézushoz]: „[Mit] akarsz, hová menjünk elkészíteni [neked] a pászka[bárányt], hogy megehesd?” 13 Erre elküldte két tanítványát, és [ezt] mondta nekik: „Menjetek el [titokban]844 a városba! Találkozni fogtok egy vizeskorsót cipelő emberrel.845 Kövessétek őt,14és ahová bemegy, [ott] mondjátok meg a házigazdának, hogy a rabbi [ezt] üzeni: »Hol van a szállásom, ahol tanítványaimmal megehetem a pászka[bárányt]?«15 Ő mutat majd nektek egy nagy, párnákkal kirakott, előkészített846 emeleti szobát, és ott847 készítsétek el nekünk848.”16 Erre elmentek a tanítványok, bementek a városba, és [mindent] megtaláltak, ahogy megmondta nekik. És elkészítették a pászka[bárányt].

17 Amikor beesteledett, odament a Tizenkettővel. 18 Már asztalhoz telepedtek és ettek, amikor Jézus így szólt: „Ámen, mondom nektek, hogy egy közületek ki fog szolgáltatni engem; [egy], aki velem eszik.”84919 Elszomorodtak, és elkezdték mondogatni neki, egyik a másik után: „Csak nem én?” 20 Ő azonban azt mondta nekik:„A tizenkettő közül egy, aki velem együtt mártogat a tálba. 85021 Az emberfia ugyan elmegy, amint megíratott róla851, de jaj annak az embernek, aki kiszolgáltatja az emberfiát. Jobb lenne számára, ha nem vált volna azzá az emberré, [akivé lett].”852

22853 Miközben ettek, [kezébe] vett [egy darab] kenyeret, elmondta [fölötte] az áldást854, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta: „Vegyétek! Ez vagyok én855.”85625 [Később így szólt:]„Ámen, mondom nektek, soha többé nem iszom a szőlőtő terméséből addig a napig, amikor majd újra iszom azt Isten országában.” 85723 Aztán [kezébe] vette a poharat, és miután hálát adott858, odaadta nekik, és mindnyájan ittak belőle. 24 Majd azt mondta nekik: „Ez a vérem, a szövetségé, [az a vér], amely sokakért kiontatik.859

26860 Zsoltárokat énekelve861 kimentek az Olajfák hegyére. 27 Jézus ekkor azt mondta nekik:862„[Alighanem]863 mindannyian eltántorultok864 majd865, mert megíratott:866 »Meg fogom verni a pásztort, s a juhok majd szétszóródnak.«28De mihelyt [Isten]867 kihúzott868 engem [a bajból],869 előttetek megyek870 majd [vissza]871 Galileába.”872

29 Péter azonban ezt mondta neki: „Lehet, hogy mindannyian eltántorulnak majd, de nem én!” 30 Erre Jézus így szólt hozzá: „Ámen, mondom neked, te ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas (kétszer) kiált, háromszor tagadsz meg engem.”87331 Ő azonban még buzgóbban beszélt: „Ha meg kellene is halnom veled együtt, semmiképpen sem foglak megtagadni téged!” Ugyanígy beszéltek [a többiek is] mindannyian.

32 Elmentek arra a birtokocskára, amelynek a neve Getszemáni874, s [ott] azt mondta tanítványainak: „Üljetek le itt, amíg imádkozom!”87533 Aztán maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és kezdett megborzadni és kezdte elveszíteni nyugalmát87634 Akkor azt mondta nekik: „Halálosan szomorú877 vagyok.878 Maradjatok itt, és legyetek résen!”87935 Majd kissé előrébb ment, a földre borult, és imádkozott, hogy ha lehetséges, távozzék el tőle [ez] az óra, 36 és ezt mondta: „ABBA880, (Atyám)881, minden lehetséges neked882: Vedd el tőlem ezt a poharat!883 De nem azt [fogom cselekedni], amit én akarok, hanem amit te.”88437 Aztán [vissza]ment, és alva találta őket. Ezért így szólt Péterhez: „Simon, [te] alszol!? Nem volt erőd egy órát résen lenni?88538Legyetek résen, és imádkozzatok, hogy le ne gyűrjön886 titeket a próbatétel!887 [Mert] legbelül888 készséges ugyan az ember, de testi [mivoltában]889 erőtlen.”39 Ismét elment, imádkozott, és ugyanazt mondta. 40 Mikor ismét [vissza]ment, [megint] alva találta őket, mert szemük elnehezült, és nem tudták, mit feleljenek neki. 41 [Visszament] harmadszor is, és azt mondta nekik: „Aludjatok csak tovább, és pihenjétek ki magatokat!... Elég [ebből]890! Eljött az óra!891 Lássátok hát:892 [Isten] kiszolgáltatja893 az embert, és így engem is894 a bűnösök kezébe!89542Keljetek föl! Menjünk [előre]896! Lássátok, [hogy] megérkezett, aki kiszolgáltat engem!”897

43 És rögtön, még miközben beszélt, megérkezett Júdás, a Tizenkettő egyike, és vele tőrökkel898 és dorongokkal [felfegyverzett] tömeg a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől. 44 Aki kiszolgáltatta őt, előre megbeszélte velük a jelet:899 „Akit majd megcsókolok, ő az. Tartóztassátok le, és vezessétek el biztonságosan!” 45 És amint odaért, azonnal odament hozzá, és így szólt: „Rabbi!”, és izgatottan megcsókolta900 őt. 46 Azok pedig megragadták őt, és letartóztatták. 47 Valaki901 azonban, egy a körülállók közül, tőrt rántott, rávágott a főpap rabszolgájára, és levágta a fülecskéjét902. 48 Ekkor903 megfelelt904 nekik Jézus, és azt mondta: „Mint [valami] terrorista905 ellen, [úgy] vonultatok ki tőrökkel és dorongokkal, hogy elfogjatok.90649Nap mint nap veletek voltam a templomban, amikor tanítottam, de nem tartóztattatok le;907 de [azért kellett ennek így történnie], hogy beteljesedjenek az Írások908.”50 Ekkor [tanítványai] mind elhagyták őt, és elfutottak.90951 Egy fiatalember910 azonban – meztelen [testére csak] egy vászonleplet dobván – követte őt; le akarták tartóztatni, 52 de ő hátrahagyta a vászonleplet, és meztelenül elfutott.

53911 Jézust elvezették a [hivatalban lévő] főpaphoz, [akinél] összegyűltek a főpapok, a vének és az írástudók mind. 54 Péter pedig messziről követte őt, [egészen] a főpap [palotájának] belső udvaráig, és együtt ült a szolgákkal a tűz körül, és melegedett.

55912 A főpapok pedig, és az egész Főtanács913 tanúvallomást keresett Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak. 56 Sokan tettek ugyanis hamis tanúságot ellene, de a tanúvallomások nem voltak egybehangzóak. 57 Azután előálltak [még] néhányan, és hamis tanúságot tettek ellene, mondván: 58 „Mi hallottuk, amikor azt mondta: »Én lerombolom majd ezt a kézzel csinált szentélyt914, és három nap alatt másikat, nem kézzel csináltat építek915.«” 59 Tanúvallomásuk azonban így sem volt egybehangzó. 60 Ekkor a főpap kiállt középre, és megkérdezte Jézustól: „Nem felelsz semmit [arra], amit ezek ellened vallanak?” 61a Ő azonban hallgatott, és nem felelt semmit.

61b916 A főpap ismét kérdezte őt, és így szólt hozzá: „Te vagy-e a Messiás, az Áldott [Isten] fia?” 62 Jézus azonban ezt mondta: „(Te mondtad, hogy)917 én vagyok; és látni fogjátok918 az emberfiát az Erő919 jobbján ülni920, és jönni az ég felhőivel921.”63 A főpap viszont megszaggatta ruháit, és így szólt: „Mi szükségünk van még tanúkra? 64 Hallottátok az [isten]gyalázást! Mi látszik számotokra [helyesnek]?” Azok pedig mind elítélték őt, [mondván, hogy] méltó a halálra.922

65 Erre egyesek elkezdték köpdösni, majd betakarták az arcát, verték őt923, és ezt mondták neki: „Prófétálj!”924 És a szolgák is megpofozták.

66925 Miközben Péter lent volt az udvarban, [arra] ment a főpap egyik szolgálólánya, 67 meglátta a melegedő Pétert, rátekintett, és így szólt: „Te is a nazarénus Jézussal voltál.” 68 Ő azonban letagadta, mondván: „Nem ismerem [őt], és nem is értem, amit mondasz.” [Ezzel] kiment az előudvarba. (Ekkor megszólalt a kakas.)92669 A szolgálólány azonban meglátta, és elkezdte ismét mondogatni az ott állóknak: „Ez közülük való!” 70 Ő azonban ismét tagadta. Kis idő múltán az ott állók ismét azt mondták Péternek. „Valóban közülük való vagy, mert te is galileai vagy.”92771 Ő azonban elkezdett átkozódni és esküdözni: „Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek!” 72 És rögtön megszólalt a kakas (másodszor)928. Ekkor Péter visszaemlékezett arra a kijelentésre, amit Jézus mondott neki: „Mielőtt a kakas (kétszer) kiált, háromszor tagadsz meg engem.” Elgondolkodott929 [ezen], és sírt.

15 1930 És rögtön kora reggel határozatot hoztak931 a főpapok a vénekkel és az írástudókkal [együtt] és az egész Főtanács932, megbilincselve elvezették Jézust, és kiszolgáltatták Pilátusnak.9332 Pilátus pedig megkérdezte őt: „Te vagy a zsidók934 királya?” Ő azonban megfelelt neki, mondván: „[Ezt] te mondod.”3 [Közben] a főpapok sok mindennel vádolták.9354 Pilátus pedig ismét kérdezte őt: „Semmit sem felelsz? Nézd, mennyi mindennel vádolnak!” 5 Jézus azonban többé semmit sem felelt936, úgyhogy Pilátus csodálkozott.937

6 [Minden húsvéti] ünnepen szabadon engedett azonban egy foglyot, akit [éppen] kikértek.9387 Volt pedig [akkor] egy Barabbásnak nevezett [fogoly], akit azokkal a lázadókkal együtt bilincseltek meg, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el.9398 Felment a tömeg, és elkezdte kérni [Pilátust, hogy tegye meg], amit tenni szokott nekik. 9 Pilátus viszont így válaszolt nekik: „Akarjátok-e, hogy szabadon engedjem nektek a zsidók királyát?”94010 Felismerte ugyanis, hogy a főpapok rosszindulatból szolgáltatták ki őt. 11 A főpapok viszont felbujtották941 a tömeget942, hogy inkább Barabbást engedje szabadon nekik. 12 Pilátus viszont ismét megfelelt nekik, és azt mondta: „Mit tegyek hát [azzal], akit a zsidók királyának mondotok?” 13 Azok ismét felkiáltottak: „Feszítsd keresztre őt!” 14 Pilátus viszont azt mondta nekik: „De hát mi rosszat tett?” Azok viszont még hangosabban kiáltottak fel: „Feszítsd keresztre őt!” 15 Pilátus viszont eleget akart tenni a tömegnek, ezért szabadon engedte nekik Barabbást, Jézust [pedig] megkorbácsoltatta943, és kiszolgáltatta944, hogy keresztre feszítsék.945

16 A katonák viszont elvezették őt a [palota] belső udvarába, vagyis a praetoriumba946, és összehívták az egész őrséget947. 17 Aztán bíbor[színű köpeny]t948 adtak rá, és tövisből font koronát tettek [a feje] köré949, 18 majd elkezdték köszöntgetni: „Üdv neked950, zsidók királya!” 19 És náddal951 verték a fejét, leköpdösték952, és térdet hajtva hódoltak neki.95320 Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor[köpeny]t, és ráadták saját ruháit, aztán kivezették, hogy keresztre feszítsék.

21 Kényszerítettek egy arrajárót954, [bizonyos] cirénei Simont, Alexander és Rufusz apját955, aki [épp] a mezőről jött, hogy vigye [Jézus] keresztjét956. 22 A Golgota [nevű] helyre vitték őt, ami lefordítva [azt jelenti], Koponyahely. 23 [Ott] mirhával kevert bort adtak neki957, ő azonban nem fogadta el958. 24 Aztán keresztre feszítették959 őt, és szétosztották ruháit, sorsot vetve rájuk, ki mit vigyen el960. 25 A harmadik óra961 volt, amikor keresztre feszítették. 26 Felirat is volt az ellene [emelt] vádról962, amely így volt felírva: „A ZSIDÓK KIRÁLYA”. 27 Keresztre feszítettek vele két terroristát963 is, egyet jobb [oldala], és egyet bal [oldala] felől.96428 (Ezzel beteljesedett az Írás, amely ezt mondja: „És törvényszegők közé számították.”)965

29966 Az arrajárók gyalázták őt, és fejüket rázva mondogatták: 30 „Hé! Te, aki lerombolod a szentélyt, és három nap alatt fölépíted, mentsd meg magadat, és gyere le a keresztről!” 31 Hasonlóan gúnyolódtak a főpapok is egymás között, az írástudókkal [együtt], és így szóltak: „Másokat megmentett, önmagát nem képes megmenteni!96732 A Messiás! Izrael királya! Jöjjön le most a keresztről, hogy meglássuk és elhiggyük!”968 A vele együtt keresztre feszítettek is szidalmazták.969

33 És amikor eljött a hatodik óra, sötétség lett az egész földön970 a kilencedik óráig. 34 A kilencedik órában pedig Jézus nagy hangon971 felkiáltott: „Éloi, Éloi,972(lama szabakhtani?)!” , ami lefordítva azt jelenti: „Istenem, Istenem973, (miért hagytál el engem?974)!”35 A körülállók közül néhányan meghallották ezt, és így szóltak: „Nézd, Illést hívja!”97536 Valaki976 erre elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel977, rátűzte egy nádra, és inni adott neki978, miközben így szólt: „Hagyjatok! Lássuk meg, eljön-e Illés, hogy levegye?” 37 Jézus pedig nagy hangot hallatván, kilehelt.979

38 A szentély függönye [ekkor] kettéhasadt, fölülről az aljáig.98039 Amikor a százados, aki ott állt vele szemben, látta, hogy így981 lehelt ki982, ezt mondta: „Valóban egy isten fia volt ez az ember!”983

40 Voltak [ott] asszonyok is, akik messziről szemlélték [az eseményeket], köztük Mária, a magdalai984 is, és Mária, a kisebbik Jakab985 és Jószé anyja, és Szalómé986, 41 akik követték és szolgálták [Jézust], amikor Galileában volt987, és sok más [asszony]988, akik vele együtt mentek föl Jeruzsálembe.989

42 Amikor már estére járt az idő990, mivel az előkészület [ideje] volt, vagyis szombat előtti [nap], 43 eljött az Arimateából való József, egy tekintélyes991 tanácstag992, aki maga is várta Isten országát993, felbátorodva994 bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét995. 44 Pilátus elcsodálkozott, hogy állítólag már halott996, ezért magához hívatta a századost, és megkérdezte tőle, vajon csakugyan meghalt-e már?99745 Amikor a századostól megtudta998, odaajándékozta999 a holttestet Józsefnek. 46 [Ő pedig] vászonleplet vásárolván1000, levette őt [a keresztről], begöngyölte a vászonlepelbe, és elhelyezte1001 őt egy sziklába vágott sírban1002, és követ hengerített oda a sírbolt ajtajához.100347 Mária, a magdalai pedig, és Mária, Jószé anyja szemügyre vette, hová tette [őt József].1004

16 100511006 A szombat elmúltával1007 Mária, a magdalai, és Mária, Jakab [anyja], valamint Szalómé illatszereket1008 vásároltak be, hogy elmenjenek és megkenjék őt1009. 2 Nagyon korán reggel, a hét első napján1010 mentek a sírhoz, napfelkeltekor. 3 Azt mondták egymás között: „Ki fogja elhengeríteni nekünk a követ a sírbolt ajtajából?”10114 Amikor azonban föltekintettek, észrevették, hogy [valaki már] visszagördítette a követ; ugyanis igen nagy1012 volt. 5 Miután bementek a sírboltba, meglátták, hogy egy [hosszú] fehér ruhába öltözött fiatalember ül jobb felől;1013 ekkor megrettentek1014. 61015 Ő viszont azt mondta nekik: „Ne rettenjetek meg! A nazarénus1016 Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek? [Isten] fölébresztette.1017 Nincs itt. Íme, a hely, ahová tették őt. 7 De menjetek el gyorsan1018, és mondjátok meg tanítványainak és Péternek: »Előttetek megy Galileába.«1019 Ott látni fogjátok őt [magát], amint megmondta nektek.”10208 Miután kimentek, elfutottak a sírbolttól1021, ugyanis remegés és önkívület fogta el őket1022, és senkinek semmit nem mondtak el1023, attól tartottak1024 ugyanis...1025

102691027 Miután a hét első napján kora reggel feltámadt, [Jézus] először a magdalai Máriának jelent meg, akiből [annak idején] hét démont űzött ki.102810 Ő útnak eredve megvitte a hírt azoknak [a férfiaknak], akik vele voltak1029 [korábban], [most pedig] gyászoltak és sírtak. 11 Ezek azonban meghallván, hogy él, és hogy [Mária] látta őt, nem hitték el [neki]. 12 Ezután közülük kettőnek mutatta meg [őt] Isten1030 más alakban, amikor vidékre mentek.103113 Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de ezeknek sem hitték el. 14 Később Isten megmutatta1032 [őt] a Tizenegynek is, amikor asztalnál ültek1033, [ő pedig] megszidta hitetlenségüket és kőszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután [Isten] fölébresztette1034.

151035 Aztán így szólt hozzájuk:„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek ki az örömüzenetet az egész teremtésnek! 103616Aki bízik [Istenben]1037 és [mégis]1038 alámerítették1039, azt [Isten] meg fogja menteni, aki nem bízik [Istenben], azt [Isten] el fogja ítélni.104017Az [Istenben] bízókat pedig ezek a jelek fogják követni:1041 az én nevemben démonokat fognak kiűzni,1042 új nyelveken beszélnek,104318kígyókat távolítanak el (a kezükkel)1044, és ha valami halált okozót isznak, semmiképp sem fog ártani nekik,1045[továbbá] gyengélkedőkre teszik majd rá a kezüket, és azok jól lesznek.”1046

19 Az Urat, (Jézust), miután beszélt velük, [Isten] kétségtelenül felvitte az égbe, és [ott] Isten jobbján ült le.104720 Ők pedig kimentek, és mindenütt meghirdették [az örömüzenetet], az Úr [pedig] együtt munkálkodott velük, és1048 megerősítette az üzenetet az azt kísérő jelekkel.1049AZ EVANGÉLIUM LUKÁCS* SZERINT

1 11 Miután már sokan megpróbálták rendszerbe foglalva elbeszélni a köztünk beteljesedett eseményeket, 2 ahogyan [hagyományként] átadták nekünk azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái lettek [Isten] szavának, 3 jónak láttam én is, hogy miután az elejétől kezdve mindennek gondosan utánajártam, sorjában megírjam [őket] neked, igen kiváló Theophilosz, 4 hogy felismerd annak a tanításnak a megbízhatóságát, amelyre oktattak téged.

25 Történt, [hogy] Heródesnek, Júdea királyának napjaiban volt egy pap, név szerint az Abia [papi] csoportjából [való] Zakariás, és felesége, aki Áron leányai közül [származott], és a neve Erzsébet. 6 Mindketten igazak voltak Isten előtt, és feddhetetlenül megtartották az Úr minden parancsát és rendelkezését. 7 Nem volt azonban gyermekük, mivel Erzsébet meddő volt, és mindketten előrehaladott korúak voltak.

8 Történt pedig, hogy amikor [egyszer] csoportjának [beosztási] rendje szerint papi tisztét gyakorolta Isten előtt, 9 a papi tisztség szokásának megfelelően őrá esett a sors, hogy bemenjen az Úr szentélyébe, és bemutassa a füstölőáldozatot; 10 [miközben] a füstölőáldozat órájában a nép egész sokasága kinn imádkozott, 11 megjelent neki az Úr angyala a füstölőáldozati oltár jobb oldalán állva. 12 Amikor meglátta, Zakariás megrettent, és félelem szállta meg. 13 Az angyal azonban így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, mert [Isten] meghallgatta kérésedet, és feleséged, Erzsébet fiút fog szülni neked, [te pedig] a János nevet add [majd] neki. 14 Örülni és ujjongani fogsz, és sokan örvendeznek majd születésén, 15 mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és bódító italt nem fog inni, és szent Lélek tölti be már anyja méhétől fogva, 16 és Izrael fiai közül sokakat visszatérít az Úrhoz, Istenükhöz. 17 Illés szellemében és erejével jár majd [az Úr] előtt, hogy az apák szívét visszatérítse a gyermekekhez, az engedetleneket pedig az igazak lelkületére, [és így] [jól] felkészített népet állítson elő az Úrnak.” 18 Zakariás erre így szólt az angyalhoz: „Miből fogom ezt megtudni? Én ugyanis öreg ember vagyok, és feleségem [is] előrehaladott korú.” 19 Az angyal megfelelt neki, mondván: „Én Gábriel vagyok, aki ott áll Isten előtt. [Isten azért] küldött el [engem], hogy beszéljek veled, és örömüzenetként meghirdessem neked ezeket. 20 És íme, hallgatni fogsz, és nem tudsz beszélni addig a napig, amikor ezek megtörténnek, azért, mert nem hittél szavaimnak, amelyeket [Isten] beteljesít majd a maguk alkalmas idejében.” 21 A nép pedig várta Zakariást, és csodálkozott, hogy [annyit] késlekedik a szentélyben. 22 Amikor viszont kijött, nem tudott beszélni velük, mire fölismerték, hogy látomást látott a szentélyben. Ő maga [csak] integetett nekik, és megmaradt némának.

23 És történt, hogy istentiszteleti szolgálata napjainak leteltével hazament. 24 E napok után felesége, Erzsébet fogant, majd öt hónapig rejtőzködött, mondván: 25 „Így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor letekintett rám, hogy elvegye rólam gyalázatomat, [amelyet] az emberek között [viseltem].” 26 A hatodik hónapban Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea Názáret nevű városába 27 egy szűzhöz, aki jegyese volt egy Dávid házából [való], József nevű férfinak; a szűz neve pedig Mária [volt]. 28 Bement hozzá, és ezt mondta: „Üdv neked, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!” 29 Ő egészen megzavarodott erre a szóra, és fontolgatta, miféle köszöntés ez. 30 Akkor az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyelemre találtál Istennél! 31 És íme, méhedben fogansz, és fiút szülsz. A Jézus nevet add neki! 32 Nagy lesz ő, a Magasságbeli fiának hívják majd, és az Úr, az Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, 33 és uralkodni fog Jákob házán [örök] korokon át, és uralmának nem lesz vége.” 34 Mária viszont így szólt az angyalhoz: „Hogyan lesz ez, minthogy nincs kapcsolatom férfivel?” 35 Az angyal megfelelt neki, mondván: „Szent Lélek száll majd le rád, és a Magasságbeli ereje árnyékol be téged, ezért a születendő szentet is Isten fiának fogják hívni. 36 És íme, rokonod, Erzsébet is fiút fogant öregségében, és ez már a hatodik hónapja neki, akit meddőnek neveznek. 37 Mert Istennek egyetlen beszéde sem erőtlen!” 38 Mária pedig azt mondta: „Íme, az Úr szolgálólánya [vagyok]. Történjék velem a te beszéded szerint!” Erre elment tőle az angyal. 39 Mária pedig felkelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába, 40 és bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.

41 És történt, hogy amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult méhében a magzat, és Erzsébet szent Lélekkel telt el, 42 és nagy hangon felkiáltott, és így szólt: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! 43 De hogyan [eshet meg] velem, hogy az én Uramnak anyja eljön hozzám? 44 Mert íme, amikor köszöntésed hangja eljutott fülembe, ujjongva megmozdult méhemben a magzat! 45 És boldog [az az asszony], aki elhitte, hogy lesz beteljesedése mindazon [szavaknak, amiket] az Úr mondott neki.” 46 Mária erre így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, 47 és szellemem felujjongott Isten, az én Megmentőm miatt, 48 mivel rátekintett szolgálólányának alacsonyságára: mert íme, mostantól boldognak mond majd engem minden nemzedék, 49 mivel nagy dolgokat tett velem [az], akinek hatalma van, és szent a neve, 50 és az ő irgalma nemzedékről nemzedékre azokkal [van], akik félik őt. 51 Megmutatta karjának erejét, szétszórta azokat, akiket szívük gondolkodása fennhéjázásra [ösztönzött]: 52 hatalomgyakorlókat döntött le trónjukról, és alacsony [sorúakat] emelt föl, 53 éhezőket töltött be javakkal, és üres [kézzel] küldött el gazdagokat. 54 Gondjaiba vette szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék az irgalmasságról 55 Ábrahám és utóda iránt örökre, amint megmondta atyáinknak.” 56 Mária aztán mintegy három hónapig maradt vele, majd visszatért házába. 57 Erzsébet számára pedig betelt a szülés ideje, és fiút szült. 58 Amikor szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen nagy irgalmat gyakorolt rajta az Úr, együtt örültek vele.

59 És történt, hogy a nyolcadik napon elmentek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták hívni. 60 Anyja azonban így felelt [nekik]: „Nem, hanem János legyen a neve!” 61 Ekkor megmondták neki: „Senki sincs rokonságodban, akit így hívnak.” 62 Majd intettek apjának, hogy minek akarja neveztetni, 63 mire [ő] írótáblácskát kért, és ráírta: „János a neve.” Valamennyien elcsodálkoztak. 64 Erre azonnal megnyílt a szája és [megoldódott] a nyelve, és [csak] beszélt, [beszélt], és áldotta Istent.

65 És történt, hogy a szomszédokat mind félelem szállta meg, és Júdea egész hegyvidékén szóbeszéd tárgyát alkották mindezek a dolgok; 66 akik meghallották, mind szívükre vették, és így szóltak: „Vajon mi lesz ebből a gyermekből?” Hiszen [csakugyan] az Úr keze volt vele. 67 Apja, Zakariás pedig betelt szent Lélekkel, és így prófétált: 68 „Áldott az Úr, Izrael Istene, mert rátekintett népére, és megváltást szerzett neki, 69 és [magasba] emelte nekünk a megmentés szarvát szolgájának, Dávidnak házában, 70 amint megmondta szent prófétáinak szája által [örök] koroktól fogva: 71 megmentést ellenségeinktől és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; 72 hogy irgalmat gyakoroljon atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, 73 arról az esküről, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy megadja nekünk, 74 hogy – miután kiszabadított minket az ellenség kezéből – félelem nélkül szolgáljuk őt [mint Istent] 75 jámborságban és igazságosságban őelőtte, életünk minden napján. 76 Téged pedig, gyermekem, a Magasságbeli prófétájának fognak hívni, az Úr előtt jársz majd ugyanis, hogy elkészítsd útjait, 77 hogy megadd a megmentés ismeretét népének, [ami] vétkeinek elengedésében [áll] 78 Istenünk mélységes irgalma révén, amellyel ránk fog tekinteni a napfelkelte a magasságból, 79 hogy megvilágítsa azokat, akik sötétségben és a halál árnyékában ülnek, és ráigazítsa lábunkat a békesség útjára.” 80 A gyermek pedig növekedett, és [folyamatosan] erősítette őt [a] Lélek, és a pusztában volt addig a napig, amíg [nyilvánosan] föl nem lépett Izraelben.

2 1 Történt pedig azokban a napokban: Augusztusz császártól rendelet jött ki, hogy írják össze az egész [lakott] földkerekséget. 2 Ez az első összeírás akkor történt, amikor Küréniosz volt Szíria helytartója. 3 Valamennyien elmentek, hogy összeírják őket, ki-ki a saját városába. 4 Felment pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak, mivel Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5 hogy összeírják Máriával, jegyesével együtt, aki várandós volt.

6 Történt pedig, hogy ott tartózkodásuk alatt beteltek [Mária] szülésének napjai, 7 és megszülte elsőszülött fiát, és bepólyálta őt, és jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a vendégfogadóban. 8 Pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt ugyanazon a vidéken, s az éjszakában őrváltásról őrváltásra őrizték nyájukat. 9 [Egyszerre csak] odaállt eléjük az Úr [egyik] angyala, és körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem fogta el őket. 10 Az angyal akkor így szólt hozzájuk: „Ne féljetek, mert íme, nagy öröm jó hírét hirdetem nektek, és [öröm] lesz ez az egész népnek, 11 mert Dávid városában ma Megmentő született meg nektek; ő [a] Messiás, [az] Úr. 12 Ez nektek a jel: Találtok majd egy csecsemőt, bepólyálva és jászolban fekve.” 13 És hirtelen mennyei sereg[ek] sokasága lett [ott] az angyallal, magasztalták Istent, mondván: 14 „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú emberek között3!”

15 És történt, hogy amikor az angyalok elmentek tőlük a mennybe, a pásztorok így beszéltek egymás között: „Menjünk hát el Betlehemig, és lássuk meg ezt a dolgot, ami történt, [s] amit az Úr megismertetett velünk!” 16 Sietve elmentek, és megtalálták Máriát is, meg Józsefet is, és a jászolban fekvő csecsemőt. 17 Amikor pedig meglátták [ezt], megismertették azt a beszédet, amelyet erről a gyermekről mondott nekik [az angyal]. 18 Mindazok, akik ezt meghallották, elcsodálkoztak azon, amit a pásztorok elmondtak nekik. 19 Mária pedig őrizgette mind e szavakat, és szívében fontolgatta őket. 20 A pásztorok azután visszatértek, dicsőítve és magasztalva Istent mindazért, amit meghallottak és megláttak, amint [az angyal] megmondta nekik.

21 Amikor betelt a nyolc nap ahhoz, hogy körülmetéljék őt, a Jézus nevet adták neki; ezt nevezte meg az angyal, mielőtt megfogant volna [anyja] méhében.

22 Amikor aztán beteltek a tisztulás napjai Mózes törvénye szerint, fölvitték őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, 23 amint írva van az Úr törvényében: „Minden hímnemű elsőszülöttet nevezzenek »az Úr számára szent«-nek”, 24 és hogy megadják az áldozatot az Úr törvényében mondottak szerint: egy pár gerlicét, vagy két galambfiókát.

25 És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű ember, és ez az ember igaz és vallásos volt, várta Izrael vigaszát, és szent Lélek [nyugodott] rajta. 26 A szent Lélek [korábban] kijelentette neki, hogy nem látja meg a halált, amíg meg nem látja az Úr Messiását. 27 A Lélek ösztönzésére elment a templomba, és amikor szülei bevitték a gyermek Jézust, hogy megcselekedjék vele, amit a törvény szerinti szokás [megkívánt], 28 akkor karjaiba vette őt, és ezekkel a szavakkal áldotta Istent: 29 „Most bocsásd el szolgádat, Parancsolóm, szavad szerint békességben, 30 mert szemeim meglátták megmentésedet, 31 amelyet elkészítettél minden nép színe előtt; 32 világosság [az], kinyilatkoztatásul a [pogány] nemzeteknek, és dicsőségére népednek, Izraelnek.” 33 Apja és anyja csodálkozott a róla mondottakon. 34 Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak elesésének és talpra állásának [okául] rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak 35 – sőt a saját lelkedet is kard járja majd át –, hogy így lelepleződjenek sok szív gondolatai.”

36 Volt [ott egy] Anna [nevű] prófétanő [is], Fánuél leánya Áser törzséből. Igen előrehaladott korú volt. Szüzessége után hét évig élt férjével, 37 aztán [mostanáig], nyolcvannégy éves koráig özvegy volt; nem távozott el a templomból, és éjjel-nappal böjtöléssel és imádsággal szolgálta Istent. 38 Ugyanebben az órában odament, magasztalta Istent, és beszélt róla mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak.

39 Amikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek Galileába, az ő városukba, Názáretbe. 40 A gyermek pedig növekedett, bölcsességgel betelve megerősödött, és Isten kegyelme volt rajta.

41 Szülei minden évben Jeruzsálembe mentek a pászka ünnepére. 42 Amikor [Jézus] tizenkét éves lett, [szintén] felmentek [Jeruzsálembe] az ünnepi szokás szerint; 43 miután leteltek az [ünnep]napok, [szülei] hazaindultak, [de] az ifjú Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei pedig nem vették észre. 44 Mivel úgy vélték, hogy az úti társaságban van, elmentek egy napi járóföldre, s [akkor] mindenütt keresgélték a rokonok és az ismerősök között. 45 Minthogy nem találták meg, visszatértek Jeruzsálembe, és [ott] keresgélték mindenütt. 46 És történt, hogy három nap múltán megtalálták a templomban, amint a tanítók körében ült, és hol hallgatta, hol kérdezte őket. 47 Mindnyájan (akik hallották őt) ámulatba is estek értelmességén és feleletein. 48 Amikor [szülei] meglátták, megdöbbentek, és anyja így szólt hozzá: „Fiam, miért tetted ezt velünk? Nézd, apád meg én is gyötrődve keresünk!” 49 Erre így szólt hozzájuk: „Hogy-hogy kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?”50 Ők azonban nem értették meg azt a beszédet, amelyet mondott nekik. 51 Aztán lement velük [Jeruzsálemből], és elment Názáretbe, és alávetettjük volt. Anyja a szívében őrizgette mindezeket a beszédeket, 52 Jézus pedig előrehaladt bölcsességben, életkorban, valamint az Isten és emberek előtti kedvességben.

3 41 Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhonitisz tartományának negyedes fejedelme Fülöp, Abiliné negyedes fejedelme pedig Lüzániász, 2 Annás és Kaifás főpapok idejében történt, [hogy] a pusztában Isten szava [szólt] Jánoshoz, Zakariás fiához. 3 Ő pedig elment a Jordán egész környékére, és azt hirdette, hogy merítkezzenek alá, és változtassák meg gondolkodásukat és életüket, [s akkor Isten] megbocsátja bűneiket, 4 amint írva van Izajás próféta szavainak könyvében: „Kiáltó hangja [hallatszik] a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!55 Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot tegyetek alacsonnyá, ami görbe, legyen egyenessé, ami göröngyös, legyen sima úttá, 6 és [így] minden test lássa meg Isten megmentő [tettét]!”

7 Így beszélt hát a tömeghez, amely kiment hozzá, hogy alámerítkezzék általa: „Viperák fajzatai, ki oktatott ki titeket arra, hogy elfussatok az elkövetkező harag elől? Teremjetek tehát az [új] gondolkodás- és életmódhoz méltó gyümölcsöket, 8 és ne kezdjétek el mondani magatokban: »Nekünk Ábrahám az atyánk«, mert mondom nektek, hogy képes az Isten ezekből a kövekből [is] gyermekeket támasztani Ábrahámnak. 9 A fejsze pedig már ott is van a fák gyökerén: [Isten] kivág, és tűzre vet minden olyan fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.”

10 A tömeg erre megkérdezte: „Mit tegyünk tehát?” 11 Ő pedig ezt mondta nekik: „Akinek két ruhája van, adja át [az egyiket] annak, akinek [egy] sincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan tegyen!” 12 Odamentek hozzá vámosok is, és így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” 13 Ő pedig így szólt hozzájuk: „Ne hajtsatok be többet, mint amennyit megszabtak nektek!” 14 Megkérdezték őt a katonák is: „És mi mit tegyünk?” Azt mondta nekik: „Senkit se zsaroljatok meg, és [senkit] ne vádoljatok hamisan [nyereségvágyból], hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal!”

15 Mivel pedig a nép feszülten várakozott, és valamennyien azt fontolgatták szívükben, hátha maga János a Messiás, 16 János megfelelt mindnyájuknak, mondván: „Én [a magam részéről] vízbe merítelek alá titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, [és] akinek saruszíját megoldani nem vagyok elég [jó]: ő szent Lélekbe és tűzbe fog bemeríteni titeket;617 [ő], akinek szórólapát van a kezében, hogy alaposan megtisztítsa szérűjét7, és összegyűjtse magtárában a búzát, a pelyvát azonban olthatatlan tűzzel fogja elégetni.” 18 Bizony, még sok másra is buzdítva örömüzenetet hirdetett a népnek.

819 Heródes negyedes fejedelem azonban, akit [János] megfeddett testvérének felesége, Heródiás miatt, és minden gonoszság miatt, amit Heródes végbevitt, 20 mindezt megtetézte azzal, hogy Jánost börtönbe záratta.9

1021 Történt pedig, hogy amikor az egész nép alámerítkezett, Jézus is alámerítkezett; miközben imádkozott, megnyílt11 az ég, 2212 és a szent Lélek testi alakban galambként leszállt rá, és hang [szólt] az égből: „Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm!”13

1423 Maga Jézus mintegy harminc esztendős volt15, amikor elkezdte [nyilvános működését], [és] úgy tartották16, hogy [egyik]17 fia volt Józsefnek, [ő pedig] Élié, 24 [akinek az ősei pedig] Mattát, Lévi, Melki, Jannáj, József, 25 Mattatiás, Ámosz, Náhum, Heszli, Naggai, 26 Mahat, Mattatiás, Simei, Jószék, Jóda, 27 Jóhánán, Résa, Zerubbábel, Sealtiél, Néri, 28 Melki, Addi, Kószám, Elmadám, Ér, 29 Jézus, Eliézer, Jórim, Mattát, Lévi, 30 Simeon, Júda, József, Jónám, Eljakim, 31 Melea, Menna, Mattáta, Nátán, Dávid, 32 Jessze, Óbed, Boáz, Szalmón, Nahsón, 33 Aminádáb, Admin, Arni, Eszróm, Fáresz, Júda, 34 Jákob, Izsák, Ábrahám, Táre, Náhor, 35 Szerúg, Ragau, Fálek, Eber, Szála, 36 Kainám, Arfaxád, Szém, Noé, Lámek, 37 Matuszála, Hénok, Járed, Maleleél, Kainám, 38 Enós, Szét, Ádám, Isten.18

4 191 Jézus pedig szent Lélekkel20 telten visszatért a Jordántól, és a Lélek21 negyven napon át ide-oda űzte őt a pusztában22. 2 Eközben próbára tette az Ördög23. Semmit sem evett24 azokban a napokban, de amikor azok véget értek, megéhezett. 3 Ekkor az Ördög így szólt hozzá: „Ha fia vagy Istennek25, mondd ennek a kőnek26, hogy váljék kenyérré!”274 Jézus azonban megfelelt neki: „Írva van, hogy »nem csupán kenyérrel él az ember«.” 28529 És felvitte őt (az Ördög) (egy magas hegyre)30, s egy szempillantás alatt megmutatta neki a lakott föld minden országát. 6 Majd így szólt hozzá az Ördög: „Neked adom mindezt a hatalmat és [ezeknek az országoknak a] dicsőségét, mert [Isten] nekem adta át31, és annak adom, akinek csak akarom:32 ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez.”338 Jézus azonban megfelelt, és ezt mondta neki: (Menj gyorsan mögém, Sátán!) 34Írva van: »Az Úr, a te Istened előtt borulj le, és egyedül neki szolgálj 35!«” 36937 [Az Ördög] aztán elvitte őt Jeruzsálembe, odaállította a templom párkányára38, és így szólt hozzá: „Ha fia vagy Istennek, vesd le magad innen!3910 Írva van ugyanis: »Angyalainak megparancsolja majd, hogy gondosan megőrizzenek téged«, 11 és »tenyerükön fognak hordozni téged, nehogy kőbe üssed lábadat«.”4012 Jézus azonban megfelelt neki, és így szólt: „[Az is] megmondatott [az Írásban 41]: »Ne tedd próbára az Urat, a te Istenedet!«” 4213 Miután az Ördög minden próbatételt elvégzett, egy időre43 eltávozott tőle.44

14 Jézus pedig a Lélek erejével45 [felruházva] visszatért Galileába, s az egész környéken elterjedt róla a hír. 15 Zsinagógáikban tanított46, és mindenki dicsőítette.47

4816 Elment Názáretbe is, ahol felnevelkedett. Szombat napján szokása szerint bement a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson [az Írásból].4917 Izajás próféta könyv[tekercs]ét adták oda neki. Amikor kinyitotta a könyv[tekercs]et, arra a helyre talált rá50, ahol ez volt megírva: 18„Az Úr Lelke [szállt le] rám, mivel felkent engem, hogy megvigyem az 51 örömüzenetet a nyomorgóknak 52; elküldött engem, hogy (meggyógyítsam a megtört szívűeket) 53, [követként] 54 kihirdessem a szabadulást a raboknak 55, s az elvakítottaknak 56 szemük felnyílását 57, szabadon bocsássam a meggyötörteket 58, 19 [és] [követként] kihirdessem az Úr kedves 59 esztendejét 60.” 6120 És összegöngyölte a könyv[tekercs]et, visszaadta a [zsinagóga]szolgának62, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, 21 ő pedig így kezdett el beszélni hozzájuk: „Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára.” 6322 Mindnyájan tanúi voltak64, és csodálkoztak65 a jóindulat66 szavain, amelyek szájából jöttek, és azt mondták: „Nemde József fia ez?!” 2367 Erre [Jézus] ezt mondta nekik: „Bizonyára azt a közmondást mondjátok majd nekem: »Orvos, kezeld saját magadat!« Cselekedd itt, a hazádban is mindazt, ami – ahogy értesültünk róla – megtörtént Kafarnaumban!”24 [Ő] viszont azt mondta: Ámen, mondom nektek: Egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában.6825 Az igazságnak megfelelően mondom azonban nektek: Sok özvegy volt Izraelben Illés napjaiban, amikor három évre és hat hónapra bezárult az ég, úgyhogy nagy éhínség lett [azon] az egész földön, 26 de közülük senkihez sem küldte el [Isten] Illést, kivéve azt az özvegyasszonyt, aki a Szidón [vidékén fekvő] Száreptában [élt]. 27 És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta [idejében], de senkit sem tisztított meg [Isten], kivéve a szír Námánt.”28 Ezeket hallva, a zsinagógában valamennyien elteltek [izzó] haraggal, 29 felálltak, kiűzték őt a városból, annak a hegynek egyik meredélyéig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák,6930 ő azonban keresztülhaladt közöttük, és elment.70

7131 Lement Kafarnaumba72, Galilea egyik városába, és szombatonkint tanította őket. 32 [Hallgatói] megdöbbentek tanításán, mert szavának hatalma volt.

7333 Volt a zsinagógában egy meg nem tisztult démon szellemének74 hatása alatt álló ember, s [ez] nagy hangon felkiáltott: 34 „Hé! Mi közünk hozzád, nazarénus Jézus?! Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? [Én átlátok rajtad, és] tudom, ki vagy [valójában], [te] Isten [látszólagos] Szentje!” 35 Jézus keményen rászólt: „Némulj el, és menj ki belőle!” Erre a démon odavetette középre [az embert], [és] kiment belőle anélkül, hogy kárt tett volna benne. 36 Mindenkit (nagy) borzadás fogott el, és így beszéltek egymás között: „Micsoda szó ez, hogy hatalommal és erővel parancsol a meg nem tisztult szellemeknek, és azok kimennek?!” 37 És a környék minden helységébe szétterjedt róla a szóbeszéd.

7538 Miután felkerekedett a zsinagógából, bement Simon házába76. Simon anyósát nagy láz gyötörte77. Meg is kérdezték Jézust vele kapcsolatban.7839 [Jézus] odament, föléje [hajolt], keményen rászólt a lázra79, s [az] elhagyta őt80, [ő] pedig azonnal felkelt, és [fel]szolgált nekik.

8140 Napnyugtakor aztán mindazok, akiknek különféle betegségektől elgyengült [hozzátartozóik] voltak, odavitték azokat hozzá, ő pedig mindegyikükre rátette a kezét, és [meg]gyógyította őket. 41 Sokakból [még a] démonok is kimentek, s közben így kiáltoztak: „Te vagy az Isten fia!” Keményen rájuk szólt, és nem hagyta beszélni őket, mert [azok] tudták, hogy ő a Messiás82.83

8442 Amikor nappal lett, kiment, és elment egy puszta helyre85, a tömegek viszont felkutatták, odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. 43 Ő viszont így szólt hozzájuk: „Más városokban is hirdetnem kell 86Isten országának örömüzenetét 87, mert evégett küldött engem [Isten] 88.” 44 És hirdette [az örömüzenetet] zsidóföld89 zsinagógáiban.

5 190 Történt pedig, hogy [egy alkalommal], amikor a tömeg körülvette, hogy Isten szavát hallgassa, [Jézus] a Genezáret-tó partján állt, 2 és meglátott két hajócskát, amelyek a tó[parton] álltak, a halászok viszont kiszálltak belőlük, és a hálókat mosták. 3 Beszállt az egyik hajóba, amely Simoné volt, és megkérte őt, hogy hajózzanak kissé [beljebb] a [száraz]földtől; akkor leült, és a hajóból tanította a tömegeket. 4 Miután abbahagyta a beszédet, így szólt Simonhoz: „Hajózz ki a mély [víz]re, és vessétek ki hálóitokat fogásra!” 915 Simon megfelelt [neki], és azt mondta: „Mester, egész éjjel bajlódtunk, és semmit sem fogtunk. A te beszédedre azonban kivetem a hálókat!” 6 Amikor ezt megtették, a halak oly nagy sokaságát kerítették be, hogy hálóik szakadoztak. 7 Intettek is a másik hajóban [lévő] társaiknak, hogy menjenek oda, és együtt lássanak hozzá [a hálók kivonásához]; oda is mentek, és megtöltötték mindkét hajót, úgyhogy azok süllyedeztek. 8 Amikor Simon Péter92 meglátta ezt, odavetette magát Jézus térdeihez, és így szólt: „Menj el tőlem, mert bűnös93 ember vagyok, Uram!” 9 Borzadás fogta el ugyanis őt és mindazokat, akik vele voltak, a [hatalmas] halfogás miatt, amelyet együtt végeztek el, 10 de hasonlóképpen Jakabot és Jánost, Zebedeus fiait is, akik Simonnal közösen [dolgoztak]94. Jézus viszont így szólt Simonhoz: „Ne félj! 95 Mostantól embereket fogsz élve elfogni 96!” 9711 Ekkor kivonták a hajókat a [száraz]földre, mindent elhagytak98, és követték őt.99

10012 Az is történt101, hogy amikor az egyik városban volt, íme, egy leprával borított férfi meglátta Jézust, arcra borult [előtte], és így könyörgött hozzá: „Uram, ha akarnád, képes lennél megtisztítani engem!” 13 [Erre] kinyújtotta a kezét, megérintette őt, mondván: „Akarom, tisztulj meg!” Azonnal eltávozott tőle a lepra. 14 Ő maga viszont felszólította, hogy senkinek se szóljon: „Hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért [az áldozatot], amint Mózes elrendelte, [megtisztulásod] bizonyság[á]ul nekik!” 15 De annál jobban terjedt róla a szóbeszéd, úgyhogy nagy tömegek gyűltek össze, hogy hallgassák, és hogy kigyógyuljanak gyengeségeikből. 16 Ő viszont puszta helyekre vonult vissza, és imádkozott.102

10317 Az is történt egy napon, hogy miközben tanított, [és ott] ültek [azok a] farizeusok és törvénytanítók104 [is], akik Galilea és Júdea minden falujából, meg Jeruzsálemből jöttek el, az Úr ereje105 [arra indította Jézust], hogy gyógyítson. 18 És íme, férfiak hoztak hordágyon106 egy bénult embert, és igyekeztek bevinni, és eléje tenni őt. 19 Amikor a tömeg miatt nem találták meg a módját, hogyan vihetnék be, felmentek a ház [lapos] tetejére107, és a cserepeken108 keresztül eresztették le a kis hordággyal együtt középre, Jézus elé. 20 Ő [pedig], látván bizalmukat, így szólt: „Ember, [Isten] megbocsátotta bűneidet!” 21 Az írástudók és a farizeusok erre elkezdték fontolgatni [a dolgot], és azt mondták: „Ki ez, aki [így] gyalázza [Istent]? [Mert] ki képes megbocsátani a bűnöket, ha nem egyedül Isten?” 22 Jézus azonban felismerte, miket fontolgatnak, [ezért] megfelelt nekik, és [ezekkel] a szavakkal [fordult] hozzájuk: „Miért fontolgatjátok [ezeket] szívetekben? 23 Mi könnyebb? Azt mondani: »[Isten] megbocsátotta neked bűneidet!«, vagy azt mondani: »Állj fel, és járkálj!«? 24Hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának hatalma van a földön bűnök megbocsátására”, így szólt a bénához: „Neked [pedig azt] mondom, állj fel, fogd kis hordágyadat, és menj haza!” 25 [Ő] szemük láttára azonnal felkelt, fogta, amin feküdt, és Istent dicsőítve hazament. 26 Mindannyian önkívületbe estek, dicsőítették Istent, és félelemmel eltelve109 mondogatták: „Rendkívüli dolgokat110 láttunk ma!”111

11227 Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámost, amint a vámszedőhelyen ült, és ezt mondta neki: „Kövess engem!” 28 [Az] mindent hátrahagyva113 felkelt, és követte őt. 29 Aztán a házában114 nagy vendégséget rendezett neki Lévi; nagy tömeg vámos és más [hasonló ember] ült velük asztalhoz. 30 A farizeusok és írástudóik115 zúgolódtak, és így szóltak tanítványaihoz: „Miért esztek és isztok116 a vámosokkal és bűnösökkel?” 31 Jézus megfelelt nekik, mondván: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem azoknak, akik rosszul vannak. 32 Nem azért jöttem, hogy »igazságosakat« 117 hívjak meg, hanem bűnösöket megtérésre 118.

11933 Azok viszont így szóltak hozzá: „[Keresztelő] János tanítványai sűrűn böjtölnek és végeznek könyörgéseket120, ahogyan a farizeusok tanítványai121 is, akik viszont neked [lettek tanítványaid], esznek és isznak.” 34 Jézus viszont így szólt hozzájuk: „Vajon képesek vagytok-e böjtre fogni a násznépet, ha a vőlegény velük van a lakodalmas teremben? 12235 Jönnek azonban olyan napok, amikor erővel elragadják tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek, azokban a napokban123.”

12436 Példázatot is mondott nekik: „Senki sem hasít ki új ruhából 125 foltot, hogy rávarrja a régi ruhára; de ha mégis, akkor az újat is eltépi, és a régihez sem illik az újból való folt. 37Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe; de ha mégis, akkor az új bor szétszakítja a tömlőket, és maga [az új bor] is kiömlik, meg a tömlők is veszendőbe mennek. 38Nem! Új bornak új tömlőkbe kell kerülnie! 39126Ám senki sem akar újat [inni], ha óbort ivott. Azt mondja ugyanis: »A régi jótékonyabb 127!«” 128

6 1291 Történt pedig egy szombaton, hogy bevetett földeken ment keresztül; tanítványai kalászokat tépdestek, és kezükkel elmorzsolva eszegették. 2 Némelyek a farizeusok közül ezt mondták: „Miért teszitek130 azt, amit szombaton nem szabad?” 3 Jézus megfelelt nekik: „Hát nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor ő meg a vele lévők is megéheztek? 4 Hogyan ment be Isten házába, fogta131 és ette meg a [szent hely asztalára] kitett kenyereket, amelyeket csak a papoknak szabad megenniük, sőt a vele lévőknek is adott?”5 Aztán ezt mondta nekik:132Ura a szombatnak az Emberfia.133 134

1356 Történt pedig egy másik szombaton, hogy bement a zsinagógába, és tanított. Volt ott egy jobb kezére béna ember. 7 Az írástudók és a farizeusok pedig figyelték őt, vajon gyógyít-e szombaton, hogy találjanak [valamit], amivel vádolhatják. 8 Ő azonban tudta, miket fontolgatnak, így szólt hát a béna kezű emberhez: „Kelj fel, és állj középre!” Az felkelt, és odaállt. 9 Jézus ekkor így szólt hozzájuk: „Kérdezem tőletek: Vajon megengedett [dolog]-e szombaton jót tenni vagy rosszat tenni, életet megmenteni vagy elveszejteni?” 10 Ekkor végignézett mindannyiukon, és ezt mondta [az embernek]: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az megtette, és rendbe jött a keze. 11 Azok pedig megteltek esztelenséggel, és arról beszéltek egymás között, hogy mit tegyenek Jézussal.136

13712 Történt pedig azokban a napokban, hogy kiment egy hegyre138 imádkozni, és az egész éjszakát Istenhez imádkozással139 töltötte. 13 Amikor aztán nappal lett, odahívta magához tanítványait, és kiválasztott140 közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak141 is elnevezett: 14 Simont, akit elnevezett Péternek is, aztán Andrást, a testvérét, továbbá Jakabot és Jánost, és Fülöpöt meg Bertalant, 15 Mátét meg Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, meg a zelótának142 nevezett Simont, és Júdást, Jakab fiát, valamint a karióti férfit, Júdást, aki árulóvá143 lett.

14417 Aztán lement velük145, megállt egy sík helyen146, s [vele] tanítványainak nagy tömege és nagy népsokaság egész Júdeából, Jeruzsálemből meg a tenger mellékéről, Tíruszból és Szidónból: 18 ők azért jöttek el, hogy hallgassák [Jézust], és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket meg nem tisztult szellemek zaklattak, meggyógyultak. 19 Az egész tömeg igyekezett megérinteni147 őt, mert erő jött ki belőle, és mindenkit148 egészségessé tett.

14920 Ő maga akkor tanítványaira emelte tekintetét, és így szólt:150„Szerencsések 151[vagytok ti] 152, nyomorgók, 153mert számotokra van itt 154az Isten országa. 15521Szerencsések [vagytok ti], akik most éheztek, mert majd jóllakatnak 156titeket. 157Szerencsések vagytok ti, akik most sírtok, mert nevetni fogtok. 158 15922Szerencsések vagytok, ha gyűlölnek titeket 160 az emberek, és ha kiközösítenek 161 titeket, szidalmaznak, és mint valami gonoszat, kiköpik 162a neveteket 163 [e miatt] az »emberfia« 164 miatt 165. 23Örüljetek azon a napon, és vidáman ugrándozzatok, 166 mert nézzétek csak, nagy »fizetséget« 167 kaptok Istentől 168! 169 Hiszen ugyanígy cselekedtek atyáik a prófétákkal 170.”

17124„Viszont jaj nektek, gazdagok, mert [már] megkaptátok a nektek járó vigasztalást!25Jaj nektek, akik most elteltetek, mert éhezni fogtok! Jaj nektek, akik most nevettek, mert bánkódni172és sírni fogtok!26Jaj nektek, ha jókat mondanak rólatok az emberek mind! Hiszen ugyanígy cselekedtek atyáik az álprófétákkal.”

17327174„Nektek azonban, akik hallgattok [engem], [azt] mondom: Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, 28áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, imádkozzatok azokért, akik gyötörnek titeket! 29Aki megüti [egyik] arcodat, annak tartsd oda a másikat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól ne tagadd meg alsóruhádat se!”

30„Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elveszi tőled, ami a tiéd, attól ne követeld vissza!”175

31„Ahogyan akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, úgy cselekedjetek velük (ti is)!”176

32177„Ha [csak] azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, miféle jóság 178 [lakik] bennetek? Hiszen a bűnösök 179 is szeretik azokat, akik szeretik őket! 33És ha [csak] azokkal tesztek jót, akik jót tesznek veletek, miféle jóság [lakik] bennetek? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik! 34És ha [csak] azoknak adtok kölcsön [pénzt] 180, akiktől remélitek, hogy meg is kapjátok, miféle jóság [lakik] bennetek? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy (ugyanannyit) 181 kapjanak vissza. 18235Inkább ellenségeiteket szeressétek, [velük] tegyetek jót, és [nekik] kölcsönözzetek, semmit sem remélve vissza: Akkor nagy lesz a »fizetségetek« 183, és a Magasságbeli 184 fiai lesztek 185, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt [is]. 36Váljatok 186 [olyan] irgalmassá 187, mint amilyen 188 irgalmas a ti Atyátok 189 (is)!” 190

37„Ne ítélkezzetek, 191 hogy [Isten] se ítélkezzék rajtatok! 192Ne ítéljetek el [senkit], hogy [Isten]193 se ítéljen el titeket! Mentsetek fel [másokat], akkor [Isten] is fel fog menteni titeket!19438Adjatok, akkor [Isten] is adni fog nektek: helyénvaló, megnyomott, megrázott, túláradó mértékkel mér195 majd öletekbe196, mert amilyen mértékkel mértek, [olyan mértékkel] mér majd (vissza) nektek [Isten is]!”197

39 De példázatot198 is mondott nekik: „Vajon képes-e vak vakot vezetni? Nemde mindketten gödörbe esnek majd?” 199

20040„A tanítvány nincs a mester fölött; 201amikor pedig mindent elsajátított, mindenki olyan lesz, mint a mestere.”

41„Miért nézed a szálkát testvéred szemében? A gerendát pedig, amely a saját szemedben van, nem veszed észre? 42Hogyan vagy képes azt mondani testvérednek: »Testvérem, hadd húzzam ki szemedből a szálkát!«, [holott] magad nem látod szemedben a gerendát? 202 Te színész! Vesd ki előbb szemedből a gerendát, akkor majd [elég] tisztán látsz ahhoz 203, hogy kivedd testvéred szeméből a szálkát!” 204 205

20643„Mert nincs olyan jó fa, amely romlott gyümölcsöt teremne, továbbá nincs olyan rossz fa sem, amely jó gyümölcsöt teremne.44Mert mindegyik fát saját gyümölcséről lehet felismerni: ugyanis tövisbokorról nem szednek fügét, és csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt.”

20745„A jó ember szívének jó kincséből hozza elő a jót, a gonosz [ember] meg [szívének] gonosz [kincséből] hozza elő a gonoszat, mert [amint mondani szokás]: »Amitől csordultig van a szív, azt beszéli a száj.«”

46„Miért szólítotok így: »Uram, Uram!«, ha nem teszitek azt, amit mondok? 20847Megmutatom nektek, kihez hasonlít mindaz, aki hozzám jön, hallgatja szavaimat, 209és tettekre is váltja őket.48Ahhoz a házépítő emberhez hasonlít, aki leásott, vagyis mélyre hatolt, és kősziklára helyezte el az alapot. Amikor aztán áradás lett, az ár nekiverődött annak a háznak, de nem volt rá ereje, hogy megingassa, mivel jól volt megépítve.49Aki viszont meghallotta, de tettekre nem váltja210, ahhoz a házépítő emberhez hasonlít, aki alap nélkül, a földre [építette] házát. Annak [is] nekiverődött az ár, és rögtön összedőlt, és nagy lett a romlása annak a háznak.” 211

7 1 Miután minden beszédét bevégezte a nép212 füle hallatára, bement Kafarnaumba.

2132214 Egy bizonyos századosnak215 [az egyik] rabszolgája216 – aki becses volt számára – [nagyon] rosszul érezte magát, halálán volt. 3 Hallván Jézusról, [a százados] elküldte hozzá a júdeaiak217 véneit, és kérte, hogy menjen el, és mentse meg218 rabszolgáját. 4 Amikor aztán odaérkeztek Jézushoz, buzgón kérlelték, mondván: „Méltó arra, hogy megadd neki, 5 mert szereti nemzetünket, és ő építette nekünk a zsinagógát.”2196 Jézus velük ment. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados elküldte (hozzá) barátait, és ezt üzente neki: „Uram, ne fáradj, mert nem vagyok én elég [érdemes]220 arra, hogy betérj fedelem alá. 7 Ezért nem is tartottam magamat méltónak arra, hogy elmenjek hozzád; hanem mondd [csak] szóval, és gyógyuljon meg221 a gyermekem. 8 Hiszen én magam is hatalomnak alárendelt ember vagyok, [meg] alattam [is] vannak katonák, és [ha] azt mondom ennek: »Menj el!«, elmegy, vagy a másiknak: »Jöjj ide!«, idejön, vagy a rabszolgámnak: »Tedd meg ezt!«, megteszi.” 9 Amikor Jézus meghallotta ezeket [a szavakat], megcsodálta őt222, és odafordulva az őt követő tömeghez, így szólt: „(Ámen), mondom nektek, még Izraelben sem találkoztam ilyen nagy bizalommal!” 10 Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a rabszolgát egészségesen találták.

11 Mindjárt ezután történt, hogy elment egy Nain223 nevezetű városba, és vele mentek tanítványai (számosan)224, valamint nagy tömeg. 12 Amikor egészen közel ért a város kapujához, íme, kifelé hoztak225 egy elhunytat, anyjának226 egyetlen227 fiát. [Az anya] özvegy volt, és a városból nagy létszámú tömeg228 volt vele. 13 Amikor az Úr229 meglátta őt, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá: „Ne sírj!” 14 Majd odament, megérintette230 a [nyitott] koporsót231, mire azok, akik vitték, megálltak. Aztán így szólt: „Ifjú, neked mondom 232, kelj fel 233!” 15 A halott felült, és elkezdett beszélni, és [az Úr] odaadta234 őt az anyjának. 16 Erre félelem fogott el mindenkit, és Istent dicsőítették, mondván: „Nagy próféta235 támadt236 körünkben!”, és: „Isten rátekintett237 az ő népére!” 17 És elterjedt róla ez a szóbeszéd egész Júdeában és mindenütt a környéken238.239

24018 [Keresztelő] Jánosnak minderről megvitték a hírt tanítványai.241 János erre magához hívott tanítványai közül kettőt, 19 elküldte őket az Úrhoz, [és ezt] üzente: „Te vagy-e »az, aki [majd]242 eljön«243, vagy mást várjunk?”24420 Amikor aztán megérkeztek hozzá a férfiak, ezt mondták: „Keresztelő János küldött el minket (hozzád) [ezzel az] üzenettel: „Te vagy-e »az, aki [majd] eljön«, vagy mást várjunk?” 21 Abban az órában sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból245 és gonosz szellemektől, és sok vakot ajándékozott246 meg a látással.24722 Megfelelt nekik, és így szólt: „Menjetek el, és vigyétek meg a hírt Jánosnak arról, amit láttatok és hallottatok: 248 vakok újra látnak 249, sánták járkálnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak talpra állnak 250, nyomorgóknak 251 örömüzenet hirdettetik 252, 253 23és [mondjátok meg azt is, hogy]jó annak 254, aki nem tántorul el 255tőlem.” 256

24257 Miután János követei elmentek, [Jézus] így kezdett beszélni a tömegnek Jánosról:258„Mi célból 259mentetek ki a pusztába? Azért, hogy megbámuljatok egy szél ingatta nádszálat? 25Vagy mi célból mentetek ki? Azért, hogy puha ruházatba öltözött embert lássatok? Nézzétek csak! Akik pompás ruházatban [járnak] és fényűzésben élnek, királyi palotákban vannak. 26Vagy mi célból mentetek ki? Azért, hogy prófétát lássatok? 260Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat [akartatok látni]261, 27[mivel úgy véltétek:]262»Ez az, akiről meg van írva: Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti majd utadat!«28Mondom nektek: 263 Asszonyok szülöttei közül senki sem nagyobb Jánosnál, 264 de aki a legkisebb Isten országában, nagyobb nála.” 265

26629 Meghallgatta [Jánost] az egész nép267 és a vámosok is268, és igazságosnak nyilvánították Istent269 azáltal, hogy alámeríttették magukat János alámerítésével. 30 A farizeusok270 és a törvénytudók271 viszont elvetették Isten rájuk vonatkozó272 szándékát273 azáltal, hogy nem meríttették alá magukat általa.

31„Kihez hasonlítsam hát ennek a nemzedéknek a tagjait 274? Kihez is hasonlítanak? 32Hasonlóak 275azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják oda egymásnak: »[Lakodalmast] furulyáztunk nektek 276, de [ti] 277 nem táncoltatok!« 278»Jajveszékeltünk, de [ti] nem sírtatok!« 33 Eljött ugyanis Keresztelő János, nem eszik kenyeret, és nem iszik bort279, erre azt mondjátok: »Démon szállta meg 280 34Eljött az emberfia 281, eszik és iszik, erre azt mondjátok: »Nézzétek csak! Falánk és iszákos ember, vámosok és bűnösök cimborája 282 28335A bölcsességet 284azonban minden gyermeke 285igazolta.” 286

28736 Egy farizeus kérte őt, hogy egyék vele.288 Bement a farizeus házába, és asztalhoz ült.28937 És íme, egy asszony, aki bűnös [életet élt] a városban, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában; alabástrom [edényben] illatos olajat hozott290, 38 sírva291 megállt mögötte, a lábánál, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, hajával letörölte, csókolgatta a lábát, és megkente az illatos olajjal.29239 Amikor meglátta ezt a farizeus, aki meghívta őt, így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, kicsoda és miféle ez az asszony, aki őt érinti; hogy bűnös.”29340 Ekkor Jézus megszólalt, és ezt mondta neki: „Simon 294, van valami mondanivalóm számodra.” 295 Mire ő így szólt296: „Mester297, mondd!” 41298„Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral 299tartozott, a másik ötvennel. 42Mivel nem volt miből megadniuk, mindkettőnek odaajándékozta 300. 301Mármost melyikük fogja jobban szeretni őt?” 30243 Simon így felelt: „Feltételezem, hogy az, akinek többet ajándékozott oda.”303 [Jézus] pedig ezt mondta neki: „Helyesen ítéltél.” 30444305 Majd az asszony felé fordulva így beszélt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba: nem adtál vizet a lábamra, ő viszont könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg.45[Köszöntő] csókot sem adtál nekem, ő viszont, mióta bejöttem306, nem hagyta abba lábam csókolgatását.46Olajjal sem kented meg a fejemet, ő viszont illatos olajjal kente meg a lábamat.30747Ezért [azt] mondom neked: [Isten] megbocsátotta 308a sok bűnét, hiszen sok szeretetet 309[mutatott 310]. 311Akinek ellenben [Isten] keveset bocsát meg, az kevéssé szeret.” 48312 Az asszonynak pedig ezt mondta: „[Isten] megbocsátotta a bűneidet.”49 Erre a vele együtt asztalnál ülők elkezdték mondani egymás között: „Ki ez, hogy [még] bűnöket is megbocsát?!”31350 [Ő] azonban ezt mondta az asszonynak: „A bizalmad megmentett téged. Menj békével314!”315

81 Ezt követően történt, hogy városról városra és faluról falura járt316, és [követként]317 hirdette Isten országának örömüzenetét.318 Vele [volt] a Tizenkettő, 2 és néhány asszony,319 akik gonosz320 szellemektől [szabadultak meg] és [különféle] gyengeségekből gyógyultak meg: a magdalainak nevezett Mária321, akiből hét322 démon ment ki, 3 Johanna, Kuzának, Heródes intézőjének323 felesége324, Zsuzsanna és sokan mások, akik vagyonukból325 szolgáltak326 nekik327.

3284 Amikor nagy tömeg jött össze, azokból is, akik városról városra odamentek hozzá, példázatban beszélt [hozzájuk]: 5„Kiment a magvető, hogy elvesse magját. Miközben vetett,az egyik [mag] az útra esett, [ahol] széttaposták, és az (égi) madarak feleszegették.6A másik sziklára esett le, kinőtt, és elszáradt, mert nem volt nedvessége. 7[Ismét] másik a tövisek közé esett, vele együtt kinőttek329 a tövisek [is], és elfojtották. 8[Ismét] másik a jó földbe esett, felnőtt, és százszoros330 termést hozott.331 Ezeket mondta, és így kiáltott: „Akinek füle van a hallásra, hallja meg!”

3329 Tanítványai megkérdezték őt, mi akarna lenni ez a példázat. 10 Ő pedig azt mondta: „Nektek megadta [Isten], hogy megismerjétek Isten (országának)333 titkait334, a többieknek azonban példázatokban [hangzanak el], hogy 335bár látnak, ne lássanak, és bár hallanak, ne fogják fel.”

33611337 A példázat [értelme] pedig ez: 12„A mag Isten üzenete. Az útra esettek azok, akik meghallották, azután jön az Ördög, és kiveszi szívükből az üzenetet, hogy ne higgyenek, és [így] ne üdvözüljenek338.13A sziklára [esettek] viszont azok, akik örömmel befogadják az üzenetet, amikor hallják, ám ezeknek nincs gyökerük; [ezek] azok, [akik] ideig-óráig hisznek, de a próbatétel idején eltávoznak.14Ami pedig a tövisek közé esett, ezek [azok], akik meghallották [az üzenetet], de míg útjukat járják, a vagyon [birtoklásából fakadó]339 gondok, a gazdagság és az élvezetek megfojtják őket, és nem jutnak el az érettségre340.15Ami pedig a jó földben van, ezek azok, akik miután nemes és jó szívvel341 meghallgatták az üzenetet, ragaszkodnak hozzá, és állhatatossággal342 termést hoznak.”343

34416345„A meggyújtott mécsest senki sem takarja le edénnyel, sem ágy alá nem teszi, hanem mécstartóra teszi, (hogy a belépők lássák a fényt).”

17346„[Isten] ugyanis semmi [olya]t sem rejtett el, ami nem lesz majd nyilvánvaló, mint ahogy [semmi sem] lett elrejtve [Isten elől], ami ismertté ne válnék, és napvilágra ne jutna.” 347

18348„Ügyeljetek tehát arra, hogyan 349 hallgatjátok [Isten üzenetét]! Akinek ugyanis van, annak [Isten] még adni fog, akinek pedig nincs, attól [Isten] [még azt is] el fogja venni, amiről azt képzeli 350, hogy van neki.” 351

35219 Megérkezett hozzá anyja és fivérei, de a tömeg miatt nem tudtak találkozni vele. 20 Megmondták neki: „Anyád és fivéreid kinn353 állnak, és látni akarnak téged.” 21 Ő azonban így felelt nekik:354„Az én anyám és az én fivéreim azok, akik meghallgatják, és tettekre váltják 355 Isten üzenetét.” 356

35722 Történt egy napon: Hajóba szállt tanítványaival, és így szólt hozzájuk: „Menjünk át a tó túlsó partjára!” El is indultak. 23 Miközben hajóztak, [Jézus] elaludt. Akkor szélvihar zúdult le a tóra, egyre inkább megteltek [vízzel], úgyhogy veszélyben forogtak. 24 Odamentek hát hozzá, és felkeltették, mondván: „Rabbi, Rabbi, 358elveszünk!” Erre [teljesen] felébredt, keményen rászólt359 a szélre és a hullámzó vízre: azok lecsillapodtak, és csend lett. 25 Akkor ezt mondta nekik:360„Hol van 361 a bizalmatok?” Őket pedig félelem fogta el, elcsodálkoztak, és így szóltak egymáshoz: „Ugyan ki ez, hogy még a szeleknek és a víznek is parancsol, s azok engedelmeskednek neki?”

36226 Áthajóztak a gerázaiak vidékére, amely Galileával átellenben363 van. 27 Amikor kilépett a szárazföldre, a városból egy [olyan] ember jött szembe vele, akiben démonok voltak; [már] jó ideje nem vett fel ruhát, és nem házban tartózkodott, hanem a sírboltokban364. 28 Amikor meglátta Jézust, felkiáltott, leborult eléje, és nagy hangon így szólt: „Mi közöm hozzád, Jézus, a legfőbb isten fia? Kérlek365, ne kínozz engem!” 29 [Jézus] ugyanis felszólította a meg nem tisztult szellemet, hogy menjen ki az emberből; mert [már] hosszú ideje [erőszakkal] fogva tartotta, úgyhogy láncokkal és béklyókkal megbilincselve őrizték, de szétszakította a bilincseket, s a démon a pusztákba hajtotta őt. 30 Akkor Jézus megkérdezte tőle: „Mi a neved?” Ő pedig ezt mondta: „Légió” – mert sok démon ment bele; 31 és unszolták [Jézust], ne parancsolja meg nekik, hogy a feneketlen mélységbe366 távozzanak. 32 Ott a hegyoldalban jókora367 sertéskondát legeltettek, s [a démonok] megkérték [Jézust], engedje meg nekik, hogy azokba menjenek; erre megengedte nekik. 33 A démonok kijöttek hát az emberből, és belementek a disznókba, mire a konda a meredek parton át lerohant a tóba, és belefulladt. 34 Amikor legeltetőik meglátták, ami történt, elfutottak, és megvitték a hírt a városba és a tanyákra. 35 [Az emberek] pedig kijöttek, hogy meglássák, ami történt; odamentek Jézushoz, és megtalálták azt az embert, akiből kimentek a démonok: felöltözve és ép elmével ott ült Jézus lábainál368; erre félelem fogta el őket. 36 Azok pedig, akik látták369, hogyan menekült meg a démonok által megszállt [ember], hírül adták nekik [a történteket]. 37 Ekkor a gerázaiak környékéről [jött] egész sokaság megkérte őt, távozzék el tőlük, mert nagy félelem kerítette hatalmába őket. Ő pedig beszállt a hajóba, és visszafordult. 38 Az az ember azonban, akiből kimentek a démonok, kérlelte, [hadd] legyen vele370, ő viszont elbocsátotta, mondván: 39„Térj vissza a házadba, és beszéld el, mi mindent tett veled az Isten!” El is távozott, és egész városszerte [követként] hirdette371, mi mindent tett vele Jézus.

37240 Amikor Jézus visszatért, a tömeg szívesen fogadta, mert mindnyájan várakoztak rá. 41 És íme, odament egy Jairus nevű férfi, aki a zsinagóga elöljárója volt. Leborult Jézus lábaihoz, és kérlelte, hogy menjen el a házába,37342 mert volt egy egyedüli374 – tizenkét éves – lánya, aki haldoklott.375 Míg úton volt oda, levegőhöz is alig jutott a [tolongó] tömeg miatt.

43 Ekkor egy asszony, akinek [már] tizenkét éve vérfolyása volt, s akit – ([bár] egész vagyonát ráköltötte az orvosokra)376 – senkinek sem volt ereje meggyógyítani, 44 odament hátulról, megérintette ruhájának szegélyét377, és azonnal elállt a vérfolyása. 45 Jézus ezt mondta: „Ki az, aki megérintett?” Amikor mindenki tagadta, Péter ezt mondta: „Mester, a tömeg szorongat és présel össze téged378!” 46 Jézus azonban ezt mondta: „Valaki megérintett, én ugyanis észrevettem, hogy erő ment ki belőlem.” 37947 Amikor az asszony látta, hogy nem maradhatott rejtve, remegve odament, leborult eléje, s az egész nép színe előtt elbeszélte, mi okból érintette meg őt, és hogyan gyógyult meg azonnal. 48 Ő pedig ezt mondta neki: „Leányom, a bizalmad 380 mentett meg téged! Menj békével!”

49 Még beszélt, amikor jött valaki a zsinagóga elöljárójá[nak házá]tól, és így szólt: „Halott [már] a lányod, ne zaklasd tovább a Mestert!” 50 Jézus azonban meghallotta [ezt], és így felelt neki: „Ne félj, csak bízzál 381[Istenben], és [akkor] meg fog menekülni382!”51 Amikor megérkezett a házba, senkinek sem engedte meg, hogy bemenjen vele, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, meg a gyermek apjának és anyjának. 52 Mindenki sírt, és gyászolta [a lányt]. Ő azonban ezt mondta: „Ne sírjatok, nem halt meg, hanem alszik!” 53 Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. 54 Ő azonban megragadta a [lány] kezét, és így kiáltott fel:383„Gyermekem, ébredj föl!” 55 Erre visszatért a szelleme384, és azonnal fölkelt. [Jézus] aztán elrendelte, hogy adjanak neki enni. 56 Szülei magukon kívül voltak, ő azonban felszólította őket, hogy senkinek se mondják el azt, ami történt.

9 3851 Összehívta a Tizenkettőt, erőt és hatalmat386 adott nekik minden démonon, valamint betegségek kezelésére, 2 és elküldte őket, hogy [követként] hirdessék Isten országát, és gyógyítsanak, 3 majd így szólt hozzájuk: „Semmit se vigyetek az útra, se vándorbotot 387, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt, se két-két [alsó]ruhátok ne legyen!4Ha bementek egy házba, maradjatok ott, és onnan induljatok [aztán] tovább! 5Ahányszor csak nem fogadnak be titeket, menjetek el abból a városból, és rázzátok le a port lábatokról – tanúságtételül ellenük388!”6 El is mentek, faluról falura jártak, hirdették az örömüzenetet, és mindenütt kezelték [a betegeket].

3897 Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta mindazt, amit történt, és zavarban volt, mivel egyesek azt mondták, hogy János támadt fel a halottak közül, 8 mások viszont azt, hogy Illés jelent meg390, ismét mások pedig, hogy a régi próféták egyike támadt fel. 9 Heródes azonban391 azt mondta: „Én magam fejeztettem le Jánost. De ki ez, akiről ilyeneket hallok?”392 És látni akarta őt.393

39410 Amikor az apostolok visszatértek, elbeszélték [Jézusnak] mindazt, amit tettek. Ő maga mellé vette őket, és egyedül velük visszavonult egy Betszaida395 nevű város felé396. 11 A tömeg azonban megtudta ezt, és követte. Szívesen fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és gyógyította a kezelésre szorulókat.397

39812 A nap azonban már kezdett estébe hajlani, odament hát hozzá a Tizenkettő, és ezt mondták neki: „Küldd el a tömeget, hogy elmenvén a környező falvakba és tanyákra, megszálljanak,399 és élelmet találjanak, mivel itt puszta helyen vagyunk!” 13 [Ő] viszont így szólt hozzájuk: „Adjatok nekik enni ti [magatok]!” Ők erre ezt mondták: „Nekünk nincs többünk, mint öt kenyerünk és két halunk, hacsak el nem megyünk mi [magunk], és nem vásárolunk ennek az egész tömegnek ennivalót.” 14 Mintegy ötezer400 férfi volt ugyanis [jelen].401 Akkor így szólt tanítványaihoz: „Telepítsétek le őket mintegy ötvenes csoportokban402!”15 Így is tettek, és mindnyájan letelepedtek. 16 Ekkor [kezébe] vette az öt kenyeret és a két halat, feltekintett az égre, megáldotta azokat,403 majd széttörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék oda a tömeg elé. 17b404 Oda is vitték nekik a széttördelt darabok bőségét, tizenkét hordeszközzel405. 17a Mindnyájan ettek, és jóllaktak.406

40718 Történt, hogy amikor egymagában imádkozott408, vele voltak409 a tanítványok, és megkérdezte őket: „Mit mond a tömeg410,ki vagyok én?” 19 Ők így válaszoltak: „[Azt, hogy] Keresztelő János, mások meg, [hogy] Illés, [ismét] mások pedig, [hogy] a régi próféták egyike támadt fel.” 20 Mire azt mondta: „De ti, mit mondotok [ti], ki vagyok én?” Péter így válaszolt: „[Azt, hogy] Isten messiása411.” 21 Erre keményen rájuk szólt, és felszólította őket, hogy senkinek se beszéljenek erről412, 22 mondván:413„Az emberfiának sokat kell szenvednie, mint alkalmatlannak el kell vettetnie a vének, a főpapok és az írástudók által, és meg kell öletnie,és a harmadik napon414[újból] talpra kell állnia 415.” 416

41723 Így szólt mindenkihez: „Ha valaki utánam akar jönni 418, tagadja meg önmagát, (és vegye föl keresztgerendáját) 419(napról napra) 420,és [úgy] kövessen. 24Aki ugyanis meg akarja menteni életét, tönkre fogja tenni, aki viszont értem421tönkreteszi életét, meg fogja menteni azt.25Mi hasznát veszi ugyanis az ember, ha megnyeri az egész világot, önmagát viszont tönkreteszi, vagy kárt szenved.42226Aki ugyanis szégyell engem és az én szavaimat423, azt az Emberfia is szégyellni fogja, amikor eljön a maga, az Atya és a szent angyalok dicsőségében.42427Ahogy igaz, úgy 425 mondom nektek: Vannak olyanok az éppen itt 426 állók között, akik semmiképp sem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják Isten országát 427.”

42828429 Történt pedig e szavak [elmondása] után mintegy nyolc430 nappal, [hogy] magához vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felment a431 hegyre imádkozni432. 29 Miközben imádkozott, arckifejezése más lett433, ruházata pedig villámló434 fehérré [vált]. 30 És íme, két férfi beszélgetett vele:435 Mózes és Illés436; 31 dicsőségben437 jelentek meg, és [Jézus] elmeneteléről438 beszéltek,439 amelyet Jeruzsálemben kellett440 [nemsokára]441 beteljesítenie442. 32 Péterre és a vele lévőkre álmosság nehezedett443, de miután [ismét] éberré váltak, meglátták [Jézus] dicsőségét444 és azt a két férfit, akik [ott] álltak vele együtt.44533 És amikor azok elválóban voltak tőle, történt, hogy Péter így szólt Jézushoz:446 „Rabbi, [pont] jó447, hogy itt vagyunk! Majd csinálunk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek!” Nem tudta, mit beszél.44834 Miközben azonban ezeket mondta, felhő449 támadt, és beárnyékolta450 azokat; amikor451 pedig bementek a felhőbe, félelem fogta el [őket]452. 35 A felhőből aztán hang [szólt], és ezt mondta: „Ez az én kiválasztott453 fiam! Őrá hallgassatok!” 36 És miközben a hang [elhangzott]454, Jézust egyedül találták. Ők el is némultak, és azokban a napokban455 senkinek semmit nem adtak hírül arról, amit 456láttak.457 458

45937 Történt pedig a következő napon, [hogy] amikor lejöttek a hegyről, nagy tömeg ment eléje.46038 Egyszer csak egy férfi felkiáltott a tömegből: „Rabbi, kérlek, tekints rá461 a fiamra, mert egyetlen462 [gyermekem], 39 és íme, [időnkint] egy szellem kaparintja meg, és hirtelen kiáltozik463, ide-oda rángatja őt, miközben habzik [a szája], és [csak] nagy nehezen távozik tőle, [teljesen] összetörve őt. 40 Megkértem tanítványaidat, hogy űzzék ki, de nem voltak képesek rá.” 41 Jézus így válaszolt:464„Ó, [ti Istenbe vetett] bizalom nélküli és elfajult nemzedék [vagytok]! Hát meddig legyek még veletek, és viseljelek el titeket? Vezesd ide a fiadat!” 42 Még ment feléje, amikor leteperte és össze-vissza rángatta őt a démon. Akkor Jézus keményen rászólt a meg nem tisztult szellemre, és meggyógyította a gyermeket, majd visszaadta465 őt apjának. 43 Mindnyájan megdöbbentek466 Isten nagyságán467. Miközben mindenki elcsodálkozott468 mindazon, amit tett469, [ő így] szólt tanítványaihoz:

47044„Vegyétek fületekbe ti ezeket a szavakat! Az embernek ugyanis 471, és így nekem is számolnom kell azzal, hogy [Isten] emberek 472 kezének szolgáltat ki.” 473 47445 Ők azonban nem értették ezt a beszédet, ugyanis475 [Isten] elrejtette476 előlük [az értelmét], hogy ne477 fogják fel,478 [de] féltek is megkérdezni őt erről a beszédről479.

48046 Vitatkozás ütötte fel a fejét közöttük481 [arról, hogy] feltehetőleg ki a legnagyobb közöttük. 47 Jézus azonban, minthogy ismerte szívük gondolatát,482 [kézen] fogott egy kisgyereket, odaállította maga mellé, 48 és ezt mondta nekik: „Ha valaki az én kedvemért befogadja ezt a kisgyereket, engem fogad be; 483 ha pedig valaki befogad engem, azt fogadja be, aki engem elküldött;484mert aki mindannyiotok között a legkisebbként áll itt 485, az (a) legnagyobb 486.”

48749 Erre megszólalt János: „Rabbi, láttunk valakit, aki rád hivatkozva űz ki démonokat488, igyekeztünk tehát útját állni489 [tevékenységének], mert nem követ velünk490 [téged].” 50 Jézus azonban így szólt hozzájuk: „Ne álljátok útját, mertaki nincs ellenetek, értetek 491 van.” 492

49351494 Amikor betelt az ideje495, hogy felemeltessék496, ő maga megkeményítette arcát497, és elhatározta498, hogy Jeruzsálembe499 megy.

52 El is küldött követeket maga előtt500. [Ők] útra keltek, és bementek a szamaritánusok501 egyik falujába, hogy [szállást] készítsenek502 neki. 53 De nem fogadták be503 őket, mert Jeruzsálembe tartott504. 54 Amikor Jakab és János505 [nevű] tanítványai ezt látták, így szóltak: „Uram, akarod-e506, hogy azt mondjuk: »Tűz szálljon le az égből507, és pusztítsa el őket!«, 508(ahogyan Illés509 is tette)?” 55 Ő azonban megfordult, keményen rájuk szólt510, 511(és ezt mondta: „Nem tudjátok 512, miféle szellem 513[hatása alatt álltok] 514! 56515Az emberfia ugyanis nem azért jött, 516hogy elpusztítsa [az] emberek életét, hanem hogy megmentse azt.” 517) És elindultak egy másik faluba.518

51957 Amint mentek az úton, valaki520 így szólt hozzá: „Követni foglak téged, akárhová mész [is], (uram)521!” 58 Jézus azonban ezt mondta neki: „A rókáknak barlangjuk van, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs hol lehajtania fejét.” 52259 Egy másikhoz így szólt: „Kövess engem!” Ám az ezt mondta: „(Uram)523, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat!”52460 Ő azonban azt mondta neki: „Hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat! Te pedig menj el, és hirdesd mindenütt 525Isten országát!” 52661 Ismét más valaki ezt mondta: „Követni foglak, uram! Előbb azonban engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől!” 62 Jézus azonban így szólt hozzá: „Aki 527kezét az eke [szarvára] teszi, s közben hátratekint, 528 nem alkalmas Isten országára.” 529

10 5301531 Ezek után az Úr kijelölt másik hetven(két)532 [tanítványt], és elküldte őket kettesével maga előtt533 mindazon városokba és helyekre, ahová személyesen534 szándékozott535 [hamarosan]536 menni.5372 Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló ugyan sok, a munkás azonban kevés: Kérjétek tehát az aratás538Urát, hogy küldjön539munkásokat aratásába!5403Menjetek el [gyorsan] 541! Nézzétek csak! Úgy küldelek el titeket, mint »bárányokat farkasok belsejében«. 5424Ne cipeljetek erszényt, se tarisznyát, se sarut543, és senkit se köszöntsetek az út mentén544!5Ha bementek egy házba, először ezt mondjátok: »Békesség [legyen] e háznak!« 545 6És ha a békesség fia 546 [lakik] ott, békességetek meg fog nyugodni rajta 547, ellenkező esetben visszatér majd rátok. 5487Maradjatok ugyanabban a házban, s azt 549 egyétek és igyátok, amijük van 550: a munkás ugyanis551 méltó a bérére.552Ne járjatok házról házra! 8Ha bementek egy városba, és befogadnak titeket, egyétek, amit elétek tesznek, 9segítsetek 553 az ottani gyengélkedőkön, és mondjátok nekik: »Elérkezett (hozzátok) Isten országa!« 55410555De ha bementek egy városba, és nem fogadnak be titeket, menjetek ki annak [széles] útjaira, és mondjátok meg: 11»Lerázzuk nektek még a port is, amely városotokban a lábunkhoz tapadt, mindazonáltal tudjátok meg, hogy elérkezett Isten országa!«”

55612„Mondom nektek, hogy Szodomának elviselhetőbb lesz [a sorsa] azon a napon, mint annak a városnak. 13Jaj neked, Koradzin! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok erőtettek, amelyek nálatok történtek, zsákruhát [öltve] és hamuban ülve régen megtértek volna.14Mindazonáltal Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb lesz [a sorsa] az ítéleten, mint nektek.15És te, Kafarnaum! Vajon az égig fogsz felmagasztaltatni? Az alvilágig fogsz leszállni!”

55716„Aki rátok hallgat, énrám hallgat. Aki titeket elvet, engem vet el, aki pedig elvet engem, azt veti el, aki engem elküldött.” 558

55917 A hetven(két) [tanítvány] örömmel tért vissza, és így szóltak: „Uram, ha rád hivatkozunk560, még a démonok is engedelmeskednek nekünk!” 18 Ő azonban ezt mondta nekik: „Láttam a Sátánt, amint villámként leesett az égből. 56119Nézzétek csak! Átadtam nektek a hatalmat, 562 hogy kígyók és skorpiók fölött járjatok, és [a hatalmat] az ellenség minden erejével szemben, úgyhogy semmi sem fog ártani nektek. 56320Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a szellemek engedelmeskednek nektek; örüljetek viszont [annak], hogy nevetek fel van írva az égben!”

21 Ugyanabban az órában [Jézus] a (szent) Lélek hatására felujjongott, és ezt mondta: „Magasztallak téged, Atyám, ég (és föld) Ura, mivel elrejtetted ezeket a »bölcsek és értelmesek« elől, az »éretleneknek« 564azonban feltártad! 565Valóban [jó], Atyám, [hogy] így határoztál jóakaratodban!” 56622567(Majd odafordult tanítványaihoz, és ezt mondta:) „Mindent az én Atyám adott át 568 nekem, ezért 569senki sem ismeri, ki a fiú, csak az Atya, és ki az Atya, csak a fiú, és akinek a fiú adott esetben fel akarja tárni.” 570

23 Majd odafordult tanítványaihoz, és (külön nekik) ezt mondta: „Szerencsések azok a szemek, amelyek látják, amit ti láttok! 57124Mert mondom nektek: Sok próféta és király akarta meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és meghallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg.” 572

57325 És íme, előállt egy törvénytudó, és így vizsgáztatta574 őt: „Rabbi, mit tegyek, hogy örök életet örököljek?”57526 [Jézus] ezt mondta neki: „Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?” 27 Az pedig így válaszolt:576 „[Bizonyára] szeretni fogod az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lényeddel, teljes erőddel (és teljes gondolkodásoddal), embertársadat577 pedig, mint önmagadat!”57828 Erre [Jézus] ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz!” 579

29 Ő azonban igazolni akarta magát,580 ezért így szólt Jézushoz: „De ki az én társam581?”58230 Jézus a szavába vágott, és ezt mondta: „Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba 583ment le, de rablók 584kezébe esett; azok levetkőztették, 585ütlegekkel halmozták el, majd elmentek, s otthagyták félholtan. 31Úgy esett a dolog, hogy egy pap ment lefelé azon az úton; amikor meglátta, 586áttért [az út túloldalára], és elment mellette. 58732Hasonlóképpen egy levita is odaért ahhoz a helyhez; amikor meglátta, áttért [az út túloldalára], és elment mellette.58833Egy szamaritánus 589pedig, aki [épp] úton volt, [szintén] odaért hozzá; amikor meglátta, megesett rajta a szíve 590; 34odament, bort és olajat 591öntött sebeire, és bekötözte azokat, 592majd ráültette [a sebesültet] saját 593teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és ápolta 594őt. 35Másnap elővett két dénárt 595, odaadta a vendégfogadósnak, és így szólt: »Ápold őt, és ha valamit még ráköltesz, én fogom megadni neked, amikor újra erre járok!« 59636Hogy tűnik neked? E három közül melyik lett embertársa 597annak, aki a rablók kezébe esett?” 37 [A törvénytudó] azt mondta: „Aki megtette vele az irgalmasságot598.”599 Erre [Jézus] ezt mondta neki: „Menj, 600és te [magad] 601(is) tégy hasonlóan!” 602

38 Amikor úton voltak, bement egy faluba. Egy Márta nevű asszony látta vendégül603; 39 ennek volt egy Mária nevű testvére,604 aki az Úr605 lábához is606 odaült,607 és [kitartóan]608 hallgatta szavát, 40 Márta viszont [csak]609 a sokféle szolgálattal foglalatoskodott túlbuzgón610. Odalépett hát [Jézushoz], és így szólt: „Uram, nem törődöl azzal,611 hogy a testvérem cserbenhagyott, és egyedül [kell] kiszolgálnom [titeket612]? Mondd meg613 hát neki, hogy legyen segítségemre!” 41 Az Úr azonban így válaszolt neki: „Márta, Márta, 614sok minden aggaszt 615és tesz zaklatottá téged, 42pedig kevésre van szükség, vagy [csak] egyre.616Mária ugyanis a jobbik 617részt választotta, s az nem vétetik el 618tőle.” 619

11 6201 Történt, hogy [Jézus] egy bizonyos helyen imádkozott. Amikor abbahagyta, egyik tanítványa így szólt hozzá: „Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogyan János is megtanította tanítványait!” 2 Ekkor ezt mondta nekik: „Amikor imádkoztok, [így] beszéljetek: ABBA 621, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod! 3Egy napra való kenyerünket add meg nekünk napról napra! 6224Engedd el bűneinket 623, mert mi magunk is elengedjük 624mindenkinek, [amivel] tartozik nekünk. [Ha lehet], 625ne vigyél bele minket próbatételbe!”

5 [Majd] így szólt hozzájuk: „[El tudjátok képzelni, hogy ha] valakinek közületek 626van egy barátja, és elmegy hozzá az éjszaka közepén, és azt mondja neki: »Barátom, adj kölcsön nekem három 627 kenyeret, 6mivel beállított hozzám egy úton lévő barátom, és nincs mit elébe tennem!«, 7akkor az [majd] így felel: »Ne fárassz! Már [rég] 628bereteszeltük az ajtót, és gyermekeim itt vannak velem a fekhelyen: Nem tudok felkelni 629, hogy odaadjam neked.«? 8630Mondom nektek: Ha nem fog is felkelni, hogy odaadja neki azért, mert a barátja, hát azért, nehogy szégyenben maradjon 631, feláll, hogy odaadja, amire szüksége van.” 632

9„Én is azt mondom nektek:633Kérjetek, és [Isten] 634adni fog nektek! Keressetek 635, és találni fogtok! Zörgessetek, és [Isten] majd [ajtót] nyit nektek! 63610Ugyanis637mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, s a zörgetőnek megnyílik [az ajtó]. 11[El tudjátok képzelni, hogy ha] közületek valamelyik apától 638halat kér a fia, akkor hal helyett kígyót fog neki átadni? 12Vagy ha tojást kér, skorpiót fog átadni neki?63913Ha tehát ti, [bár] rosszak vagytok 640, tudtok jó adományokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad majd a mennyei 641Atya szent Lelket 642azoknak, akik kérik tőle.” 643

64414 [Éppen] egy néma démont űzött ki, s történt, hogy amikor kiment a démon, a néma megszólalt. A tömeg elcsodálkozott. 15 Közülük egyesek azonban ezt mondták: „Belzebúbnak, a démonok fejedelmének segítségével űzi ki a démonokat.” 16 Mások viszont próbára téve őt, az égből való csodajelet követeltek tőle. 17 [Jézus] azonban ismerte gondolataikat, ezért így szólt hozzájuk: „Minden olyan ország, amely meghasonlik önmagával, pusztává lesz, és ház házra dől [benne].18aHa pedig a Sátán meghasonlik önmagával, hogyan maradhat fenn az országa?”

18b„Mert [hiszen]azt mondjátok, hogy Belzebúb segítségével űzöm ki a démonokat. 64519De ha én Belzebúb segítségével űzöm ki a démonokat, a ti fiaitok 646kinek a segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek bíráitok.” 647 648

20„Ha viszont649én Isten ujjával 650űzöm ki a démonokat, akkor [már] 651el [is] jutott hozzátok Isten országa.” 652

65321„Ha az erős felfegyverzetten őrzi a maga udvar[házát], békében van a vagyona.22Ha azonban nála erősebb [valaki] támad rá, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja annak zsákmányát.”

23„Aki nincs velem, az ellenem van, ugyanis aki nemgyűjt velem, az szétszór.” 654

24„Ha a meg nem tisztult szellem kimegy az emberből, víztelen helyeket jár be keresztül-kasul, mert megnyugvásra törekszik, de nem talál; akkor azt mondja: »Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem.«25S amikor megérkezik, kisöpörve és feldíszítve találja.26Akkor útra kel, maga mellé vesz hét másik, nála rosszabb szellemet, bemennek, és ott laknak: annak az embernek a végső állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél.”655

27 Történt, hogy miközben ezeket mondta, egy asszony a tömegből felemelte a hangját, és így szólt hozzá: „Szerencsés656 a méh, amely hordozott, és a mellek, amelyeket szoptál!”65728 Ő azonban azt mondta: „Nem! Inkább 658 azok a szerencsések, akik hallják és követik Isten szavát 659.” 660

29 Amikor tömeg tódult össze, így kezdett el beszélni: „Ez a nemzedék rossz 661nemzedék, [mert] [csoda]jelet követel. 662De [Isten] nem fog [csoda]jelet adni neki, hacsak nem Jónás (próféta) jelét. 30Ahogyan ugyanis Jónás jellé lett a niniveiek számára, úgy lesz az emberfia (is) [jel] e nemzedék számára. 66331664Dél királynőjét [Isten] talpra fogja állítani (az ítéletkor) e nemzedék férfiaival [együtt], és [Dél királynője] el fogja ítélni őket, mert [ő] eljött a föld legtávolabb eső végéből, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de íme, Salamonnál több van itt!32[A] ninivei férfiak felkelnek majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel [együtt], és el fogják ítélni azt, mert [ők] [már] 665Jónás prédikációjára 666megváltoztatták gondolkodásukat és életüket 667; de íme, Jónásnál több van itt668!”

66933„Senki, aki lámpást gyújtott, nem teszi rejtett zugba, sem a véka alá, hanem a mécstartóra, hogy akik bemennek, lássák a fényt.”

34„A test[ed] fényforrása 670a szemed. Ha a szemed egyszerű, akkor az egész tested is fényes [lesz]; de ha [a szemed] rossz, akkor tested is sötét [lesz]. 671 35Ellenőrizd tehát, vajon a benned lévő fény nem sötétség-e! 67236Ha tehát tested egészen fényes, és nincs [már] olyan része, amely sötét, akkor olyan fényes lesz az egész, mint amikor a fényforrás [mintegy] villámfénybe állít téged.” 673

67437 Amikor beszélt, egy farizeus kérte, hogy étkezzék nála. Bement, és asztalhoz telepedett. 38 A farizeus azonban elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy étkezés előtt nem végezte el előbb a [szertartásos] mosakodást.67539 Az Úr azonban így szólt hozzá: „Mármost ti, a 676 farizeusok, a pohár és a tál külsejét tisztogatjátok, belsőtök azonban tele van rablás[vággyal] és gonoszsággal. 67740Esztelenek!678Nem az alkotta meg a belsőt is, aki a külsőt megalkotta? 67941Inkább adjátok oda a benne lévőket [irgalmas] adományként, és íme, [rögtön] minden tiszta [lesz] számotokra.” 680

42„De jaj 681 nektek, a farizeusoknak, mert tizedet adtok [ugyan] mentából, kaporból és minden zöldségféléből, viszont kikerülitek 682 Isten ítéletét és szeretetét 683; 684az [utóbbiakat] meg kellene tenni, amazokat pedig nem kellene elhanyagolni!68543Jaj nektek, a farizeusoknak, mert szeretitek az első székeket a zsinagógákban, meg a piactéri köszöntéseket!68644Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a felismerhetetlen sírok: az emberek nem is tudják, hogy fölöttük járkálnak!” 687

45 Erre egy törvénytudó így felelt neki: „Mester, ha ilyeneket mondasz, minket is sértegetsz!” 46 Ő azonban ezt mondta: „Nektek, atörvénytudóknak is jaj, mert nehezen hordozható terhekkel terhelitek meg az embereket, de magatok egyetlen ujjatokkal sem érintitek a terheket! 68847Jaj nektek689, merta prófétáknak síremlékeket építetek, pedig atyáitok ölték meg őket, 69048691így hát tanúi vagytok annak, hogy ti is helyeslitek atyáitok tetteit, mert azok megölték őket, ti pedig (síremlékeket) építetek (nekik)!49692Ezért mondta Isten bölcsessége is: »Prófétákat és apostolokat küldök el hozzájuk, és közülük [némelyeket] megölnek és üldöznek majd,50hogy [Isten által] számon kéressék ettől a nemzedéktől minden próféta vére, amelyet a világ megalapítása óta kiontottak,51Ábel vérétől [annak a] Zakariásnak a véréig, akit az áldozati oltár és a [templom]épület között veszejtettek el.« Igen, mondom nektek, számon kéretik majd ettől a nemzedéktől.52Jaj nektek, atörvénytudóknak, mert elvettétek 693 a megismerés 694 kulcsát 695: magatok nem mentetek be 696, a bemenni [akarók] elől pedig elálltátok az utat 697.” 698

53 Amikor kiment onnan699, az írástudók és a farizeusok elkezdték hevesen támadni és több dologról faggatni őt, 54 ily módon állítva neki csapdát, hogy elkapjanak valamit a szavaiból (és vádat emelhessenek ellene).700

12 1 Miközben megszámlálhatatlan sokaság701 gyülekezett össze, úgyhogy egymást taposták,702 [így] kezdett el beszélni tanítványaihoz: „Mindenekelőtt703óvakodjatok a farizeusok kovászától,704 a színészkedéstől705!”

7062„[Isten] semmit sem rejtett el, amit ne tárna majd fel, és nincs olyan [Isten elől] elrejtett dolog, amely ismertté ne válnék majd [Isten számára].” 7073„Ezért mindazt, amit a sötétségben mondtatok el, a fényben fogják hallani, s amit fülbe [súgva] mondtatok ki a kamrában, a háztetőkről708 fogják kihirdetni.”709

7104„Mondom azonban nektek, barátaimnak: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de aztán [semmi] többet nem képesek megtenni! 7115De mindjárt megmutatom nektek, kitől féljetek: Attól féljetek, akinek, miután megölt, hatalma van arra, hogy a gehennába712 hajítson [titeket]! Igen, mondom nektek, tőle féljetek!7136Nemde öt verebecskét 714 pár fillérért árulnak? De azért Isten egyikükről sem feledkezik meg. 7157Nektek pedig még a fejetek hajszálait is mind számon tartja! Ne féljetek! Ti az összes verebecskéknél többet értek [számára].” 716

8„Mondom nektek: Mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, az Emberfia is meg fogja vallani Isten angyalai előtt.717 9Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt [Isten] meg fogja tagadni 718 [az ő] angyalai előtt.” 719

10„Mindannak, aki az emberfia ellen emel szót 720, [Isten] 721 meg fog bocsátani; de aki a szent Lelket gyalázza, annak [Isten] nem fog megbocsátani.” 722

11„Ha bevezetnek titeket a zsinagógákba, a fejedelmek és a hatóságok elé, ne tépelődjetek [amiatt], hogyan védekezzetek, vagy mit mondjatok, 12a szent Lélek ugyanis majd megtanít titeket abban az órában [arra], mit kell mondani.” 723

13724 Valaki a tömegből így szólt [Jézushoz]: „Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!”72514 Ő azonban ezt mondta neki: „Ember 726, ki tett engem bíróvá (vagy osztóvá) 727 köztetek?” 728

72915 Aztán ezt mondta nekik: „Vigyázzatok! 730Őrizkedjetek a [minél] többet birtokolni akarás minden [fajtájától], mert az élet nem abban áll, hogy valaki bővében van az anyagi javaknak!” 73116 Példázatot is mondott nekik: „Egy gazdag embernek jól termett a földje. 17 Fontolgatta hát magában [a dolgot], mondván: »Mit tegyek? Mert nincs hová összegyűjtenem a termésemet.«18Majd így szólt: »Ezt fogom tenni: Lebontom csűreimet, nagyobbakat építek, és oda gyűjtöm össze minden gabonámat és javaimat.19Aztán azt mondom magamnak: Jóember! Sok javad van eltéve sok évre! Pihenj meg732, egyél, igyál, vigadozzál73320Isten azonban ezt mondta neki: »Ostoba! [Isten]734 még ez éjjel visszaköveteli tőled az életedet735. Kié lesz [mind]az, amit elkészítettél?«73621737Így [jár az], aki [anyagi javakat] halmoz fel magának, ahelyett hogy Isten [mércéje] szerint738 lenne gazdag.”

73922740 Akkor így szólt tanítványaihoz741: „Ezért mondom nektek: Ne tépelődjetek az életetek miatt, [hogy] mit egyetek, se a testetek miatt, [hogy] mibe öltözködjetek,23 az élet ugyanis több az ételnél, s a test a ruházatnál!74224Figyeljétek meg a 743hollókat! Sem nem vetnek, sem nem aratnak, sem kamrájuk, sem csűrjük nincsen, Isten mégis táplálja őket. Mennyivel többet értek ti a 744madaraknál! 74525Ki az közületek, aki képes akár csak egy arasznyival is megtoldani a létezését746 azáltal, hogy tépelődik?26Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért tépelődtök a többi miatt?27Figyeljétek meg a 747liliomokat! Sem nem fonnak, sem nem szőnek! 748De azt mondom nektek: Salamon minden pompájában sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül. 28Ám ha Isten ilyen [előkelően] öltözteti a füvet, amely ma a mezőn áll, holnap meg kemencébe vetik, mennyivel inkább titeket, csekély 749bizalmúak!” 750

29751„Ti ne azt kutassátok 752, mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne legyetek felfuvalkodottak 753: 30mindezekért ugyanis a világ [pogány] nemzetei törik magukat 754! A ti Atyátok viszont tudja, hogy szükségetek van ezekre. 31[Ehelyett] inkább az Ő országára [irányuljon] törekvésetek, s [akkor] (mind)ezeket [Isten] 755 majd hozzáadja nektek.” 756

32„Kicsi nyájacska, ne félj, mert Atyátok jónak találta, hogy nektek adja az országot!”757

75833b „Készítsetek magatoknak olyan pénztartókat 759, amelyek nem öregednek el, maradandó 760 kincset Istennél 761, ahol tolvaj nem jut közelébe, és moly sem teszi tönkre! 76234»Ahol a kincsetek, ott lesz a szívetek is.« 763 33aAdjátok el birtokotokat764, s [az árát] adjátok oda 765[irgalmas] adomány[ként a szegényeknek]!”766

76735„Legyetek munkaruhában768, mécsesetek égjen769,36ti pedig [legyetek] hasonlóak azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor tér vissza a lakodalomból, hogy amikor megérkezik és zörget, tüstént megnyissák neki [a kaput].37Szerencsések770 azok a rabszolgák, akiket résen állva talál az úr, amikor megérkezik. Ámen, mondom nektek: Munkaruhát ölt, asztalhoz telepíti őket, odamegy és felszolgál nekik.38És ha [esetleg csak] a második vagy harmadik őrváltáskor érkezik, és így találja őket, [milyen] szerencsések!”

39„Ezt pedig jegyezzétek meg: Ha a házigazda tudná, melyik órában jön a tolvaj, (résen állna, és)771 nem hagyná, hogy betörjön a házába. 77240Ti is legyetek felkészültek 773, mert 774 az Emberfia abban az órában jön, amelyikben nem feltételezitek!”

41 Ekkor Péter így szólt: „Uram, [csak] ránk vonatkozóan mondod ezt a példázatot, vagy mindenkire vonatkozóan is?” 42 Az Úr ezt mondta: „Ki tehát a hűséges és okos intéző, akit az úr a szolgaszemélyzet fölé fog rendelni, hogy a megfelelő időben kiadja [nekik] élelemadagjukat?43Szerencsés az a rabszolga, akit az úr ebben a tevékenységben talál, amikor megérkezik.44Ahogy igaz775, úgy mondom nektek: Minden vagyona fölé fogja rendelni.45De ha az a rabszolga azt mondja szívében: »Uram késlekedik jövetelével«, és elkezdi verni a szolgákat és szolgálólányokat, és [elkezd] enni-inni meg részegeskedni –46megérkezik majd annak a rabszolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyről nem tud, kettévágatja őt, és a hűtlenek sorsában részesíti.” 47„Az a rabszolga, aki ismerte ura akaratát, de mégsem tett előkészületeket, és nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap majd;48aki azonban nem ismerte, de verésre méltó [dolgokat] tett, kevés verést fog kapni. Mindattól, akinek [Isten]776 sokat adott, sokat fog követelni, és akire [Isten] sokat bízott rá, attól többet fog megkívánni.”

77749„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak 778 az országban 779, és mennyire szeretném, ha már égne! 78050De alámerítéssel 781 kell alámeríttetnem 782, és mennyire szorongok 783, amíg be nem teljesedik 784!” 785

78651„Úgy vélitek, azért jöttem el, hogy békét adjak 787 az országnak 788? Mondom nektek, nem! Hanem hogy szakadást 789. 52Mostantól fogva ugyanis, [ha] öten lesznek egy házban, meghasonlanak majd: három kettő ellen, és kettő három ellen [lesz]. 53 Meghasonlik majd apa a fiúval, és fiú az apával, anya a lánnyal, és lány az anyával, anyós a menyével, és meny az anyósával.”790

54 Így szólt azonban a tömeghez is: „Amikor látjátok, hogy felhő támad nyugatról, rögtön azt mondjátok: »Eső jön!«, és úgy [is] történik. 79155És amikor (látjátok), hogy déli szél fúj, azt mondjátok: »Tikkasztó hőség lesz!«, és [úgy] történik. 79256[Ti] színészek! 793 A föld és az ég arculatának megítéléséhez értetek. Hát ennek a [kedvező] 794 időnek 795 a megítéléséhez hogy-hogy nem értetek?” 796

79757„Miért nem ítélitek meg magatoktól azt is, mi a helyes [Isten szemében] 798?” 799

80058„Így hát, ha ellenfeleddel az elöljáróhoz mész, [még] útközben fáradozzál801azon, hogy [végleg] 802megszabadulj tőle, nehogy a bíróhoz hurcoljon téged, a bíró meg átadjon a fegyőrnek, a fegyőr pedig börtönbe vessen. 80359Mondom neked: Semmiképp ki nem jössz onnan, amíg az utolsó fillért is meg nem adod!”804

13 1 Abban az időben jelen voltak ott némelyek, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus egybemosta805 áldozati állataik [vérével].8062 [Jézus] megfelelt nekik, mondván: „[Ti azt] gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak az összes [többi] galileainál, minthogy ilyeneket szenvedtek el. 8073Mondom nektek: Semmiképpen! 808 De ha meg nem tértek, valamennyien hasonlóan fogtok elveszni. 8094810Vagy [azt] gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és megölte őket, vétkesebb811 volt minden [más] embernél, aki Jeruzsálemben lakik?5Mondom nektek: Semmiképpen! De ha meg nem tértek, ugyanígy fogtok elveszni valamennyien.”

6 Aztán ezt a példázatot mondta: „Valakinek volt egy fügefája a szőlőjébe ültetve.812 Odament, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált.7Erre megmondta a vincellérnek: »Íme, három éve járok ide, [és] keresek gyümölcsöt ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Minek tegye még használhatatlanná813 is a földet?«8Az megfelelt neki, és így szólt814: »Uram, hagyd meg [még] ebben az évben is, amíg körös-körül megkapálom és megtrágyázom815, 9és ha jövőre gyümölcsöt terem…816[akkor jó]. Ha azonban mégsem, majd kivágod.«”817

10 Valamelyik szombaton818 az egyik zsinagógában tanított. 11 És íme, [volt819 ott] egy asszony, aki[ben] tizennyolc éve a gyengeség szelleme [lakott], és [ezért] meggörnyedt, és nem tudott teljesen820 felegyenesedni. 12 Amikor Jézus meglátta őt, odahívta821, és így szólt hozzá: „Asszony, [Isten] 822 feloldotta gyengeségedet 823.” 13 Ezzel rátette kezét824 [az asszonyra], aki azonnal felegyenesedett825, és dicsőítette Istent. 14 Ekkor megszólalt a zsinagóga elöljárója – bosszankodván azon, hogy Jézus szombaton gyógyított –, és ezt mondta a tömegnek826: „Hat nap van a munkára827, tehát azokon gyertek gyógyíttatni magatokat, ne pedig a szombat napján!” 15 Az Úr828 azonban megfelelt neki, és így szólt: „[Ti] színészek! Nem oldja-e el mindegyikőtök szombaton [is] ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? 16Ennek [az asszonynak] viszont, akit a Sátán 829 immár tizennyolc év óta megkötözött, Ábrahám leánya lévén 830 nem kellett-e [Isten által] feloldatnia ettől a bilincstől a szombat napján 831 [is]?” 83217 Miután ezeket mondta, ellenfelei mind szégyellték magukat, az egész tömeg pedig örült mindazoknak a dicsőséges dolgoknak, amelyek általa történtek.833

83418 Továbbá így beszélt: „Mihez hasonló az Isten országa? Mihez hasonlítsam? 19Úgy áll vele a dolog 835, mint a mustármaggal, amelyet egy ember fogott, és elvetett a kertjében 836, és [az] felnőtt,837és (nagy) fává lett, és az ég madarai fészket raktak ágain838.”20 És ismét így szólt: „Mihez hasonlítsam Isten országát? 21Úgy áll vele a dolog, mint a kovásszal, amelyet egy asszony fogott, elrejtett három mércényi839lisztbe, míg végül az egész átkovászosodott.” 840

22 Keresztülment városokon és falvakon, és tanított, [így] folytatva a menetelést Jeruzsálem felé.841

23 Valaki ezt mondta neki: „Uram, vajon [csak] kevesen vannak-e, akik megmenekülnek842?”843 Ő azonban ezt mondta nekik: 24„Vívjatok élet-halál harcot 844 [azért], hogy bemehessetek a szűk ajtón, 845 mert – mondom nektek –, sokan törekszenek majd [másképp] bemenni 846, de nem fog sikerülni 847 [nekik].” 848

84925„Ha aztán a házigazda fölkelt, és bezárta az ajtót, kinn fogtok állni, és elkezdtek zörgetni az ajtón, mondván: »Uram, nyiss meg nekünk!« Ő így felel majd nektek: »Nem ismerlek titeket, [nem tudom], honnan vagytok.«26Ti akkor mondani kezditek: »Szemed előtt ettünk és ittunk, és útjainkon tanítottál.«27Ő [ismét] ezt mondja majd nektek: »Nem tudom, honnan vagytok850: Távozzatok el tőlem mind, akik az igaztalanság851 munkásai vagytok!«85228Sírás és fogcsikorgatás lesz ott, amikor látni fogjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és az összes prófétákat Isten országában, magatokat pedig kívülre hajítva.29És jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és [asztalhoz] telepednek Isten országában.85330És íme, vannak olyan utolsók, akik elsők lesznek, és vannak olyan elsők, akik utolsók lesznek.”

85431 Abban az órában odament hozzá néhány farizeus, és ezt mondták neki: „Távozz el, és menj innen855, mert Heródes meg akar ölni téged!”85632 Ő ezt mondta: „Menjetek el, és mondjátok meg annak a rókának: »Íme, démonokat űzök ki és gyógyításokat végzek 857 ma és holnap, és a harmadik (napon) 858 leszek készen 859. 33Viszont ma és holnap és a következő napon úton kell 860 lennem [Jeruzsálem felé] 861, mert megengedhetetlen 862, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el.«” 863

86434„Jeruzsálem, Jeruzsálem,865 [te], aki megölöd a prófétákat, és megkövezed a hozzád küldötteket! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, ahogyan a tyúk [gyűjti] szárnyai alá csibéit866, de [ti] nem akartátok.86735Íme, elhagyatik nektek a házatok.868 És mondom nektek, semmiképp nem láttok engem, amíg el nem jön [az idő]869, amikor azt mondjátok: »Áldott, aki eljön870 az Úr nevében!«871

14 8721873 Történt, hogy amikor szombaton elment ebédelni874 (a) farizeusok egyik elöljárójának875 házába, és azok figyelték őt, 2 egyszer csak egy vízkóros876 ember [került] elébe877. 3 Ekkor Jézus megfelelt878 [nekik], és így szólt a törvénytudókhoz és farizeusokhoz: „Megengedett [dolog]-e szombaton gyógykezelést [végezni], vagy nem?” 8794 Azok hallgattak.880 Erre [kézen] fogta [a vízkórost], meggyógyította, és elbocsátotta. 5 Majd azt mondta nekik: „Ki az közületek, aki szombat napján [is] azonnal ki nem húzza fiát 881 vagy [akár csak] ökrét, ha az kútba esik?” 8826 És nem volt erejük [ahhoz], hogy ellenválaszt adjanak erre.

7 A meghívottaknak pedig példabeszédet mondott, mivel élesen felfigyelt arra, hogyan válogatják a főhelyeket.883 Így szólt hozzájuk: 8„Ha valaki vendégségbe 884 hív, ne telepedj a főhelyre, mert esetleg 885 (nálad) becsesebbet [is] meghívott az illető, 9és odamegy az, aki téged is, őt is meghívott, és így szól majd hozzád: »Add át a helyet ennek!« Akkor aztán kezded szégyenkezve elfoglalni az utolsó helyet. 10Hanem ha meghívnak, menj el, és telepedj le az utolsó helyre, hogy amikor belép az, aki meghívott, így szól[jon] 886 majd hozzád: »Barátom, eredj előrébb, följebb!« Akkor dicsőséged lesz mindazok előtt, akik veled együtt telepedtek [asztalhoz]. 11Mert mindazt, aki megmagasítja magát, azt [Isten] 887 meg fogja alacsonyítani, viszont 888aki megalacsonyítja magát, azt [Isten] meg fogja magasítani.” 889

12 Aztán szólt ahhoz is, aki meghívta890: „Ha ebédet vagy vacsorát 891 rendezel, ne barátaidat hívd meg, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, különben ők is visszahívnak, és ellenadományban lesz részed 892. 13Ha vendégséget rendezel, inkább a nyomorgókat 893, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívd, 89414és [akkor] szerencsés 895 leszel, mert nem tudnak ellenadományban részesíteni; viszont [Isten] 896 ellenadományban részesít 897 majd téged az igazak 898 feltámadásakor899.900

15901 Meghallván ezt az asztaltársak egyike, így szólt [Jézushoz]: „Szerencsés, aki Isten országában fog ebédelni902!” 16 Ő viszont azt mondta neki: „Egy ember nagy vacsorát 903rendezett, és sokakat meghívott. 17Aztán a vacsora órájában elküldte rabszolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: 904 »Gyertek, mert most 905 készült el (minden)!« 18Erre elkezdtek egyszerre 906mentegetőzni: 907Az első azt mondta neki: »Nemrég908 vásároltam meg egy szántóföldet, és kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem!«19Egy másik ezt mondta: »Nemrég vásároltam meg öt iga ökröt, és elmegyek, hogy kipróbáljam őket. Kérlek, ments ki engem!«20Ismét másik azt mondta: »Nemrég nősültem meg, és emiatt909 nem tudok elmenni.«21 Amikor a rabszolga visszaérkezett, hírül adta ezeket urának. A házigazda ekkor megharagudott, és így szólt rabszolgájához: »Menj ki gyorsan a város [széles] útjaira és [kereszt]utcáira, és vezesd be ide a nyomorgókat és a nyomorékokat és a vakokat és a sántákat 910 22911 Azután azt mondta a rabszolga: »Uram, megtörtént, amit megparancsoltál, és még van hely.« 23 Erre az úr912 így szólt a rabszolgához: »Menj ki az országutakra és a sövényekhez913, és nógass914[mindenkit] az eljövetelre, hogy megteljék a házam! 91524916Mert mondom nektek, hogy azok közül a meghívott férfiak917 közül senki sem fog részt venni918 vacsorámon.«”919

92025 Nagy tömeg ment vele, s ő [feléjük] fordulva így szólt hozzájuk: 26„Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli 921 apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fivéreit és nővéreit, és még saját életét is,922nem lehet 923 a tanítványom. 92427Aki nem hordozza a maga keresztgerendáját, és nem [így] jön utánam 925, nem lehet a tanítványom.” 926

28927Mert ki az közületek, aki ha tornyot 928 akar építeni, nem ül le előbb, s nem számítja ki a költséget, hogy telik-e neki a befejezésig? 29Nehogy aztán, ha lerakta az alapot, de [az építkezést] véghez vinni nem volt ereje, mindenki, aki [ezt] észreveszi, gúnyolni kezdje, 30mondván: »Ez az ember elkezdett építkezni, de nem volt ereje véghezvinni!« 31929Vagy ki az a király, aki hadba vonul 930 egy másik király ellen anélkül, hogy előbb leülne, és [hadi]tanácsot tartana, vajon képes-e tízezer [harcosával] szembeszállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? 32Ha pedig mégsem, akkor követséget küld, amikor amaz még távol van, és meghódol neki 931.” 932

33„Így tehát933 mindaz, aki közületek búcsút nem mond934 minden935 vagyonának, nem lehet a tanítványom.”936

34(Tehát) jó a só, de ha [még] a só is ízetlenné válik 937, mivel fogják megfűszerezni? 35Sem fűszernek, sem trágyának 938 nem alkalmas: kidobják. 939Akinek van füle a hallásra, hallja meg! 940

15 9411 A vámosok és a bűnösök942 valamennyien943 [állandóan944] közeledtek [Jézushoz], hogy hallgassák őt945. 2 A farizeusok és az írástudók ellenben nagyon zúgolódtak; azt mondták: „Ez946 jó fogadtatásban részesít947 bűnösöket, és együtt eszik velük.”948

3 Erre949 ezt a példázatot mondta nekik: 4„[El tudjátok képzelni, hogy ha] 950 közületek egy embernek száz juha van 951, és elveszít közülük egyet, nem hagyja ott a kilencvenkilencet a pusztában 952, és nem megy az elveszett után, amíg meg nem találja 953? 5És ha megtalálta, örvendezve a vállára veszi, 6és hazamenvén, összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek együtt velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat!« 7Mondom nektek 954, a mennyben 955ugyanígy nagyobb öröm 956 lesz egy megtérő 957 bűnös miatt, mint kilencvenkilenc »igaz« 958 miatt, akiknek nincs szükségük 959 megtérésre. 9608961Vagy ki az az asszony, akinek ha tíz drachmája 962van, 963 és elveszít egy drachmát, nem gyújt mécsest 964, nem söpri ki a házat 965, és nem keresi gondosan, amíg meg nem találja? 9És ha megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és azt mondja: »Örüljetek együtt velem, mert megtaláltam az elveszett drachmát!« 10Mondom nektek, ugyanígy örülnek [majd 966] Isten angyalai 967 egy megtérő bűnösnek.” 968

96911 Ezt mondta: „Egy embernek két fia volt. 12A fiatalabbik így szólt az apához: »Apám, add ki nekem a vagyon rám eső részét!« Ő pedig megosztotta köztük a [megélhetést szolgáló] javakat. 97013Néhány nap múltán a fiatalabbik fiú mindent összeszedett 971, elutazott egy távoli vidékre 972, és ott önsorsrontó 973 életmóddal eltékozolta vagyonát. 14Miután mindenét elköltötte, hatalmas éhínség lett szerte azon a vidéken, s ő elkezdett nélkülözni. 15Elment hát, és beállt annak a vidéknek az egyik polgárához, s [az 974] kiküldte őt a mezőire disznókat legeltetni 975. 16976Szívesen megtöltötte volna gyomrát 977 [csak] azzal 978 [is], amit a disznók ettek, de 979 senki sem adott neki. 17Akkor magába szállt 980, és így szólt: »Apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt pusztulok éhen! 18Felkelek, elmegyek apámhoz 981, és ezt mondom majd neki: Apám, bűnt követtem el az ég 982 ellen és ellened 983, 19többé nem érdemlem meg, hogy fiadnak hívjanak; tégy engem a béreseid közül eggyé 984 20Felkelt hát, és elment apjához. Még messze volt onnan, amikor apja meglátta őt, és megesett rajta a szíve 985, és elébe futott 986, nyakába borult, és összecsókolgatta 987. 98821Ekkor a fiú azt mondta neki: »Apám, bűnt követtem el az ég ellen és ellened, többé nem érdemlem meg, hogy fiadnak hívjanak…« 989 22Az apa azonban 990így szólt rabszolgáihoz: »Gyorsan! 991Hozzátok elő a legjobb ruhát 992, és 993 adjátok rá, és húzzatok gyűrűt 994 az ujjára, és sarut 995 a lábára, 23és vezessétek elő a hizlalt borjút, vágjátok le 996, és együnk [és] vigadjunk, 24mert ez az én fiam halott volt, de újból életre kelt, elveszett volt, de rátaláltunk 997!« És elkezdtek vigadni.25Az idősebbik fia pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, meghallotta [a] zene és [a] körtánc [hangjait]. 26Odahívta az egyik legényt, és érdeklődött, mit jelentsen ez. 27Az pedig ezt mondta neki: »A testvéred jött meg, és apád levágatta a hizlalt borjút, mert egészségesen kapta vissza őt.« 28Erre [az idősebbik fiú] megharagudott 998, és nem akart bemenni. Apja azonban kiment 999, és kérlelte 1000. 29Ő azonban megfelelt, és ezt mondta apjának: » 1001Nézd, annyi éve végzek neked 1002rabszolgamunkát, és soha nem szegtem meg a parancsodat, de nekem soha nem adtál egy kecskét [sem], hogy a barátaimmal vigadjak. 30De most, amikor 1003ez a te fiad, aki a te 1004 vagyonodat szajhákkal élte fel, megjött, levágattad neki a hizlalt borjút.« 31Ő azonban azt mondta neki: » 1005Gyermekem, te mindenkor velem vagy, és minden, ami az enyém, a tiéd 1006 [is]. 32De [most] vigadnod és örülnöd 1007kellene, mert 1008ez a te testvéred 1009 halott volt, de (újból) 1010 életre kelt, elveszett [volt], de rátaláltunk.«” 1011

16 1 Tanítványaihoz1012 is szólt: „Volt egy gazdag ember, akinek volt egy intézője, 1013 és ezt bevádolták nála [azzal], hogy tékozolja a vagyonát. 10142Hívatta, és ezt mondta neki: »Mit hallok rólad? Számolj el vagyonkezeléseddel, mert nem végezheted többé a vagyonkezelést.« 3Az intéző erre ezt mondta magában 1015: »Mit tegyek [most], hogy uram elveszi tőlem a vagyonkezelést? Kapálni nincs erőm, koldulni szégyellek. 4Tudom [már], mit tegyek, hogy amikor eltávolítanak a vagyonkezelésből, befogadjanak házukba [az emberek].« 10165Egyenként magához hívatta urának adósait 1017. Az elsőhöz így szólt: »Mennyivel tartozol uramnak?« 6Az meg így szólt: »Száz hordó 1018 olajjal.« Mire ő azt mondta neki: »Vedd [át] az adósleveledet 1019, ülj le, és írj gyorsan ötvenet!« 7Aztán egy másiknak ezt mondta: »Hát te mennyivel tartozol?« Az meg így szólt: »Száz zsák 1020búzával.« Azt mondta neki: »Vedd [át] az adósleveledet, és írj nyolcvanat!« 81021És az úr megdicsérte 1022az igaztalan 1023 intézőt, mivel okosan járt el. 1024Mert e világ fiai1025okosabbak a maguk nemében, mint a világosság fiai.9Én 1026 is mondom nektek 1027: Szerezzetek magatoknak barátokat 1028 az igaztalan mammonnal 1029, hogy amikor megszűnik 1030, befogadjanak 1031titeket az örök sátrakba 1032.” 1033

103410„Aki megbízható a legkisebb [dologban], az megbízható a nagyban is, aki viszont igaztalan a legkisebben, az igaztalan a nagyban is.11Ha tehát az igaztalan mammont illetően nem bizonyultatok megbízhatónak, az igazi [értéket]1035 ki fogja rátok bízni?12És ha a máséban nem bizonyultatok megbízhatónak, a tiéteket ki fogja nektek adni?”1036

103713„Egyetlen szolga 1038 sem képes 1039 két úrnak szolgálni: ugyanis vagy gyűlölni 1040 fogja az egyiket, és szeretni a másikat, vagy ragaszkodni fog az egyikhez, és meg fogja vetni a másikat. 1041 Nem vagytok képesek Istent [is] szolgálni, meg a mammont [is].” 1042

14 Hallották mindezt a farizeusok, akik pénzkedvelőek voltak1043, és fintorgatták az orrukat. 15 Ezt mondta nekik: „Ti igazaknak1044 állítjátok be magatokat az emberek előtt1045, Isten azonban ismeri szíveteket1046; 1047mert ami az emberek [szemében] magas[ztos], az Isten [mércéje szerint] utálatos1048.”1049

16„A törvény és a próféták1050[csak] Jánosig [voltak érvényben].1051Attól kezdve 1052 Isten országa hirdettetik örömüzenetként 1053, de [mégis] 1054 minden [törvénytudó 1055] 1056erőszakosan lép föl ellene. 105717[Azt mondják ugyanis: 1058] »Könnyebben múlik el az ég és a föld, mint hogy [csak] egy vonás 1059 [is] elvesszen a törvényből.« 1060 181061Mindaz, aki elbocsátja feleségét, és másik [nőt] vesz feleségül, házasságot tör, és aki férjétől elbocsátott [nőt] vesz feleségül, házasságot tör.”

106219„Volt egy gazdag ember. Bíborba és nagyon finom lenvászonba öltözött1063, és naponta fényűzően vigadozott1064.20Volt egy Lázár1065 nevű nyomorgó is. Fekélyekkel borítottan1066 [ott] feküdt1067 [a gazdag] kapuja előtt,21és szívesen jóllakott volna [csak] azzal [is], amit a gazdag asztaláról a földre dobtak1068, de [ráadásul még] a kutyák is odamentek, és nyalogatták fekélyeit1069.107022Történt pedig, hogy meghalt a nyomorgó, s az angyalok elvitték Ábrahám kebelére1071. Meghalt aztán a gazdag is, és eltemették.23Amikor a holtak országában1072 kínok között felemelte szemét, messziről meglátta Ábrahámot, és Lázárt Ábrahám kebelén. – 24Felkiáltott, és ezt mondta: »Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy [csak] mártsa vízbe ujja hegyét, és hűtse le nyelvemet1073, mert szenvedek e lángban107425Ábrahám azonban azt mondta: »Gyermekem1075, emlékezzél meg arról, hogy életedben megkaptad javaidat, hasonlóan Lázár is a rosszat: őt most itt vigasztalják, te viszont szenvedsz.26Mindemellett köztünk és köztetek nagy szakadék van,1076 hogy akik át akarnak menni innen hozzátok, ne legyenek képesek rá, se onnan hozzánk át ne keljenek107727Erre [a gazdag] azt mondta: »Akkor hát arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házába.28Van ugyanis öt testvérem; nyomatékosan1078 tegyen nekik tanúságot, nehogy ők is ide kerüljenek, a kínok e helyére.«29Ábrahám azonban azt mondta: 1079»Ott van nekik Mózes és a próféták, hallgassanak azokra!«30Ő azonban azt mondta: »Nem [úgy van az1080], atyám, Ábrahám! Hanem ha valaki a halottaktól megy el hozzájuk1081, [akkor] meg fognak térni.«31[Ábrahám] azonban azt mondta neki: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül1082.«”1083

17 1 Aztán így szólt tanítványaihoz: „Lehetetlen, hogy [Isten útjától való] eltántorítások 1084 ne történjenek 1085, de jaj annak, aki által történik 1086. 2Előnyösebb lenne neki, ha malomkövet kötnének a nyakába, és a tengerbe taszítanák, mint hogy egyet is eltántorítson [Isten útjától] e kicsik 1087 közül. 10883aVigyázzatok magatokra!”

3b„Ha testvéred 1089 bűnt követ el, erélyesen figyelmeztesd 1090 őt 1091, és ha megtér, bocsáss meg neki 1092! 41093És ha naponta hétszer követ el bűnt ellened, de hétszer fordul (hozzád 1094), mondván: »Megtérek!«, [bizonyára 1095] meg fogsz bocsátani neki.” 1096

5 Az apostolok ezt mondták az Úrnak1097: „Növeld1098 [Istenbe vetett] bizalmunkat1099!” 6 Az Úr pedig azt mondta: „Ha [csak akkora] [Istenbe vetett] bizalmatok lenne1100, mint a mustármag1101, [akkor] azt mondanátok ennek az eperfának: »Szakadj ki gyökerestül, és ültesd át magad a tengerbe!«, s az engedelmeskednék nektek.”1102

7„Ki az közületek 1103, aki azt mondja szántó-vető vagy legeltető rabszolgájának 1104, amikor az bejön a mezőről: »Azonnal gyere, és telepedj asztalhoz!«, 8és nem azt mondja inkább neki: »Készíts (nekem) valamit vacsorára, gyűrd fel a ruhádat 1105, és szolgálj ki engem, amíg eszem és iszom, és azután eszel és iszol te!«? 9Talán hálás lesz a rabszolgának, hogy megtette [mindazt], amit megparancsolt [neki]? 110610Így ti is, ha megtettetek mindent, amit [Isten] 1107 megparancsolt nektek, mondjátok ezt: »Átlagos 1108rabszolgák vagyunk. [Csak 1109azt] tettük meg, amivel tartoztunk.«” 1110

111111 Történt, hogy amikor Jeruzsálembe menet1112 áthaladt Szamarián és Galileán1113, 12 és bement egy faluba, szembejött (vele) tíz1114 leprás férfi, megálltak távol, 13 és emelt hangon így szóltak: „Jézus, mester, könyörülj rajtunk!” 14 Ahogy meglátta őket, ezt mondta nekik: „Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak!”1115 És történt, hogy miközben odafelé mentek, megtisztultak.111615 Egyikük azonban, látván, hogy meggyógyult, Istent hangosan dicsérve visszatért, 16 arcra borult [Jézus] lábai előtt1117, és hálálkodott neki. És ez [az ember] szamaritánus1118 volt. 17 Akkor Jézus megszólalt, és ezt mondta: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol van a kilenc?18Nem akadt [más], aki visszatért volna, hogy megadja a dicsőséget1119 Istennek, csak ez az idegen származású?”19 Azután ezt mondta neki: „Kelj föl, és menj, a bizalmad megmentett1120 téged.”

20 Amikor a farizeusok megkérdezték tőle, mikor jön el Isten országa1121, így válaszolt nekik: „Isten országa nem kiszámítható 1122 módon jön el, 21és azt sem fogják mondani: »Íme, itt!« vagy »Ott [van]!« 1123, mert íme 1124, Isten országa rajtatok fordul 1125!” 1126

112722 A tanítványoknak pedig ezt mondta: „Jönnek majd olyan napok, amikor szívesen meglátnátok az Emberfiának1128 [csak] egy napját [is], de nem fogjátok látni.23És azt fogják mondani nektek: »Íme, ott [van]! Íme, itt [van]!« Ne menjetek oda, és ne is fussatok utána!24Amint ugyanis a felvillanó villámlás az ég egyik [tájától] a másikig világít, olyan lesz az Emberfia az ő napján1129.25Előbb azonban1130 sokat kell szenvednie, és e nemzedéknekel kell vetnie őt. 113126És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is:27ettek-ittak, nősültek, férjhez mentek, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és eljött az özönvíz, és elveszejtett mindenkit.28Hasonlóan, amint Lót napjaiban történt: ettek-ittak, adtak-vettek, ültettek, építettek,29de amelyik napon Lót kiment Szodomából, tűz és kén esett az égből, és elveszejtett mindenkit.30Ugyanígy lesz azon a napon, amelyen [Isten] feltárja az Emberfiát. 31Ha valaki azon a napon a háztetőn1132lesz, holmija pedig a házban, ne menjen le, hogy elvigye! Hasonlóan, aki a mezőn van, ne térjen vissza!32Emlékezzetek Lót feleségére!113333Aki arra törekszik, hogy megtartsa a maga számára az életét 1134, tönkre fogja tenni, aki viszont tönkreteszi, az 1135életre fogja támasztani. 113634Mondom nektek: Azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban, az egyiket fölveszik1137 majd, a másikat otthagyják.35Két asszony őröl majd ugyanott, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.36(Ketten lesznek a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják.)”37 Erre megszólaltak [a tanítványok], és azt mondták: „Hol, uram?” Ő pedig azt mondta nekik: „Ahol a holttest, ott gyűlnek össze a keselyűk1138 is.”

18 11139 Példázatot mondott nekik arról, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem kell belefáradniuk. 2 Ezt mondta: „Volt egy városban egy bíró, aki Istent nem félte, emberrel nem törődött 1140. 3Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony 1141 [is], aki [ismételten] 1142 elment hozzá, és azt mondta: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben!« 11434[A bíró] egy ideig vonakodott 1144, de azután ezt mondta magában 1145: »Ha Istent nem félem és emberrel nem törődöm is, 5hát azért 1146, mivel fáraszt engem ez 1147 az özvegyasszony [itt], igazságot szolgáltatok neki, nehogy [állandó] 1148 jövetelével [lassanként] 1149 teljesen 1150 kimerítsen 1151.«” 1152

115361154 Az Úr [aztán] ezt mondta: „Halljátok meg, mit mondott az igaztalan1155 bíró!7És Isten ne szolgáltatna igazságot választottainak, ő, aki türelmesen meghallgatja őket, amikor éjjel-nappal hozzá kiáltanak?11568aMondom nektek, váratlanul1157igazságot szolgáltat majd nekik.8b1158Mindazonáltal amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e majd hűséget1159 a földön?”

9 Egyeseknek pedig, akik azt képzelték magukról, hogy ők igazak1160, és a többieket semmibe vették, a következő példázatot mondta: 116110„Két ember ment fel 1162 a templomba imádkozni: Az egyik farizeus 1163 [volt], a másik vámos. 11A farizeus [szembeötlően] 1164 megállt, és így imádkozott: »Istenem, hálát adok neked [azért], hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: zsivány 1165, csaló 1166, házasságtörő – vagy mint ez 1167 a vámos is… 12[Hálát adok azért is, hogy] 1168 hetente kétszer 1169 böjtölök 1170, és tizedet adok mindenből, amit szerzek 1171 117213 A vámos viszont távol 1173állt, szemét sem merte 1174az égre emelni 1175, hanem a mellét verte 1176, és így szólt: »Istenem, engesztelődj meg irántam, bűnös iránt.« 1177 14aMondom nektek: Emez úgy ment le 1178 a házába, hogy Istennek tetszővé vált 1179, a másik 1180nem. 1181 14bMert mindazt, aki megmagasítja magát, [Isten] meg fogja alacsonyítani, viszont aki megalacsonyítja magát, azt [Isten] meg fogja magasítani.”1182

118315 Odavitték hozzá a csecsemőket1184 is, hogy érintse meg őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, keményen rájuk szóltak, 16 de Jézus odahívta őket1185, és így szólt: „Hagyjátok, hogy a gyermekek 1186hozzám jöjjenek, és ne álljátok útjukat, mert az ilyenek számára van [itt] Isten országa. 17Ámen, mondom nektek, aki nem gyermekként fogadja Isten országát, semmiképp be nem megy oda.” 1187

118818 És 1189megkérdezte tőle egy elöljáró1190, és így szólt: „Jó rabbi1191, mit tegyek, hogy örök életet örököljek?” 19 Jézus azonban ezt mondta neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy valaki: Isten. 20A parancsokat ismered: Ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, hamis tanúságot ne tégy, 1192tiszteld apádat és anyádat!” 21 Ő viszont azt mondta: „Ezeket mind megtartottam ifjúkorom óta.” 22 Amikor Jézus [ezt] meghallotta, így szólt hozzá:1193„Még szűkében vagy valaminek: 1194Add el mindazt 1195, amit birtokolsz, és oszd szét (a) szegényeknek – így kincset birtokolsz majd Istennél! Aztán [gyere] ide hozzám, [és] kövess engem!” 23 Ő pedig meghallván ezeket, 1196nagyon szomorú lett, ugyanis igen gazdag volt.

119724 Amikor Jézus meglátta őt,1198 ezt mondta: „Milyen nehezen fognak bemenni Isten országába azok, akik vagyont birtokolnak. 251199Könnyebb ugyanis a tevének bemennie a tű fokán, mint a gazdagnak bemennie Isten országába.” 26 Akik meghallották, erre ezt mondták:1200 „És ki képes [akkor] megmenekülni?” 27 Ő pedig azt mondta:1201„Ami embereknek lehetetlen, Istennek lehetséges.”

120228 Akkor azt mondta Péter: „Nézd csak! Mi elhagytuk a tulajdonunkat1203, és követtünk téged.” 29 Ő pedig ezt mondta nekik: „Ámen, mondom nektek: Senki sem hagyta el házát vagy feleségét vagy testvéreit vagy szüleit vagy gyermekeit Isten országáért 1204, 30hogy ne kapta volna meg a sokszorosát ebben a [kedvező] korban, 1205az eljövendő korszakban pedig örök életet.”

1206311207 [Jézus] maga mellé vette a Tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: „Nézzétek csak, [most] felmegyünk Jeruzsálembe, és [ott] [Isten] beteljesít1208mindent, amit a próféták megírtak1209 az emberfiáról:121032kiszolgáltattatik1211 majd a [pogány] nemzeteknek, és kigúnyolják, dölyfösen bánnak vele1212, leköpdösik,33és miután megkorbácsolták, meg fogják ölni, de harmadnapon1213 [újból] talpra fog állni.”34 Ők azonban semmit nem fogtak fel ebből, és e beszéd [értelmét] [Isten] elrejtette előlük, és nem értették a mondottakat.1214

121535 Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett1216, egy vak1217 üldögélt az út mentén, és kéregetett. 36 Meghallván, hogy tömeg vonul el arra, érdeklődött, mit [jelentsen] ez. 37 Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. 38 Erre felkiáltott, mondván: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” 39 Akik elöl mentek, keményen rászóltak, hogy némuljon el, ő azonban annál jobban kiáltozott: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”121840 Jézus ekkor megállt, és meghagyta, hogy vezessék hozzá.1219 Amikor pedig [a vak] a közelébe ért, megkérdezte őt: 41„Mit akarsz? Mit tegyek veled?” Ő azt mondta: „Uram,1220 hogy megint lássak!” 42 Jézus erre azt mondta neki:1221„Láss megint!1222A bizalmad megmentett téged.” 43 És azonnal megint látott, és Istent dicsőítve1223 követte őt. Az egész1224 nép pedig, amikor meglátta [ezt], megadta a dicséretet Istennek.

19 12251 Bement Jerikóba1226, és áthaladt rajta. 12272 És íme, egy Zakeusnak nevezett férfi, aki a vámosok feje volt, és gazdag is,12283 igyekezett meglátni Jézust, hogy ki [és miféle] lehet, a tömeg miatt azonban nem volt képes [rá], mert kis termetű volt. 4 [Ezért] előrefutott, és felmászott egy eperfügefára1229, hogy meglássa őt, mert arra1230 kellett áthaladnia. 5 Amikor Jézus odaért arra a helyre, feltekintett, és ezt mondta neki: „Zakeus, sietve szállj le, mert ma a te házadban kell 1231 megszállnom 1232!” 6 [Ő] sietve leszállt, és örömmel vendégül látta1233. 7 És amikor [ezt] meglátták, mind nagyon zúgolódtak1234, mondván: „Bűnös emberhez1235 ment be, hogy megszálljon [nála]!” 12369 [Erre] Jézus ezt mondta rá vonatkozóan1237: „Ma 1238 jött el 1239 a megmentés [napja] e ház számára, mivelhogy ő is Ábrahám fia 1240. 101241Az emberfia ugyanis azért jött el, hogy felkutassa és megmentse az elveszett[ek]et.” 12428 Zakeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak1243: „Nézd, vagyonom felét1244, uram1245, a szegényeknek adom, és ha valakitől kizsaroltam1246 valamit, négyszeresét1247 adom vissza.”1248

124911 Míg azok ezeket hallgatták, [Jézus] egy példázatot fűzött hozzá, mivel közel volt Jeruzsálemhez, és azok úgy vélték, azonnal meg fog nyilvánulni Isten országa1250. 12 Ezt1251 mondta tehát: „Egy előkelő származású ember elutazott egy távoli országba, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és aztán visszatérjen. 13[Magához] hívta hát tíz rabszolgáját, átadott nekik tíz mínát1252, és ezt mondta nekik: »Üzleteljetek1253 vele, amíg megjövök!«125414Polgártársai azonban gyűlölték őt, és követséget küldtek utána, mondván: »Nem akarjuk, hogy ez legyen a király rajtunk.«15És történt, hogy amikor a királyi méltóság megszerzése után újból visszatért, magához hívatta azokat a rabszolgákat, akiknek előzőleg1255 a pénzt adta, hogy megtudja, ki milyen nyereségre tett szert üzletelésével1256. 16Megjelent az első, és ezt mondta: »Uram, mínád [még] tíz mínát szerzett hozzá.«17Ezt mondta neki: »Jól van hát1257, jó rabszolgám! Mivel hű1258voltál a kevésben1259, legyen hatalmad tíz városon!«18Megjött a második, és ezt mondta: »A mínád, uram, [további] öt mínát jövedelmezett.«19Ennek is ezt mondta: »Te is légy föléje [rendelve] öt városnak!«20Megjött a harmadik1260 is, és ezt mondta: »Uram, itt van a mínád, amelyet egy kendőben1261 őrizve tartottam1262,21ugyanis féltem tőled, mert szigorú ember vagy: leemeled, amit nem fektettél be1263, és learatod, amit nem vetettél el.«22Azt mondta1264neki: »Saját szavaid alapján1265ítéllek meg, rossz rabszolgám! [Eleve1266] tudtad, hogy én1267szigorú ember vagyok, és leemelem, amit nem fektettem be, és learatom, amit nem vetettem el.126823Akkor miért nem adtad oda pénzemet a banknak1269? Én pedig, amikor megjöttem, kamatostul hajtottam [volna] be.«24Azután ezt mondta a mellette állóknak: »Vegyétek [csak]1270el tőle a mínát, és adjátok [csak] oda annak, akinek tíz mínája van!«251271[Azok] ezt mondták neki: »Uram, [már] tíz mínája van!«261272»Mondom nektek, hogy mindenkinek, akinek van, még adatik majd, akinek pedig nincs, [attól1273] [még az] is elvétetik majd, amije van.27Egyébként azokat az ellenségeimet, akik nem akarták, hogy királlyá legyek rajtuk, vezessétek [csak] ide, és mészároljátok [csak] le őket a szemem láttára1274!«”

28 Miután ezeket elmondta, [Jézus] tovább haladt, Jeruzsálembe menve fel.1275

127629 És történt, hogy amikor megközelítette Betfagét és Betániát, az Olajfákról nevezett hegyet, elküldött kettőt a tanítványok közül, 30 mondván: „Menjetek el a szemközti faluba! Bemenve találtok majd egy megkötött szamárcsikót, amelyen még soha senki ember nem ült. Oldjátok el, és vezessétek [ide]! 31Ha pedig valaki kérdezi tőletek: »Miért oldjátok el?«, így szóljatok: »Mert 1277 az ur[á]nak szüksége van rá.«” 1278 32 Amikor a küldöttek elmentek, úgy találták, ahogyan megmondta nekik.127933 Miközben eloldották a szamárcsikót, annak urai1280 ezt mondták nekik: „Miért oldjátok el a szamárcsikót?” 34 Ők pedig azt mondták: „Mert az ur[á]nak szüksége van rá.” 35 És elvezették azt Jézushoz, majd rávetvén felsőruháikat a szamárcsikóra, ráültették1281 Jézust. 36 Miközben ment, 1282felsőruháikat szórták le az útra. 37 Amikor pedig már közeledett az Olajfák-hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága elkezdte örvendezve, nagy hangon dicsérni Istent mindazokért az erőtettekért1283, amelyeket láttak, 38 mondván:1284 „Áldott [legyen], aki jön, a király1285, az Úr nevében! A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban1286!”1287

128839 Ekkor néhány farizeus így szólt hozzá a tömegből: „Mester, szólj rá keményen a tanítványaidra!” 40 Ő megfelelt nekik: „Mondom nektek, ha ezek hallgatni fognak, a kövek kiáltanak majd.” 1289

41 Amikor megközelítette, és meglátta a várost, megsiratta1290, 42 és így szólt: „Bár felismerted volna te is ezen a napon 1291 a békesség 1292 feltételeit 1293! 1294Most azonban el lettek rejtve1295 szemeid elől.129643Mert1297 [olyan] napok jönnek majd rád, amikor1298ostromsáncot emelnek ellened ellenségeid, és körülvesznek, és mindenfelől szorongatnak,44és a földdel tesznek egyenlővé téged és benned [lakó] gyermekeidet, és1299 nem hagynak követ kövön benned, mivel nem ismerted fel meglátogatásod1300[kedvező1301] idejét.”1302

130345 Bement a templomba1304, és elkezdte kiutasítani azokat, akik eladtak130546 mondván nekik: „Meg van írva: »És lesz 1306az én házam a kérés / az imádkozás háza 1307«, ti viszont terroristák búvóhelyévé tettétek.”

130847 Naponta1309 tanított a templomban.1310 A főpapok és az írástudók keresték [a módját], hogyan pusztíthatnák el őt, meg a nép1311 vezetői1312 [is], 48 de nem találták, mit tehetnének,1313 ugyanis az egész nép rajta csüngött, s [úgy] hallgatta.

20 13141 Történt az egyik napon, hogy amikor a templomban tanította a népet, és hirdette az örömüzenetet,1315 odaléptek hozzá a főpapok és az írástudók a vénekkel együtt, 2 és így szóltak hozzá: „Mondd meg nekünk: Milyen hatalommal teszed ezeket? Vagy ki az, aki megadta neked ezt a hatalmat?” 3 [Ő] megfelelt, és ezt mondta nekik: „Én is kérdezlek titeket. 1316[Nevezzetek meg] ésszerű indokot, és mondjátok meg nekem: 13174[A] János által [végzett] alámerítés Istentől [való] volt-e, vagy emberektől?” 5 Erre megfontolták maguk között1318 [a dolgot], és így szóltak [egymás között]: „Ha azt mondanánk: Istentől, azt fogja mondani: Miért nem ajándékoztátok meg bizalmatokkal?13196 Ha pedig azt mondjuk: emberektől, az egész nép megkövez minket,1320 mert meg van győződve arról, hogy János próféta volt.” 7 [Ezért] így feleltek: „Nem [lehet] tudni1321, honnan.” 8 Ekkor Jézus ezt mondta nekik: „[Akkor] én magam sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.”

13229 [Akkor] elkezdte mondani a népnek1323 ezt a példázatot: „Egy ember szőlőskertet ültetett, 1324 majd bérbe adta parasztoknak, és hosszú időre 1325külföldre utazott. 10A megfelelő időben elküldött egy szolgát a parasztokhoz, hogy megadják neki a szőlőskert terméséből [a köteles részt]. 11A parasztok azonban megverték, és üres [kézzel] visszaküldték. Erre újra kezdte, és elküldött egy másik szolgát, de azok azt is megverték és meggyalázták, és üres [kézzel] küldték vissza. 12Erre újra kezdte, és elküldött egy harmadikat, de azok azt is megsebesítették, és kidobták [a szőlőből]. 13A szőlőskert ura 1326ekkor ezt mondta: »Mit tegyek? Elküldöm szeretett fiamat: őt talán 1327 tiszteletben fogják tartani.« 14Amikor meglátták őt a parasztok, így tanakodtak egymás között: »Ez1328 az örökös! Öljük meg, hogy miénk legyen az örökség!«15És kidobták őt a szőlőskertből,1329 és megölték.1330 Mit tesz hát majd velük a szőlőskert ura?16Elmegy, és elpusztítja ezeket1331 a parasztokat, és másoknak adja a szőlőskertet.” Amikor meghallották, ezt mondták: „Szó se legyen róla!”133217 Ő pedig rájuk nézett, és ezt mondta: „Mit [jelent] hát az, ami [így] van megírva: »Az a kő, amelyet a házépítők [megvizsgáltak, és mint alkalmatlant] elvetettek, az lett sarokkővé«? 1333181334Mindenki, aki erre a kőre esik, szétzúzódik, akire pedig ráesik, azt összemorzsolja.”

133519 Az írástudók és a főpapok igyekeztek [már] abban az órában rátenni a kezüket1336, de féltek a néptől – felismerték ugyanis, hogy rájuk utalva mondta ezt a példázatot.

133720 Megfigyeltették1338 [Jézust], [oly módon, hogy] leskelődőket1339 küldtek ki, akik igazaknak tettették1340 magukat, hogy megfogják [valamelyik] szaván, és aztán átadhassák őt a helytartó hatóságának és hatalmának1341. 21 Megkérdezték tehát tőle: „Mester, tudjuk,1342 hogy helyesen1343 beszélsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazságnak megfelelően tanítod Isten útját1344. 22 Szabad adót1345 adni a császárnak, vagy nem?”134623 [Jézus] azonban észrevette ravaszkodásukat, és ezt mondta nekik: 241347„Mutassatok meg nekem egy dénárt!1348Kinek a képét és feliratát [viseli]?” Azok pedig azt mondták: „A császárét.” 25 Mire ő ezt mondta nekik: Akkor 1349 adjátok meg 1350 a császárnak, ami megilleti a császárt, viszont [adjátok meg] Istennek, ami megilleti Istent!” 26 Nem volt erejük ahhoz, hogy megfogják beszédében a nép előtt, és elcsodálkozván feleletén, elnémultak.

135127 Odament hozzá néhány szadduceus1352 is, akik kétségbe vonják az [újra]felébresztést,1353 és megkérdezték tőle: 28 „Mester, Mózes azt írta nekünk: »Ha meghal valakinek a testvére, akinek volt felesége, de gyermeke nem, akkor vegye el a testvére az asszonyt, és támasszon utódot testvérének.« 29 Nos, volt hét testvér. Az első feleséget vett, [aztán] gyermektelenül halt meg. 30 A második is, 31 meg a harmadik is elvette [az asszonyt], ugyanígy [a többi is] a hétből; nem hagytak hátra gyermeket, és meghaltak. 32 Végül meghalt az asszony is. 33 Az [újra]felébresztéskor1354 mármost melyiküké lesz az asszony, mert hiszen [mind] a hétnek felesége volt?” 34 Jézus ezt mondta nekik: 1355„Ennek a világnak a fiai nősülnek, és férjhez mennek,35de akiket [Isten] méltónak ítélt arra, hogy részesüljenek abban a [másik] korszakban és1356 a halottak közül való [újra]felébresztésben, azok sem nem nősülnek, sem férjhez nem mennek,36mert meg sem halhatnak többé1357, hiszen hasonlóak az angyalokhoz, 1358és Isten fiai, mivel1359 az [újra]felébresztés fiai.37Hogy pedig[Isten] [újra] felébreszti a halottakat, [azt] Mózes 1360 is feltárta a csipkebokor [történetében], amikor 1361»Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákob Istenének« mondja az Urat. 38[Ő] nem a halottak, hanem az élők számára [való] Isten, számára ugyanis mindenki élő 1362.”39 Erre megszólalt néhány írástudó, és ezt mondta: „Mester, jól beszéltél.”136340 Ugyanis többé semmit nem mertek kérdezni tőle.1364

136541 [Jézus] azonban ezt mondta nekik: „Hogyan mond[hat]ják 1366[az emberek], hogy a Messiás Dávid fia? 42Hiszen maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében 1367: »Így szólt az Úr az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, 43amíg ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem 1368 44Tehát Dávid nevezi őt »úrnak« – de [akkor] hogyan fia neki?”

136945 Az egész nép [füle] hallatára ezt mondta tanítványainak1370: 46„Óvakodjatok azoktól az írástudóktól, akik szívesen járkálnak talárban, és kedvelik 1371 a köszöntéseket a piacon, és az első helyeket a zsinagógában, meg a díszhelyeket a vendégségeken.”

1372471373„Azoknak, akik felélik az özvegyasszonyok házát, és [cserébe] színlelésből hosszasan imádkoznak, súlyosabb megítélésben lesz részük.”

21 13741 Amikor feltekintett1375, meglátta, hogy a gazdagok [hogyan] dobják adományaikat a perselybe1376. 2 Meglátott azonban egy szűkölködő1377 özvegyasszonyt is, aki két leptont1378 dobott be. 3 Akkor ezt mondta: „Igazán mondom nektek: Ez a szegény özvegyasszony többet dobott be mindenkinél 1379: 4amazok ugyanis mind a fölöslegükből dobtak be az adományok közé, ő azonban nélkülözéséből egész vagyonát, amije volt, bedobta.” 1380

13815 Amikor egyesek1382 azt mondták a templomról, hogy [milyen] szép kövek és fogadalmi ajándékok1383 ékesítik, így szólt: 6„Ezeket nézegetitek? Jönnek majd olyan napok1384, amikor nem hagyatik kő kövön, amely le ne romboltatna.”1385

13867 Erre megkérdezték tőle1387: „Mester, mikor lesz hát ez1388, és mi [lesz] a jele, hogy ez1389 megtörténik?”

139081391 Ő pedig azt mondta: „Ügyeljetek arra, hogy meg ne tévesszenek titeket! Sokan jönnek majd ugyanis rám hivatkozva, és azt mondják: »Én vagyok!«, meg azt: »Elérkezett a [kedvező] idő!« Ne menjetek utánuk!9Amikor pedig háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüljetek meg! Ennek ugyanis előbb meg kell történnie, de nem rögtön jön el a vég.”

10 Akkor így szólt hozzájuk: „Nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad majd.11Nagy1392földrengések is lesznek, meg éhínségek1393és járványok itt is, ott is, meg félelmetes dolgok1394, és nagy jelek az égből1395.”1396

1397121398 „Mindezek előtt azonban letartóztatnak1399, és üldözni fognak titeket, [oly módon, hogy]kiszolgáltatnak titeket a 1400 zsinagógáknak és börtönöknek,1401királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevem miatt. 13Ez alkalom lesz számotokra, hogy tanúságot tegyetek. 140214Szánjátok el hát magatokat szívetekben, hogy nem fontolgatjátok előre1403, hogyan fogtok védekezni [a bíróság előtt]1404, 15ugyanis én1405adok majd nektek szájat1406 és [olyan] bölcsességet, amelynek nem lesz képes ellenállni vagy ellene mondani egyetlen ellenfeletek sem.140716Kiszolgáltatnak majd titeket szüleitek és testvéreitek is, és rokonaitok meg barátaitok is, és némelyeket közületek meg fognak ölni.17Mindenféle [ember] gyűlöl majd titeket miattam, 18de semmiképpen sem vész el egy hajszál sem a fejetekről1408.19Állhatatosságotokkal fogjátok megnyerni életeteket 1409.”

141020„Amikor pedig meglátjátok, hogy Jeruzsálemet hadseregek veszik körül, akkor tudjátok meg, hogy elérkezett elpusztításának [órája]!21Akkor, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, és akik benne vannak, távozzanak belőle, és akik a mezőn vannak, ne menjenek be,22mert az igazságszolgáltatás napjai1411 azok, hogy beteljesedjék mindaz, ami meg van írva1412.23Jaj a várandós és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban, mert nagy nyomorúság lesz az országban1413, és harag1414 ezen a népen,24és el fognak esni a kard élétől, és fogságba viszik majd őket minden nemzet közé, és Jeruzsálemet nemzetek1415 tapossák lábbal1416, amíg be nem teljesedik [a] népek [kedvező] ideje.”

141725„És jelek lesznek a napban és a holdban és a csillagokban, és a földön a nemzetek tanácstalan szorongása a tenger zúgása és morajlása miatt,26miközben az emberek kilehelik lelküket a félelemtől és azoknak [a dolgoknak] a várásától, amik eljönnek a földkerekségre, ugyanis az egek erői megrendülnek majd.141827És akkor meg fogják látni az Emberfiát, [aki] eljön felhőben, erővel és nagy dicsőséggel.141928Amikor pedig ezek kezdődnek megtörténni, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közeledik megváltásotok1420!”

142129 És mondott nekik egy példázatot: „Nézzétek meg a fügefát és az összes fákat! 30Amikor már kihajtanak, és ti látjátok [ezt], magatoktól1422[is] tudjátok, hogy már közel van a nyár.31Ugyanígy [vagytok ezzel] ti is: Amikor látjátok ezeket megtörténni, tudjátok meg, hogy közel van 1423az Isten országa 142432Ámen, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg minden1425 meg nem történik.33Az ég és a föld elmúlik, az én szavaim azonban nem múlnak el.”

1426341427„Vigyázzatok magatokra, nehogy elnehezedjék a szívetek mámortól, részegségtől1428 és a vagyon1429gondjaitól, és váratlanul meglepjen titeket az a nap,35mint [valami] csapda:1430mert rá fog törni mindazokra, akik az egész föld színén laknak.36Legyetek éberek [tehát] minden időben, és könyörögjetek, hogy legyen erőtök elmenekülni mindezektől, amik történni fognak, és megállni az Emberfia előtt1431!”

143237 Napközben a templomban tanított, az éjszakákat azonban [Jeruzsálemből] kijárva, a szabadban töltötte1433, az Olajfákról elnevezett hegyen. 38 Az egész nép [már] kora reggel felkereste őt a templomban, hogy hallgassa.1434

22 14351 Közeledett a kovásztalan [kenyerek] ünnepe, amelyet pászkának neveztek. 2 A főpapok és az írástudók keresték [a módját], hogyan1436 pusztítsák el1437 [Jézust], ugyanis féltek1438 a néptől.1439

14403 A Sátán pedig bement a karióti férfinak nevezett Júdásba1441, aki a Tizenkettőhöz1442 tartozott. 4 [Ő] elment, és megbeszélte a főpapokkal és a [templomőrség] parancsnokaival1443, hogyan szolgáltassa ki őt nekik. 5 [Azok] megörültek [a dolognak], és megegyeztek1444, hogy pénzt adnak neki. 6 [Ő] beleegyezett1445, és kereste az alkalmas időpontot arra, hogy a tömeg [jelenléte] nélkül kiszolgáltassa őt nekik.

14467 Aztán eljött a kovásztalan [kenyerek ünnepének] napja, amikor1447 fel kellett áldozni a pászka[bárányt]. 8 [Jézus] elküldte1448 Pétert és Jánost1449, mondván: „Menjetek el 1450, és készítsétek el nekünk a pászka[bárányt], hogy megegyük!” 9 Ők pedig ezt mondták neki: „[Mit] akarsz, hol készítsük el?” 10 Ő pedig ezt mondta nekik: Íme 1451, amikor beértek a városba, össze fogtok találkozni egy vizeskorsót cipelő emberrel. Kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy,11és mondjátok 1452a ház gazdájának: »[Ezt] üzeni neked a Mester: Hol van [az] a szállás 1453, ahol tanítványaimmal megehetem a pászka[bárányt]?« 12Az majd mutat nektek egy nagy, párnákkal kirakott 1454emeleti szobát: ott készítsétek el 1455!” 13 Erre elmentek, és [mindent] megtaláltak, ahogy megmondta nekik1456, és elkészítették a pászka[bárányt].

145714 Amikor eljött az óra1458, asztalhoz telepedett, és az apostolok1459 [is] vele.1460 146115 Akkor így szólt hozzájuk: „Vágyva-vágytam [arra], hogy megegyem veletek ezt a pászka[bárányt], mielőtt szenvedek! 16Mondom nektek ugyanis, hogy semmiképp 1462 nem eszem ezt (többé), amíg be nem teljesedik [az értelme] 1463 Isten országában.”

146417 Ezzel átvette1465 a poharat, és miután hálát adott, ezt mondta: „Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között! 18Mondom nektek ugyanis, hogy mostantól semmiképp nem iszom a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön Isten országa.” 1466

146719 [Ezután kezébe] vett [egy darab] kenyeret, és miután hálát adott, megtörte, és odaadta nekik, mondván: 1468Ez vagyok én, értetek adva [Istentől]. Ezt tegyétek1469 az én emlékezetemre1470!”147120 Miután megvacsoráztak, ugyanígy [vette] a poharat is, mondván: „Ez a pohár az új szövetség az én véremben, amely értetek1472 ontatik ki [Isten által]1473.”

147421„Egyébként annak a keze, aki kiszolgáltat engem, velem van az asztalon; 22mert az emberfia elmegy ugyan, amint [ezt Isten] meghatározta 1475[számára], mindazonáltal jaj annak az embernek, aki kiszolgáltatja őt.” 147623 Erre azok elkezdtek egymással vitázni arról, vajon ki az közülük, aki ezt meg fogja tenni.

1477241478 Versengés1479 is támadt köztük1480 [amiatt], vajon melyikük számít a legnagyobbnak.148127 [Erre Jézus így szólt:] „Végtére is 1482ki a nagyobb? Aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Hát 1483nem az, aki az asztalnál ül? 1484 Én azonban [olyan] vagyok közöttetek, mint aki 1485felszolgál. 1486281487Ti viszont? [Ti] mindvégig 1488kitartottatok velem próbatételeimben?? 148929És én királyi uralmat 1490 hagyok rátok?? Ahogyan Atyám hagyott rám?? 149130Hogy asztalomnál egyetek és igyatok »az én országomban«?? 1492És majd trónon ülve ítélitek Izrael tizenkét törzsét?? 1493 25 [Aztán] pedig azt mondta nekik: „A [pogány] nemzeteken 1494 uralkodnak 1495királyaik, és akiknek hatalmuk van rajtuk 1496, jótevőknek hívatják magukat. 149726Ti azonban ne így [cselekedjetek 1498]! Ellenkezőleg! Aki köztetek a legnagyobb, legyen olyan, mint a legfiatalabb, és aki a vezető 1499, [legyen] olyan, mint aki felszolgál!” 1500

150131 (Az Úr pedig azt mondta:1502) „Simon, Simon! 1503 Nézd, a Sátán kikért titeket 1504, hogy megrostáljon, mint a búzát [szokás 1505]; 150632én azonban könyörögtem 1507érted1508, hogy [Istenbe vetett] bizalmad 1509meg ne szűnjék1510, és te, miután egykor 1511megtértél1512, [majd] erősítsd meg testvéreidet.” 1513

151433 Ő azonban azt mondta neki: „Uram, veled kész vagyok börtönbe is, halálba is menni.” 34 [Jézus] viszont azt mondta: „Mondom neked, Péter 1515: Nem fog kiáltani ma a kakas, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem.” 1516

151735 És azt mondta nekik: „Amikor elküldtelek titeket erszény és tarisznya és szandál 1518nélkül, volt-e hiányotok valamiben?” Ők pedig azt mondták: „Semmiben!” 36 Erre azt mondta nekik: „Most viszont, akinek van erszénye, vegye elő?? Hasonlóképpen a tarisznyát is?? És akinek nincs tőre 1519, adja el felsőruháját, és vásároljon?? 37Mondom nektek ugyanis, hogy be kell teljesednie rajtam az Írás ezen szavának: »És törvényszegők közé számították.«1520Ami (ugyanis)1521 rólam [szól], az be is teljesedik.”152238 Ők pedig azt mondták: „Uram, nézd, van itt két tőr!” Ő pedig azt mondta nekik: „Elég!” 1523

152439 Miután kiment, szokása szerint az Olajfák-hegyére ment1525, és tanítványai is követték őt. 40 Amikor a [megszokott] helyre értek, azt mondta nekik:1526„Imádkozzatok, hogy le ne gyűrjön titeket a próbatétel!” 41 Ő maga eltávolodott tőlük1527, nagyjából egy kőhajításnyira1528, letérdelt1529, és így imádkozott: 42„Atyám, ha akarod1530,vedd el tőlem ezt a poharat! Mindazonáltal ne az én akaratom, hanem a tied valósuljon meg!”1531431532 (Megjelent neki egy angyal1533 az égből, és erőt öntött belé. 44 Halálos küzdelembe1534 esett, de még megfeszítettebben imádkozott, és izzadsága olyan lett, mintha vércseppek1535 hullottak volna a földre.)153645 Miután felkelt az imádkozásból, (és) odament a tanítványokhoz, a szomorúságtól1537 alva találta őket, 46 és ezt mondta nekik: „Miért alusztok? 1538Álljatok fel 1539, és imádkozzatok, hogy le ne gyűrjön titeket a próbatétel!” 1540

154147 Még beszélt, amikor íme, tömeg [érkezett], és az, akit Júdásnak hívtak1542, a Tizenkettő egyike1543 haladt az élen,1544 és megközelítette Jézust, hogy megcsókolja.154548 Jézus azonban azt mondta neki: „Júdás, csókkal szolgáltatod ki az emberfiát?” 154649 Amikor a körülötte lévők meglátták, hogy mi készül, így szóltak: „Uram, odavágjunk-e tőrrel?” 50 Közülük az egyik1547 rá is vágott a főpap rabszolgájára, és levágta a jobb1548 fülét. 51 Jézus azonban megfelelt [nekik], és azt mondta: „Hagyjátok itt abba!” 1549 És megérintve a fület, meggyógyította őt.155052 Jézus aztán1551 így szólt a hozzá érkezett főpapokhoz, a templom[őrség] parancsnokaihoz1552 és a vénekhez: „Mint [valami] terrorista ellen, [úgy] vonultatok ki tőrökkel és dorongokkal 1553. 53Amikor naponta veletek voltam a templomban 1554, nem fogtatok el 1555. De ez a ti órátok: 1556a sötétség hatalmá[nak érvényesülése].”1557

155854 Erre lefogták őt, elvezették, és bevitték a főpap házába, Péter pedig messziről követte1559. 55 Amikor tüzet raktak az udvar közepén, és körülülték, Péter [is] közöttük ült. 56 Meglátta egy szolgálólány, amint [a tűz] világosságában ült, rámeresztette a szemét, és ezt mondta: „Ez is vele volt.” 57 Ő azonban letagadta, mondván: „Nem ismerem őt, asszony!” 58 Rövid [idő] múltán más1560 látta meg, és [így] szólt: „Te is közülük való vagy!” Péter azonban [így] szólt: „Ember, nem vagyok!”156159 Nagyjából egy óra múlva másvalaki erősködött1562, mondván: „Valóban, ez is vele volt, mert Galileából való!” 60 Erre Péter azt mondta: „Ember, nem tudom, mit beszélsz!”1563 És azonnal, miközben még beszélt, megszólalt a kakas.156461 Akkor az Úr megfordult1565, és rátekintett1566 Péterre, és Péternek eszébe jutott1567 az Úr kijelentése, amit neki mondott: „Mielőtt a kakas ma kiált, háromszor tagadsz meg engem.”156862 (Kiment, és keserves sírásra fakadt.)1569

157063 Azok a férfiak, akik őrizték1571 [Jézust], gúnyolták1572 és verték, 64 majd betakarták, és ezt kérdezgették: „Prófétálj! Ki ütött meg?”157365 És sok más [isten]gyalázó1574 dolgot mondtak ellene.

157566 Amint nappal lett, összegyűlt a nép véneinek [testülete], főpapok is, meg írástudók is, és Főtanácsuk elé vezették őt, 67 és ezt1576 mondták: „Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk!” [Ő] azonban azt mondta nekik: „Ha 1577 mondanék nektek [valamit] 1578, semmiképp nem 1579 hinnétek [nekem], 68ha pedig [én] kérdeznék, semmiképp nem felelnétek. 1580691581Mostantól azonban az emberfia Isten erejének1582jobbján fog ülni1583.”70 Ekkor mindnyájan azt mondták: „Tehát te Isten fia vagy?” Mire ő így szólt hozzájuk: „Ti mondjátok, hogy én [az] vagyok1584.”71 Azok pedig azt mondták: „Mi szükségünk van még tanúvallomásra? Hiszen1585 magunk hallottuk a [saját] szájából!”1586

23 15871 Felkelt az egész sokaságuk1588, és elvezették őt Pilátushoz. 2 [Ott] elkezdték vádolni, mondván: „Úgy találtuk1589, hogy ez1590 félrevezeti nemzetünket, útját állja annak, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt mondja, hogy ő messiás, [vagyis]1591 király.15923 Pilátus megkérdezte tőle: „Te vagy a zsidók királya?” Ő azonban megfelelt neki, mondván: „[Ezt] te mondod.” 4 Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a tömegekhez: „Nem találok ebben az emberben semmi alapot1593 [a vádoláshoz].” 5 Ők azonban tovább erősködtek, és azt mondták: „Tanításával fellázítja a népet egész zsidóföldön1594, Galileától kezdve idáig1595.”

15966 Amikor Pilátus meghallotta ezt, megkérdezte, vajon galileai-e [ez] az ember, 7 és amikor megtudta, hogy Heródes1597 fennhatósága alá tartozik, visszaküldte1598 Heródeshez, aki ezekben a napokban szintén Jeruzsálemben volt. 8 Amikor aztán Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült, ugyanis jó ideje szerette volna meglátni1599, mivel (sokat) hallott róla, és azt remélte, hogy megláthat valami általa történt [csoda]jelet.16009 Sok szóval kérdezgette, ő azonban semmit sem felelt neki.1601 10 Ott álltak a főpapok és az írástudók, és hevesen vádolták. 11 Heródes erre katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele1602, kigúnyolta, fényes1603 ruhába öltöztette1604, és visszaküldte Pilátusnak. 12 Heródes és Pilátus pedig egymás barátai lettek ezen a napon; előzőleg ugyanis ellenséges [viszonyban] voltak1605 egymással.1606 13 Pilátus pedig összehívta a főpapokat, az elöljárókat és a népet1607, 14 és így szólt hozzájuk: „Idehoztátok nekem ezt az embert mint olyat, aki elfordítja a népet [a császártól], és íme, én szemetek láttára hallgattam ki1608, és nem találtam benne semmi alapját [annak], amivel vádoljátok. 15 De Heródes sem1609, hiszen visszaküldte hozzánk1610. És íme, semmi olyat nem tett, ami méltó lenne a halálra. 16 Megfenyítem1611 tehát, és szabadon engedem.”1612

1613171614 (Ünnepenként kénytelen1615 volt szabadon engedni egy [foglyot].) 18 Erre valamennyien felkiáltottak: „Vidd el ezt [innen]! Engedd szabadon nekünk Barabbást!”1616 19 Ezt a városban1617 történt zendülés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. 20 Pilátus ekkor ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon engedni Jézust. 21 Ők azonban [azt] kiáltozták: „Feszítsd meg, feszítsd meg őt!”1618 22 Ő azonban harmadszor [is] ezt mondta nekik: „De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmit, ami halál[büntetésre adna] okot. Megfenyítem tehát, és szabadon engedem.” 23 Ők azonban nagy hangon ostromolták, és követelték, hogy feszíttesse meg [Jézust]. 24 Pilátus erre úgy határozott, hogy legyen meg a követelésük.1619 25 Szabadon engedte azt, akit zendülés és gyilkosság miatt vetettek börtönbe – akit követeltek –, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak.1620

1621261622 Amikor elvezették1623, megragadtak1624 egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után1625. 271626 Nagy népsokaság követte, meg asszonyok, akik gyászolták és siratták őt.1627 28 Jézus azonban hátrafordult hozzájuk, és ezt mondta: „Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok! Sírjatok inkább magatok miatt és gyermekeitek miatt! 1628 291629Mert íme, olyan napok jönnek, amikor azt mondják majd: »Szerencsések a meddők; azok az anyaméhek, amelyek nem szültek, és azok az emlők, amelyek nem szoptattak!«1630 30 Akkor majd kezdik mondani a hegyeknek: »Essetek ránk!« És a domboknak: »Takarjatok el minket!«1631 31 Mert ha [már] a nedvdús fával ezeket teszik 1632, mi történik [majd] a szárazzal?” 1633 32 Vittek másokat is, két gonosztevőt1634, hogy vele együtt kivégezzék [őket].1635

163633 Amikor kiértek arra a helyre, amelyet Koponyahelynek1637 hívtak, ott keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket jobb felől, a másikat bal felől. 34 1638(Jézus pedig így szólt: „Atyám 1639, bocsáss meg nekik 1640, mert nem tudják, mit tesznek1641!”) Ruháit [úgy] osztották szét, [hogy] sorsot vetettek [rájuk].

164235 Ott állt a nép, és nézelődött. Az elöljárók pedig1643 fintorgatták az orrukat, és azt mondták: „Másokat megmentett! Mentse meg önmagát1644, ha ez1645 az Isten Messiása1646, a Kiválasztott1647!” 36 Kigúnyolták a katonák is, [oly módon, hogy] odamentek, ecetet vittek oda neki1648, 37 és ezt mondták: „Ha te vagy a zsidók királya1649, mentsd meg magadat!” 38 Volt egy felirat is fölötte: A ZSIDÓK KIRÁLYA EZ.

165039 A megfeszített1651 gonosztevők közül is az egyik gyalázta1652 őt, mondván: „Nemde te vagy a Messiás? [Akkor] mentsd meg magadat és minket [is]!” 165340 A másik azonban megfelelt neki; keményen rászólt, és ezt mondta: „[Még] te sem félsz az Istentől1654, holott ugyanazon ítélet [nehezedik] rád?1655 41 Mi igazságosan [szenvedünk] ugyan, mert azt kapjuk, amit tetteink megérdemelnek; de ez semmi helytelent nem tett.” 42 Majd azt mondta: „Jézus1656, emlékezzél meg rólam1657, amikor eljössz királyi uralmaddal1658!” 43 Erre [ő] azt mondta neki:1659„Ámen, neked mondom, ma velem leszel a Paradicsomban1660.”1661

166244 Már a hatodik óra körül járt, amikor sötétség lett az egész földön a kilencedik óráig, 45 mivel a nap [fénye] megszűnt; a szentély függönye középen kettéhasadt;1663 46 [ekkor] Jézus nagy kiáltással így1664 kiáltott:1665„Atyám, 1666 a te kezedbe teszem le 1667[a] Lelkemet 1668!” 1669 Miután pedig ezt mondta, kilehelt.1670

167147 Amikor a százados látta, mi történt1672, dicsőítette Istent1673, mondván: „Valóban igaz1674 volt ez az ember!”1675 48 És az egész tömeg, amely erre a látványosságra gyűlt össze, miután végigszemlélte a történteket, mellét verve1676 visszafordult [a városba]. 49 Távolabb1677 ott álltak ismerősei1678 mind1679, és azok az asszonyok, akik őt követve vele jöttek Galileából, és látták ezeket.

168050 És íme, egy József nevezetű férfi, a Főtanács tagja, jó1681 és igaz1682 férfi168351 ez nem helyeselte1684 amazok szándékát és eljárását – Arimateából, a júdeaiak1685 [egyik] városából, aki várta Isten országát: 52 ez odament Pilátushoz, és elkérte Jézus testét, 53 aztán levette [a keresztről], becsavarta azt1686 egy vászonlepelbe, és elhelyezte őt egy kőbe vágott sírboltban, amelyben [még] soha senki nem feküdt1687. 54 Előkészület napja volt, és [már] felfénylett a szombat1688. 55 Csatlakoztak hozzá, és követték azok az asszonyok, akik [Jézussal] együtt jöttek Galileából, megszemlélték a sírboltot, és hogy miképpen1689 helyezték el a testét, 56 majd visszafordultak, és illatszereket és olajokat készítettek elő1690. Szombaton azonban megpihentek a parancsolat szerint1691.

24 169211693 A hét első napján a kora reggeli szürkületben [az asszonyok] elmentek a sírbolthoz, és elvitték az illatszereket, amelyeket előkészítettek. 2 A követ azonban a sírtól elhengerítve találták, 3 amikor pedig bementek, nem találták meg az Úr1694 Jézus testét. 4 És történt, hogy miközben zavarban voltak emiatt1695, íme, két férfi1696 lépett oda1697 hozzájuk villogó1698 ruhában. 5 Amikor azonban félelem kerítette hatalmába őket, és a föld felé fordították arcukat,1699 [azok] ezt mondták nekik:1700 „Miért keresitek az élőt a halottak között?17016 (Nincs itt, hanem [Isten] fölébresztette.)1702 Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt, 7 mondván: 1703»Az emberfiának bűnös1704 emberek kezébe kell adatnia, keresztre kell feszíttetnie1705, és a harmadik1706 napon talpra kell állnia.«” 8 [Ekkor] visszaemlékeztek szavaira, 9 [majd] visszafordultak a sírtól, és hírül adták mindezeket1707 a Tizenegynek és az összes többieknek. 10 A magdalai Mária, Johanna és Jakab Máriája1708, és a többi velük lévő [asszony] volt ez. [Ők] mondták ezeket az apostoloknak1709. 11 De számukra afféle üres fecsegésnek tűntek ezek a szavak, és nem hittek nekik. 121710 (Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor lehajolt1711, csak a [pólyázó] vászonszalagokat1712 látta, és hazament, csodálkozva a történteken1713.)1714

171513 És íme, ketten közülük [még] azon a napon egy Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyi1716 távolságban lévő, Emmausz nevű faluba mentek, 14 és mindezekről az eseményekről beszélgettek egymással. 15 És történt, hogy miközben beszélgettek és vitáztak, maga Jézus ért közelükbe, és velük együtt ment [tovább], 16 de [valami1717] akadályozta a szemüket abban, hogy felismerjék1718. 17 Ő pedig így szólt hozzájuk: „Mik ezek a szavak, amiket jártatokban egymással váltotok?” Komor tekintettel megálltak. 18 Egyikük, a Kleofás1719 nevű megfelelt neki, és ezt mondta: „Te vagy az egyetlen a Jeruzsálemben időzők közül1720, aki nem tudtad meg, mi történt ott ezekben a napokban?” 19 Erre azt mondta nekik: „[Ugyan] mi?” Ők pedig azt mondták neki: „Ami a nazarénus1721 Jézussal [történt], aki tettben és szóban [egyaránt] [nagy] erejű prófétai férfiú1722 volt Isten és az egész nép szemében: 20 hogy miként szolgáltatták ki őt főpapjaink és elöljáróink halálos ítéletre, és miként feszítették keresztre.172321 Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt.1724 De hát ráadásul1725 már harmadik napja is van, mióta ezek történtek.172622 De néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket. Miután kora reggel a sírnál voltak, 23 és nem találták meg a testét, eljöttek, és elmondták, hogy [még] látomást is láttak angyalokról1727, akik azt mondták1728, hogy él. 24 El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és úgy találták, ahogyan az asszonyok is mondták, őt azonban nem látták.” 25 Ekkor ő így szólt hozzájuk: „Ó, [ti] esztelenek, és rest szívűek elhinni1729 mindazt, amit megmondtak a próféták1730!26Nemde ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak1731, és [ily módon] bemennie dicsőségébe1732?”27 És elkezdve Mózestől és az összes prófétáktól, az összes írásokban1733 megmagyarázta nekik azt, ami róla [szól].1734

28 Elérkeztek ahhoz a faluhoz, ahová mentek, ő pedig úgy tett, mintha1735 messzebbre menne. 29 Erre erőltették1736, mondván: „Maradj velünk, mert esteledik, s a nap már bealkonyult!” Ekkor bement, hogy velük maradjon. 30 És történt, hogy amikor asztalhoz telepedett velük, kezébe vette a kenyeret, elmondta [fölötte] az áldást, megtörte, és átnyújtotta nekik.173731 [Isten]1738 pedig megnyitotta szemüket, és felismerték1739, [de] aztán láthatatlanná vált számukra1740. 32 Akkor ezt mondták egymásnak: „Nemde lángolt a szívünk1741, amikor beszélt nekünk az úton, amikor feltárta nekünk az Írásokat!?” 33 Még abban az órában felkeltek, és visszafordultak Jeruzsálembe. [Ott] egybegyűlve találták a Tizenegyet és a velük lévőket, 34 [akik] azt mondták: „[Isten]1742 valóban felébresztette1743 az Urat1744, és megmutatta1745 Simonnak!” 35 Ők is kifejtették az úton történteket, és [hogy] miképpen ismerték fel1746 [őt] a kenyér megtöréséről1747.

174836 Miközben ezeket beszélték, ő [maga] állt meg közöttük1749, (és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek! 1750 Én vagyok, ne féljetek!”1751). 37 Erre megrémültek, és félelem kerítette hatalmába őket, és úgy vélték, hogy szellemet1752 látnak. 38 Ekkor azt mondta nekik: „Mit vagytok megrettenve, és miért támadnak ellenvetések szívetekben?39Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy [megbizonyosodjatok:] én magam vagyok az. Tapintsatok meg, és nézzétek meg, hogy egy szellemnek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nekem van.”40 (S miután ezt mondta, megmutatta nekik kezeit és lábait.)175341 És miközben még hitetlenkedtek az örömtől1754, és csodálkoztak1755, ezt mondta nekik: „Van itt 1756valami ennivalótok?” 175742 Erre ők átnyújtottak neki egy darab sült halat (és [egy darabot] a lépes mézből). 43 Fogta, és a szemük láttára1758 megette1759.

176044 Aztán így szólt hozzájuk: „Ezek azok a szavak, amelyeket elmondtam nektek, amikor még veletek voltam, 1761hogy be kell teljesednie mindennek, amit megírtak rólam Mózes törvényében, a próféták (könyveiben) és a zsoltárokban.”176245 Akkor megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat,176346 és ezt mondta nekik:1764„Meg van írva, hogy1765 így szenved1766 a Messiás, és a harmadik napon talpra áll (a halottak közül)1767,47és az ő nevében minden nemzetnek1768 – Jeruzsálemtől kezdve1769hirdetik, hogy térjenek meg1770, [és így elnyerjék] a bűnök bocsánatát1771.48Ti vagytok a tanúi ezeknek. 177249És íme, én elküldöm rátok Atyám ígéretét1773, ti pedig üljetek meg a városban, amíg [Isten]1774 fel nem ruház titeket erővel a magasságból 1775.”

177650 Majd kivezette őket Betánia tájékáig1777, és kezeit felemelve megáldotta1778 őket. 51 És történt, hogy miközben megáldotta őket, eltávolodott tőlük1779, (és felvitetett a mennybe)1780. 52 Ők pedig (miután [az Istennek kijáró hódolattal] leborultak előtte)1781, nagy örömmel fordultak vissza Jeruzsálembe, 53 mindenkor1782 a templomban1783 voltak, és [ott] Istent áldották. (Ámen.)1784AZ EVANGÉLIUM MÁTÉ* SZERINT

1 11 Jézus Krisztus történetének könyve2; ő Dávid fia, Ábrahám fia3.

42 Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák pedig5 nemzette Jákobot, Jákob nemzette Júdát és fivéreit, 3 Júda nemzette Támárral Fáreszt és Zárát, Fáresz nemzette Eszrómot, Eszróm nemzette Arámot, 4 Arám nemzette Aminádábot, Aminádáb nemzette Náásszónt, Náásszón nemzette Szálmónt, 5 Szálmón nemzette Ráhábbal Boázt, Boáz nemzette Ruttal Jóbédet, Jóbéd nemzette Jesszét, 6 Jessze nemzette Dávidot, a királyt.

7 Dávid pedig nemzette Uriás [feleségével] Salamont, Salamon nemzette Roboámot, Roboám nemzette Ábiát, Ábiá nemzette Ászáfot, 8 Ászáf nemzette Jószafátot, Jószafát nemzette Jórámot, Jórám nemzette Oziást, 9 Oziás nemzette Jóátámot, Jóátám nemzette Ákházt, Ákház nemzette Ezekiást, 10 Ezekiás nemzette Manasszét, Manasszé nemzette Ámószt, 11 Ámósz nemzette Józiást, Józiás nemzette Jekhoniást és fivéreit a babiloni áttelepítés idején.

12 A babiloni áttelepítés után Jekhoniás nemzette Szalatiélt, Szalatiél nemzette Zorobábelt, 13 Zorobábel nemzette Ábiudot, Ábiud nemzette Eliákimot, Eliákim nemzette Ázort, 14 Ázor nemzette Szádókot, Szádók nemzette Ákimot, Ákim nemzette Eliudot, 15 Eliud nemzette Eleázárt, Eleázár nemzette Máttánt, Máttán nemzette Jákobot, 16 Jákob nemzette Józsefet, [annak a] Máriának a férjét, akitől született Jézus, akit Krisztusnak mondanak.6

17 A nemzedékek összege tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni áttelepítésig tizennégy nemzedék, és a babiloni áttelepítéstől Krisztusig tizennégy nemzedék.7

18 (Jézus) Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, [de] mielőtt [még] egybekeltek8 [volna], kitűnt, hogy várandós 9szent Lélektől. 19 József pedig, a férje, mivel igaz[ságos]10 [ember] volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban bocsátja el. 20 De miközben ezt fontolgatta magában, íme, az Úr [egyik] angyala megjelent neki álmában, [és így] szólt: „József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, ami ugyanis benne fogant, az szent Lélektől van. 21 Fiút fog szülni, és a Jézus11 nevet add neki, mert ő fogja megmenteni népét annak bűneitől.” 22 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott: 23 „Íme, a szűz12 várandós lesz, és fiút szül, és Emmánuelnek fogják hívni.” Ez lefordítva azt jelenti: „Velünk az Isten.” 24 Amikor aztán József felébredt az alvásból, úgy tett, ahogyan az Úr angyala megparancsolta neki, és magához vette feleségét, 25 de nem érintkezett vele13, amíg [az] fiút nem szült; és a Jézus nevet adta neki.

2 1 Miután Heródes király napjaiban Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, íme, mágusok14 érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2 és ezt mondták: „Hol van a zsidók újszülött királya?15 Megláttuk ugyanis csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy leborulva hódoljunk neki.” 3 Amikor Heródes király meghallotta [ezt], megrémült, és vele egész Jeruzsálem; 4 összehívta hát a nép összes főpapjait és írástudóit, és megérdeklődte tőlük, hol kell születnie a Messiásnak. 5 Azok pedig ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben; mert így írta meg a próféta:166 »És te, Betlehem, Júda földje, semmiképp nem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi [városai] között, mert belőled származik majd [az] a fejedelem, aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.«”

7 Ekkor Heródes titokban hívatta a mágusokat, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, 8 aztán ezekkel a szavakkal küldte el őket Betlehembe: „Menjetek el, és tudakozódjatok tüzetesen a kisgyermek felől, és mihelyt megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek, és leborulva hódoljak neki!” 9 Azok pedig, miután meghallgatták a királyt, elmentek, és íme, a csillag, amelyet [annak idején] megláttak napkeleten, előttük ment addig, amíg meg nem érkezett, és meg nem állt a fölött [a hely fölött], ahol a kisgyermek volt. 10 Amint meglátták a csillagot, rendkívül nagy öröm töltötte el őket. 11 Miután bementek a házba, meglátták a kisgyermeket Máriával, az anyjával, aztán leborultak [a földre], és [így] hódoltak neki; majd felnyitották kincstartóikat, és ajándékokat nyújtottak át neki: aranyat, tömjént és mirhát. 12 Azután álmukban utasítást kaptak, hogy ne forduljanak vissza Heródeshez, ezért más úton vonultak vissza hazájukba.

13 Miután pedig [a mágusok] visszavonultak, íme, az Úr [egyik] angyala megjelent álmában Józsefnek, és így szólt: „Kelj föl, vedd magadhoz a kisgyermeket és annak anyját, és menekülj Egyiptomba! Légy ott, amíg szólok neked, mert Heródes fel akarja kutatni a kisgyermeket, hogy elveszejtse!” 14 Ő pedig fölkelt, éjnek idején magához vette a kisgyermeket és annak anyját, és visszavonult Egyiptomba; 15 ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta szavával mondott:17 „Egyiptomból hívtam el a fiamat.”

16 Ekkor Heródes – látván, hogy a mágusok kijátszották – szerfelett megdühödött, elküldte [embereit], és megöletett Betlehemben és egész környékén minden kétéves és annál fiatalabb fiúgyermeket, annak az időnek megfelelően, amit pontosan megtudakolt a mágusoktól. 17 Ekkor beteljesedett, amit megmondott18 [az Úr] Jeremiás próféta szavával:1918 „Hang hallatszott Rámában, sok sírás és jajveszékelés: Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, mert nincsenek [többé].”

19 Amikor azonban Heródes meghalt, íme, az Úr [egyik] angyala megjelent álmában Józsefnek Egyiptomban, 20 és így szólt: „Kelj föl, vedd magadhoz a kisgyermeket és annak anyját, és menj Izrael földjére: meghaltak ugyanis, akik a kisgyermek életére törtek!” 21 Ő pedig fölkelt, magához vette a kisgyermeket és annak anyját, és bement Izrael földjére. 22 Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik apja, Heródes helyett, félt odamenni. Miután azonban álmában utasítást kapott, Galilea területére vonult vissza, 23 és amikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit megmondott [az Úr] a próféták által:20 „Nazoreusnak21 fogják hívni”.

3 221 Azokban a napokban fellépett Keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában: 2 „Változtassátok meg gondolkodásotokat és életeteket23, 24elérkezett ugyanis a Mennyek országa!” 3 Mert ő az, akiről megmondta [az Úr] Izajás próféta szavával:25 „Kiáltó hangja [hallatszik] a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” 4 Maga János pedig teveszőr ruhát viselt, és dereka körül bőrövet, étele pedig sáska és vadméz volt. 5 Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész vidéke, 6 és miután megvallották bűneiket, alámeríttették magukat általa a Jordán folyóba.

267 Amikor azonban [János] meglátta, hogy sok farizeus és szadduceus jön hozzá alámerítésre, így szólt hozzájuk: „Viperák fajzatai, ki oktatott ki titeket arra, hogy elfussatok az elkövetkező harag elől? 8 Teremjetek tehát az [új] gondolkodás- és életmódhoz méltó gyümölcsöt, 9 és ne gondoljátok, hogy azt mondhatjátok magatokban: »Nekünk Ábrahám az atyánk«, mert mondom nektek, hogy képes az Isten ezekből a kövekből [is] gyermekeket támasztani Ábrahámnak. 10 A fejsze pedig már ott van a fák gyökerén: [Isten] valóban kivág és tűzre vet minden olyan fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. 11 Én [a magam részéről] vízbe merítelek titeket, hogy megváltoztassátok gondolkodás- és életmódotokat, de aki utánam jön, erősebb nálam, [és] ahhoz sem vagyok elég [jó], hogy vigyem a saruját: ő viszont szent Lélekbe és tűzbe27 fog bemeríteni titeket: 12 [ő], akinek szórólapát van a kezében, és alaposan megtisztítja majd szérűjét, és összegyűjti búzáját a magtárban, a pelyvát azonban olthatatlan tűzzel fogja elégetni!”

2813 Ekkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy alámeríttesse magát általa. 1429 János azonban meg akarta akadályozni [ebben], és ezt mondta: „Nekem van szükségem arra, hogy alámeríts [engem], és te jössz hozzám?” 15 Jézus azonban így felelt neki: „Engedd meg most30! Úgy illik ugyanis hozzánk, hogy beteljesítsünk31minden igazságosságot!”32 Ekkor megengedte neki. 16 Miután [János] alámerítette [őt], Jézus rögtön kiemelkedett a vízből. És íme, megnyílt (neki) az ég, és látta, hogy Isten Lelke mint egy galamb leereszkedik, és leszáll rá. 17 És íme, hang [hallatszott] az égből, és ezt mondta: „Ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm.”33

4 341 Akkor a Lélek felvitte Jézust a pusztába, hogy próbára tegye őt az Ördög. 2 Negyven nap és negyven éjjel böjtölt35, [s] végül megéhezett. 3 [Ekkor]36 odament a próbára tevő37, és ezt mondta neki: „Ha fia vagy Istennek, mondd, hogy ezek a kövek38 váljanak kenyérré!” 4 Ő azonban így felelt neki: „Írva van: »Nem csupán kenyérrel él az ember, 39hanem mindazzal a beszéddel, ami Isten szájából jön!«”405 Akkor az Ördög magával vitte [őt] a szent városba, odaállította a templom párkányára, 6 és így szólt hozzá: „Ha fia vagy Istennek, vesd le magad! Írva van ugyanis, hogy »angyalainak parancsol majd felőled41«, és »tenyerükön fognak hordozni téged, nehogy kőbe üssed lábadat«!” 7 Jézus ezt mondta neki: „Az is írva van: »Ne tedd próbára az Urat, a te Istenedet!«”8 [Azután] ismét magával vitte őt az Ördög, [mégpedig] egy nagyon magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát s azok dicsőségét, 9 és ezt mondta neki: „Ezeket mind neked adom, ha [a földre]42 leborulva hódolsz nekem!” 10 Akkor így szólt hozzá Jézus: „Menj gyorsan (mögém), Sátán! Írva van ugyanis: »Az Úr, a te Istened előtt borulj le, és egyedül neki szolgálj!«”1143 Ekkor elhagyta őt az Ördög, és íme, Isten követei44 mentek oda, és szolgálták őt.

4512 Amikor [Jézus] meghallotta, hogy Jánost börtönbe vetették46, visszavonult47 Galileába. 13 Otthagyta Názáretet, elment a tóparti Kafarnaumba48, Zabulon és Neftalim vidékére, [és ott] telepedett le, 14 hogy beteljesedjék, amit megmondott [az Úr] Izajás próféta szavával:4915 „Zabulon földje és Neftalim földje, [amely] a tenger felé [esik], a Jordánon túl, a [pogány] nemzetek Galileája, 16 a nép, amely sötétségben ült, nagy világosságot látott meg, és akik a halál területén és árnyékában ültek, azoknak világosság támadt.” 17 Ettől fogva kezdte Jézus [hírnökként] hirdetni és mondani: „Változtassátok meg gondolkodásotokat és életeteket, elérkezett ugyanis a Mennyek országa50!”

5118 Amikor a Galileai-tenger mentén járt-kelt, meglátott két testvért – a Péternek nevezett Simont és testvérét, Andrást, amint körhálót vetettek a tengerbe; halászok voltak ugyanis –, 19 és ezt mondta nekik: „Jöjjetek utánam, s [akkor] én emberhalászokká teszlek titeket!”20 Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. 21 Onnan tovább haladva meglátott másik két testvért – Jakabot, Zebedeus [fiát] és testvérét, Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal [együtt] hálóikat rendezték –, és elhívta őket. 22 Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.

5223 Azután bejárta egész Galileát, tanított zsinagógáikban, hirdette az Ország örömüzenetét53, és kezelt minden betegséget és gyengeséget a nép körében.5424 Híre elterjedt egész Szíriában. Odavitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak különféle betegségektől, és akiket kínok szorongattak, [továbbá] rossz szellemek megszállottjait, holdkórosokat55 és bénákat, és [ő] meggyógyította őket. 25 Nagy tömeg követte Galileából és a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról.

5 561 Amikor meglátta a tömeget, [Jézus] fölment a hegyre, s miután leült57, odamentek hozzá tanítványai; 2 ő pedig megnyitotta száját58, és így tanította őket:

59360„Szerencsések61, [akik] a Lélek62 hatására63 [lettek] nyomorgók, mert övék a Mennyek országa.64

465Szerencsések a bánkódók66, mert [Isten]67 meg fogja vigasztalni őket.68

569Szerencsések az erőszakmentesek70, mert ők fogják örökölni az országot71.72

673Szerencsések, akik éhezik és szomjazzák az igazságosságot74, mert [Isten] majd kielégíti őket.75

767Szerencsések az irgalmasok77, mert [Isten] irgalmas lesz hozzájuk.78

8Szerencsések a tiszta szívűek79, mert ők meg fogják látni Istent80.

9Szerencsések azok, akik békét81 teremtenek, mert Isten a fiainak82 fogja hívni83 őket.84

1085Szerencsések, akiket az igazságosság86 kedvéért87 üldöznek, mert övék a Mennyek országa.”88

8911„Szerencsések vagytok, ha miattam90 szidalmaznak titeket, és üldöznek, és hazugul91 mindenféle gonoszat mondanak majd rátok.9212Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy »fizetséget« kaptok Istentől93! Hiszen így üldözték az előttetek [élt] prófétákat [is]!”

9413„Ti vagytok95az ország96sója. De ha a só ízetlenné válik, mivel fogják97 megsózni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, s az emberek széttapossák.”98

14„Ti vagytok99 a világ világossága100.101 – A hegy[tetőn] fekvő város nem képes elrejtőzni.”102

10315„Mécsest sem azért gyújtanak, hogy véka alá tegyék, hanem a mécstartóra: akkor mindenkinek világít, [aki] a házban104 [van].10516Úgy világítson a ti fényetek az emberek előtt, hogy meglássák jótetteiteket, és dicsőítsék mennyei Atyátokat!”106

17„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy hatályon kívül helyezzem a törvényt vagy a 107prófétákat!108 Nem azért jöttem, hogy hatályon kívül helyezzem, hanem hogy teljessé tegyem109.110 18Mert ámen111, mondom nektek, amíg el nem múlik az ég és a föld, egy ióta vagy egy vesszőcske112 sem múlik el a törvényből, amíg minden meg nem lesz113.19Aki tehát [csak] egyet is hatálytalanít114 e legkisebb parancsok közül, és így tanítja az embereket, az a legkisebbnek számít115 a Mennyek országában; aki viszont cselekszi és tanítja [azokat], az a legnagyobbnak116 számít a Mennyek országában.”117

11820„Mert mondom nektek, hogy ha a ti igazságosságotok119 bőven fölül120 nem múlja az írástudókét és a farizeusokét121, semmiképp nem mentek be a Mennyek országába.”122

12321„[Úgy] hallottátok124, hogy [Isten] azt mondta125 a régieknek126: »Ne ölj! 127Aki öl, arra ítélet128 vár.« 22 Én viszont azt mondom nektek129, hogy mindenkire ítélet vár, aki [csak] haragszik [is] a testvérére;130 131aki pedig azt mondja testvérének:132 »Tökfej!«, az a Főtanács133 [ítéletében] részesül majd, aki pedig azt mondja: »Istentelen!«, annak sorsa a tüzes gehenna134.”

23„Ha tehát135[áldozati] adományodat az oltárhoz vinnéd, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek136 valami [panasza] van ellened,24hagyd ott adományodat az oltár előtt137, menj el, előbb békülj ki testvéreddel, azután jöjj el, és vidd oda adományodat!”138

13925140„Légy jóindulatú ellenfeled iránt, hamarjában, amíg [még] úton vagy vele, nehogy ellenfeled átadjon a bírónak, a bíró meg a törvényszolgának, és [így] börtönbe kerülj!26Ámen, mondom neked, nem jössz ki onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is.”141

27„[Úgy] hallottátok, hogy [Isten] azt mondta: »Ne törj házasságot!«142 28Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki azért nézeget143 egy feleséget144, hogy145 megkívánja146 őt, szívében már házasságot tört vele.”147

14829„Ha pedig csapdába ejt a jobb szemed, tépd ki, és vesd el magadtól! Hasznosabb ugyanis neked, ha egy vész el a tagjaid közül, mint ha egész testedet a gehennába vetik.30És ha csapdába ejt a jobb kezed, vágd le! Hasznosabb ugyanis neked, ha egy vész el a tagjaid közül, mint ha egész tested a gehennába jut.”

31„Megmondatott149 ez is: »Ha valaki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet!«32Én viszont azt mondom nektek, hogy mindaz, aki elbocsátja150 feleségét – még ha paráznaság151 okából is!152 –, házasságtörésbe kergeti őt153, és ha valaki elbocsátott [asszonyt] vesz feleségül, házasságtörést követ el154.”155

33„[Úgy] hallottátok továbbá, hogy [Isten] azt mondta a régieknek: »Hamisan ne esküdj, hanem add meg az Úrnak, amit esküvel fogadtál!«15634Én viszont azt mondom nektek, hogy egyáltalán ne esküdjetek!157 158Se az égre, mert az az Isten trónja,35se a földre, mert az [az Isten] lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa!36Saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszálat sem vagy képes fehérré vagy feketévé tenni!37Hanem legyen a beszédetek: Igen – igen, nem – nem!159 Ami ezen túlmegy, az a gonosztól van160.”

38„[Úgy] hallottátok, hogy megmondatott: »Szemet szemért!« és »Fogat fogért!«161 16239Én viszont azt mondom nektek, hogy ne álljatok szembe [ellenségesen]163 a gonosz 164[emberrel]! Ellenkezőleg:165 Aki megüti a jobb arcodat, annak fordítsd oda a másikat is!16640És: aki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsóruhádat, annak add oda a felsőt is!16741És: aki egy mérföld[nyi munkaszolgálatra] kényszerít, azzal menj el kettőre!”168 42„Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el!”169

43„[Úgy] hallottátok, hogy megmondatott: »Szeresd embertársadat«170 és gyűlöld171 ellenségedet172!44Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért,17345hogy [így] fiaivá174 váljatok175 mennyei Atyátoknak, mivel ő [olyan, aki] fölkelti napját gonoszokra és jókra, és esőt küld igazaknak és igaztalanoknak176!177 17846Ha ugyanis [csak] azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi [lesz] a fizetségetek179? Nemde ugyanezt teszik a vámosok is?47És ha csupán testvéreiteket180 köszöntitek181, mi különlegeset182 tesztek? Nemde ugyanezt teszik a pogányok183 is?”

18448„Ti tehát legyetek [olyan] teljesek, amilyen teljes mennyei Atyátok!”185

6 1861„Ügyeljetek arra, hogy jótetteiteket187ne az emberek szeme láttára188 műveljétek, azért, hogy megbámuljanak189 titeket! Ha mégis [ezt teszitek], nem [kaptok] »fizetséget«190mennyei Atyátoktól.”191

2„Amikor tehát [irgalmas] adományt192adsz, ne kürtölj magad előtt, ahogyan a színészek teszik193 a zsinagógákban194 és az utcákon, hogy az emberek dicsőítsék őket! Ámen, mondom nektek, megkapták fizetségüket.3Ha te adsz [irgalmas] adományt, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb195,4hogy [irgalmas] adományod rejtve legyen! Akkor Atyád, aki a rejtekben [is] lát196, »megfizet« majd neked.”197

5„És amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a színészek, mert [ők] kedvelik, ha a zsinagógákban198 és az utak sarkán megállva imádkozhatnak,199 hogy feltűnjenek az embereknek. Ámen, mondom nektek, megkapták fizetségüket.6Ha te akarsz imádkozni, menj be a kamrádba, zárd be az ajtódat,200és [úgy] imádkozzál a rejtekben lévő Atyádhoz! Akkor Atyád, aki a rejtekben [is] lát, »megfizet« majd neked.”201

7„Amikor pedig imádkoztok, ne hajtogassátok folyton ugyanazt202, mint a pogányok! Ők ugyanis úgy vélekednek, hogy sok beszédükért hallgatja meg őket 203[az istenség].2048Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlóvá, hiszen Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt.”205

2069„Ti tehát így imádkozzatok:207 Atyánk208 a mennyekben209! 210Szenteltessék meg a neved:211 10 jöjjön el az országod:212 legyen meg az akaratod,213 amint a mennyben, úgy a földön is214!11Egy napra való215 kenyerünket add meg nekünk ma216!21712Engedd el tartozásainkat218, amint mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak!21913 Ne vigyél bele minket próbatételbe220, hanem szabadíts meg a gonosztól221!”222

22314„Ha ugyanis megbocsátjátok az embereknek vétkeiket, [akkor] nektek is megbocsát majd mennyei Atyátok; 15de ha nem bocsáttok meg az embereknek, [akkor] Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”

22416„Amikor pedig böjtöltök, ne [járjatok] komor tekintettel, mint a színészek! Ők ugyanis eltorzítják az arcukat, hogy feltűnjék az embereknek, hogy böjtölnek.225 Ámen, mondom nektek, megkapták fizetségüket.17Ha te böjtölsz, kend meg fejedet 226[olajjal], mosd meg arcodat,18hogy az embereknek ne tűnjék fel böjtölésed, hanem [csak] a rejtekben lévő Atyádnak! Akkor Atyád, aki a rejtekben [is] lát, »megfizet« majd neked.”227

22819„Ne halmozzatok fel magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda229 emészti el [azokat], és ahol tolvajok törnek be, és lopnak!20Inkább halmozzatok fel magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem moly, sem rozsda nem emészti el [azokat], és ahol sem be nem törnek, sem nem lopnak!21Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is!”

23022„A test fényforrása a szem. Ha tehát a szemed egyszerű, akkor az egész tested fényes lesz,23de ha rossz231, akkor az egész tested sötét lesz. Ha tehát a benned lévő fény sötétség, mekkora [lesz] akkor a sötétség!?”

23224„Senki sem képes két úrnak szolgálni: ugyanis vagy gyűlölni fogja az egyiket, és szeretni a másikat, vagy ragaszkodni fog az egyikhez, és meg fogja vetni a másikat. Nem vagytok képesek Istent [is] szolgálni, meg a mammont [is].”233

23425„Ezért mondom nektek: Ne tépelődjetek az életetek miatt, [hogy] mit egyetek vagy mit igyatok, se a testetek miatt, [hogy] mibe öltözködjetek! Nemde az élet több az ételnél, s a test a ruházatnál?26Nézzétek meg az ég madarait! Sem nem vetnek, sem nem aratnak, sem csűrökbe nem gyűjtenek, mennyei Atyátok mégis táplálja őket. Nem értek-e ti sokkal többet náluk?27Ki az közületek, aki képes akár csak egy arasznyival is megtoldani létezését azáltal, hogy tépelődik?28235A ruházat miatt pedig miért tépelődtök? Vegyétek észre a mező liliomait, hogyan növekednek! Nem fáradoznak, és nem is fonnak!29De azt mondom nektek: Salamon minden pompájában sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül.30Ám ha Isten ilyen [előkelően] öltözteti a füvet, amely ma a mezőn áll, holnap meg kemencébe vetik, nem sokkal inkább titeket, csekély bizalmúak?”

23631„Ne tépelődjetek tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? Vagy: Mit igyunk? Vagy: Mibe öltözködjünk?237 32Mindezekért ugyanis a [pogány] nemzetek törik magukat! A ti mennyei Atyátok ugyanis tudja, hogy mindezekre szükségetek van.33Mindenekelőtt (Isten) országára és az ő igazságosságára238[irányuljon] törekvésetek, s [akkor] mindezeket [Isten] majd hozzáadja nektek.”

23934„Ne tépelődjetek tehát a holnap miatt, mert a holnap majd tépelődik saját maga miatt! Elég [minden] napnak a maga baja.”

7 2401„Ne ítélkezzetek, hogy [Isten] se ítélkezzék rajtatok!”

2412„Mert amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fog [Isten] is ítélkezni rajtatok, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mér majd nektek [Isten] is!”242

2433„Miért nézed a szálkát testvéred szemében? A gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre?4Vagy hogyan mondhatod testvérednek: »Hadd húzzam ki szemedből a szálkát!«, amikor, íme, a te szemedben [van] a gerenda?5Te színész! Vesd ki előbb a gerendát a szemedből, akkor majd [elég] tisztán látsz ahhoz, hogy kivedd testvéred szeméből a szálkát!”

6„Ne rakjatok a kutyákra244 [arany- vagy ezüst]karikát, és ne aggassátok gyöngy[füzér]eiteket a disznók orrára,245nehogy lábukkal széttapossák azokat, és megfordulván széttépjenek titeket!”246

2477„Kérjetek, és [Isten] adni fog nektek! Keressetek248, és találni fogtok! Zörgessetek, és [Isten] majd [ajtót] nyit nektek!8Ugyanis mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, s a zörgetőnek megnyílik [az ajtó].9Avagy közületek ki az az ember, aki követ ad oda a fiának, ha [az] kenyeret kér, 10 vagy kígyót ad oda neki, ha halat kér?11Ha tehát ti, [bár] rosszak vagytok, tudtok jó adományokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad majd a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérik tőle!”

24912„Mindazt tehát, amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ugyanúgy cselekedjétek velük ti is – mert ez a törvény és a próféták [tanításának lényege]!”

13„A szűk kapun menjetek be,250mert tágas (az a kapu) és széles az az út, amely a pusztulásba visz, és sokan mennek be ezen!14[De] milyen szűk (az a kapu), és [milyen] szoros az az út, amely az életre vezet, és kevesen találják meg!”251

15„Óvakodjatok a hamis prófétáktól,252akik báránynak öltözve jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok!”253

16„Gyümölcseikről fogjátok felismerni őket: Vajon szednek-e tövisbokorról szőlőt, vagy bogáncsról fügét?254 25517Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a haszontalan fa viszont rossz gyümölcsöt terem.18A jó fa nem képes rossz gyümölcsöt teremni, [ahogy] a haszontalan fa sem képes jó gyümölcsöt teremni.25619[Isten] kivág és tűzre vet minden olyan fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.20Így tehát gyümölcseikről fogjátok felismerni őket.”

25721„Nem mindaz megy be a Mennyek országába, aki azt mondja nekem: »Uram, Uram!«, hanem [csak] az, aki teszi mennyei Atyám 258akaratát.259 26022Sokan mondják majd nekem azon a napon: »Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ki 261rossz szellemeket, és nem a te nevedben vittünk végbe 262erőtetteket?«23És akkor megvallom nekik: »Sohasem ismertelek titeket! Távozzatok tőlem, ti, akik törvénytelenséget tesztek!«”

26324„Tehát mindaz, aki hallgatja ezeket a szavaimat, és tettekre is váltja őket, hasonlatos az okos emberhez, aki kősziklára építette házát.25[Amikor aztán] esett az eső, és jöttek az árvizek, [viharos] szelek fújtak és nekicsapódtak annak a háznak, [az] nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva.26Viszont mindaz, aki hallgatja ezeket a szavaimat, de nem váltja tettekre őket, hasonlatos az ostoba emberhez, aki homokra építette házát.27[Amikor aztán] esett az eső, és jöttek az árvizek, és fújtak a [viharos] szelek, és beleütköztek abba a házba, [az] összedőlt, és nagy volt a romlása.”

26428 És történt, [hogy] amikor Jézus bevégezte ezeket265 a szavakat,266 a tömeg megdöbbent tanításán, 29 mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudóik.267

8 2681269 Amikor lejött a hegyről, nagy tömeg követte. 2 És íme, egy leprás ment oda [hozzá], térdre borult270 előtte, és [ezt] mondta: „Uram271, ha akarnád, képes lennél megtisztítani engem!” 3 [Jézus]272 kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: „Akarom, tisztulj meg!” És azonnal megtisztult a leprájától. 4 Jézus pedig [ezt] mondta neki: „Ügyelj rá, hogy senkinek273ne szólj, hanem menj el titokban, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel274az [áldozati] adományt, amelyet Mózes rendelt, [megtisztulásod] bizonyság[á]ul nekik!”

2755 Amikor pedig bement Kafarnaumba, odament hozzá egy százados276, és kérte őt, 6 mondván: „Uram, a szolgám277 bénán fekszik otthon, és rettenetes kínokat szenved.” 7 [Jézus] így szólt hozzá: „Én menjek, és segítsek rajta?”2788 De a százados így felelt: „Uram, 279nem vagyok én elég [érdemes] arra, hogy betérj fedelem alá, hanem csak mondd szóval, és meggyógyul a szolgám! 9 Hiszen én is hatalomnak (alávetett) ember vagyok, [meg] alattam [is] vannak katonák, és [ha] azt mondom ennek: »Menj el!«, elmegy, vagy a másiknak: »Jöjj ide!”«, idejön, vagy a rabszolgámnak: »Tedd meg ezt!«, megteszi.”28010 Amikor Jézus meghallotta [ezeket a szavakat], elcsodálkozott281, és ezt mondta azoknak, akik követték: „Ámen, mondom nektek, Izraelben senkinél282nem találkoztam ilyen nagy bizalommal!28311De mondom nektek: Sokan284jönnek majd keletről és nyugatról285, és [asztalhoz] telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a Mennyek országában,28612az ország287 fiait pedig [Isten] kiveti a külső sötétségre: sírás és fogcsikorgatás lesz ott!”28813 A századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj el [gyorsan]289, és a bizalmadnak megfelelően történjék veled!” És [még] abban az órában meggyógyult a szolgája.290 291

29214 Amikor Jézus Péter házába ment293, meglátta294, hogy az anyósa fekszik és lázas. 15 Megérintette295 a kezét, erre elhagyta őt a láz, talpra állt, és [fel]szolgált neki296.

29716 Amikor lenyugodott a nap, sok olyat vittek hozzá, akit rossz szellemek szálltak meg, [ő] pedig szavával kiűzte a rossz szellemeket, és minden298 rosszul lévőt meggyógyított, 17 hogy beteljesedjék, amit [az Úr] megmondott299 Izajás próféta által, aki [így] szólt:300 „Ő elvette gyengeségeinket, és elhordozta betegségeinket.”

18 Amikor Jézus meglátta, hogy tömeg veszi körül, megparancsolta, hogy menjenek át a túlsó partra301. 30219 [Ott] odament hozzá egy írástudó, és így szólt hozzá: „Mester303, követni foglak téged, bárhová mész [is]!” 20 Jézus azonban ezt mondta neki: „A rókáknak barlangjuk van, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs hol lehajtania a fejét.”21 Egy másik tanítványa304 így szólt hozzá: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat!” 22 Jézus azonban ezt mondta neki: „Kövess engem,305 és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat306!”307

30823 Amikor beszállt a hajóba, tanítványai követték őt. 24 És íme, nagy vihar309 támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő azonban aludt. 25 Akkor odamentek [tanítványai], felébresztették, és így szóltak: „Uram310, ments meg311 [minket], [mert] elveszünk!” 26 Erre ezt mondta nekik: „Miért vagytok ennyire gyávák, [ti] csekély312 bizalmúak?” Akkor felkelt, keményen rászólt a szelekre és a tengerre, és nagy csend lett. 27 Az emberek313 elcsodálkoztak, és így szóltak: „Miféle [ember] ez, hogy a szelek is, és a tenger is engedelmeskedik neki?”

31428 Amikor megérkezett a túlsó partra, a gadaraiak vidékére, szembejött vele két315 rossz szellemektől megszállt, nagyon veszélyes [ember], akik a sírboltokból jöttek ki, úgyhogy senki sem volt képes elmenni azon az úton. 29 És íme, felordítottak, mondván: „Mi közünk hozzád, Isten fia?316 Azért jöttél el ide, hogy idő előtt317 megkínozz minket?” 30 Tőlük távol sok sertésből álló kondát legeltettek. 31 A démonok ezt kérték tőle: „Ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába!” 32 Ő így szólt hozzájuk:318„Menjetek!” Azok pedig kimentek [a két megszállottból], és átmentek a disznókba. És íme, az egész konda a meredek parton át lerohant a tengerbe, és elpusztult a vízben. 33 Legeltetőik pedig elfutottak, elmentek a városba, és megvitték a hírt mindenről, arról is, ami a rossz szellemektől megszálltakkal történt. 34 És íme, az egész város kiment, hogy találkozzék Jézussal,319 és amikor meglátták, kérték, hogy távozzék el a vidékükről.320

9 3211 Hajóra is szállt, átkelt [a túlsó partra], és elment a maga városába322. 2 És íme, egy hordágyon323 fekvő bénát vittek hozzá.324 Bizalmukat látva Jézus így szólt a bénához: „Bátorság325, gyermekem! [Isten] megbocsátja bűneidet!”3 És íme, néhány írástudó ezt mondta magában: „326Ez [Istent] gyalázza!”3274 Jézus pedig ismerte gondolataikat, ezért ezt mondta: „Mi célból gondoltok rosszakat szívetekben?5Mert mi könnyebb? Azt mondani: »[Isten] megbocsátja bűneidet!«, vagy azt mondani: »Állj fel,328és járkálj!«?6Hogy pedig megtudjátok, hogy az Emberfiának hatalma van bűnök megbocsátására a földön”, akkor így szólt a bénához: 329Állj fel, fogd az ágyadat, és tűnj el, [menj] haza!”7 Az fel is állt, és hazament. 8 Amikor a tömeg meglátta ezt, félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.330

3319 Jézus továbbment onnan, és meglátott egy embert, aki a vámszedőhelyen ült, [s akit] Máténak332 hívtak, és így szólt hozzá: „Kövess engem!” Mire az felkelt, és követte.

33310 És történt, hogy amikor [Jézus] asztalnál ült a házban334, íme, sok vámos és bűnös jött oda, és Jézussal és tanítványaival együtt [szintén] asztalhoz ültek. 11 Amikor a farizeusok meglátták ezt, így szóltak tanítványainak: „Miért a vámosokkal és bűnösökkel eszik a mesteretek?” 12 Ő azonban meghallotta, és ezt mondta: „Nem az erejük teljében lévőknek van szükségük orvosra, hanem azoknak, akik rosszul vannak.13Menjetek hát el, és tanuljátok meg, mit [jelent]335 ez: »Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatbemutatást!«336Nem azért jöttem ugyanis, hogy »igazságosakat« hívjak meg, hanem [kitaszított] bűnösöket.”

33714 Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és így szóltak: „Miért [van az, hogy] mi és a farizeusok (sokat) böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek?” 15 Jézus erre azt felelte nekik: „Vajon bánkódhat-e338a násznép, amíg339velük van a vőlegény? Jönnek azonban olyan napok, amikor erővel elragadják tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek.”

34016„Senki sem tesz öreg ruhára nyers szövetből foltot, a toldás ugyanis kiszakít [egy részt] a ruhából, és még rosszabb szakadás támad.17És nem töltenek új bort régi tömlőkbe; ha pedig mégis, [akkor] a tömlők szétszakadnak, a bor kiömlik, és tömlők [is] veszendőbe mennek; hanem [az] új bort új tömlőkbe töltik, így mindkettő megmarad341.

34218 Miközben ezeket mondta nekik, íme, odament hozzá egy elöljáró343, térdre borult előtte, mondván: „Leányom az imént344 végezte be [életét], de jöjj el, tedd rá a kezedet345, és [akkor] élni fog!” 19 Erre Jézus felkelt, és követte őt, tanítványaival együtt.

20 És íme, egy asszony, aki [már] tizenkét éve vérfolyásban [szenvedett], odament, és hátulról megérintette ruhájának bojtját. 21 Azt mondta ugyanis magában: „Ha csak megérintem is a ruháját, megmenekülök.” 22 Jézus pedig megfordult, és amikor meglátta őt, így szólt: „Bátorság, leányom, a bizalmad mentett meg téged!”346 És az asszony megmenekült attól az órától fogva.

23 Amikor Jézus megérkezett az elöljáró házába, és meglátta a fuvolásokat és a zajongó tömeget347, így szólt: 24„Vonuljatok vissza348, mert a leányka349nem halt meg, hanem alszik.” Erre kinevették. 25 Amikor pedig kiutasították350 a tömeget, bement, megragadta a kezét351, és a leányka felébredt352. 26 Ennek a híre bejárta azt az egész országot.353

35427 Amikor Jézus továbbment onnan, két355 vak követte, s így kiáltoztak: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!” 28 Amikor pedig bement a házba356, odamentek hozzá a vakok, és Jézus ezt mondta nekik: „Bíztok-e357 abban, hogy meg tudom tenni ezt?” Azt mondták neki: „Igen, uram!” 29 Akkor megérintette a szemüket,358 és ezt mondta: „A bizalmatok szerint történjék veletek!”35930 És megnyílt a szemük. Jézus azonban rájuk ripakodott360, és így szólt:361„Vigyázzatok, hogy senki meg ne tudja!”31 Azok viszont elmentek, és elterjesztették a hírét azon az egész földön.

36232 Amikor ezek kimentek, íme, egy rossz szellemektől megszállt némát vittek oda hozzá. 33 Miután kiűzte a démont, a néma megszólalt. A tömeg elcsodálkozott, s így szólt: „Sohasem jelent meg363 [még] ilyesmi Izraelben!”36434 A farizeusok viszont azt mondták: „A démonok fejedelmének segítségével űzi ki a démonokat.”

36535 És Jézus bejárta az összes városokat és falvakat, tanított zsinagógáikban, hirdette az Ország örömüzenetét, és kezelt minden betegséget és gyengeséget.36636 Látván a tömeget, megesett rajtuk a szíve, mert elcsigázottak367 és [testileg-lelkileg] kimerültek voltak, mint a pásztor nélküli juhok.36837 Akkor azt mondta tanítványainak: „Bár az aratnivaló sok, a munkás azonban kevés: 38 Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!”369

10 3701371 Majd magához hívta tizenkét tanítványát372, [és] hatalmat adott nekik a meg nem tisztult szellemeken, hogy kiűzzék őket, és kezeljenek minden betegséget és gyengeséget. 2 A tizenkét apostol neve pedig ez: az első373 Simon, akit Péternek hívnak, majd András, a testvére, [továbbá] Jakab, Zebedeus [fia] és a testvére, János374, 3 [azután] Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos375, Jakab, Alfeus fia és Tádé, 4 Simon, a kananeus és Júdás, aki karióti férfi, aki aztán kiszolgáltatta őt.

5 Ezt a tizenkettőt küldte el376 Jézus, és felszólította őket, mondván: „[Pogány] nemzetekhez377 [vezető] útra ne térjetek rá, és szamaritánus városba378 ne menjetek be!6Menjetek inkább Izrael házának elveszett379 juhaihoz!”380

3817„Amikor pedig [hozzájuk] mentek, ezt hirdessétek: Elérkezett a Mennyek országa!8Gyengélkedőket kezeljetek, halottakat állítsatok talpra382, leprásokat tisztítsatok meg, rossz szellemeket űzzetek ki!9Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!38310Ne szerezzetek övetekbe se aranyat, se ezüstöt384, se réz[pénzt], ne [vigyetek] tarisznyát az útra, se két [alsó]ruhát, se sarut, se vándorbotot385: méltó ugyanis a munkás az 386eledelére!11Ha bementek egy városba vagy faluba, tudakoljátok meg, ki a méltó benne,387 és maradjatok ott, amíg tovább nem mentek!12Amikor pedig bementek a házba, köszöntsétek azt!388 13És ha méltó389 [az] a ház, békességetek szálljon rá, ha viszont nem méltó, békességetek térjen vissza hozzátok!14Ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg szavaitokat: amikor kimentek abból a házból vagy városból, verjétek le a port lábatokról!390 15391Ámen, mondom nektek, Szodoma és Gomorra földjének elviselhetőbb [sorsa] lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.”

16„Íme, én392 úgy küldelek el titeket, mint »bárányokat farkasok belsejében«.393 Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, azaz394 egyszerűek395, mint a galambok!”396

39717„Óvakodjatok az emberektől, mert398ki fognak szolgáltatni titeket bíróságoknak, és zsinagógáikban meg fognak ostorozni399 titeket;18400helytartók és királyok elé is hurcolnak titeket miattam, tanúságtételül nekik és a [pogány] nemzeteknek.19Amikor pedig átadnak titeket, ne aggódjatok, hogyan vagy401 mit beszéljetek, mert [Isten] megadja nektek abban az órában, mit mondjatok, 20mert nem ti beszéltek [majd], hanem Atyátok Lelke402 beszél általatok.21Testvér szolgáltatja majd ki testvérét a halálnak, és apa a gyermekét, gyerekek lépnek föl szüleik ellen, és megöletik őket.22Mindenféle [ember] gyűlöl majd titeket miattam, aki azonban végig állhatatos marad, meg fog menekülni.23Ha pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba!403 Mert bizony, mondom nektek: nem végeztek Izrael városaival, mire eljön az Emberfia.404

40524„A tanítvány nincs a mester fölött, sem a rabszolga az ura fölött.40625Elég a tanítványnak, ha olyan lesz, mint a mestere,407 és a rabszolgának, ha olyan, mint az ura. Ha a házigazda a Belzebúb nevet kapta408, mennyivel inkább a házanépe?”409

26„Ne féljetek hát tőlük!410Mert 411[Isten] semmit sem rejtett el, amit ne tárna majd fel,412 és nincs olyan [Isten elől] elrejtett dolog, amely ismertté ne válnék majd [Isten számára].41327414Amit sötétségben mondok nektek, a világosságban mondjátok el, és amit fülbe [súgva] hallotok, hirdessétek a háztetőkről!”415

41628„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet,417 de a lelket nem képesek megölni. Inkább attól féljetek, aki képes a lelket is, a testet is elveszejteni a gehennában!41829Nemde két verebecskét egy fillérért419 árulnak? De azért egy sem esik a földre Atyátok [tudta] nélkül.30Nektek pedig még a hajatok szálait is mind megszámlálta [Isten].31Ne féljetek tehát! Ti az összes verebecskéknél többet értek [számára]!”

42032„Tehát mindazt, aki megvall engem az emberek előtt, én is meg fogom vallani mennyei Atyám előtt;33aki viszont megtagad engem az emberek előtt, azt én is meg fogom tagadni mennyei Atyám előtt.”

42134„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békét hozzak az országnak! Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem kardot.35Azért jöttem ugyanis, hogy elkülönítsem az embert apjától, a leányt anyjától, a menyet anyósától422.36Az ember ellenségei [saját] háznépének [tagjai lesznek].”423

42437„Aki jobban kedveli apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám, és aki jobban kedveli fiát vagy lányát, mint engem, az nem méltó hozzám.”425

42638„Aki nem veszi föl keresztgerendáját, és nem [így] követ engem, az nem illik427 hozzám428.”429

43039„Aki megtalálja az életét, tönkre fogja tenni, aki viszont tönkreteszi az életét miattam, meg fogja találni azt.”

43140„Aki befogad432 titeket, engem fogad be, és aki engem fogad be, azt fogadja be, aki elküldött engem. 43341Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, a próféták434 bérét fogja kapni, és aki igaz [embert] fogad be azért, mert igaz [ember], az igazak bérét fogja kapni,42aki pedig egyetlen pohár hideg vizet ad is inni egynek e kicsinyek közül, mert az tanítvány[om], ámen, mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszíteni bérét.”435

11 1 Az is történt, hogy amikor Jézus bevégezte tizenkét tanítványának [adott] rendelkezéseit,436 eltávozott onnan, hogy tanítson és hirdesse [az igét] városaikban.

4372 János pedig, mivel a börtönben438 hallott a Messiás439 tetteiről440, elküldte [hozzá] tanítványait, [és ezt] üzente neki: 3 „Te vagy-e »az, aki [majd] eljön«, vagy mást várjunk?” 4 Jézus megfelelt nekik, és így szólt: „Menjetek el, és vigyétek meg a hírt Jánosnak arról, amiket hallotok és láttok:5vakok újra látnak, és sánták járkálnak, leprások megtisztulnak, és süketek hallanak, halottak talpra állnak, és nyomorgóknak örömüzenet hirdettetik,4416és [mondjátok meg azt is, hogy] jó annak, aki nem tántorul el tőlem.”

4427 Miután azok elmentek, Jézus [így] kezdett beszélni a tömegnek Jánosról: „Mi célból mentetek ki a pusztába? Azért, hogy megbámuljatok443 egy szél ingatta nádszálat?8Vagy mi célból mentetek ki? Azért, hogy puha [ruházatba] öltözött embert lássatok? Nézzétek csak! Akik puha [ruhákat] hordanak, királyok lakhelyén vannak.9Vagy mi célból mentetek ki? Azért, hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, prófétánál is nagyobbat [akartatok látni],10[mivel úgy véltétek:] »Ez az, akiről meg van írva: Íme, én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti majd utadat!«44411Ámen, mondom nektek: az asszonytól születettek között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb445 a Mennyek országában, nagyobb nála.”

44612Keresztelő János napjaitól mostanáig447 a Mennyek országa erőszakot szenved, és erőszaktevők ragadják el azt [az emberektől],13ugyanis minden próféta és a törvény is Jánosig [csak]448 prófétált.14449És ha el akarjátok fogadni: ő Illés, akinek el kell jönnie.15450Akinek van füle [a hallásra], hallja meg!”

45116„De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló azokhoz a gyermekekhez, akik a piacokon ülnek, és ezt kiáltják oda egymásnak: 17»[Lakodalmast] furulyáztunk nektek, de [ti] nem táncoltatok!« »Jajveszékeltünk, de [ti] nem gyászoltatok!«18Eljött ugyanis János, sem nem eszik, sem nem iszik, és azt mondják: »Démon szállta meg!«19Eljött az emberfia, eszik és iszik, és azt mondják: »Nézzétek csak! Falánk és iszákos ember, vámosok cimborája, és bűnösöké!« A bölcsességet azonban művei igazolták.”

45220 Akkor elkezdte szidalmazni azokat a városokat, amelyekben a legtöbb erőtette ment végbe, mivel nem tértek meg453: 21„Jaj neked, Koradzin! Jaj neked, Betszaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok az erőtettek, amelyek nálatok történtek, zsákruhát [öltve] és hamuban [ülve] már régen megtértek volna.22Mindazonáltal mondom nektek, Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb lesz [a sorsa] az ítélet napján, mint nektek!23És te, Kafarnaum! Vajon az égig fogsz felmagasztaltatni? Az alvilágig fogsz leszállni! Mert ha Szodomában történtek volna meg azok az erőtettek, amelyek benned történtek, a mai napig megmaradt volna.24Mindazonáltal mondom nektek: Szodoma földjének elviselhetőbb lesz [a sorsa] az ítélet napján, mint neked!”

45425 Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: „Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a »bölcsek és értelmesek« elől, az »éretleneknek« azonban feltártad!45526Valóban [jó], Atyám, [hogy] így határoztál jóakaratodban!”

45627„Mindent az én Atyám adott át nekem, ezért senki sem ismeri meg [igazán] a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri meg [igazán] senki, csak a fiú, és akinek a fiú [adott esetben] fel akarja tárni.”

45728„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik kimerültetek, és meg vagytok terhelve: én majd nyugalmat adok nektek!29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tőlem tanuljatok, mert szelíd458 vagyok és alázatos szívű459,460 és majd nyugalmat találtok lelketeknek461:30az én igám ugyanis kényelmes462, és az én terhem könnyű!”463

12 4641 Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombati [napon]; tanítványai megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépni és enni. 2 Meglátták ezt a farizeusok, [és] így szóltak hozzá: „Nézd csak, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton nem szabad tenni!” 4653 De ő ezt mondta nekik: „Nem olvastátok, mit tett Dávid, amikor a vele lévőkkel együtt megéhezett?4466Hogyan ment be Isten házába, és ette meg a [szent hely asztalára] kitett kenyereket, amelyeket nem volt szabad megennie sem neki, sem a vele lévőknek, hanem csak a papoknak?5467Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, és mégsem vétkesek?6Én viszont [azt] mondom nektek, hogy a templomnál nagyobb van itt!7Ha pedig felismertétek volna, mit jelent: »Irgalmasságot akarok, nem pedig áldozatbemutatást!«468, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkesek.8469Ura ugyanis a szombatnak az Emberfia.”470

4719 [Majd] eltávozott onnan, és bement a zsinagógájukba. 10 És íme, [volt ott] egy béna kezű ember. Megkérdezték tőle, hogy azután vádat emelhessenek ellene: „Szabad-e szombaton gyógyítani?” 11 Ő pedig ezt mondta nekik: „Ki az az ember közületek, akinek ha van egy juha, és az szombaton verembe esik, nem ragadja meg, és nem állítja talpra? 12 Mennyivel többet ér hát az ember a juhnál? Ezért szabad szombaton jót tenni.”13 Akkor így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az kinyújtotta, és rendbe jött [a keze], és [olyan] egészséges [lett], mint a másik. 14 A farizeusok pedig kimentek, és tanácskozást tartottak ellene [arról], hogyan pusztítsák el.

47215 Amikor Jézus megtudta [ezt], visszavonult473 onnan. Sokan követték, és mindnyájukat meggyógyította, 16 de ő keményen rájuk szólt, hogy ne tegyék őt ismertté, 17 hogy [így] beteljesedjék, amit [az Úr] megmondott Izajás próféta szava által: 47418 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit szeretek, akit megkedveltem475: Lelkemet476 helyezem rá, és [ő] meghirdeti a törvényt477 a [pogány] nemzeteknek. 19 Nem viszálykodik, nem is kiáltozik, és az utcán sem hallja senki a hangját. 20 A megrepedt nádszálat nem töri össze, a pislogó mécsbelet nem oltja ki, amíg győzelemre nem viszi a törvényt. 21 Az ő nevében reménykednek majd a [pogány] nemzetek.”

47822 Akkor egy rossz szellemektől megszállt, vak479 és néma [embert] vittek oda hozzá; [ő] meggyógyította, úgyhogy a néma beszélt és látott. 23 Az egész tömeg magán kívül volt, és ezt mondta: „Nemde ez Dávid fia480?” 24 Amikor a farizeusok481 meghallották ezt, így szóltak: „Ez nem űzi ki a démonokat, legfeljebb Belzebúbnak, a démonok fejedelmének segítségével!”48225 [Ő] azonban ismerte megfontolásaikat, ezért ezt mondta nekik: „Minden önmagával meghasonlott ország pusztává lesz, és egyetlen önmagával meghasonlott város vagy ház sem maradhat fenn.26Ha a Sátán űzi ki a Sátánt, [akkor] meghasonlott önmagával: Hogyan maradhat hát fenn az országa?48327És ha én Belzebúb segítségével űzöm ki a démonokat, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki [őket]? Ezért ők lesznek bíráitok.28Ha viszont én Isten Lelkének segítségével űzöm ki a démonokat, akkor [már] el [is] jutott hozzátok Isten országa. 29Vagy hogyan képes valaki bemenni az Erős házába, és elrabolni eszközeit, hacsak előbb meg nem kötözi az Erőset? Akkor aztán kirabolhatja házát.30484Aki nincs velem, ellenem van, ugyanis aki nem gyűjt velem, az szétszór.”485 31 Ezért [azt] mondom nektek: „Minden vétek és gyalázás megbocsáttatik majd az embereknek, de a Lélek gyalázása nem bocsáttatik meg.32486Ha valaki az emberfia487ellen emel szót, megbocsáttatik neki, de ha valaki a szent Lélek ellen emel szót, nem bocsáttatik meg neki sem ebben a világban, sem az eljövendőben488.

48933490„Vagy nyilvánítsátok a fát jónak, és [akkor] a gyümölcsét is jónak, vagy nyilvánítsátok a fát haszontalannak, és [akkor] a gyümölcsét is haszontalannak – mert gyümölcséről lehet felismerni a fát.49134Viperafajzatok!492Rosszak493 lévén, hogyan lennétek képesek jót beszélni?494 Mert [amint mondani szokás495]: »Amitől csordultig van a szív, azt beszéli a száj!«35»A jó ember [szívének] jó kincséből hoz elő jókat, a rossz ember meg [szívének] rossz kincséből rosszakat.« 49636De mondom nektek: Minden üres497beszédért, amit elmondanak az emberek, számot adnak majd az ítélet napján;49837mert499 szavaid alapján fog [Isten] igaznak minősíteni, és szavaid alapján fog [Isten] elítélni.”500

50138 Akkor megszólították némelyek az írástudók és farizeusok közül: „Mester, [csoda]jelet akarunk látni tőled!” 39 Ő azonban így felelt nekik: „[Ez a] „rossz” és házasságtörő502 nemzedék [csoda]jelet követel, de [Isten] nem fog [csoda]jelet adni neki, hacsak nem Jónás próféta jelét.40Ahogyan ugyanis Jónás három nap és három éjjel volt a tengeri szörny gyomrában503, úgy lesz az Emberfia [is] a föld gyomrában három nap és három éjjel.50441[A] ninivei férfiak felkelnek majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel [együtt], és elítélik azt, mert [ők] [már] Jónás prédikációjára megváltoztatták gondolkodásukat és életüket; de íme, Jónásnál több van itt! 42Dél királynőjét [Isten] talpra fogja állítani az ítéletkor ezzel a nemzedékkel [együtt], és [ő] el fogja ítélni [e nemzedéket], mert [ő] eljött a föld legtávolabb eső végéből, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, de íme, Salamonnál több van itt!”

50543„Ha a meg nem tisztult szellem kimegy az emberből, víztelen helyeket jár be keresztül-kasul, mert megnyugvásra törekszik, de nem talál;44akkor azt mondja: »Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem.« S amikor megérkezik, lakatlanul506, kisöpörve és feldíszítve találja.45Akkor útra kel, [maga mellé] vesz hét másik, nála [is] rosszabb szellemet, bemennek, és ott laknak: annak az embernek a végső állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Így lesz ez ezzel a rossz nemzedékkel is.”507

50846 Még beszélt a tömeghez, amikor íme, anyja és fivérei álltak kinn, és beszélni akartak vele. 47509 (Erre valaki szólt neki: „Nézd, anyád és fivéreid kinn állnak, és beszélni akarnak veled!”) 48 Ő viszont így felelt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én fivéreim?”49 Aztán kinyújtotta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Íme, az anyám és a fivéreim! 50Aki ugyanis megteszi mennyei Atyám akaratát, az mind az én fivérem és nővérem és anyám.”

13 5101511 Azon a napon Jézus elment hazulról512, és leült a tónál. 2 Nagy tömeg gyűlt össze köréje, úgyhogy hajóba szállt, és leült, az egész tömeg pedig a tó partján állt. 3 Példázatokkal sok [mindent] elmondott nekik: „Íme, kiment a magvető vetni.4Miközben vetett, némely [mag] az útra esett, és eljöttek a madarak, és feleszegették.5Mások sziklás helyre estek, ahol nem volt sok földjük, és nyomban kihajtottak, mivel nem volt mély a föld; 6 amikor azonban felkelt a nap, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak.7Ismét mások a tövisek közé estek; a tövisek felnőttek, és megfojtották őket.8Mások pedig a jó földbe estek, és termést hoztak, [az egyik] százszorosat, [a másik] hatvanszorosat, [megint másik] harmincszorosat.9Akinek van füle (a hallásra), hallja meg!”

51310 [Ezután] odamentek hozzá a tanítványok, és ezt mondták neki: „Miért beszélsz nekik példázatokban?” 11 Ő pedig így felelt nekik: „Nektek megadta [Isten], hogy megismerjétek a Mennyek országának titkait, azoknak azonban nem adta meg.12514Mindannak ugyanis, akinek van, [Isten] még adni fog, és fölöslege lesz, mindattól pedig, akinek nincs, [Isten] [még azt] is el fogja venni, amije van.13Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem is fogják fel.14515És beteljesedik számukra Izajás próféciája, amely azt mondja: »Hallván hallotok majd, és nem fogjátok fel, és nézvén néztek majd, és nem láttok,15mert érzéketlenné vált ennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak, és szemüket becsukták, hogy szemükkel ne lássanak, és fülükkel ne halljanak, és szívükkel ne fogják fel, és ne térjenek meg, és ne gyógyítsam meg őket.«16516De a ti szemetek szerencsés, mert lát, és a fületek, mert hall.17Mert bizony, mondom nektek: Sok próféta és igaz [ember]517 kívánta meglátni azt, amit ti láttok, de nem látták meg, és meghallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg.”

51818519„Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát!19Amikor valaki hallja a [Mennyek] országának üzenetét520, és nem fogja fel, jön a Gonosz521, és elrabolja a szívébe vetett [magot]: ez az [a mag], amelyik az útra hullott.20A sziklás helyre hullott pedig az, aki ha meghallja az üzenetet, tüstént örömmel elfogadja,21de gyökértelen, a pillanat embere, és ha szorongatás vagy üldözés támad az üzenet miatt, rögtön eltántorodik.22A tövisek közé hullott pedig az, aki meghallja az üzenetet, de az e világi [élet] gondja és a gazdagság csábítása522 megfojtja [benne] az üzenetet, s az terméketlen lesz.23A jó földbe hullott pedig az, aki meghallja és felfogja az üzenetet, úgyhogy termést hoz, és terem [az egyik] százszorosat, [a másik] hatvanszorosat, [megint másik] harmincszorosat.”

52324 [Azután] más példázatot tárt eléjük: „A Mennyek országával úgy áll a dolog, mint amikor egy ember jó magot vetett a szántóföldjébe,25de amíg az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, majd elment.52426Amikor aztán kihajtott a vetés, és kalászba szökkent, megmutatkozott a konkoly is.27Erre odamentek a gazdához a szolgái, és ezt mondták neki: 525»Uram, nemde jó magot vetettél a szántóföld[ed]be? Honnan van hát benne a konkoly?«52628 Ő pedig ezt mondta nekik: »Ellenséges ember tette ezt!«527 A szolgák ekkor így szóltak hozzá: »Akarod-e hát, hogy elmenjünk, és összeszedjük?«52829De ő ezt mondta: »Nem, nehogy a konkoly összeszedésekor gyökerestül kitépjétek vele együtt a búzát is! 30Hagyjátok mindkettőt együtt növekedni az aratásig!529Aratás idején aztán majd szólok az aratóknak: Először a konkolyt szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy elégessék, a búzát pedig gyűjtsétek be magtáramba!«”530

53131532 [Azután megint] más példázatot tárt eléjük: „A Mennyek országával úgy vagyunk, mint a mustármaggal, amelyet egy ember fogott, és elvetett a földjébe.32Ez kisebb az összes magvaknál, de ha megnő, nagyobb a [kerti] veteményeknél, sőt fává lesz, úgyhogy eljönnek az ég madarai, és fészket raknak ágain.” 33533 Más példázatot [is] mondott nekik: „A Mennyek országával úgy vagyunk, mint a kovásszal, amelyet egy asszony fogott, elrejtett három mércényi lisztbe, míg végül az egész átkovászosodott.”

53434 Mindezeket példázatokban mondta el Jézus a tömegnek, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik, 35 hogy beteljesedjék, amit megmondott [az Úr] a próféta által535: „Példázatokra nyitom meg számat, [és] a világ kezdetétől elrejtett [dolgokat] mondok ki.”

53636 Akkor elbocsátotta a tömeget, és hazament537. Odamentek hozzá tanítványai, és így szóltak: „Magyarázd meg nekünk a szántóföld konkolyának példázatát!” 37 Ő így felelt nekik: „Aki a jó magot veti, az az Emberfia,38a szántóföld pedig a világ, a jó mag pedig az Ország fiai, a konkoly pedig a Gonosz fiai,39az ellenség pedig, aki elvetette [a konkolyt], az Ördög, az aratás pedig az [e] világi [élet] vége, az aratók pedig az angyalok.40Ahogyan tehát összeszedik a konkolyt, és tűzben elégetik, úgy lesz az [e] világi [élet] végén [is]: 41 Az Emberfia elküldi majd angyalait, s azok összeszednek az ő országából minden [Isten útjától] eltántorító [kelepcét]538és minden törvényszegőt,42és a tüzes kemencébe vetik őket: sírás és fogcsikorgatás lesz ott! 43Akkor az igazak felragyognak majd Atyjuk országában, mint a nap. Akinek van füle (a hallásra), hallja meg!”

44„A Mennyek országával úgy vagyunk, mint a szántóföldben elrejtett kinccsel539, amelyet egy ember megtalált540, [ismét]541 elrejtette542, aztán örömében elment543, eladta (mindenét)544, amije volt, és megvette azt a szántóföldet.45A Mennyek országával megintcsak úgy vagyunk, mint [azzal] a kereskedővel545, aki szép gyöngyöket keresett546;46amikor aztán rátalált547 egy nagyon értékes gyöngyre, 548elment, áruba bocsátotta mindenét, amije volt549, és megvette azt.”550

55147„A Mennyek országával megintcsak úgy vagyunk, mint azzal a kerítőhálóval, amelyet a tóba vetettek, és mindenfajta [halat] összegyűjtött; 48552 amikor megtelt, kihúzták a partra, leültek, a jókat edényekbe szedték össze, a használhatatlanokat pedig kidobták.49Így lesz az [e] világi [élet] végén [is]: kimennek majd az angyalok, különválasztják az igazaktól a rosszakat,50és a tüzes kemencébe vetik őket: sírás és fogcsikorgatás lesz ott!”

51„Felfogtátok mindezeket?” Azt felelték: „Igen.”55352 Ő pedig azt mondta nekik: „Ezért minden írástudó, aki a Mennyek országának tanítványa lett554, hasonló ahhoz a házigazdához, aki újat és régit555 szed elő kincseiből.”556

55753 És történt, hogy amikor Jézus bevégezte ezeket a példázatokat, továbbment onnan. 54 Elment a hazájába, és úgy tanította őket a zsinagógájukban, hogy rémülten ámuldoztak, és így szóltak: „Honnan [vette] ez ezt a bölcsességet és az erőtetteket? 55 Nem az ács fia ez? Nem Máriának hívják az anyját, a testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? 56 És nincsenek-e közöttünk a nővérei is mind? Honnan vette hát ez mindezt?” 57 És eltántorultak tőle. Jézus pedig ezt mondta nekik: „Csak a hazája veti meg a prófétát, meg a családja.”558 58 Bizalmatlanságuk miatt nem is vitt végbe ott sok erőtettet.

14 5591 Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem560 meghallotta Jézus hírét, 2 és ezt mondta udvaroncainak561: „Ez562 Keresztelő János, ő támadt fel a halottak közül, és ezért hatnak benne a [gyógyító] erők.”5633 Heródes ugyanis elfogatta Jánost, megbilincseltette, és börtönbe vettette testvérének, Fülöpnek felesége, Heródiás miatt564. 4 János ugyanis ezt mondta neki: „Nem szabad, hogy a tiéd legyen.” 5 Szívesen meg is ölette volna, de félt a tömegtől, mert prófétának tartották.5656 Amikor azonban elérkezett Heródes születésnapja, Heródiás lánya táncolt [a vendégek] előtt, és megtetszett Heródesnek, 7 ezért esküvel ígérte meg, hogy megadja neki, bármit kér is. 8 Az pedig anyja felbujtására566 így szólt: „Add nekem ide egy tálon Keresztelő János fejét!” 9 A király elszomorodott, de esküje és az asztaltársak miatt megparancsolta, hogy adják meg neki. 10 El is küldött, és lefejeztette Jánost a börtönben. 11 És elhozták a fejét egy tálon, odaadták a kislánynak, [az pedig] odaadta anyjának. 12 Akkor odamentek a tanítványai, elvitték a holttestet, és eltemették; aztán elmentek, és megvitték a hírt Jézusnak.

56713 Amikor Jézus meghallotta [ezt], hajón visszavonult568 onnan, egyedül egy puszta helyre. A tömeg meghallotta ezt, és a városokból gyalog követte. 14 Amikor kiszállt, meglátta a nagy tömeget; megesett rajtuk a szíve, és meggyógyította azokat, akik közülük gyengélkedtek.56915 Amikor beesteledett, odamentek hozzá a tanítványok, és így szóltak: „Puszta [ez] a hely, és már eljárt az idő. Küldd el a tömeget, hogy elmenvén a falvakba, élelmet vásároljanak maguknak!” 16 Jézus azonban ezt mondta nekik: „Nincs szükségük arra, hogy elmenjenek:570Ti [magatok] adjatok enni nekik!”57117 Azok viszont így szóltak hozzá: „Nincs itt nálunk más, csak öt kenyér és két hal.” 18 Ő azonban azt mondta: „Hozzátok nekem ide azokat!”57219 Akkor megparancsolta a tömegnek, hogy telepedjenek le a fűre, majd [kezébe] vette az öt kenyeret és a két halat, elmondta az [asztali] hálaadást, megtörte a kenyereket, és odaadta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a tömegnek.57320b Odavitték a széttördelt darabok bőségét, tizenkét teli hordeszközzel. 20a Mindnyájan ettek, és jóllaktak. 21 Körülbelül ötször sok férfi evett, 574az asszonyokon és gyermekeken kívül.

57522 Ezután mindjárt arra kényszerítette a tanítványokat, hogy szálljanak be a hajóba, és előtte menjenek át a túlsó partra, amíg elbocsátja a tömeget. 23 És miután elbocsátotta a tömeget, egyedül fölment a hegyre imádkozni. Este lett, és [csak] egymagában volt ott. 24 A hajó pedig már sok stádiumnyira távolodott el a szárazföldtől, és kínlódott a hullámok miatt, ugyanis ellenszél volt. 25 A negyedik éjszakai őrváltáskor hozzájuk ment, a tavon keresztül576 járkálva. 26 A tanítványok pedig, látva, hogy a tavon járkál, megrettentek. Azt mondták, hogy kísértet, és félelmükben kiáltoztak. 27 [Jézus] azonban rögtön megszólalt, és ezt mondta nekik: „Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!”28 Erre Péter így felelt neki: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy odamenjek hozzád a vízen keresztül!” 29 Ő pedig azt mondta: „Jöjj!” Péter ekkor kiszállt a hajóból, járkált a vízen keresztül, és Jézushoz ment. 30 Látván azonban a szelet, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott: „Uram, ments meg!” 31 Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta, és így szólt hozzá: „Te csekély bizalmú! Miért kételkedtél?”32 És beszálltak a hajóba, és elült a szél. 33 A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és így szóltak: „Valóban Isten fia vagy577.”578

57934 Aztán [ismét] áthajóztak [a túlsó partra], és Genezáretnél értek ki a szárazföldre. 35 Amikor felismerték őt annak a helynek a lakói580, [hírnököket] küldték szét arra az egész környékre, és odavitték hozzá mindazokat, akik rosszul voltak, 36 és kérlelték őt, hogy csak a ruhája szegélyét érinthessék; és ahányan megérintették, megmenekültek.

15 5811 Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és így szóltak: 2 „Miért hágják át tanítványaid a vének hagyományát?582 Ugyanis nem mosnak kezet, amikor esznek.”5833 Ő pedig így felelt nekik: „És ti miért hágjátok át Isten parancsolatát a ti hagyományotok kedvéért?5844Isten585ugyanis azt mondta: »Tisztelt apádat és anyádat!« Továbbá: »Aki apját vagy anyját ócsárolja, halálnak halálával lakoljon!«5Ti viszont azt mondjátok: »Ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának: Áldozati adomány az, amivel hasznodra lehetnék«,6annak [már] nem kell tisztelnie apját vagy anyját.586 És [ezzel] hatályon kívül helyeztétek Isten szavát a ti hagyományotok kedvéért. 7[Ti] színészek! Találóan ítélt rólatok Izajás, mondván:8»Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze távol marad tőlem.9Hiábavalóan vesznek körül istentisztelettel, mert [ugyanakkor olyan] tanításokat tanítanak, amelyek [csak] emberek rendelkezései.«”587

10 Majd magához hívta a tömeget, és ezt mondta nekik: „Halljátok, és értsétek meg!11Nem az teszi tisztátalanná az embert [Isten előtt], ami bemegy a száján, hanem ami a száján kijön, az teszi tisztátalanná az embert.”

58812 Akkor odamentek hozzá a tanítványok, és így szóltak: „Tudod-e, hogy farizeusok megütköztek589, amikor meghallották [ezt] a beszédet?”59013 Ő azonban így válaszolt: „Gyökerestül ki fognak tépni minden olyan növényt, amelyet nem mennyei Atyám ültetett.59114Hagyjátok őket!592Vakoknak vak vezetői [ők]; de ha vak vezet világtalant, mindketten gödörbe esnek majd.593

15 Péter pedig így felelt neki: „Magyarázd meg nekünk [ezt] a példázatot!” 16 Ő pedig ezt mondta: „Még mindig594 értetlenek vagytok ti is? 17 Nem fogjátok föl, hogy ami a szájon bemegy, [csak] a gyomorba jut, és a budiba kerül?18Ami viszont kijön a szájon, az a szívből jön ki, és az tisztátalanná teszi az embert; 19ugyanis a szívből jönnek elő a gonosz megfontolások, gyilkolás, házasságtörés, kurválkodás, lopás, hamis tanúskodás, istengyalázás.20Ezek [valóban] tisztátalanná teszik az embert,595de az, hogy mosatlan kézzel eszik, nem teszi tisztátalanná az embert.”

59621 Jézus [ezután] elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidon vidékére597. 22 És íme, egy kánaáni598 asszony, aki arról a határvidékről jött el, kiáltozott, és így szólt: „Könyörülj rajtam, uram, Dávid fia599! A lányom súlyosan szenved attól, hogy démon szállta meg!” 23 Ő azonban egy szóval sem felelt neki. Tanítványai [ekkor] odamentek hozzá, és kérték: „Küldd el, mert kiáltozik utánunk!” 24 Ám ő így felelt:600„[Isten] nem küldött máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz.”60125 [Az asszony] mégis odament, leborult előtte, és így szólt: „Uram, segíts rajtam!” 26 Ő azonban ezt mondta neki:602„Nem helyes elvenni a gyerekek kenyerét, és a kiskutyák elé vetni.”27 Az [asszony] viszont ezt mondta: „Igen, uram, mert a kiskutyák is esznek az uruk asztaláról lehullott morzsákból.” 28 Akkor így felelt neki Jézus:603„Ó asszony, nagy a te bizalmad! Történjék veled úgy, ahogyan akarod!” És meggyógyult a lánya abban az órában.

60429 Amikor Jézus eltávozott onnan, elment a Galileai-tenger mellé, fölment a hegyre605, és ott leült. 30 Nagy tömeg ment hozzá; bénák, nyomorékok, vakok, némák és sok más [beteg] volt velük: letették őket [Jézus] lába elé, és [ő] meggyógyította őket, 31 úgyhogy a tömeg elcsodálkozott, amikor látta, hogy némák beszélnek, nyomorékok épek [lettek], bénák járkálnak és vakok látnak, és dicsőítették Izrael Istenét.

60632 Jézus pedig magához hívta tanítványait, és ezt mondta: „Mélyen együtt érzek a tömeggel, mert már három napja kitartanak velem, és nincs mit enniük; éhesen pedig nem akarom elbocsátani őket, nehogy kidőljenek az úton.”33 A tanítványok így szóltak hozzá:607 „Honnan lenne a pusztában annyi kenyerünk, hogy jóllakassunk ekkora tömeget?” 34 Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Mennyi kenyeretek van?” Azok pedig ezt mondták: „Hét; és néhány halacska608.” 35 Ekkor felszólította a tömeget, hogy dőljenek le a földre, 60936a-b-c [aztán] fogta a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte [a kenyereket], és odaadta a tanítványoknak, 37b ők át is vették a széttördelt darabok bőségét, hét teli fonott kosárral, 36d és a tömeg elé [tették]. 37a Mindnyájan ettek, és jól is laktak, 38 pedig négyszer sok férfi evett, 610az asszonyokon és gyermekeken kívül. 39 Majd miután elbocsátotta a tömeget, hajóba szállt, és elment Magadán611 határvidékére.

16 6121 Odamentek [hozzá] a farizeusok és szadduceusok613, [hogy] megvizsgálják őt: megkérték, hogy mutasson nekik az égből való [csoda]jelet. 2 Ő ezt válaszolta nekik: 614(„Amikor beesteledett, azt mondjátok: »Derült idő lesz, mert tűzpiros az ég!« 3 Kora reggel pedig: »Ma vihar lesz, mert tűzpiros, és [amellett] borús az ég!« Az ég arcát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem vagytok képesek?”) 4„[Ez a] „rossz” és házasságtörő nemzedék [csoda]jelet követel, de [Isten] nem fog [csoda]jelet adni neki, 615hacsak nem Jónás jelét.” Ezzel otthagyta őket, és elment.

6165 Amikor a tanítványok a túlsó partra mentek, elfelejtettek kenyeret [magukkal] vinni. 6 Jézus azonban ezt mondta nekik: „Vigyázzatok! Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok617kovászától!”7 Ők pedig ezt fontolgatták maguk között: „Nem hoztunk [magunkkal] kenyeret!” 8 Jézus azonban észrevette, és ezt mondta: „Mit fontolgattok magatok között, csekély bizalmúak? Hogy nincs kenyeretek?9Még mindig nem fogjátok föl, és nem is emlékeztek az ötször sok [ember] öt kenyerére, és hogy hány hordeszközzel kaptatok?10Sem a négyszer sok [ember] hét kenyerére, és hogy hány fonott kosárral kaptatok?11Hogyan [lehetséges, hogy] nem fogjátok föl, hogy nem kenyerekről mondtam nektek: Óvakodjatok a farizeusok és szadduceusok kovászától!?” 12 Ekkor megértették618, hogy nem azt mondta, a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szadduceusok tanításától.

61913 Amikor Jézus Fülöp Cézáreájának területére érkezett, ezt kérdezte tanítványaitól: „Mit mondanak az emberek: ki620az emberfia?”14 Azok ezt mondták: „Egyesek [szerint] Keresztelő János, mások [szerint] Illés, [ismét] mások [szerint] Jeremiás621, vagy egy a próféták közül.” 15 Ő így szólt hozzájuk: „De ti, mit mondotok [ti], ki vagyok én?”16 Erre Simon Péter felelt, és ezt mondta: „Te vagy a Messiás, 622az élő Isten fia.” 62317 Jézus pedig így felelt neki: „Szerencsés vagy, Simon, János fia, mert nem test és vér tárta föl neked, hanem az én mennyei Atyám.62418Én meg azt mondom neked: Te Péter vagy, és erre a sziklára építem majd az én gyülekezetemet625, és a Hádész kapui nem fognak erőt venni rajta.19Odaadom majd neked a Mennyek országának kulcsait, úgyhogy amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben [is], és amit feloldasz a földön, feloldott lesz a mennyben [is].”62620 Akkor keményen rászólt627 a tanítványokra, hogy senkinek se beszéljenek arról, hogy ő a Messiás.628

62921 Ettől fogva Jézus elkezdte megmutatni tanítványainak, hogy el kell mennie Jeruzsálembe, sokat kell szenvednie a vének, a főpapok és az írástudók által, meg kell öletnie, és a harmadik napon630 [újból] talpra kell állnia. 22 Erre Péter magához vonta őt, és elkezdett keményen beszélni vele, mondván: „Isten őrizz[en ettől]631, uram! Semmiképp nem történik ez veled!63223 Ő azonban megfordult, és ezt mondta Péternek: „Menj innen mögém, sátán! Kelepce vagy számomra633, mert nem Isten [gondolatai] járnak a fejedben, hanem az emberekéi.”

63424 Akkor Jézus ezt mondta 635tanítványainak: „Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, és vegye föl keresztgerendáját, és [úgy] kövessen engem.25Aki ugyanis meg akarja menteni életét, tönkre fogja tenni, aki viszont tönkreteszi életét értem636, meg fogja találni azt.63726Mert mi haszna lesz az embernek abból, ha megnyeri az egész világot, de az élete kárt szenved? Vagy mit adhat majd az ember ellenértékként az életéért?27638Mert eljön majd angyalaival639 az Emberfia, Atyja dicsőségében, s akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.64028Ámen, mondom nektek: Vannak olyanok az itt állók között, akik semmiképp sem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják eljönni641országával642 az Emberfiát.”

17 6431 Hat nappal ezután Jézus magához vette Pétert, Jakabot és [ennek] testvérét644, Jánost, és felvitte őket egy magas hegyre, őket magukban. 2 [Ott] szemük láttára átalakult: arca felragyogott, mint a nap645, ruhája pedig [olyan] fehér lett, mint a fény646. 3 És íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és [együtt] beszélgettek vele647. 4 Aztán Péter szólalt fel, és azt mondta Jézusnak: „Uram648, [pont] jó, hogy itt vagyunk! Ha akarod649, csinálok650 majd itt651 három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!”6525 Még beszélt, amikor íme, fényes felhő árnyékolta be őket, és íme653, hang szólt a felhőből: „Ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm.654 Őrá hallgassatok!” 6 Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. 7655 De Jézus odament, megérintette őket656, és ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!”8 Amikor azonban felemelték szemüket, senkit sem láttak, csak egyedül Jézust.

6579 Miközben lejöttek a hegyről, Jézus megparancsolta nekik: 658„Senkinek se mondjátok el a látomást, amíg az Emberfia fel nem támad a halottak közül!”10 Aztán megkérdezték őt a tanítványok, mondván: „Miért mondják hát az írástudók, hogy előbb el kell jönnie Illésnek?” 11 Ő pedig így felelt: „Illés eljön ugyan, és helyreállít mindent,65912[én] azonban [azt] mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt csináltak vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az Emberfia is.”13 Ekkor a tanítványok megértették, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik.660

66114 Amikor megérkeztek a tömeghez,662 odament hozzá egy ember, térdre borult előtte, és így szólt: 15 „Uram, könyörülj a fiamon, mert holdkóros és rosszul van, ugyanis sokszor esik tűzbe, és sokszor vízbe. 16 Elhoztam tanítványaidhoz, de nem voltak képesek meggyógyítani.” 17 Jézus pedig így válaszolt: „Ó, [ti Istenbe vetett] bizalom nélküli és elfajult663nemzedék [vagytok]! Hát meddig legyek még veletek? Hát meddig viseljelek el titeket? Hozzátok ide!”18 Aztán Jézus keményen rászólt a démonra, az kiment belőle, és attól az órától fogva meggyógyult a gyermek. 19 Akkor odamentek a tanítványok Jézushoz magukban, és ezt mondták: „Mi miért nem voltunk képesek kiűzni?” 20 Ő pedig ezt mondta nekik: „Csekély bizalmatok miatt. Mert bizony, mondom nektek: Ha [csak akkora] [Istenbe vetett] bizalmatok lenne, mint a mustármag, [akkor] azt mondanátok ennek a hegynek: »Menj innen oda!«, és odamenne.664 És semmi sem lenne lehetetlen nektek.665 21666(Ez a fajta nem megy ki, csak imádság és böjtölés révén.)”

66722 Amikor összegyűltek Galileában, Jézus ezt mondta nekik: „Az emberfiának számolnia kell azzal, hogy [Isten] emberek kezének szolgáltatja ki,23és meg fogják ölni, de a harmadik napon [újból] talpra fog állni.” Erre nagyon elszomorodtak.668

66924 Amikor pedig Kafarnaumba érkeztek, odamentek Péterhez a templomadó670 beszedői, és azt mondták: „A ti mesteretek671 nem fizeti a templomadót?”67225 Ő így szólt: „De igen.”673 Amikor azonban hazaért, Jézus megelőzte őt, és így szólt: „Mit gondolsz, Simon? A földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól, vagy az idegenektől?”67426 Amikor pedig Péter azt mondta: „Az idegenektől”, Jézus így szólt hozzá: „Akkor tehát a fiak szabadok!67527De hogy ne adjunk okot nekik a megütközésre, menj ki a tóra, vesd ki a horgot, és húzd ki az első halat, amelyik ráakad! Ha felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt676; azt fogd, és add oda nekik értem és érted!”677

18 6781679 Abban az órában a tanítványok odamentek Jézushoz, és így szóltak: „Vajon ki a legnagyobb a Mennyek országában680?” 2 Erre [ő] odahívott egy kisgyereket, odaállította közéjük, 3681 és ezt mondta: „Ámen, mondom nektek, ha meg nem tértek682, és olyanokká nem váltok, mint a kisgyerekek, semmiképp nem mentek be a Mennyek országába.4Aki tehát olyan kicsivé683 teszi magát,684 mint ez a kisgyerek, az a legnagyobb a Mennyek országában.5685És ha valaki az én kedvemért befogad egy ilyen kisgyereket, engem fogad be.”

6866„Ha valaki [csak] egyet [is] eltántorít [Isten útjától] ezek közül a kicsik közül, akik bíznak bennem687, annak hasznosabb [lenne], ha malomkövet akasztanának a nyakába, és a tenger mélyére süllyesztenék.7Jaj a világnak az [Isten útjától való] eltántorítások miatt!688Mert szükségszerű [ugyan], hogy [ilyen] eltántorítások bekövetkezzenek, mégis jaj annak az embernek, aki által az eltántorítás történik.”

6898„Ha csapdába ejt a kezed vagy a lábad, vágd le, és dobd el magadtól! Jobb neked csonkán vagy sántítva életben maradni, mint ha mindkét kezed vagy mindkét lábad birtokában az örök tűzre vetnek!9És ha a szemed ejt csapdába, vájd ki, és dobd el magadtól! Jobb neked fél szemmel életben maradnod, mint ha mindkét szemed birtokában a tüzes gehennába vetnek!”

10„Vigyázzatok, hogy a kicsik közül egyet se vessetek meg; mondom nektek ugyanis, hogy angyalaik a mennyben mindenkor látják mennyei Atyám arcát690!”69111 („Mert az emberfia azért jött el, hogy megmentse az elveszett[ek]et.”)692

69312„Mit gondoltok? Ha egy embernek száz juha van, s közülük egy eltévelyeg, nemde otthagyja a kilencvenkilencet a hegyeken, és elmegy, hogy megkeresse [azt, amelyik] eltévelygett? 13És ha úgy adódik, hogy megtalálja, ámen, mondom nektek, jobban örül neki, mint a kilencvenkilencnek, amely nem tévelygett el.69414695Ugyanígy mennyei Atyátok sem akarja, hogy [csak] egy [is] elvesszen a kicsik közül.”

69615697„Ha testvéred bűnt követ el698, menj el, fedd meg őt négyszemközt! Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. 16Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú szava döntsön el minden ügyet.17Ha megtagadja, hogy hallgasson rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, legyen számodra olyan, mint a pogány és a vámos!”

18„Ámen, mondom nektek, amit megköttök a földön, megkötött lesz a mennyben [is], és amit feloldotok a földön, feloldott lesz a mennyben [is].”699

19Továbbá mondom nektek, hogy ha közületek ketten a földön egyetértésre jutnak bármilyen dologban, amit kérnek, mennyei Atyám megadja nekik.”700

20„Mert701ahol ketten vagy hárman az én nevemben702 gyűlnek össze703, ott vagyok közöttük.”704

70521 Akkor Péter odament, és ezt mondta neki: „Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor bocsássak meg neki? Akár hétszer is?”70622 Jézus ezt mondta neki: „Nem azt mondom neked, hogy akár hétszer is, hanem azt, hogy akár hetvenszer hétszer707 is.”708

70923„Ezért úgy áll a dolog a Mennyek országával, mint azzal a királlyal, aki számadást akart tartani szolgáival710.24Amikor megkezdte az elszámoltatást, odavittek711 hozzá [egyet, aki] tízezer talentummal712 volt adósa.25Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr713 megparancsolta, hogy adják el őt, feleségét, gyerekeit és mindenét, amije van, és [így] fizessék vissza [tartozását].71426A szolga [a földre] vetette hát magát, leborult előtte, és így szólt: »Légy türelmes hozzám, és mindent megfizetek neked!«71527Az úr szíve megesett716 ezen a szolgán, elbocsátotta, és adósságát is elengedte.71728Amikor azonban ez a szolga kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki [csak]718 száz dénárral719 tartozott neki; megragadta, fojtogatta, és így szólt: »Fizesd meg, amivel tartozol!« 29Szolgatársa ekkor a [földre] vetette magát, és így kérlelte: »Légy türelmes hozzám, és megfizetek neked!«72030De az nem akarta, hanem elment, börtönbe vettette őt, amíg meg nem fizeti tartozását.31Amikor szolgatársai721 meglátták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt.32Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt: »Gonosz szolga, azt az egész tartozást elengedtem neked, mivel kérleltél engem.33Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd722 szolgatársadon, ahogyan én is megkönyörültem rajtad?«72334724[Ekkor] megharagudott rá az ura, és átadta őt a hóhérsegédeknek725, amíg meg nem fizeti neki egész tartozását726. 35727Így tesz majd veletek mennyei Atyám is, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát testvérének.”

19 7281 És történt, hogy amikor Jézus bevégezte ezeket a szavakat729, továbbment Galileából, és elment Júdea határvidékére, a Jordánon túlra. 2 Nagy tömeg követte, és meggyógyította730 őket ott [helyben].

3 Farizeusok mentek oda hozzá, hogy megvizsgálják őt, és így szóltak: „Vajon szabad-e az embernek elbocsátania feleségét bármilyen [tetszőleges] okból731?” 4 Ő pedig így felelt: „Nem olvastátok-e732, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé tette őket?5És ezt mondta:733»Ezért az ember elhagyja apját és anyját, feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz«:6úgyhogy többé [már] nem ketten vannak, hanem [csak] egy test. Amit tehát Isten összekötött, ember ne válassza szét!”7 [Erre] azt mondták neki: „Akkor Mózes miért parancsolta meg, hogy [az ember] adjon válólevelet, és [úgy] bocsássa el [feleségét]?” 8 Ő azt mondta nekik: „Mózes szívetek megkövesedettsége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de nem kezdettől fogva volt így.9Azt mondom [tehát] nektek, hogy aki elbocsátja feleségét – még ha paráznaság okából is734 –, és másik [nőt] vesz el,735házasságtörést követ el.”

73610 Ezt mondták neki a tanítványok:737 „Ha ez az ember helyzete738 a feleség[é]vel, akkor nem hasznos megházasodni.” 11 Ő azonban azt mondta nekik: „Nem mindenki érti meg ezt a beszédet739, hanem [csak] az, akinek [Isten] megadta.74012Vannak ugyanis741 olyan eunuchok742, akik anyjuk méhéből születtek így, és vannak olyan eunuchok, akiket az emberek tettek eunuchhá, és vannak olyan eunuchok, akik a Mennyek országáért önmagukat tették eunuchhá.743Aki képes megérteni, értse meg!744

74513 Akkor kisgyerekeket vittek oda hozzá, hogy rájuk tegye a kezét, és imádkozzék [értük]746, de a tanítványok keményen rájuk szóltak. 14 Jézus azonban747 azt mondta: „Hagyjátok a gyermekeket, és ne álljátok útjukat [abban], hogy hozzám jöjjenek, mert az ilyenek számára van [itt] a Mennyek országa!”15 Aztán rájuk tette a kezét,748 és elment onnan.

74916 És íme, odament hozzá valaki, és ezt mondta: „Mester, mi jót tegyek, hogy örök élet legyen az enyém?” 17 Ő pedig azt mondta neki: „Miért kérdezel engem a jóról?750[Csak] egyetlen [valaki] van, aki jó.751 Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsokat.”18 Ezt mondta neki: „Melyeket?” Jézus pedig ezt válaszolta: „Azt, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, hamis tanúságot ne tégy,19tiszteld apádat és anyádat, és szeresd embertársadat, mint önmagadat!”75220 Az ifjú753 így szólt hozzá: „Ezeket mind megtartottam754. Mi hiányzik még nekem?75521 Jézus756 így szólt hozzá: „Ha teljes akarsz lenni,757[rajta], menj el, add el, amid van, és add a szegényeknek – így kincset birtokolsz majd Istennél! Aztán [gyere] ide hozzám, [és] kövess engem!”22 Amikor az ifjú meghallotta ezt a beszédet,758 szomorúan elment, ugyanis nagy vagyont birtokolt.

75923 Jézus pedig ezt mondta tanítványainak: „Ámen, mondom nektek, hogy a gazdag [ember] nehezen megy be a Mennyek országába. 24760Újra csak azt mondom nektek: Könnyebb a tevének átmennie a tű fokán, mint a gazdagnak bemennie Isten országába.”25 Amikor meghallották ezt a tanítványok, nagyon megdöbbentek, és így beszéltek: „Hát ki képes [akkor] megmenekülni?” 26 Jézus pedig [rájuk] tekintett, és ezt mondta nekik: „Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges.”

76127 Akkor megszólalt Péter, és ezt mondta neki: „Nézd csak! Mi mindent elhagytunk, és követtünk téged! Mi lesz hát a részünk?” 28762 Jézus pedig ezt mondta nekik: „Ámen, mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem, a világ megújulásakor763, amikor az Emberfia odaül majd dicsőséges trónjára, ti is tizenkét trónon ültök majd, és ítélni fogjátok Izrael tizenkét törzsét. 29És mindaz, aki elhagyta házait vagy fivéreit vagy nővéreit vagy apját vagy anyját vagy gyermekeit vagy földjeit az én nevemért764, sokszorosát kapja majd, és örök életet örököl.30Sok első lesz utolsó, [sok] utolsó pedig első.”

20 7651„A Mennyek országát ugyanis így szemléltethetjük: Egy gazda rögtön korán reggel766 kiment, hogy munkásokat fogadjon fel a szőlőjébe.2Miután pedig megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban767, elküldte őket a szőlőjébe. 3Amikor kiment a harmadik óra táján768, meglátott másokat, akik tétlenül álltak769 [ott] a piacon, 4és azoknak ezt mondta: »Menjetek el ti is a szőlő[m]be, és ami igazságos770, megadom majd nektek.«5Ők pedig elmentek. A hatodik és a kilencedik óra táján771 ismét kiment, és ugyanúgy tett.6Amikor a tizenegyedik [óra] táján772 [megint] kiment, [újból] talált ott állókat, és így szólt hozzájuk: »Miért álltok itt egész nap tétlenül?«7[Azok] ezt mondták neki: »Senki sem fogadott fel minket.«773 [Erre] ő ezt mondta nekik: »Menjetek el ti is a szőlő[m]be!«8Amikor aztán este lett, a szőlő ura ezt mondta vincellérjének: »Hívd össze a munkásokat, és fizesd ki a bért774, az utolsókon kezdve, [s úgy haladj] az elsőkig!775«9Eljöttek azok, akik a tizenegyedik óra táján [álltak munkába], és egy-egy dénárt kaptak.77610Amikor pedig az elsők mentek oda, azt gondolták, hogy többet fognak kapni, de ők is [csak] az egy-egy dénárt kapták meg.11Amikor átvették, zúgolódtak a gazda ellen777,12és ezt mondták778: »779Ezek az utolsók [csak] egy órát teljesítettek, te mégis egyenlővé tetted őket velünk, akik hordoztuk a nap terhét, és [elviseltük] a hőséget.« 13Ő azonban így felelt egyiküknek: »Barátocskám780, nem bánok veled igazságtalanul!781 Nemde egy dénárban egyeztél meg velem?14Vidd, ami a tiéd, és menj!782 Én ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked.78315[Talán] nem szabad az enyémmel784 azt tennem, amit akarok?785 Vagy gonosz szemmel786 [nézed], hogy én jó vagyok?787«78816789Így lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók.”

79017 Amikor Jézus arra készült, hogy fölmenjen Jeruzsálembe, magához vette külön a Tizenkettőt, és az úton ezt mondta nekik: 18„Nézzétek csak! Fölmegyünk Jeruzsálembe, és [ott] az emberfiát [Isten] ki fogja szolgáltatni a főpapoknak és írástudóknak, [azok] pedig halálra fogják ítélni,19és kiszolgáltatják majd őt a pogányoknak, hogy kigúnyolják791 és megostorozzák792 és keresztre feszítsék793, de a harmadik napon794[újból] talpra fog állni.”

79520 Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja796 a fiaival [együtt], térdre borult [előtte], és kér[ni akart] tőle valamit. 21 Ő pedig így szólt hozzá: „Mit akarsz?” [Az] így szólt: „Intézd úgy797, hogy ez az én két fiam, az egyik jobb kezed felől, a másik bal kezed felől üljön országodban798!” 22 Jézus azonban ezt válaszolta: „Nem tudjátok, mit kértek.799 Képesek vagytok-e kiinni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni800?”801 Azt mondták: „Képesek vagyunk.” 23 [Erre] ő azt mondta nekik: „Az én poharamat802 ki fogjátok ugyan inni, de a jobbomon és balomon ülést megadni nem az én ügyem, hanem [azok részesülnek majd benne], akiknek Atyám803 elkészítette.”24 Meghallván ezt a [másik] tíz [tanítvány], bosszússá váltak a két testvér804 miatt.

80525 Jézus azonban magához hívta őket, és ezt mondta: „Tudjátok, hogy a [pogány] népek uralkodói806 zsarnokoskodnak rajtuk, és az ő nagyjaik ellenük használják hatalmukat.26Köztetek nem így van!807 Ellenkezőleg, aki nagy akar lenni köztetek, legyen a szolgátok808,27és aki első akar lenni köztetek, legyen a rabszolgátok809,28mint ahogyan az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon,810és életét odaadja váltságdíjul sokakért.”

81129 Amikor elmenőben voltak Jerikóból, nagy tömeg követte őt. 30 És íme, két812 vak ült az út mellett. Amikor meghallották, hogy Jézus arra megy el, felkiáltottak: „Uram813, könyörülj rajtunk, Dávid fia!” 31 A tömeg azonban keményen rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még jobban kiáltozták: „Uram, könyörülj rajtunk, Dávid fia!”81432 Erre Jézus megállt, odahívta őket, és azt mondta: „Mit akartok? Mit tegyek veletek?”33 Azt mondták neki: „Uram, hogy megnyíljék a szemünk!” 34 Jézusnak pedig megesett [rajtuk] a szíve, megérintette a szemüket,815 mire azonnal újra láttak, és követték őt.

21 8161 Amikor megközelítették Jeruzsálemet, és elértek Betfagéba, az Olajfák-hegyére, akkor Jézus elküldött két tanítványt, 2 és ezt mondta nekik: „Menjetek a szemközti faluba, és azonnal találtok majd egy megkötött szamarat, 817és vele egy csikót818: Oldjátok el, és vezessétek [őket] hozzám!3Ha pedig valaki szólna nektek valamit, mondjátok: »Az úrnak szüksége van rájuk, de rögtön [vissza]küldi azokat.«”8194 Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit [az Úr] megmondott a próféta által:8205821 „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, szelíden, szamáron ülve, és822 csikón, igavonó állat kölykén.” 6 A tanítványok elmentek, és úgy tettek, ahogyan Jézus elrendelte nekik. 7 Odavezették a szamarat és a csikót, rájuk tették felsőruháikat, és [ő] felült azokra.8238 A tömeg legnagyobb része az útra szórta felsőruháját, mások viszont ágakat vagdostak a fákról, és az útra szórták. 9 Az előtte menő és az őt követő tömeg [így] kiáltozott: „Hozsanna! Áldott [legyen], aki az Úr nevében jön!824 Hozsanna a magasságban!”

10 Amikor bement Jeruzsálembe, megmozdult825 az egész város, és ezt mondták: „Ki ez?”82611 A tömeg pedig ezt mondta: „Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta.”827

82812 [Azután] Jézus bement a templomba, és829 kiutasította mindazokat, akik eladtak és vásároltak a templomban, a pénzváltók asztalait feldöntötte, meg a galambárusok székeit is, 13 és azt mondta nekik: „Meg van írva: »Az én házamat a kérés / az imádkozás házának nevezik majd830 Ti viszont terroristák búvóhelyévé teszitek831.”

14 [Majd] vakok és sánták mentek oda hozzá a templomban, és meggyógyította őket.832 83315 Amikor a főpapok és az írástudók meglátták azokat a csodás dolgokat, amelyeket végbevitt, és azokat a gyerekeket, akik így kiáltoztak: „Hozsanna Dávid fiának!”, bosszússá váltak, 16 és azt mondták neki: „Hallod, mit mondanak ezek?” Jézus pedig ezt mondta nekik: „Igen. Sohasem olvastátok: »Kiskorúak és csecsemők szájával készítettél dicséretet«834?”83517 Azzal otthagyta őket, kiment a városból Betániába, és ott töltötte el az éjszakát.

83618 Amikor korán reggel visszament a városba, megéhezett. 19 Meglátott egy fügefát az út mentén, odament hozzá, de semmit sem talált rajta, csak leveleket837. Akkor így szólt hozzá: „[Hát] az örökkévalóságon át soha többé nem terem rajtad gyümölcs?”838 És azonnal839 elszáradt a fügefa. 20 Amikor meglátták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és így szóltak: „Hogyhogy azonnal elszáradt a fügefa?” 21 Jézus pedig így válaszolt nekik: „Ámen, mondom nektek, ha lenne [Istenbe vetett] bizalmatok, és nem kételkednétek, [akkor] nemcsak azt tehetnétek meg, ami a fügefával [történt]840, hanem ha ennek a hegynek azt mondanátok: Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe!, az is megtörténnék, 22és mindazt, amit imádságban [Istenbe vetett] bizalommal kértek, meg fogjátok kapni.”

84123 Azután bement a templomba, és miközben tanított, odamentek hozzá a főpapok és a nép vénei842, és megkérdezték: „Milyen hatalommal teszed ezeket?843 És ki adta meg neked ezt a hatalmat?” 24 Jézus pedig ezt felelte nekik: „Én is kérdezek tőletek egyetlen ésszerű indokot. Ha azt megmondjátok nekem, akkor én is megmondom majd nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.25Honnan [való] volt [a] János [által végzett] alámerítés? Istentől vagy emberektől?” Erre fontolgatták magukban [a dolgot], mondván: „Ha azt mondjuk: Istentől, azt fogja mondani nekünk: Miért nem ajándékoztátok hát meg bizalmatokkal? 26 Ha pedig azt mondjuk: emberektől, [méltán] félünk a tömegtől, mert mindenki prófétának tartja Jánost.” 27 Ezért ezt felelték Jézusnak: „Nem tudjuk.” [Erre] ő is ezt mondta nekik: „[Akkor] én magam sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket.”

84428„Mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz, és ezt mondta: »Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben!«29Az így felelt: »Igen, uram!« De nem ment el. 30 Aztán odament a másikhoz, és ugyanazt mondta [neki]. Az így felelt: »845Nem akarok.« Később (azonban) megbánta846, és elment. 31A kettő közül melyik teljesítette az apa akaratát?”847 Azt válaszolták: „Az utóbbi.” [Erre] Jézus azt mondta nekik: „Ámen, mondom nektek, vámosok és szajhák848 előttetek849 mennek be Isten850 országába.85132Eljött ugyanis hozzátok János az igazságosság útján852, és ti nem hittetek neki, vámosok és szajhák azonban hittek neki. De ti ezt látva, utólag sem [tanúsítottatok] megbánást, hogy [azután] hittetek volna neki.”853

85433855„Hallgassatok meg egy másik példázatot! Volt egy gazda, aki szőlőskertet ültetett, körülvette sövénykerítéssel, szőlőprést ásott benne, őrtornyot épített, majd bérbe adta parasztoknak, és külföldre utazott.34Amikor elközeledett a termés ideje, elküldte szolgáit a parasztokhoz, hogy megkapja a termés [neki járó részét].35856A parasztok azonban megfogták a szolgáit, s az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték.36Ismét más szolgákat küldött el, az előzőeknél többet, de ugyanúgy bántak el velük.37Utoljára a fiát küldte el hozzájuk, mondván [magában]: »A fiamat tiszteletben fogják tartani!«38De amikor a parasztok meglátták a fiút, így beszéltek maguk között: »Ez az örökös! Gyerünk, öljük meg őt, és szerezzük meg az örökségét!«39857Meg is fogták, kidobták a szőlőskerten kívülre, és megölték.”40„Ha mármost eljön a szőlőskert ura, mit tesz ezekkel a parasztokkal?”41858 Ezt mondták neki: „Mint gonoszokat gonoszul elpusztítja őket, a szőlőt pedig más parasztoknak adja bérbe, akik idejében megadják neki a termés [neki járó részét].” 42 Jézus ezt mondta nekik: „Sohasem olvastátok az Írásokban: »Az a kő, amelyet a házépítők [megvizsgáltak és mint alkalmatlant] elvetettek, az lett sarokkővé. Az Úr által lett ez, és csodálatos [dolog] a mi szemünkben«?43859Ezért azt mondom nektek, hogy Isten elveszi majd tőletek az országát, és olyan népnek adja860, amely megtermi annak gyümölcsét.86144862(És aki erre a kőre esik, szétzúzódik, akire pedig ráesik, azt összemorzsolja.)”

86345 Amikor a főpapok és a farizeusok meghallották [Jézus] példázatait, felismerték, hogy róluk beszélt. 46 Erre keresték [a módját], hogyan tartóztathatnák le, de féltek a tömegtől, 864mert az prófétának tartotta őt.

22 8651 Jézus megszólalt, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk: 2„A Mennyek országával úgy vagyunk, mint azzal, amikor egy király866 lakodalmat rendezett a fiának.3Kiküldte szolgáit867, hogy hívják el a meghívottakat a lakodalomba, de [azok] nem akartak elmenni.4[Erre] ismét kiküldött más szolgákat, és így szólt: »Mondjátok meg a meghívottaknak: Íme, a lakomámat elkészítettem, ökreimet és a hízlalt [állatokat] levágtam, minden készen [áll]! Gyertek a lakodalomba!«5Ők azonban nem törődtek [ezzel], [hanem] elmentek, az egyik a szántóföldjére, a másik az üzlete után, 6a többiek pedig megragadták a szolgáit, bántalmazták és megölték őket. 7A király megharagudott, elküldte seregeit, elpusztította azokat a gyilkosokat, és felégette városukat.8688Akkor ezt mondta szolgáinak: »A lakodalom készen van ugyan, de a meghívottak nem voltak [rá] méltók. 9Menjetek hát ki az útkereszteződésekre 869, és akit csak találtok, hívjátok el a lakodalomba!« 10Azok a szolgák ki is mentek az utakra, és összegyűjtöttek mindenkit, akit találtak, rosszakat és jókat egyaránt870, úgyhogy a lakodalmas terem megtelt vendégekkel.871

87211„Amikor aztán a király bement, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt lakodalmas ruhába öltözve.12Így szólt hozzá: »Barátocskám873, hogy jöttél be ide lakodalmas ruha nélkül?«874 Az azonban néma maradt.13Akkor a király azt mondta a szolgáknak875: »Kötözzétek meg kezét-lábát876, és dobjátok ki a külső sötétségre! Ott lesz sírás és fogcsikorgatás.877«87814879Sokan vannak ugyanis a meghívottak, de kevesen a választottak.”

88015 Akkor a farizeusok elmentek, és megtanácskozták, hogyan ejthetnék őt tőrbe881 a beszéde alapján. 16 Azután elküldték hozzá tanítványaikat a heródiánusokkal [együtt], s [azok] ezt mondták: „Mester, tudjuk, hogy őszinte vagy, az igazságnak megfelelően tanítod Isten útját, és nem befolyásol senki, ugyanis nem vagy tekintettel az emberek személyére. 17 Mondd meg tehát nekünk, mit gondolsz: Szabad adót adni a császárnak, vagy nem?”88218 Jézus azonban felismerte rosszindulatukat883, és ezt mondta: „Miért vizsgáztattok engem, [ti] színészek?19Mutassátok meg nekem az adópénzt!” Azok odavittek neki egy dénárt. 20 [Ekkor] ezt kérdezte tőlük: „Kinek a képe és felirata ez?” 21 Azt mondták: „A császáré.” Akkor azt mondta nekik: „Adjátok meg tehát a császárnak, ami megilleti császárt,884 viszont885 [adjátok meg] Istennek, ami megilleti Istent!”22 Amikor [ezt] meghallották, elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.886

88723 Aznap szadduceusok mentek oda hozzá; [ők] azt mondják, hogy nincs [újra]felébresztés. 24 Ezt kérdezték tőle: „Mester, Mózes azt mondta: »Ha valaki gyermekek nélkül hal meg, a testvére kössön sógorházasságot888 a feleségével, és támasszon utódot a testvérének.« 25 De volt nálunk hét testvér. Az első, miután megházasodott, befejezte életét, és mivel nem volt utóda, feleségét a testvérére hagyta. 26 Hasonlóan [járt] a második is, a harmadik is, [egészen] a hetedikig. 27 Végül meghalt az asszony (is). 28 Az [újra]felébresztéskor mármost a hét közül kinek a felesége lesz? Hiszen mindegyiké volt!” 29 Jézus így válaszolt nekik: „[Azért] tévelyegtek, mert nem ismeritek sem az Írásokat, sem Isten erejét.88930Az [újra]felébresztéskor890 ugyanis sem nem nősülnek, sem férjhez nem mennek, hanem olyanok, mint [az] angyalok a mennyben.31A halottak [újra]felébresztéséről891pedig nem olvastátok, amit Isten mondott nektek:32»Én vagyok, az Isten Ábrahám számára, és az Isten Izsák számára, és az Isten Jákob számára«? [Ő] nem halottak, hanem élők számára [való] Isten.”33 Amikor a tömeg ezt meghallotta, megdöbbent a tanításán.892

89334 Amikor pedig a farizeusok meghallották, hogy elnémította a szadduceusokat, egybegyűltek ugyanott. 35 Egyikük, egy törvénytudó894, megkérdezte őt, hogy [ezzel] vizsgáztassa895: 36 „Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?”89637 Ő pedig ezt mondta neki: „»897[Bizonyára] szeretni fogod az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lényeddel és teljes gondolkodásoddal89838Ez a legnagyobb és első parancs.39A második hasonló hozzá: »[Bizonyára] szeretni fogod embertársadat, mint önmagadat!«40Ezen a két parancson függ az egész törvény és a próféták is.”899

90041 Amikor pedig a farizeusok összegyűltek, Jézus megkérdezte tőlük: 42„Mit gondoltok a Messiásról?901 Kinek a fia?” Azt mondták neki: „Dávidé.” 43 [Ő így] szólt hozzájuk: „Hát [akkor] hogyan hívhatja őt Dávid »úrnak« a Lélek által, mondván:44»Így szólt az Úr az én uramhoz: Ülj a jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábad alá vetem«?45Ha tehát Dávid [maga] hívja őt »úrnak«, [akkor] hogyan fia neki?”46 Ám senki sem volt képes egy szóval sem felelni neki, és attól a naptól fogva többé senki sem merte őt megkérdezni.902

23 903 1 Akkor Jézus így beszélt a tömeghez és tanítványaihoz904: 2„Mózes székében905 a farizeusi írástudók906 ülnek907.908 3Tehát tegyétek meg és tartsátok meg mindazt, amit csak mondanak nektek909, de ne cselekedjetek tetteik szerint, mert mondják [ugyan], de nem teszik910. 4Súlyos terheket kötöznek össze, és ráteszik az emberek vállára911, de maguk [még] egy ujjukkal sem akarják megmozdítani azokat912.9135Minden cselekedetüket azért teszik, hogy az emberek megbámulják őket914:915 kiszélesítik imaszíjukat, és megnagyobbítják ruhájuk szegélyét.9166Kedvelik a díszhelyet a vendégségeken, és az első helyeket a zsinagógában, 7valamint a köszöntéseket a piacon, és [azt, ha] rabbinak szólítják őket az emberek917.

9188„Ti azonban ne szólíttassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek919, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok!9Atyátoknak920 se szólítsatok [senkit] a földön, mert egy a ti atyátok: a mennyei! 10921Tanítónak922se szólíttassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok:923 a Messiás924,11925aki pedig a legnagyobb köztetek, az legyen a szolgátok! 12926Aki megmagasítja magát, azt [Isten] meg fogja alacsonyítani, aki [viszont] megalacsonyítja magát, azt [Isten] meg fogja magasítani.”

92713„Jaj928 nektek, írástudók és farizeusok929, [ti] színészek930, mert bezárjátok a Mennyek országát az emberek előtt: ugyanis ti [magatok] nem mentek be931, és a bemenni [akarókat] sem engeditek bemenni.”932

93314(„Jaj nektek, írástudók és farizeusok, [ti] színészek, mert felélitek az özvegyasszonyok házát, és [cserébe] színlelésből hosszasan imádkoztok: ezért súlyosabb ítéletben lesz részetek.”)

93415„Jaj nektek, írástudók és farizeusok, [ti] színészek, mert bejárjátok a tengert és a szárazföldet, hogy csak egyetlen prozelitát is megnyerjetek935, és ha ez megtörtént, a gehennába juttatjátok936, kétszerte inkább magatoknál937.”

93816„Jaj nektek, vak vezetők, akik azt mondjátok: »Ha valaki a templomra esküszik, az semmi, de ha valaki a templom aranyára esküszik, az kötelezi.« 17Esztelenek és vakok! Végül is mi a nagyobb? Az arany, vagy a templom, amely szentté teszi az aranyat?18Továbbá [azt mondjátok]: »Ha valaki az oltárra esküszik, az semmi, de ha valaki a rajta lévő [áldozati] adományra esküszik, az kötelezi.«19(Esztelenek és) vakok! Végül is mi a nagyobb? Az [áldozati] adomány, vagy az oltár, amely szentté teszi az [áldozati] adományt?20Aki tehát megesküszik az oltárra, az esküszik arra, és mindenre, ami rajta van.21És aki megesküszik a templomra, az esküszik arra, és arra [is], aki benne lakik. 22És aki megesküszik az égre, az Isten trónjára esküszik, és arra [is], aki rajta ül.”

93923„Jaj nektek, írástudók és farizeusok, [ti] színészek, mert tizedet adtok [ugyan] a mentából, az ánizsból és a köményből, viszont [figyelmen kívül] hagyjátok a törvény940 nehezebb941 részeit:942 az igazságosságot943, az irgalmasságot és a hűséget944; az [utóbbiakat] meg kellene tenni, amazokat pedig nem kellene elhagyni.24Vak vezetők!945 A szúnyogot megszűritek, a tevét pedig lenyelitek.”

94625„Jaj nektek, írástudók és farizeusok947, [ti] színészek, mert a pohár és a tál külsejét tisztogatjátok, belül azonban tele vannak azzal, amit másoktól elraboltok, és elpocsékoltok948.26Vak farizeus! Tisztítsd meg előbb a pohár belsejét, hogy [ezáltal] a külseje is tiszta legyen!949

95027„Jaj nektek, írástudók és farizeusok, [ti] színészek, mert hasonlók vagytok [a] meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak ugyan, de belül tele vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal.95128952Így ti is kívülről igaznak látszotok ugyan az emberek előtt, de belül tele vagytok színészkedéssel és törvényszegéssel.”953

95429„Jaj nektek, írástudók és farizeusok955, [ti] színészek, mert a próféták sírjait épít[get]itek, és az igazak síremlékeit díszít[get]itek,30956és azt mondjátok: »Ha atyáink napjaiban éltünk volna, nem vállaltunk volna velük közösséget a próféták vérének [kiontásában].«31Ezzel [magatok] tanúskodtok magatok ellen, [igazolva, hogy] fiai vagytok azoknak, akik meggyilkolták a prófétákat.32957Ti is töltsétek be atyáitok mértékét!33Kígyók, viperafajzatok! Hogyan menekülhetnétek meg a gehennára [szóló] ítélettől?”

95834„Íme, ezért prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök959 hozzátok, közülük [egyeseket] megöltök és keresztre feszítetek majd, [másokat] meg fogtok korbácsolni zsinagógáitokban, és városról városra fogjátok üldözni őket,35hogy [így] rátok szálljon minden igaz vér, amelyet kiontottak a földön, az igaz Ábel vérétől Zakariásnak, Barakiás fiának véréig, akit a templom és az oltár között gyilkoltatok meg.36Ámen, mondom nektek: mindez elkövetkezik erre a nemzedékre.960

96137„Jeruzsálem, Jeruzsálem, [te], aki megölöd a prófétákat, és megkövezed a hozzád küldötteket! Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet962, ahogyan a tyúk összegyűjti szárnyai alá csibéit, de [ti] nem akartátok.38Íme, pusztán hagyatik nektek a házatok963.39Mert mondom nektek: Mostantól964 semmiképp nem láttok engem, amíg azt nem mondjátok: »Áldott, aki eljön az Úr nevében!«”

24 965 9661 [Aztán] Jézus kiment a templomból, és elment. [Akkor] odamentek a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. 2 Mire ő megszólalt, és ezt mondta nekik: Nem látjátok mindezeket? Ámen, mondom nektek: Semmiképp sem hagyatik [itt] kő kövön, amelyet le ne rombolnának majd967!”

9683 Amikor pedig az Olajfák-hegyén ült, odamentek hozzá a tanítványok magukban969, és így szóltak: „Mondd meg nekünk: Mikor lesz ez, és mi [lesz] a jele a te eljövetelednek és a világ végének970?” 4 Jézus így válaszolt nekik: „Ügyeljetek arra, hogy senki meg ne tévesszen titeket!5Mert sokan jönnek majd rám hivatkozva, és azt mondják: »Én vagyok a Messiás971!«, és sokakat meg fognak téveszteni.6Háborúkról és háborús hírekről fogtok hallani. Vigyázzatok, ne rémüljetek meg! [Ennek] ugyanis meg kell történnie, de [ez] még nem a vég.7Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad majd. Itt is, ott is éhínség és földrengés lesz. 8Mindez pedig a [szülő]fájdalmak kezdete972.”

9739„Akkor majd szorongattatásoknak adnak át, és megölnek titeket, és minden [pogány] nemzet974 gyűlölni fog titeket miattam975.10És akkor sokan eltántorodnak majd, kiszolgáltatják egymást és gyűlölik egymást.11Sok hamis próféta is támad, és sokakat megtévesztenek.12És mivel megnövekszik a törvényszegés, sokakban kihül a szeretet976,13aki azonban végig állhatatos marad, azt [Isten]977 meg fogja menteni.97814Az Országnak979 ezt980 az örömhírét hirdetik majd981 az egész lakott földön982, tanúságtételül minden983 [pogány] nemzetnek984, és akkor985 jön el a vég.”

98615„Amikor tehát meglátjátok a pusztító utálatosságot a szent helyen állni, amiről [az Úr] szólt Dániel próféta által – aki olvassa, értse meg! –,16akkor akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe; 17aki a [lapos] háztetőn lesz, ne menjen le, hogy elvigyen valamit a házából;18és aki a szántóföldön lesz, ne térjen vissza, hogy elvigye a ruháját.19Jaj a várandós és a szoptató asszonyoknak azokban a napokban!20Imádkozzatok hát, hogy menekülésetek ne télen legyen, se szombaton,21akkor ugyanis [olyan] nagy szorongattatás lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz többé,22és ha [Isten] meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg, de a kiválasztottak kedvéért megrövidíti majd azokat a napokat. 23Akkor ha valaki azt mondja nektek: »Nézd, itt a Messiás!«, vagy: »Ott!«, ne higgyétek el, 24mert hamis messiások és hamis próféták fognak fellépni, nagy jeleket és csodákat művelnek majd, hogy ha lehetséges, megtévesszék [még] a kiválasztottakat is.25Íme, előre megmondtam nektek!26Ha tehát azt mondják nektek: »Íme, a pusztában van!«, ne menjetek ki, [vagy:] »Íme, a belső szobákban987!«, ne higgyétek el,27mert ahogyan a villámlás keletről indul ki, és nyugatig látszik, úgy lesz az Emberfia eljövetele (is).28Ahol a holttest, ott gyűlnek össze a keselyűk.”

98829„Ama napok szorongattatása után pedig rögtön el fog sötétedni a nap, a hold nem adja fényét, a csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek.30Akkor aztán látszani fog az Emberfia jele989 az égen, és akkor jajveszékel majd a föld minden népe990, és látni fogják, hogy az Emberfia eljön az ég felhőin nagy erővel és dicsőséggel,31és elküldi angyalait nagy harsonaszóval991, s azok összegyűjtik kiválasztottait a négy égtáj felől, az ég egyik végétől a másikig.”

99232„A fügefától pedig tanuljátok el [ezt] a példázatot: Amikor ágai már puhává válnak és levelet hajtanak, tudjátok, hogy közel a nyár.33Ugyanígy [vagytok ezzel] ti is: Amikor látjátok mindezeket, tudjátok meg, hogy [ő]993 közel van, a küszöbön.34Ámen, mondom nektek: Nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindez meg nem történik.35Az ég és a föld elmúlik, az én szavaim azonban nem múlnak el.”

99436„Azt a napot és órát azonban senki sem ismeri, sem az ég angyalai, sem a Fiú995, csak egyedül az Atya.37Mert amilyenek Noé napjai [voltak], olyan lesz az Emberfia eljövetele.38Ahogyan ugyanis azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, 39és nem tudták meg, amíg el nem jött az özönvíz, úgy lesz az Emberfia eljövetele is.40996Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyiket magukhoz veszik, a másikat otthagyják. 41Ketten őrölnek majd a kézimalommal: az egyiket magukhoz veszik, a másikat otthagyják. 42Legyetek hát résen, mert nem tudjátok, melyik napon997 jön el Uratok!”

99843Azt pedig jegyezzétek meg: Ha a házigazda tudná, melyik őrváltáskor jön a tolvaj999, résen lenne, és nem engedné meg, hogy betörjön a házába.44Ezért ti is legyetek felkészültek, mert az Emberfia abban az órában jön, amelyikben nem feltételezitek!”

100045„Ki tehát a hűséges és okos szolga, akit az úr azért rendelt háznépe fölé, hogy idejében kiadja nekik az ételt?46Szerencsés az a szolga, akit az ura ebben a tevékenységben talál, amikor megérkezik.47Ámen, mondom nektek: Minden vagyona fölé fogja rendelni.48De ha az a gonosz szolga azt mondja szívében: »Uram késlekedik«, 49és elkezdi verni szolgatársait, meg együtt eszik és iszik a részegekkel, 50megérkezik majd annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyről nem tud,51kettévágatja őt1001, és a képmutatók1002 sorsában részesíti. Sírás és fogcsikorgatás lesz ott.”

25 10031Akkor úgy áll [majd]1004a dolog a Mennyek országával, mint azzal a tíz szűzzel, akik fogták fáklyájukat1005, és kimentek a vőlegény fogadására.2Közülük öten ostobák voltak, öten pedig okosok,3az ostobák ugyanis magukkal vitték [ugyan] fáklyájukat, de olajat nem vittek magukkal,4az okosok viszont fáklyájukkal együtt olajat [is] vittek edényekben1006.100751008A vőlegény azonban késett, [s ők] valamennyien elszunnyadtak, és aludtak.6Éjfélkor kiáltás hallatszott: »Íme, (jön) a vőlegény! Menjetek ki a fogadására!«7Akkor felébredtek azok a szüzek mind, és rendbe hozták fáklyájukat1009,8de az ostobák1010 így szóltak az okosokhoz: »Adjatok nekünk az olajotokból, mert fáklyáink kialvóban vannak!«9Az okosok azonban így feleltek: »Nehogy ne legyen elég [se] nekünk, se nektek, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vásároljatok magatoknak!«101110De amíg azok elmentek, hogy vásároljanak, megjött a vőlegény, és akik felkészültek1012, bementek vele a lakodalomba, és bezárták az ajtót1013. 11Később aztán jött a többi szűz is, és így szóltak: »Uram, uram! Nyiss [ajtót] nekünk!« 12Ő azonban így válaszolt: »Ámen, mondom nektek, nem ismerlek titeket!1014«” 131015 „Legyetek tehát résen, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát1016!”

101714Mert1018 úgy [van ez], mint amikor1019 egy ember külföldre készült, [magához] hívta szolgáit1020, és átadta nekik vagyonát1021.15Az egyiknek öt talentumot1022 adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak egyet, mindegyiknek képességeihez1023 mérten, aztán elutazott külföldre1024. 16Aki az öt talentumot kapta, rögtön elindult, dolgozni kezdett velük, és nyert másik ötöt.17Ugyanígy aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt.18Aki pedig az egyet kapta, elment, [gödröt] ásott a földbe1025, és belerejtette urának pénzét. 19Hosszú idő múlva1026 aztán megjött azoknak a szolgáknak az ura, és elszámoltatta őket. 20Odament az, aki az öt talentumot kapta, odavitt másik öt talentumot, és azt mondta: »Uram, öt talentumot adtál át nekem. Nézd, másik öt talentumot nyertem hozzá!« 21Ura ezt mondta neki: »Jól van, jó és bízó1027 szolga! Kevésben bízó voltál, sok fölé foglak rendelni. Menj be urad örömlakomájára!1028«22Odament az is, aki a két talentumot [kapta], és azt mondta: »Nézd, másik két talentumot nyertem hozzá!«23Ura ezt mondta neki: »Jól van, jó és bízó szolga! Kevésben bízó voltál, sok fölé foglak rendelni. Menj be urad örömlakomájára!«24Odament aztán az is, aki az egy talentumot kapta, és azt mondta: »Uram, úgy ismertelek meg, hogy kemény ember vagy, [ott is] aratsz, ahol nem vetettél, és [onnan is] gyűjtesz, ahová nem osztogattál1029,25ezért félelmemben elmentem, és elrejtettem a talentumodat a földben. Nézd, megvan neked, ami a tiéd!«26Ura azonban így felelt neki: »Rossz és aggályoskodó1030 szolga! [Úgy] tudtad, hogy [ott is] aratok, ahol nem vetettem, és [onnan is] gyűjtök, ahová nem osztogattam?1031271032Oda kellett volna hát adnod a pénzemet a pénzváltóknak, [így] megérkezésemkor kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém!«1033281034[Majd azt mondta:] »Vegyétek hát el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek tíz talentuma van!291035Mindannak ugyanis, akinek van, [még] adatik, és fölöslege lesz, akinek pedig nincs, attól [még] az is elvétetik, amije van.301036[Ezt] a használhatatlan szolgát pedig dobjátok ki a külső sötétségre: ott sírás és fogcsikorgatás lesz!«1037

1038311039„Amikor pedig az Emberfia1040 eljön dicsőségében, és vele az összes angyalok, akkor dicsősége[s] trónjára1041 ül majd,32és összegyűlik előtte minden nemzet, és elkülöníti őket egymástól, ahogyan a pásztor elkülöníti a juhokat a kecskéktől,33s a juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket1042 pedig baljára.104334Akkor így szól majd a király1044 a jobbján [állókhoz]: »Gyertek ide, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely nektek készült1045a világ megalapítása óta!104635Mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és megitattatok, idegen voltam, és befogadtatok1047,36mezítelen [voltam], és felruháztatok, beteg [voltam], és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.«104837Akkor így felelnek majd neki az igazak: »Uram, mikor láttunk éhesnek, és tápláltunk téged, vagy szomjasnak, és itattunk meg?38Mikor láttunk idegennek, és fogadtunk be, vagy mezítelennek, és ruháztunk fel? 39Mikor láttunk betegnek vagy börtönben, és mentünk el hozzád?«40És a király ezt feleli majd nekik: »Ámen, mondom nektek, valahányszor [ezt] tettétek egynek a1049 legkisebb testvéreim közül, nekem tettétek.«1050 105141Akkor szól majd a balján [állókhoz] is: »Menjetek tőlem, átkozottak, az örök tűzbe, amely az Ördögnek és angyalainak készült!42Mert éhes voltam, de nem adtatok ennem, szomjas voltam, de nem itattatok meg,43idegen voltam, de nem fogadtatok be, mezítelen [voltam], de nem ruháztatok fel, beteg [voltam], és börtönben, de nem látogattatok meg.«44Akkor így felelnek majd neki: »Uram, mikor láttunk éhesnek vagy szomjasnak vagy idegennek vagy mezítelennek vagy betegnek vagy börtönben, de nem szolgáltunk1052 neked?«105345Akkor ezt feleli majd nekik: »Ámen, mondom nektek, valahányszor nem tettétek [ezt] egynek a legkisebb testvéreim közül, nekem sem tettétek.« 46És ezek elmennek majd [az] örök büntetésre, az igazak pedig [az] örök életre.”

26 10541 És történt, hogy amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket,1055 ezt mondta tanítványainak: 2„Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a pászka [ünnepe]1056, és1057 az emberfiát [Isten] kiszolgáltatja1058, hogy keresztre feszítsék1059.”3 Akkor összegyűltek a főpapok, (az írástudók) és a nép vénei a Kaifás1060 nevű főpap [palotájának belső] udvarában, 4 és megtanácskozták, hogy csellel letartóztatják Jézust, és megölik. 5 De ezt mondták: „Ne az ünnepi [tolongásban], hogy ne támadjon zavargás a nép között!”

10616 Miközben pedig Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, 7 odament hozzá egy asszony, akinél alabástrom [edényben] nagy értékű olaj1062 volt1063, és [Jézus] fejére öntötte, amikor [éppen] asztalnál ült. 8 Ahogy meglátták ezt a tanítványok, bosszúság fogta el őket, és így szóltak: „Mire való ez a pocsékolás? 9 Mert drágán el lehetett volna adni, és [az árát] a szegényeknek lehetett volna adni!”106410 Jézus azonban észrevette ezt, és így szólt hozzájuk: 1065Miért okoztok fáradalmat [ennek] az asszonynak? Hiszen jó tettet vitt végbe rajtam! 11A szegények ugyanis mindenkor veletek lesznek,1066 én azonban nem leszek veletek mindenkor.106712Mert amikor ezt az olajat a testemre1068 öntötte, temetésemre készített elő.13Ámen, mondom nektek, bárhol hirdetik majd meg ezt1069 az örömüzenetet az egész világon, azt is elmondják, amit ő tett, az ő emlékezetére.”

107014 Akkor egy a tizenkettő közül, akit Júdásnak, a kairóti férfinak hívnak, elment a főpapokhoz, 15 és így szólt: „Mit szándékoztok nekem adni, ha kiszolgáltatom őt nektek?”1071 Azok pedig harminc ezüstöt1072 rendeltek1073 neki. 16 Attól fogva kereste az alkalmas időt, hogy kiszolgáltassa őt.

107417 A kovásztalan [kenyerek ünnepének] első [napján]1075 a tanítványok odamentek Jézushoz, és így szóltak: „[Mit] akarsz, hol készítsük el neked a pászka[bárányt], hogy megehesd?” 181076 Ő pedig azt mondta: „Menjetek el [titokban] a városba, egy bizonyos[emberhez]1077, és mondjátok meg neki:1078»A Mester üzeni: Az én időm közel van.1079Nálad tartom meg tanítványaimmal a pászka[vacsorát].«”19 A tanítványok úgy tettek, ahogyan Jézus elrendelte nekik, és elkészítették a pászka[bárányt].

108020 Amikor aztán beesteledett, [Jézus] asztalhoz telepedett a tizenkét (tanítvánnyal), 21 és miközben ettek, így szólt: „Ámen, mondom nektek, hogy egy közületek ki fog szolgáltatni engem.” 22 [Erre] nagyon elszomorodtak, és valamennyien1081 elkezdték mondogatni neki: „Csak nem én vagyok [az], Uram?” 23 Ő pedig így felelt: „Aki [éppen] velem együtt mártotta kezét a tálba, az szolgáltat ki engem.108224Az emberfia elmegy ugyan, amint megíratott róla, de jaj annak az embernek, aki kiszolgáltatja az emberfiát. Jobb lenne számára, ha nem vált volna azzá az emberré, [akivé lett].”251083 Megszólalt Júdás is, aki kiszolgáltatta őt, és ezt mondta: „Csak nem én vagyok [az], Rabbi1084?” [Mire Jézus] ezt mondta neki: „Te mondtad.”1085

108626 Miközben ettek, Jézus [a kezébe] vett [egy darab] kenyeret, elmondta [fölötte] az áldást, megtörte, és [miután] odaadta a tanítványoknak, ezt mondta: „Vegyétek, 1087egyétek! Ez vagyok én.” 291088„De mondom nektek, mostantól fogva semmiképp nem iszom a szőlőtőnek ebből a terméséből addig a napig, amikor majd újra iszom veletek Atyám országában.”27 Aztán [kezébe] vette a poharat, és miután hálát adott, odaadta nekik e szavakkal: „Igyatok ebből mindnyájan,28mert ez a vérem, a szövetségé1089, [az a vér], amely sokakért kiontatik [Isten által] a bűnök bocsánatára1090!”

109130 Zsoltárokat énekelve kimentek az Olajfák hegyére. 31 Akkor így szólt hozzájuk Jézus: „Ti mindannyian eltántorultok majd tőlem1092ezen az éjszakán1093, mert1094 megíratott: »Meg fogom verni a pásztort, és szétszóródnak majd a nyáj juhai.«32Mihelyt azonban [Isten] kihúzott engem [a bajból], előttetek megyek1095 majd [vissza] Galileába.” 33 Erre megszólalt Péter, és ezt mondta neki: „Lehet, hogy mindannyian eltántorulnak majd tőled1096, de én sohasem1097 fogok eltántorulni!” 34 Jézus [akkor] így szólt hozzá: „Ámen, mondom neked, hogy 1098ezen az éjszakán, mielőtt a kakas 1099kiált, háromszor tagadsz meg engem.”35 [Mire] Péter azt mondta1100 neki: „Ha meg kellene is halnom veled együtt, semmiképpen sem foglak megtagadni téged!” Hasonlóan1101 beszélt a [többi] tanítvány is mind.

110236 Akkor elment velük Jézus arra a birtokocskára, amelyet Getszemáninak hívnak, s [ott] azt mondta a tamítványoknak: „Üljetek le itt, amíg elmegyek amoda, és imádkozom!”37 Aztán maga mellé véve Pétert és Zebedeus két fiát, szomorkodni kezdett1103, és kezdte elveszíteni nyugalmát. 38 Akkor így szólt hozzájuk: „Olyan szomorú vagyok, hogy belehalok! Maradjatok itt, és legyetek résen velem1104!”39 Majd kissé előrébb ment, arcra borult1105, és így imádkozott: „Atyám1106, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár!1107 Mindazonáltal nem úgy [fogok cselekedni], ahogyan én akarom, hanem ahogyan te.”40 Aztán [vissza]ment a tanítványokhoz, és alva találta őket. Ezért így szólt Péterhez:1108„Ennyire1109 nem volt erőtök egy órát [sem] résen lenni velem? 41Legyetek résen, és imádkozzatok, hogy le ne gyűrjön titeket a próbatétel! [Mert] legbelül készséges ugyan az ember, de testi [mivoltában] erőtlen.”42 Ismét, másodszor [is] elment, és így imádkozott: „Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez [a pohár anélkül], hogy ki ne igyam, legyen meg az akaratod.”111043 Amikor [ismét] [vissza]ment, megint alva találta őket, mert elnehezedett a szemük1111. 44 Otthagyta őket, ismét elment, és harmadszor [is] imádkozott, és megint ugyanazt mondta. 45 Akkor odament a tanítványokhoz, és azt mondta nekik: „Aludjatok csak tovább, és pihenjétek ki magatokat! Lássátok hát: Eljött az óra, amikor1112[Isten] 1113bűnösök kezének szolgáltatja ki az embert, és így engem is! 46Keljetek föl! Menjünk [előre]! Lássátok, [hogy] megérkezett, aki kiszolgáltat engem!”

111447 Még miközben beszélt, íme, megjött Júdás, a Tizenkettő egyike, és vele tőrökkel és dorongokkal [felfegyverzett] nagy1115 tömeg a főpapoktól és a nép véneitől. 48 Aki kiszolgáltatta őt, jelet adott nekik: „Akit megcsókolok, ő az. Tartóztassátok le1116!” 49 És azonnal odament Jézushoz, és így szólt: „Légy üdvözölve1117, Rabbi!” És izgatottan megcsókolta őt. 50 Jézus pedig ezt mondta neki: „Barátocskám1118, amiért itt vagy, [abból a célból csókolsz meg]1119?” Akkor odamentek, megragadták Jézust, és letartóztatták. 51 És íme, egy azok közül, akik Jézussal [voltak], kinyújtotta karját, kihúzta tőrét1120, rásújtott a főpap rabszolgájára, és levágta a fülét. 52 Akkor így szólt hozzá Jézus: „Tedd vissza tőrödet a helyére, mert mindazok, akik tőrt ragadnak, [a] tőr által vesznek el!112153Vagy azt gondolod, nem hívhatnám segítségül Atyámat, és nem bocsátana rendelkezésemre azonnal tizenkét légiónyi angyalnál1122 is többet?112354[De] hát [akkor] hogyan teljesednének be az Írások, hogy [ennek] így kell történnie?”112455 Abban az órában Jézus ezt mondta a tömegnek: „Mint [valami] terrorista ellen, [úgy] vonultatok ki tőrökkel és dorongokkal, hogy elfogjatok. Nap mint nap a templomban ültem1125 és tanítottam, de nem tartóztattatok le. 56De ez az egész azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai.” Ekkor a tanítványok mind elhagyták őt, és elfutottak.1126

112757 Azok pedig letartóztatták Jézust, és elvezették Kaifás főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. 58 Péter azonban messziről követte őt, [egészen] a főpap [palotájának belső] udvaráig, bement, és együtt ült a szolgákkal, hogy lássa [a dolog] végét1128.

112959 A főpapok pedig, és az egész Főtanács hamis tanúvallomást keresett Jézus ellen, hogy így halálra ítélhessék, 60 de nem találtak, [jóllehet] sok hamis tanú jött oda. Végül odajöttek ketten, 61 és ezt mondták: „Ez azt mondta:1130 »Le tudom rombolni Isten szentélyét, és három nap alatt fel tudom építeni.«” 62 Ekkor a főpap felállt, és így szólt hozzá: „Semmit sem felelsz [arra], amit ezek ellened vallanak?” 63a Jézus azonban hallgatott.

113163b A főpap [ekkor] ezt mondta neki: „Megesketlek az élő Istenre, hogy mondd meg nekünk: Te vagy-e a Messiás, az Isten1132 fia?” 64 Jézus így szólt hozzá: „[Ezt] te mondtad.1133 Viszont [én azt] mondom nektek: Mostantól fogva1134 látni fogjátok az emberfiát az Erő jobbján ülni, és jönni az ég felhőivel.”65 Ekkor a főpap megszaggatta ruháit, és így szólt: „Meggyalázta [Istent]!1135 Mi szükségünk van még tanúkra? Íme, most hallottátok az [isten]gyalázást! 66 Mit gondoltok?” Azok pedig így feleltek: „Méltó a halálra!” 67 Akkor1136 szembeköpték, megverték, mások megpofozták, 68 mondván: „Prófétáld meg1137 nekünk, [te] Messiás, ki az, aki megütött téged!”

113869 Péter [eközben] kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálólány, és így szólt: „Te is a galileai1139 Jézussal voltál!” 70 Ő azonban mindenki előtt letagadta, mondván: „Nem tudom, mit beszélsz.” 71 [Aztán] kiment a kapualjba1140, [de] meglátta őt egy másik1141 [szolgálólány], és azt mondta az ott lévőknek: „Ez a nazoreus Jézussal volt!” 72 És ismét letagadta, esküvel: „Nem ismerem azt az embert.”114273 Kis idő múltán odamentek azok, akik ott álltak, és azt mondták Péternek: „Valóban te is közülük való vagy, 1143mert a beszéded is leleplez téged!” 74 Akkor elkezdett átkozódni1144 és esküdözni: „Nem ismerem azt az embert.” És rögtön megszólalt a kakas.114575 Péter [ekkor] visszaemlékezett Jézus beszédére, [amellyel] megmondta: „Mielőtt a kakas kiált, háromszor megtagadsz engem.” Kiment kívülre, [és ott] keserves sírásra fakadt.

27 11461 Amikor reggel lett, a főpapok és a nép vénei valamennyien meghozták a határozatot Jézus ellen, hogy megölik őt; 2 megbilincselve el is vezették, és kiszolgáltatták Pilátusnak, a helytartónak1147.

11483 Akkor Júdás, aki kiszolgáltatta őt, látta, hogy elítélték, [ezért] megbánta [tettét], és visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és [a] véneknek, 4 mondván: „Bűnt követtem el, mert ártatlan vért szolgáltattam ki!” Azok azonban azt mondták: „Mi közünk hozzá? Te lásd!”11495 Erre a földhöz vágta a szentélyben az ezüstöket, és eltávozott. Aztán elment, és felakasztotta magát.11506 A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és azt mondták: „Nem szabad a [templomi] kincshez tenni, mivel vérdíj.” 7 Tanácsot tartottak hát, és megvásárolták rajta a fazekas mezejét, temetkezési helyül az idegenek1151 számára. 8 Ezért azt a mezőt a mai napig Vérmezőnek hívják.11529 Ekkor beteljesedett, amit [az Úr]1153 megmondott Jeremiás próféta által, aki azt mondja:1154 „És fogtam a harminc ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit [ennyire] becsültek Izrael fiai részéről, 10 és odaadtam a fazekas mezejéért, ahogyan elrendelte nekem az Úr.”

115511 Jézust pedig a helytartó elé állították1156, és a helytartó megkérdezte őt: „Te vagy a zsidók királya?” Erre Jézus így szólt: „[Ezt] te mondod.”115712 És miközben a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt1158. 13 Akkor így szólt hozzá Pilátus: „Nem hallod, mi mindent vallanak ellened?” 14 De nem válaszolt neki egyetlen szóra sem, úgyhogy a helytartó nagyon1159 csodálkozott.

116015 [Minden húsvéti] ünnepen a helytartó szabadon szokott engedni a tömegnek egy foglyot, akit [éppen] akartak. 16 Volt akkor egy hírhedt foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. 17 Amikor tehát összegyűltek, Pilátus1161 ezt mondta nekik: „[Mit] akartok, kit engedjek szabadon nektek? Barabbást vagy Jézust, akit messiásnak neveznek?” 18 Tudta ugyanis, hogy rosszindulatból szolgáltatták ki őt.

1162191163 Miközben [még] bírói székében ült, felesége1164 hozzá küldött [valakit] ezzel az üzenettel: „Semmi dolgod ne legyen ezzel az igaz [emberrel], ugyanis ma álmomban1165 sokat szenvedtem miatta!” 20 A főpapok és a vének azonban rábeszélték a tömeget, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust viszont veszejtsék el. 21 A helytartó pedig megszólalt, és ezt mondta nekik: „[Mit] akartok, a kettő közül kit engedjek szabadon nektek?” Azok pedig azt mondták: „Barabbást!” 22 Pilátus így szólt hozzájuk: „Mit tegyek hát Jézussal, akit messiásnak neveznek?” Mindannyian azt mondták: „Feszíttessék keresztre!”116623 Ő azonban ezt mondta: „De hát mi rosszat tett?” Azok viszont még jobban kiáltoztak: „Feszíttessék keresztre!” 24 Amikor aztán Pilátus látta, hogy [igyekezete] semmit sem használ, hanem [csak] nagyobb [lesz] a zavargás, vizet hozatott, a tömeg szeme láttára megmosta a kezét1167, és így szólt: „Ártatlan vagyok ennek az (igaz) [embernek] a vére [ontásában]!1168 Ti lássátok!116925 Az egész nép1170 így felelt: „Vére [szálljon]1171 ránk és gyermekeinkre!”117226 Akkor szabadon engedte nekik Barabbást, Jézust pedig megkorbácsoltatta, és kiszolgáltatta, hogy keresztre feszítsék.

117327 Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a praetoriumba, és összegyűjtötték köréje az egész őrséget. 28 Levetkőztették, majd skarlátvörös [katonai] köpenyt1174 adtak rá, 29 tövisekből koronát fontak, és rátették a fejére; nádszálat adtak a jobb kezébe1175, térdre borultak előtte1176, és így gúnyolták ki: „Üdv neked, zsidók királya!” 30 Azután leköpdösték, elvették [tőle] a nádszálat, és a fejét verték [vele].117731 Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, ráadták saját ruháit, és elvezették, hogy keresztre feszítsék.

117832 [A városból] kifelé menet rátaláltak egy Simon nevű cirénei emberre1179: erre rákényszerítették, hogy vigye [Jézus] keresztjét. 33 Amikor megérkeztek arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz Koponyahelynek neveznek, 34 epével kevert bort1180 adtak neki inni, de miután megízlelte, nem akart inni. 35 Miután pedig keresztre feszítették, és szétosztották ruháit, sorsot vetve [rájuk], 36 leültek, és ott őrizték1181. 37 Az ellene [emelt] vádat írásban a feje fölé tették:1182 EZ JÉZUS, A ZSIDÓK KIRÁLYA.118338 Akkor keresztre feszítettek vele két terroristát [is], egyet jobb [oldala], és egyet bal [oldala] felől.

118439 Az arra járók gyalázták őt, és fejüket rázva1185 mondogatták: 40 „[Te, aki] lerombolod a szentélyt, és három nap alatt fölépíted,1186 mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy1187, és gyere le a keresztről!” 41 Hasonlóan gúnyolódtak a főpapok is1188 az írástudókkal és a vénekkel [együtt], és így szóltak: 42 „Másokat megmentett, önmagát nem képes megmenteni! Ő Izrael királya?1189 Jöjjön le most a keresztről, és [akkor] majd hiszünk benne!119043 Istenben bízott, szabadítsa meg most,1191 ha szereti őt1192 – azt mondta ugyanis1193: »Isten fia vagyok«1194!” 44 Ugyanígy szidalmazták a vele együtt keresztre feszített terroristák is.

119545 A hatodik órától fogva sötétség1196 lett az egész földön a kilencedik óráig. 46 A kilencedik óra körül Jézus nagy hangon felkiáltott: „Éli, Éli, lema szabakhtani?”, ami azt jelenti: „Istenem, Istenem, miért1197 hagytál el engem?”47 Az ott állók közül néhányan meghallották ezt, és így szóltak: „Ez Illést hívja!” 48 Közülük az egyik azonnal elfutott, fogott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, rátűzte egy nádra, és inni adott neki. 49 A többiek azonban azt mondták: „Hagyd!1198 Lássuk meg, eljön-e Illés, hogy megmentse1199?” 50 Jézus pedig ismét nagy hangon kiáltott, és elengedte a Lelket.

1200511201 És íme, a szentély függönye [ekkor] fölülről az aljáig kettéhasadt, és a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak, 52 és a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek1202 a teste talpra állt1203, 53 és az ő talpra állása1204 után kijöttek a sírokból, bementek a szent városba, és sokaknak 1205megjelentek1206.120754 Amikor a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagy félelem fogta el őket, és azt mondták:1208 „Ez valóban egy istenfiú1209 volt!”

121055 Volt ott sok asszony [is], akik messziről szemlélték [az eseményeket]; ezek Galileából követték Jézust, és szolgáltak neki; 56 köztük volt Mária, a magdalai, és Mária, Jakab és József anyja, és Zebedeus fiainak anyja.1211

121257 Amikor pedig estére járt az idő,1213 eljött egy Arimateából való gazdag1214 ember1215, név szerint József, aki maga is tanítványa lett Jézusnak1216; 58 ez odament Pilátushoz, és elkérte Jézus testét1217. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki1218 [neki] (a testet). 59 József aztán átvette a testet1219, becsavarta azt egy tiszta1220 vászonlepelbe1221, 60 és elhelyezte a saját új1222 sírboltjában, amelyet sziklába vágatott, és miután nagy1223 követ hengeríttetett a sírbolt ajtajába, elment1224. 61 De ott volt Mária, a magdalai és a másik Mária: a sírral szemben ültek.

122562 Másnap azonban, az előkészület [napját] követő [napon]1226 a főpapok és a farizeusok1227 összegyűltek Pilátusnál, 63 és így szóltak: „Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló1228 még életében azt mondta: »Három nap múltán [újból] talpra állok1229123064 Parancsold meg hát, hogy a harmadik napig1231 helyezzék biztonságba a sírt, nehogy odamenjenek a tanítványai, és ellopják őt, majd azt mondják a népnek: »[Isten] fölébresztette1232 a halottak közül!« [Ez] az utóbbi csalás rosszabb lenne, mint az első.123365 Pilátus ezt mondta nekik: „Vigyetek [innen] őrséget!1234 Menjetek el, és helyezzétek biztonságba1235 [a sírt], ahogy tudjátok!” 66 Azok elmentek, és miután lepecsételték1236 a követ, az őrség jelenlétében biztosították a sírt.1237

28 12381 A szombat elmúltával, a hét első napjára virradóan Mária, a magdalai és a másik Mária elment, hogy megszemlélje1239 a sírt. 12402 És íme, nagy földrengés támadt, ugyanis az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ, és ráült.12413 Alakja1242 olyan volt, mint a villámlás, ruhája pedig fehér, mint a hó. 4 Tőle való félelmükben az őrzők megremegtek, és olyanokká lettek, mint a holtak.12435 Az angyal1244 pedig megszólalt, és ezt mondta az asszonyoknak: „Ti1245 ne féljetek1246! Tudom ugyanis, hogy a keresztre feszített 1247Jézust keresitek.12486 Nincs itt, mert [Isten] fölébresztette, ahogyan megmondta1249! Gyertek ide, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt! 12507 Aztán gyorsan1251 menjetek el, és mondjátok meg tanítványainak1252, hogy [Isten] fölébresztette a halottak közül1253, és íme, előttetek megy Galileába, ott látni fogjátok őt. Íme, megmondtam nektek!12548 Félelemmel és nagy örömmel1255, gyorsan elmentek a sírbolttól, és elfutottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak. 12569 És íme, Jézus jött szembe velük, és ezt mondta: „Legyetek üdvözölve!”1257 Azok pedig odamentek, megragadták a lábát, és leborultak előtte1258. 10 Akkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Menjetek el [sietve], vigyétek meg a hírt testvéreimnek1259, hogy menjenek el Galileába, és ott majd látni fognak engem.”

126011 Miközben azok úton voltak, íme, néhányan az őrség [tagjai] közül elmentek a városba, és megvitték a hírt a főpapoknak1261 mindarról, ami történt. 12 Azok összegyűltek a vénekkel, és tanácsot tartottak1262, [azután] elég [sok] ezüstpénzt adtak a katonáknak, 13 és így szóltak: „Mondjátok azt, hogy éjszaka, amíg mi aludtunk, eljöttek a tanítványai, és ellopták őt! 14 És ha a helytartó meghallaná ezt, mi majd meggyőzzük,1263 és levesszük rólatok a gondot.”126415 Azok pedig elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kitanították őket.1265 Ez a [szó]beszéd a mai napig elterjedt a zsidók között.

126616 A tizenegy1267 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket1268. 17 Amikor meglátták őt, leborultak előtte1269, de kételyek támadtak bennük1270. 127118 Jézus odament, és így beszélt hozzájuk: „[Isten] nekem adott meg1272 minden hatalmat a mennyben és a földön.19Menjetek el (tehát), és tegyetek tanítvánnyá minden [pogány] nemzetet1273, és merítsétek alá őket az Atya és a Fiú és a szent Lélek nevében1274,20és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit megparancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap1275 a világ végezetéig1276!”1277